נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – שירותים פיננסיים – ביטוח

ביטוח – עסקי ביטוח – שירותים פיננסיים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

8

סעיף 1

הגדרות

Go

8

 

פרק ב': רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הממונה והוועדה המייעצת

Go

9

 

סימן א': רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

Go

9

סעיף 1א

הרשות

Go

9

סעיף 1ב

עצמאות הרשות

Go

9

סעיף 1ג

תפקידי הרשות

Go

9

סעיף 1ד

תקציב הרשות

Go

10

סעיף 1ה

עסקאות הרשות

Go

10

סעיף 1ו

עובדי הרשות

Go

10

סעיף 1ז

דיווח לכנסת

Go

10

 

סימן ב': הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

Go

10

סעיף 2

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

Go

10

סעיף 3

סגן הממונה

Go

10

 

סימן ג': הוועדה המייעצת

Go

10

סעיף 4

הוועדה המייעצת

Go

10

סעיף 7

פרסום ברשומות

Go

11

סעיף 8

תקופת כהונה

Go

11

סעיף 9

פקיעת כהונה

Go

11

סעיף 10

סדרי נוהל

Go

12

סעיף 11

שמירת תוקף

Go

12

סעיף 12

סודיות

Go

12

 

פרק ג': רישוי

Go

12

 

סימן א': ענפי ביטוח

Go

12

סעיף 13

סיווג לענפים

Go

12

 

סימן ב': רישוי מבטחים

Go

12

סעיף 14

איסור עיסוק

Go

12

סעיף 15

רשיון מבטח

Go

12

סעיף 16

בקשה לרשיון

Go

13

סעיף 17

שיקולים במתן רשיון מבטח

Go

13

סעיף 18

תנאים ברשיון שינויים

Go

14

 

סימן ג':

Go

14

 

סימן ד': ביטול רשיון מבטח

Go

14

סעיף 22

ביטול רשיון מבטח

Go

14

סעיף 23

פיקוח על תאגיד שרשיונו בוטל

Go

14

 

סימן ה': רישוי סוכני ביטוח

Go

14

סעיף 24

תיווך בביטוח

Go

14

סעיף 25

סוכן יחיד

Go

14

סעיף 26

סוכן תאגיד

Go

15

סעיף 27

סוכן מתמחה

Go

15

סעיף 28

הרשיון לפי ענפים

Go

15

סעיף 28א

סייגים למתן רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני

Go

16

סעיף 29

ביטול והתליה של רשיון סוכן או התניית תנאים בו

Go

16

סעיף 30

הסכם בין סוכן למבטח

Go

17

סעיף 31

תיווך עם תושב חוץ

Go

17

 

סימן ו': שליטה ואמצעי שליטה

Go

17

סעיף 31א

הגדרות

Go

17

סעיף 32

שליטה והחזקת אמצעי שליטה במבטח ובסוכן תאגיד

Go

18

סעיף 32א

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

19

סעיף 33

העברת אמצעי שליטה

Go

20

סעיף 33א

ביטול היתר או שינויו

Go

20

סעיף 34

הוראות הממונה למי שפעל בלא היתר

Go

21

סעיף 34א

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

Go

21

 

פרק ד': הפיקוח על עסקי ביטוח

Go

22

 

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים

Go

22

סעיף 35

הון עצמי

Go

22

סעיף 36

הוראות בדבר ניהול עסקים

Go

22

סעיף 36א

החלת הוראות על קופות גמל לענין ביטוחים תלויי תשואה

Go

22

סעיף 37

הוראות בדבר דמי ביטוח

Go

23

סעיף 38

הוראות בדבר תנאי ביטוח

Go

23

סעיף 39

צורת הפוליסה והבלטת תנאים

Go

23

סעיף 40

הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בה

Go

23

סעיף 41

קבלת עסקים ותשלום דמי עמילות

Go

24

 

סימן א'1: אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח

Go

25

סעיף 41א

החלת הוראות הסימן

Go

25

סעיף 41ב

דירקטוריון של מבטח

Go

25

סעיף 41ב1

מינוי דירקטור במבטח בלא שולט במקרים מיוחדים

Go

25

סעיף 41ג

תחולת הוראות מחוק החברות

Go

25

סעיף 41ד

אקטואר ומנהל סיכונים

Go

25

סעיף 41ה

ועדות השקעות

Go

26

סעיף 41ו

כללים לענין דירקטוריון, ועדותיו וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה

Go

26

סעיף 41ז

רואה חשבון מבקר

Go

27

סעיף 41ח

תנאי כשירות

Go

27

סעיף 41ט

מניעת ניגודי עניינים

Go

27

סעיף 41י

אישור מינוי נושא משרה

Go

27

סעיף 41יא

הצעת מועמדים לכהונת דירקטור במבטח בלא שולט

Go

28

סעיף 41יב

מינוי, כהונה והפסקת כהונה של דירקטורים במבטח בלא שולט

Go

28

 

סימן א'2: ועדה למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט

Go

29

סעיף 41יג

הוועדה למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט

Go

29

סעיף 41יד

סייגים לכהונה והגבלה לאחר סיום כהונה

Go

30

סעיף 41טו

תקופת כהונה

Go

30

סעיף 41טז

הפסקת כהונה

Go

30

סעיף 41יז

סדרי עבודה

Go

31

סעיף 41יח

תוקפן של פעולות

Go

31

סעיף 41יט

גמול

Go

31

 

סימן ב': דינים וחשבונות

Go

31

סעיף 42

דוחות והודעות

Go

31

סעיף 42א

פרט מטעה בדוח או בהודעה

Go

31

סעיף 48א

מידע מבעלי מניות

Go

31

סעיף 49

פירוק או פשיטת רגל

Go

32

 

סימן ב'1: סמכויות פיקוח ובירור מינהלי

Go

32

סעיף 49א

הגדרות

Go

32

סעיף 49ב

מוסמכי פיקוח

Go

32

סעיף 49ג

סמכויות פיקוח

Go

32

סעיף 49ד

סמכויות בירור מינהלי

Go

32

סעיף 49ה

חובת הזדהות

Go

33

סעיף 49ו

צו להפסקה או למניעה של עיסוק בלא רישיון

Go

33

סעיף 50

מסירת ידיעות ומסמכים

Go

33

סעיף 50א

סודיות

Go

33

סעיף 50ב

מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל

Go

34

סעיף 50ג

מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ

Go

34

 

סימן ג': הפרדת עסקי ביטוח חיים

Go

34

סעיף 54

הפרדת חשבונות ונכסים

Go

34

 

פרק ה': שמירה על עניני מבוטחים

Go

34

סעיף 55

איסור תיאור מטעה

Go

34

סעיף 56

אחריות לתיאור מטעה

Go

35

סעיף 57

התניית ביטוח

Go

35

סעיף 58

איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות

Go

35

סעיף 59

עסקה במקום מגורים או עבודה של מבוטח

Go

35

סעיף 59א

תביעה בשם מבטח

Go

35

סעיף 59א1

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות

Go

35

סעיף 59א2

דחיית מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה

Go

36

סעיף 59א3

הגבלת עמלה בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור

Go

36

סעיף 59ב

מענה אנושי מקצועי

Go

36

סעיף 60

בירור תלונות הציבור

Go

37

סעיף 61

דרכי הבירור

Go

37

סעיף 62

תוצאות הבירור

Go

37

 

פרק ה'1:

Go

37

 

פרק ו': חיסול עסקי ביטוח

Go

38

סעיף 63

חיסול מרצון

Go

38

סעיף 64

חיסול עקב ביטול רשיון

Go

38

 

פרק ז': שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין

Go

38

סעיף 65

הודעה למבטח על פגמים

Go

38

סעיף 66

סמכות הממונה בקביעת חובות רעים

Go

38

סעיף 67

אמצעים למניעת פגיעה

Go

38

סעיף 68

סמכויות לשמירת יציבות של מבטח

Go

39

סעיף 69

שמירת תקפן של פעולות

Go

39

סעיף 70

סמכויות מנהל מורשה

Go

39

סעיף 70א

תכנית הסדר

Go

39

סעיף 71

מפקח מיוחד

Go

40

סעיף 72

ועדת הנהלה

Go

40

סעיף 73

מתן ידיעות

Go

40

סעיף 74

הפסקת מילוי התחייבויות

Go

40

סעיף 75

הודעה על כוונה לבטל רשיון

Go

40

סעיף 76

סמכות לערוב

Go

41

סעיף 77

סייג לפירוק, למינוי כונס נכסים ולהוצאה לפועל

Go

41

סעיף 78

סייג להחלטות אסיפה

Go

41

 

פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות – מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי

Go

41

 

סימן א': פרשנות

Go

41

סעיף 78א

מטרת הפרק

Go

41

סעיף 78ב

פרשנות

Go

41

 

סימן ב': ועדה ציבורית

Go

42

סעיף 78ג

ועדה ציבורית

Go

42

 

סימן ג': מנהל מיוחד ומינהלה

Go

43

סעיף 78ד

מינוי מנהל מיוחד ומינהלה

Go

43

סעיף 78ה

תקופת כהונה וסיום כהונה

Go

44

סעיף 78ו

סמכויות מנהל מיוחד

Go

44

סעיף 78ז

תפקידי מנהל מיוחד

Go

44

סעיף 78ח

הנחיות הממונה

Go

44

 

סימן ד': תקנון אחיד ותכניות התייעלות

Go

45

סעיף 78ט

קביעת תקנון אחיד ועקרונותיו

Go

45

סעיף 78ט1

שינוי מנגנון הצמדת קצבאות והתאמת התחייבויות

Go

46

סעיף 78י

תחולת התקנון האחיד ושינויו

Go

47

סעיף 78יא

שיעורי התשלום לקרן

Go

47

סעיף 78יב

תכנית התייעלות

Go

47

סעיף 78יג

תפעול משותף של קרנות

Go

47

 

סימן ה': סיוע ממשלתי

Go

47

סעיף 78יד

הסיוע הממשלתי

Go

47

סעיף 78טו

קרן סיוע

Go

48

סעיף 78טו1

כרית ביטחון כללית לקרנות ותיקות שבהסדר

Go

48

 

סימן ו': הוראות שונות

Go

52

סעיף 78טז

תחולה

Go

52

סעיף 78יז

שמירת סמכויות

Go

53

סעיף 78יח

עדיפות

Go

53

סעיף 78יט

תקנות לביצוע פרק ז'1

Go

53

 

פרק ז'2: כרית ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר

Go

53

סעיף 78כ

מטרה

Go

53

סעיף 78כא

הגדרות

Go

53

סעיף 78כב

כרית ביטחון לקרן ותיקה שאינה בהסדר

Go

54

 

פרק ח': הפסקה במתן שירותים

Go

58

סעיף 79

הגדרה

Go

58

סעיף 80

אכרזה על הפסקה במתן שירותים

Go

58

סעיף 81

דחיית מועדים

Go

58

סעיף 82

ריבית והפרשי הצמדה

Go

58

סעיף 83

תוקף פוליסות

Go

58

סעיף 84

הגבלת אחריות

Go

58

 

פרק ט': הוראות מעבר

Go

58

סעיף 85

מבטחים וסוכנים קיימים

Go

58

סעיף 86

בעל פטור

Go

58

סעיף 87

אגודה עותמאנית

Go

59

סעיף 88

החזקת אמצעי שליטה

Go

59

סעיף 89

אגודה לביטוח

Go

59

סעיף 90

אגודה שאינה עוסקת בביטוח חיים

Go

59

סעיף 91

הסדרי ביטוח קיימים

Go

59

סעיף 92

מתן רשיונות והיתרים לזכאים

Go

59

 

פרק ט'1: עיצום כספי

Go

59

סעיף 92א

עיצום כספי

Go

59

סעיף 92א1

הודעה על כוונת חיוב

Go

60

סעיף 92א2

התחייבות להימנע מהפרה

Go

60

סעיף 92א3

הפרת ההתחייבות

Go

60

סעיף 92א4

זכות טיעון

Go

61

סעיף 92א5

זכות לקבלת מידע

Go

61

סעיף 92א6

פרוטוקולים

Go

61

סעיף 92א7

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

61

סעיף 92ב

עדכון עיצום כספי

Go

61

סעיף 92ה

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

61

סעיף 92ו

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

61

סעיף 92ז

סכומי עיצום כספי מעודכנים

Go

62

סעיף 92ח

הפרשי הצמדה וריבית

Go

62

סעיף 92ט

גביה

Go

62

סעיף 92י

שמירת אחריות פלילית

Go

62

סעיף 92יב

ערעור

Go

62

סעיף 92יג

אחריות מנהל כללי ושותף למעט שותף מוגבל

Go

62

סעיף 92יד

איסור שיפוי וביטוח

Go

62

סעיף 92טו

שינוי התוספת השלישית והתוספת הרביעית

Go

63

סעיף 92טז

הפחתת העיצום הכספי ושינוי התוספת החמישית

Go

63

סעיף 92יז

פריסת תשלום עיצום כספי

Go

63

סעיף 92יח

הפרת הוראה זהה כלפי כמה מבוטחים

Go

63

סעיף 92יט

עיצום כספי  על תנאי

Go

63

סעיף 92כ

מגבלת זמן לעניין הטלת עיצום כספי

Go

64

סעיף 92כא

תשלום לנפגע ההפרה

Go

64

סעיף 92כב

פרסום על הטלת עיצום כספי

Go

64

סעיף 92כג

דיווח על החלטות הממונה

Go

65

 

פרק י': הוראות שונות ועונשין

Go

65

סעיף 95

קופת חולים

Go

65

סעיף 96

החלת הוראות

Go

65

סעיף 97

הוצאות ביקורת

Go

65

סעיף 98

אגרות

Go

65

סעיף 99

רישום מבטח וסוכן תאגיד

Go

66

סעיף 100

הגבלת השימוש במלה "ביטוח"

Go

66

סעיף 101

תנאים ברשיונות ואיסור העברה

Go

66

סעיף 102

ערעור

Go

66

סעיף 103

הארכת מועדים

Go

66

סעיף 104

עונשין

Go

66

סעיף 104א

עבירה כדי להטעות או לרמות

Go

68

סעיף 104ב

קנס בעבירה נמשכת

Go

68

סעיף 105

חובת פיקוח

Go

68

סעיף 106

פרסום פסק דין או תיקון פרסום

Go

68

סעיף 107

ראיה לפרסום

Go

68

סעיף 108

פיצויים

Go

69

סעיף 108א

מתן הודעה בדבר הכוונה להגיש תביעה נגד צד שלישי

Go

69

סעיף 108ב

מתן הודעה בדבר רכב מעוקל שנגנב או שנקבע כרכב באובדן

Go

69

סעיף 109

התאמת הוראות לאגודות שיתופיות

Go

69

סעיף 110

תחולת הוראות לגבי כונס נכסים

Go

69

סעיף 111

ביטול

Go

69

סעיף 111א

פרסום הוראות הממונה

Go

69

סעיף 112

ביצוע ותקנות

Go

70

סעיף 113

תחילה

Go

70

סעיף 114

פרסום

Go

70

 

תוספת ראשונה

Go

70

 

תוספת ראשונה א'

Go

70

 

תוספת ראשונה ב'

Go

71

 

תוספת שניה

Go

71

 

תוספת שלישית

Go

71

 

תוספת רביעית

Go

73

 

תוספת חמישית

Go

74

 


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981*

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 859 (ה"ח 175)

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בחוק זה –

           "אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחת מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

(1)    יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(2)    חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

(3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)   הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 859 (ה"ח 175)

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחת מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

(1) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(2) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

(3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4) הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

           "ביטוח תלוי תשואה" – תכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרה "ביטוח תלוי תשואה"

           "גוף מוסדי" – מבטח וחברה מנהלת;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "גוף מוסדי"

           "גוף מפוקח" – גוף שפעילותו טעונה רישוי לפי חוקי הפיקוח;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת הגדרת "גוף מפוקח"

           "החזקה" או "רכישה" – בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

"החזקה" או "רכישה" – בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

           "המפקח" – (נמחקה);

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

"המפקח" – המפקח על הביטוח שנתמנה לפי סעיף כמשמעותו בסעיף 2;

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

מחיקת הגדרת "המפקח"

הנוסח הקודם:

"המפקח" – המפקח על הביטוח כמשמעותו בסעיף 2;

           "הועדה" - הועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 4;

           "הממונה" – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שמונה לפי סעיף 2(א);

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת הגדרת "הממונה"

           "המועצה" – (נמחקה);

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

מחיקת הגדרת "המועצה"

הנוסח הקודם:

"המועצה" - המועצה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 6;

           "התחייבות תלוית תשואה" – התחייבות של המבטח לפי ביטוח תלוי תשואה, שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "התחייבות תלוית תשואה"

           "חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו"קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל מרכזית" ו"קרן ותיקה"

 

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 165 (ה"ח 291)

"חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל משלמת לקצבה", "קופת גמל מרכזית" "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו"קרן ותיקה" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 26 (ה"ח 939)

"חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל משלמת לקצבה" "קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן ותיקה" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

"חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים", "קרן חדשה מקיפה" ו"קרן ותיקה" ו"קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

 

           "חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

הוספת הגדרת "חוק גיל פרישה"

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

           "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

 

           "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הפיקוח על קופות גמל"

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

           "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 109 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות"

           "חוקי הפיקוח" – חוק זה, חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני וחוק הפיקוח על קופות גמל;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת הגדרת "חוקי הפיקוח"

           "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת הגדרת "חוק ניירות ערך"

           "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לפגוע בכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לענין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "יחד עם אחרים"

           "יועץ השקעות" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "יועץ השקעות"

           "יועץ פנסיוני", "ייעוץ פנסיוני", "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "יועץ פנסיוני", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני"

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"יועץ פנסיוני", "ייעוץ פנסיוני", "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

 

           "מבטח" - מי שקיבל רשיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) או מי שקיבל רשיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2);

           "מבטח בלא שולט" – מבטח אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 32(ב);

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 110 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "מבטח בלא שולט"

           "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

הוספת הגדרת "המדד"

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות תלויות תשואה וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה, כמשמעותן בסעיף 41ה;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 860 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

           "סוכן ביטוח" או "סוכן" - מי שקיבל רשיון סוכן יחיד לפי סעיף 25 או מי שקיבל רשיון סוכן תאגיד לפי סעיף 26;

           "עיסוק בביטוח" - התקשרות דרך עסק בחוזי ביטוח, למעט מתן אחריות למצרך או לשירות הנלווה לעיסוק עיקרי אחר של נותן האחריות; לענין זה, "התקשרות" - לרבות הצעה להתקשרות ולרבות התקשרות שלא לשם הפקת רווחים;

           "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, או בן זוגו של אחד מאלה;

           "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

הוספת הגדרת "קרן ותיקה"

           "קרן ותיקה שבהסדר" – קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד;

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

הוספת הגדרת "קרן ותיקה שבהסדר"

           "קרן ותיקה שאינה בהסדר" – קרן ותיקה שאינה קרן ותיקה שבהסדר;

מיום 29.1.2017

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ז מס' 2599 מיום 29.1.2017 עמ' 342 (ה"ח 831)

הוספת הגדרת "קרן ותיקה שאינה בהסדר"

           "שליטה" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2)   בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 861 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "שליטה"

           "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 861 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תאגיד בנקאי"

           "תקנות קופות גמל" – תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 861 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "תקנות קופות גמל"

פרק ב': רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, הממונה והוועדה המייעצת

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

החלפת כותרת פרק ב'

הנוסח הקודם:

פרק ב': המפקח על הביטוח, הועדה המייעצת והמועצה המייעצת

סימן א': רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת סימן א'

הרשות

1א.     מוקמת בזה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (להלן – הרשות).

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1א

עצמאות הרשות

1ב.     הרשות תהיה עצמאית בהפעלת סמכויותיה לשם מילוי תפקידיה, בהתאם להוראות חוק זה.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ב

תפקידי הרשות

1ג.      (א)  תפקידי הרשות הם:

(1)   הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים;

(2)   הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים המפוקחים;

(3)   קידום התחרות במערכת הפיננסית, ובמיוחד בשוק ההון הביטוח והחיסכון;

(4)   עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים, בשים לב לתפקידי הרשות לפי פסקאות (1) עד (3).

           (ב)  בביצוע תפקידיה תביא הרשות בחשבון את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

           (ג)   בתחום החיסכון הפנסיוני ובתחום ביטוח הבריאות והסיעוד תפעל הרשות בהתאם למדיניות הממשלה בהחלטותיה.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ג

תקציב הרשות

1ד.     תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב השנתי בסעיף תקציב נפרד, והממונה יהיה ממונה על סעיף התקציב; לעניין זה –

           "חוק תקציב שנתי" ו"ממונה על סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

           "סעיף תקציב" – כהגדרתו בחוק התקציב השנתי.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1255 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ד

עסקאות הרשות

1ה.     לשם ביצוע הוראות חוק זה, מורשה הממונה, יחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1255 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ה

עובדי הרשות

1ו.      (א)  עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, ואולם הממונה מורשה, באישור שר האוצר, יחד עם חשב הרשות, לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

           (ב)  עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות הממונה ובפיקוחו.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1255 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ו

דיווח לכנסת

1ז.      הממונה ידווח לוועדת הכספים של הכנסת, אחת לשנה, על פעילות הרשות בתחומי סמכותה של הרשות.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1255 (ה"ח 1032)

הוספת סעיף 1ז

סימן ב': הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1255 (ה"ח 1032)

הוספת כותרת סימן ב'

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

2.       (א)  שר האוצר ימנה, באישור הממשלה, ממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

 

 

           (א1)        הממונה ימונה לתקופת כהונה אחת של חמש שנים.

           (א2)        הודעה על מינוי הממונה תפורסם ברשומות.

           (א3)        הממונה יהיה מנהל הרשות.

           (ב)  הממונה רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר התייעצות עם הועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על ענינם של המבוטחים או של הלקוחות, כדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל המבטחים או סוכני הביטוח או לסוג מסוים מהם.

           (ג)   (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 861 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מינוי מפקח

2. שר האוצר ימנה מפקח על הביטוח מקרב עובדי המדינה.

 

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 165 (ה"ח 291)

(ג) הרכב הועדה לענין סעיף קטן (ב) יהיה ההרכב האמור בסעיף 4(ב), למעט המשפטן האמור בפסקה (1) של אותו סעיף והחבר האמור בפסקה (3) של אותו סעיף, והמנין החוקי בישיבותיה, בדיונים לענין סעיף קטן (ב), יהיה שלושת חברי הועדה.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254, 1255 (ה"ח 1032)

המפקח על הביטוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

2. (א) הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יהיה המפקח על הביטוח.

(א) שר האוצר ימנה, באישור הממשלה, ממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

(א1) הממונה ימונה לתקופת כהונה אחת של חמש שנים.

(א2) הודעה על מינוי הממונה תפורסם ברשומות.

(א3) הממונה יהיה מנהל הרשות.

(ב) המפקח הממונה רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר התייעצות עם הועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על ענינם של המבוטחים או של הלקוחות, וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל המבטחים או סוכני הביטוח או לסוג מסוים מהם.

(ג) הרכב הועדה לענין סעיף קטן (ב) יהיה ההרכב האמור בסעיף 4(ב), למעט המשפטן האמור בפסקה (1) של אותו סעיף, והמנין החוקי בישיבותיה, בדיונים לענין סעיף קטן (ב), יהיה שלושת חברי הועדה.

 

מיום 28.11.2018

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ט מס' 2759 מיום 28.11.2018 עמ' 63 (ה"ח 1112)

(ב) הממונה רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר התייעצות עם הועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על ענינם של המבוטחים או של הלקוחות, וכדי למנוע כדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל המבטחים או סוכני הביטוח או לסוג מסוים מהם.

סגן הממונה

3.       שר האוצר רשאי, אם ראה הממונה צורך בכך, למנות מקרב עובדי המדינה סגן ממונה; סמכות הנתונה בחוק זה לממונה רשאי שר האוצר בהמלצת הממונה להעניק גם לסגן הממונה; הודעה על הענקת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1256 (ה"ח 1032)

סגן המפקח סגן הממונה

3. שר האוצר רשאי, אם ראה הממונה צורך בכך, למנות מקרב עובדי המדינה סגן מפקח על הביטוח סגן ממונה; סמכות הנתונה בחוק זה למפקח לממונה רשאי שר האוצר בהמלצת הממונה להעניק גם לסגן המפקח לסגן הממונה; הודעה על הענקת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

סימן ג': הוועדה המייעצת

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1256 (ה"ח 1032)

הוספת סימן ג'

הוועדה המייעצת

4.       (א)  שר האוצר ימנה ועדה שתפקידה לייעץ לממונה בענין רשיונות מבטח ורשיונות סוכן ביטוח, לפי חוק זה, ובכל ענין אחר כנדרש לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.

           (ב)  הועדה תהיה בת שבעה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לענין הרכב הועדה הוראות אלה:

(1)   אחד מחברי הועדה יהיה היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו;

(2)   אחד מחברי הוועדה ימונה מקרב עובדי המדינה הבכירים;

(3)   (נמחקה);

(4)   שלושה מחברי הוועדה יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל, ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה או פחות מאיש משק וכלכלה אחד; חברי הוועדה האמורים לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל, בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

(5)   אחד מחברי הוועדה יהיה המפקח על הבנקים או נציגו;

(6)   אחד מחברי הוועדה יהיה יושב ראש רשות ניירות ערך או נציגו.

           (ג)   שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב ראש הועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש; היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי המדינה.

           (ד)  הועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הועדה או לבקשת הממונה, ותכלול בסדר יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת יושב הראש או הממונה.

           (ה)  שלושה חברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והיועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

           (ו)   בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד בתאגיד שהוקם בחוק.

           (ז)   לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או מי שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי.

           (ח)  לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

           (ט)  חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

           (י)   נודע לחבר הוועדה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ח) או (ט), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה כאמור יושב ראש הוועדה – יודיע על כך בהקדם האפשרי לשר.

           (יא) בסעיף זה –

           "עניין אישי", של חבר הוועדה – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו הם בעלי עניין, מנהלים או עובדים אחראים בו;

           "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

           "קרוב", של חבר הוועדה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 45 (ה"ח 2428)

החלפת סעיף קטן 4(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הועדה תהיה של שבעה חברים שימנה שר האוצר מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה; בועדה יהיו מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; ארבעה לפחות מחברי הועדה לא יהיו אנשים שעיסוקם בעסקי ביטוח.

 

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 861 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

ועדה מייעצת

4. (א) תוקם ועדה מייעצת שתייעץ לשר האוצר ולמפקח בכל ענין שבו עליהם להתייעץ אתה לפי חוק זה ובכל ענין אחר הנוגע לביטוח שיביאו לפניה או שיועלה על סדר יומה על פי הצעת אחד מחבריה.

(ב) הועדה תימנה תשעה חברים שימנה שר האוצר מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה; בועדה יהיו מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; סוכני הביטוח יהיו מיוצגים על ידי שני נציגי הארגון המאגד בתוכו את המספר הגדול ביותר של סוכני ביטוח בישראל; חמישה לפחות מחברי הועדה יהיו אנשים שאין עיסוקם בעסקי ביטוח.  

(ג) שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב-ראש הועדה ואחד מהם לסגן יושב-ראש; אחד מהם יהיה שלא מקרב עובדי המדינה.

(ד) שלושה חברי הועדה כשביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

 

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 166 (ה"ח 291)

(ב) הועדה תהיה בת חמישה ארבעה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לענין הרכב הועדה הוראות אלה:

(1) אחד מחברי הועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ויכול שיהיה עובד המדינה או שימונה מקרב הציבור;

(2) חברי הועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל או בייעוץ או בשיווק פנסיוני, ומספרם לא יפחת משלושה משניים ולא יעלה על ארבעה שלושה;

(3) חבר אחד מבין חברי הועדה האמורים בפסקה (2) יהיה אחד מאלה, לפני הענין:

(א) לענין דיון בועדה לגבי סוכני ביטוח - מי שהיה בעבר סוכן ביטוח;

(ב) לענין דיון בועדה שענינו מבטחים – מי שהיה בעבר נושא משרה במבטח;

(ג) לענין דיון בועדה שענינו מבטחים שניתן להם רשיון כאמור בסעיף 15(א1) – מי שהיה בעבר נושא משרה במבטח כאמור;

(4) שאר חברי הועדה האמורים בפסקה (2), למעט המשפטן אם מונה מקרב הציבור, יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל, ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה.

(ג) שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב ראש הועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש; היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי המדינה.

(ד) הועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הועדה או לבקשת המפקח, ותכלול בסדר יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת יושב הראש או המפקח.

(ה) שלושה חברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והמשפטן, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

(ו) בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד בתאגיד שהוקם בחוק.

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

(ב) הועדה תהיה בת ארבעה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לענין הרכב הועדה הוראות אלה:

(1) אחד מחברי הועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ויכול שיהיה עובד המדינה או שימונה מקרב הציבור;

(2) חברי הועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל או בייעוץ בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ומספרם לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה;

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1256 (ה"ח 1032)

4. (א) שר האוצר ימנה ועדה שתפקידה לייעץ למפקח לממונה בענין רשיונות מבטח ורשיונות סוכן ביטוח, לפי חוק זה, ובכל ענין אחר כנדרש לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.

(ב) הועדה תהיה בת ארבעה שבעה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לענין הרכב הועדה הוראות אלה:

(1) אחד מחברי הועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ויכול שיהיה עובד המדינה או שימונה מקרב הציבור היועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו;

(2) חברי הועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל, בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ומספרם לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה;

(2) אחד מחברי הוועדה ימונה מקרב עובדי המדינה הבכירים;

(3) (נמחקה);

(4) חברי הועדה האמורים בפסקה (2), למעט המשפטן אם מונה מקרב הציבור, שלושה מחברי הוועדה יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל, ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה או פחות מאיש משק וכלכלה אחד; חברי הוועדה האמורים לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל, בייעוץ או בשיווק פנסיוני או בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

(5) אחד מחברי הוועדה יהיה המפקח על הבנקים או נציגו;

(6) אחד מחברי הוועדה יהיה יושב ראש רשות ניירות ערך או נציגו.

(ג) שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב ראש הועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש; היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי המדינה.

(ד) הועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הועדה או לבקשת המפקח הממונה, ותכלול בסדר יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת יושב הראש או המפקח הממונה.

(ה) שלושה חברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והמשפטן והיועץ המשפטי של משרד האוצר או נציגו, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

(ו) בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד בתאגיד שהוקם בחוק.

(ז) לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או מי שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן בעניינו פסק דין סופי.

(ח) לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ט) חבר הוועדה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בוועדה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה.

(י) נודע לחבר הוועדה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ח) או (ט), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה כאמור יושב ראש הוועדה – יודיע על כך בהקדם האפשרי לשר.

(יא) בסעיף זה –

"עניין אישי", של חבר הוועדה – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו הם בעלי עניין, מנהלים או עובדים אחראים בו;

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

"קרוב", של חבר הוועדה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים וכן כל אדם הסמוך על שולחנו.

5.    (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 862 (ה"ח 175)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

ועדות משנה

5. הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה קבועות או לענין מסויים; סיכומיה של ועדת משנה יהיו בבחינת המלצות לועדה והיא תהיה רשאית לאמצן, לשנותן או לדחותן.

6.    (בוטל).

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 45 (ה"ח 2428)

החלפת סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המועצה תהיה של חמישה עשר חברים שימנה שר האוצר ובהם שלושה מבין חברי הועדה; במועצה יהיו מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; מרבית חברי המועצה יהיו שלא מקרב עובדי המדינה, ולפחות שניים מהם ייצגו מבוטחים.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1257 (ה"ח 1032)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

מועצה מייעצת

6. (א) תוקם מועצה מייעצת שתייעץ לשר האוצר ולמפקח בכל ענין הנוגע לביטוח שתביא לפניה הועדה או שיועלה על סדר יומה על פי הצעת אחד מחבריה.

(ב) המועצה תימנה חמישה עשר חברים שימנה שר האוצר; במועצה יהיו מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; שלושה מהם יהיו חברי הועדה המייעצת כאמור בסעיף 4; סוכני הביטוח יהיו מיוצגים על ידי שלושה נציגי הארגון המאגד בתוכו את המספר הגדול ביותר של סוכני ביטוח בישראל; שמונה לפחות מחברי המועצה יהיו אנשים שאין עיסוקם בעסקי ביטוח; שמונה לפחות מחברי המועצה לא יהיו עובדי מדינה.

(ג) המועצה תבחר אחד מחבריה להיות יושב-ראש ואחד מחבריה להיות סגן יושב-ראש; אחד מהם יהיה שלא מקרב עובדי המדינה.

(ד) ששה חברי המועצה כשביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

(ה) חברי הועדה שאינם חברי המועצה רשאים להשתתף בישיבות המועצה ללא זכות הצבעה.

(ו) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות או לענין מסויים.

פרסום ברשומות

7.       (א)  (בוטל).

 

           (ב)  הודעה על מינוי ועל פקיעת כהונה של חבר הועדה, יושב-ראש או סגן יושב-ראש תפורסם ברשומות.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 862 (ה"ח 175)

(א) הודעה על מינוי המפקח או סגן המפקח ועל הענקת סמכות לפי סעיף 3 תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1257 (ה"ח 1032)

7. (א) הודעה על מינוי סגן המפקח ועל הענקת סמכות לפי סעיף 3 תפורסם ברשומות.

(ב) הודעה על מינוי ועל פקיעת כהונה של חבר הועדה, חבר המועצה, יושב-ראש או סגן יושב-ראש תפורסם ברשומות.

תקופת כהונה

8.    (א)  תקופת כהונתו של חבר הועדה תהא שלוש שנים מיום מינויו.

           (ב)  חבר הועדה שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 862 (ה"ח 175)

(א) תקופת כהונתו של חבר הועדה או המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויו, אלא ששניים מתוך הממונים לראשונה כחברי הועדה ושלושה ששלושה מתוך הממונים לראשונה כחברי המועצה יתמנו לשנתיים.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1257 (ה"ח 1032)

8. (א) תקופת כהונתו של חבר הועדה או המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויו, אלא ששלושה מתוך הממונים לראשונה כחברי המועצה יתמנו לשנתיים.

(ב) חבר הועדה או המועצה שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש.

פקיעת כהונה

9.       (א)  חבר הועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשר האוצר;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע, לדעת שר האוצר, למלא תפקידו;

(3)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

           (ב)  עובד המדינה שנתמנה להיות חבר הועדה תפקע כהונתו כאשר יחדל להיות עובד המדינה.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1257 (ה"ח 1032)

9. (א) חבר הועדה או המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר האוצר;

(2) נבצר ממנו דרך קבע, לדעת שר האוצר, למלא תפקידו;

(3) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

(3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ב) עובד המדינה שנתמנה להיות חבר הועדה או חבר המועצה תפקע כהונתו כאשר יחדל להיות עובד המדינה.

סדרי נוהל

10.     (א)  הוועדה תקבע את דרכי עבודתה ואת סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.

           (ב)  החלטות הוועדה יתקבלו במניין של ארבעה מחבריה לפחות.

           (ג)   השר רשאי לקבוע שלחברי הועדה שאינם עובדי המדינה יוחזרו מאוצר המדינה הוצאות הכרוכות במילוי תפקידם.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1257 (ה"ח 1032)

10. (א) הועדה והמועצה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי דיוניהן הוועדה תקבע את דרכי עבודתה ואת סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.

(ב) החלטותיהן של הועדה והמועצה יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים ומצביעים בישיבה, ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכח בישיבה מנין חוקי.

(ב) החלטות הוועדה יתקבלו במניין של ארבעה מחבריה לפחות.

(ג) השר רשאי לקבוע שלחברי הועדה או המועצה שאינם עובדי המדינה יוחזרו מאוצר המדינה הוצאות הכרוכות במילוי תפקידם.

שמירת תוקף

11.     קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 862 (ה"ח 175)

11. קיום הועדה או ועדת משנה שלה, קיום המועצה או ועדה מועדותיה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1258 (ה"ח 1032)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

שמירת תוקף

11. קיום הועדה, קיום המועצה או ועדה מועדותיה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

סודיות

12.     לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה, או מכל חומר שנמסר לה, אלא אם כן הסמיך אותו לכך שר האוצר או יושב ראש הוועדה; הוראה זו לא תחול על דיון שהוועדה החליטה כי יהיה פתוח לציבור.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1258 (ה"ח 1032)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

סודיות

12. לא יגלה אדם דבר מדיוני הועדה או המועצה, או מכל חומר שנמסר להן, אלא אם הסמיך אותו לכך שר האוצר או היושב-ראש; הוראה זו לא תחול על דיון שהועדה או המועצה החליטו כי יהיה פתוח לציבור.

פרק ג': רישוי

סימן א': ענפי ביטוח

סיווג לענפים

13.     עסקי ביטוח יסווגו לענפי ביטוח שיקבע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה; הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1258 (ה"ח 1032)

13. עסקי ביטוח יסווגו לענפי ביטוח שיקבע שר האוצר הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה; הודעה על קביעה כאמור תפורסם ברשומות.

סימן ב': רישוי מבטחים

איסור עיסוק

14.   (א)  לא יעסוק אדם בביטוח אלא אם יש בידו רשיון לפי סעיף 15 ובהתאם לתנאי הרשיון.

           (ב)  לא יעסוק מבטח אלא בענפי הביטוח הנקובים ברשיונו.

           (ג)   מי שעיקר עיסוקו בביטוח מחוץ לישראל, ואינו עוסק בישראל אלא בביטוח משנה, לא ייחשב כעוסק בביטוח לענין חוק זה אלא אם הוא חברה שהואגדה בישראל.

רשיון מבטח

15.     (א)  הממונה רשאי, לפי שיקול דעתו לתת –

 

 

(1)   לחברה כהגדרתה בחוק החברות – רשיון מבטח ישראלי;

(2)   לתאגיד חוץ רשום בישראל העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של שלטונות מדינת החוץ - רשיון מבטח חוץ.

           (א1)        הממונה לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל לחיסכון, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

 

(1)   עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א)   אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב)   רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר הממונה, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בו;

(ג)    רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר הממונה, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2)   לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת.

           (ב)  ברשיון מבטח ייקבעו ענפי הביטוח שבהם מורשה בעל הרשיון לעסוק.

           (ג)   הודעה על מתן רשיון מבטח ועל הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק תפורסם ברשומות.

           (ד)  השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור בסעיף קטן (א1)(1).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 862 (ה"ח 175)

15. (א) המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות בועדה לתת –

(1) לחברה או לאגודה שיתופית שהואגדו  בישראל לחברה כהגדרתה בחוק החברות - רשיון מבטח ישראלי;

(2) לתאגיד חוץ רשום בישראל העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של שלטונות מדינת החוץ – רשיון מבטח חוץ.

(א1) המפקח לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת שאינה מבטח כאמור בפסקת משנה (א) או בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בהם;

(2) לענין חברה המבקשת לנהל קרן ותיקה – היא תנהל רק את הקרן הותיקה, ולענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה אחרת – היא לא תנהל יותר מקופה אחת הזכאית לאיגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"; לענין זה, "איגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995.

(ב) ברשיון מבטח ייקבעו ענפי הביטוח שבהם מורשה בעל הרשיון לעסוק.

(ג) הודעה על מתן רשיון מבטח ועל הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק תפורסם ברשומות.

(ד) השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור בסעיף קטן (א1)(1).

 

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 166 (ה"ח 291)

(א1) המפקח לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת שאינה מבטח כאמור בפסקת משנה (א) או בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בהם בו;

(2) לענין חברה המבקשת לנהל קרן ותיקה – היא תנהל רק את הקרן הותיקה, ולענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה אחרת – היא לא תנהל יותר מקופה אחת הזכאית לאיגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"; לענין זה, "איגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995.

 

מיום 18.11.2010

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 53 (ה"ח 403)

(א1) המפקח לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בו;

(ג) רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2) לענין חברה המבקשת לנהל קרן ותיקה – היא תנהל רק את הקרן הותיקה, ולענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה אחרת – היא לא תנהל יותר מקופה אחת הזכאית לאיגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"; לענין זה, "איגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995.

(2) לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת; לעניין זה, "קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

 

מיום 5.11.2015

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ו מס' 2507 מיום 5.11.2015 עמ' 26 (ה"ח 939)

(א1) המפקח לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל לחיסכון, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בו;

(ג) רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2) לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת; לעניין זה, "קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) המפקח הממונה רשאי, לפי שיקול דעתו לתת –

(1) לחברה כהגדרתה בחוק החברות – רשיון מבטח ישראלי;

(2) לתאגיד חוץ רשום בישראל העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של שלטונות מדינת החוץ — רשיון מבטח חוץ.

(א1) המפקח הממונה לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ואינה קופת גמל לחיסכון, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל שאינן קופות ביטוח, ואולם –

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח הממונה, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בו;

(ג) רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח הממונה, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2) לעניין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת.

בקשה לרשיון

16.     (א)  בקשה לרשיון מבטח תוגש בטופס שקבע לכך הממונה, ותכלול גם את הנתונים הבאים:

(1)   ענפי הביטוח שלגביהם מבוקש הרשיון;

(2)   פירוט תכניות הביטוח ותנאי הביטות המוצעים;

(3)   פירוט תעריפי דמי הביטוח המוצעים והתשלומים האחרים שייגבו מן המבוטחים;

(4)   דוגמאות של פוליסות, של טפסי הצעת ביטוח ושל טפסים אחרים שהמבקש ישתמש בהם;

(5)   פרטים בדבר הסדרי ביטוח המשנה המוצעים;

(6)   העתק מאושר ממסמכי ההתאגדות שבתוקף;

(7)   רשימת נושאי המשרה;

(8)   רשימת בעלי אמצעי השליטה לרבות נושאי המשרה ובעלי אמצעי השליטה בהם – אם הם תאגידים, או האנשים שהם פועלים כשלוחים או כנאמנים בשבילם – אם הם יחידים;

(9)   פרטים בדבר האמצעים הכספיים של המבקש.

           (ב)  בקשה לרשיון מבטח חוץ תכלול, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), נתונים כאמור בפסקאות (6) עד (8) לגבי התאגיד אשר ייצג אותו בישראל.

           (ג)   הממונה רשאי לדרוש מן המבקש נתונים ומסמכים נוספים ככל הדרוש לדעתו לשם דיון בבקשה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

(7) רשימת הדירקטורים ומנהלי העסקים נושאי המשרה;

(8) רשימת בעלי אמצעי השליטה לרבות הדירקטורים, מנהלי העסקים נושאי המשרה ובעלי אמצעי השליטה בהם – אם הם תאגידים, או האנשים שהם פועלים כשלוחים או כנאמנים בשבילם – אם הם יחידים;

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) בקשה לרשיון מבטח תוגש בטופס שקבע לכך המפקח הממונה, ותכלול גם את הנתונים הבאים:

(ג) המפקח הממונה רשאי לדרוש מן המבקש נתונים ומסמכים נוספים ככל הדרוש לדעתו לשם דיון בבקשה.

שיקולים במתן רשיון מבטח

17.     (א)  הממונה יביא בחשבון עניינים אלה בעת בבואו לשקול בקשה לרשיון מבטח:

 

(1)   תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

(2)   התאמתם של נושאי המשרה בתאגיד המבקש, ובמקרה של מבטח חוץ – של מנהליו ומורשיו בישראל, לתפקידם;

(3)   האמצעים הכספיים של התאגיד המבקש;

(4)   האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בתאגיד המבקש;

(5)   תכניותיו של המבקש לענין ביטוח משנה ולענין צוות עובדים מקצועיים וסיכוייו להגשימן;

(6)   תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו;

(7)   המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(8)   טעמים שבטובת הציבור.

           (ב)  לא יסרב הממונה לתת רשיון מבטח לתאגיד שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 15, אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

17. (א) המפקח והועדה יביאו יביא  בחשבון עניינים אלה בעת שידונו בבקשה בבואו לשקול בקשה לרשיון מבטח:

(1) תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

(2) התאמתם של  הדירקטורים ומנהלי העסקים של התאגיד נושאי המשרה בתאגיד המבקש, ובמקרה של מבטח חוץ - של מנהליו ומורשיו בישראל, לתפקידם;

(3) האמצעים הכספיים של התאגיד המבקש;

(4) האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בתאגיד המבקש;

(5) תכניותיו של המבקש לענין ביטוח משנה ולענין צוות עובדים מקצועיים וסיכוייו להגשימן;

(6) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו;

(7) המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(8) טעמים שבטובת הציבור.

(ב) לא יסרב המפקח לתת רשיון מבטח לתאגיד שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 15, אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

17. (א) המפקח הממונה יביא  בחשבון עניינים אלה בעת בבואו לשקול בקשה לרשיון מבטח:

(1) תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

(2) התאמתם של נושאי המשרה בתאגיד המבקש, ובמקרה של מבטח חוץ – של מנהליו ומורשיו בישראל, לתפקידם;

(3) האמצעים הכספיים של התאגיד המבקש;

(4) האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בתאגיד המבקש;

(5) תכניותיו של המבקש לענין ביטוח משנה ולענין צוות עובדים מקצועיים וסיכוייו להגשימן;

(6) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו;

(7) המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(8) טעמים שבטובת הציבור.

(ב) לא יסרב המפקח הממונה לתת רשיון מבטח לתאגיד שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 15, אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.

תנאים ברשיון שינויים

18.   ברשיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות ומותר לשנות תנאים והגבלות שנקבעו בו ולהוסיף ענפי ביטוח שבהם יורשה המבטח לעסוק, ובלבד ששינוי תנאים והגבלות כאמור, שלא לפי בקשת המבטח, ייעשה בהתייעצות עם הועדה לאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

18. ברשיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות ומותר לשנות תנאים והגבלות שנקבעו בו ולהוסיף ענפי ביטוח שבהם יורשה המבטח לעסוק, הכל בהתייעצות עם הועדה; שינוי תנאים והגבלות שלא לפי בקשת המבטח ייעשה לאחר שניתנה למבטח הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה ובלבד ששינוי תנאים והגבלות כאמור, שלא לפי בקשת המבטח, ייעשה בהתייעצות עם הועדה לאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה .

סימן ג': (בוטל)

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

ביטול סימן ג'

הנוסח הקודם:

סימן ג': פקדון

19.   (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

חובת פקדון

19. (א) לא יינתן רשיון מבטח אלא אם הופקד פקדון בסכום שקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל ענף ביטוח; צו כאמור יכול שיהיה לכלל המבטחים או לסוגי מבטחים.

(ב) ניתן צו כאמור המגדיל את סכום הפקדון, ישלים המבטח את סכום הפקדון לסכום המוגדל תוך תקופה שתיקבע בצו ושלא תפחת משנה.

20.   (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

הפקדון ופירותיו

20. (א) הפקדון יופקד אצל החשב הכללי ויהיה באיגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, לפי ערכן בבורסה ביום ההפקדה; לענין זה, "בורסה"- בורסה שקיבלה רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) עלה ערכן של איגרות החוב לאחר ההפקדה- לא יוחזר כל חלק מהן למבטח, אולם אם הוגדל סכום הפקדון בצו כאמור בסעיף 19 יובא בחשבון ערכן בתום התקופה שנקבעה בצו כאמור.

(ג) ירד ערכן של איגרות החוב לאחר ההפקדה – רשאי המפקחלדרוש מן המבטח המפקיד שישלים את סכום הפקדון לסכום הקבוע באותה עת בצו לפי סעיף 19.

(ד) הגיע מועד פדיונן של איגרות חוב שהופקדו, ירכוש המבטח מיד איגרות חוב שיופקדו בפקדון, במלוא כספי הפדיון, למעט הריבית.

(ה) המפקח רשאי להתיר למבטח החלפת איגרות החוב שבפקדון באיגרות חוב אחרות, ובלבד שביום ההחלפה ערכן של איגרות החוב המחליפות לא יפחת מערכן של איגרות החוב המוחלפות. 

(ו) המפקח רשאי להתיר למבטח, על פי בקשתו, להפקיד בפקדון מטבע חוץ או נייר ערך מסויים שאינו איגרת חוב הרשומה למסחר בבורסה.  

(ז) המבטח יהיה זכאי לריבית ולדיבידנד המשתלמים על איגרות החוב או ניירות הערך האחרים שבפקדון זולת אם נתמנה מפרק למבטח.  

21.   (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 863 (ה"ח 175)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

השימוש בפקדון

21. (א) הפקדון אינו ניתן להעברה, לשעבוד או למישכון ואין להטיל עליו עיקול.

(ב) הפקדון יוחזר למבטח אם הוכח להנחת דעתו של המפקח כי המבטח לא החל בניהול עסקי ביטוח בענף הביטוח שבשלו הופקד הפקדון, או חדל לעסוק בענף הביטוח שבשלו הופקד הפקדון, כי אין לו עוד התחייבות באותו ענף, וכי רשיונו לעסוק באותו ענף בוטל.

(ג) נתמנה מפרק למבטח רשאי בית המשפט לצוות על העמדת הפקדון לרשות המפרק ולתת הוראות בדבר השימוש בפקדון בידי המפרק, ובלבד שכספי הפקדון ישמשו תחילה לתשלום על פי התחייבות למבוטחים שנתן המבטח, ולגבי מבטח חוץ- לתשלום כאמור למבוטחים בישראל.

סימן ד': ביטול רשיון מבטח

ביטול רשיון מבטח

22.   (א)  הממונה רשאי, לבטל רשיון מבטח, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני, בכל אחת מאלה:

(1)   המבטח ביקש ביטול רשיונו;

(2)   המבטח החליט על פירוקו מרצון;

(3)   ניתן צו לפירוק המבטח או למינוי כונס נכסים עליו;

(3א) חדל להתקיים במבטח תנאי מהתנאים למתן הרשיון;

(4)   המבטח הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או חדל להתקיים בו תנאי כאמור;

(5)   המבטח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל שניתנה לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו;

(6)   חלפו שנתיים מיום מתן הרשיון והמבטח לא החל בניהול עסקים בהיקף המצדיק לדעת הממונה המשך החזקת הרשיון, או שהמבטח הפסיק לנהל עסקים בהיקף כאמור במשך תקופה של שנתיים;

(7)   טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקים ביטולו של הרשיון.

           (ב)  לא יבטל הממונה רשיון מבטח מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(4), (5) או (7), אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה.

           (ג)   הודעה על ביטול רשיון מבטח תפורסם ברשומות.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 864 (ה"ח 175)

22. (א) המפקח רשאי, לאחר התייעצות בועדה, לבטל רשיון מבטח, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני, בכל אחת מאלה:

(1) המבטח ביקש ביטול רשיונו;

(2) המבטח החליט על פירוקו מרצון;

(3) ניתן צו לפירוק המבטח או למינוי כונס נכסים עליו;

(3א) חדל להתקיים במבטח תנאי מהתנאים למתן הרשיון;

(4) המבטח הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או חדל להתקיים בו תנאי כאמור;

(5) המבטח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל שניתנה לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו;

(6) חלפו שנתיים מיום מתן הרשיון והמבטח לא החל בניהול עסקים בהיקף המצדיק לדעת המפקח המשך החזקת הרשיון, או שהמבטח הפסיק לנהל עסקים בהיקף כאמור במשך תקופה של שנתיים;

(7) טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקים ביטולו של הרשיון.

(ב) לא יבטל המפקח רשיון מבטח אלא אם ניתנה למבטח הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(4), (5) או (7), אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה.

(ג) הודעה על ביטול רשיון מבטח תפורסם ברשומות.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) המפקח הממונה רשאי, לבטל רשיון מבטח, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני, בכל אחת מאלה:

(1) המבטח ביקש ביטול רשיונו;

(2) המבטח החליט על פירוקו מרצון;

(3) ניתן צו לפירוק המבטח או למינוי כונס נכסים עליו;

(3א) חדל להתקיים במבטח תנאי מהתנאים למתן הרשיון;

(4) המבטח הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או חדל להתקיים בו תנאי כאמור;

(5) המבטח הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל שניתנה לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו;

(6) חלפו שנתיים מיום מתן הרשיון והמבטח לא החל בניהול עסקים בהיקף המצדיק לדעת המפקח הממונה המשך החזקת הרשיון, או שהמבטח הפסיק לנהל עסקים בהיקף כאמור במשך תקופה של שנתיים;

(7) טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקים ביטולו של הרשיון.

(ב) לא יבטל המפקח הממונה רשיון מבטח מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(4), (5) או (7), אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה.

פיקוח על תאגיד שרשיונו בוטל

23.     (א)  מי שרשיונו בוטל חייב למלא אחרי כל ההוראות החלות על מבטח לפי חוק זה כל עוד קיימות התחייבויות שנתן למבוטחים לפני ביטול הרשיון.

           (ב)  הממונה רשאי ליתן למי שרשיונו בוטל הוראות בדבר ניהול עסקיו ככל שהדבר נראה לו נחוץ כדי להגן על המבוטחים; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את מי שרשיונו בוטל מאחריותו להתחייבות שנתן לפני ביטול הרשיון.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(ב) המפקח הממונה רשאי ליתן למי שרשיונו בוטל הוראות בדבר ניהול עסקיו ככל שהדבר נראה לו נחוץ כדי להגן על המבוטחים; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את מי שרשיונו בוטל מאחריותו להתחייבות שנתן לפני ביטול הרשיון.

סימן ה': רישוי סוכני ביטוח

תיווך בביטוח

24.     (א)  לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

(1)   יש בידו רשיון לפי סימן זה – בהתאם לתנאי הרשיון;

(2)   הוא יועץ פנסיוני – ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שנערך בהתאם להוראות החוק האמור.

           (ב)  (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 864 (ה"ח 175)

24. (א) לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא אם יש בידו רשיון לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרשיון אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

(1) יש בידו רשיון לפי סימן זה – בהתאם לתנאי הרשיון;

(2) הוא יועץ פנסיוני – ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני בהתאם להוראות חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

(ב) על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני, כאמור בסעיף קטן (א)(2), יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק זה והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (בסעיף קטן זה – חוק חוזה הביטוח), החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לענין ביטוח, אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין, ואולם –

(1) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות סעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח;

(2) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות לפי חוק זה הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת חוזה הביטוח;

(3) יועץ פנסיוני לא יהיה זכאי לדמי עמילות, כהגדרתם בסעיף 41(ה), אלא מאת לקוח או מאת מבטח שניתן לו רשיון בהתאם להוראות סעיף 15(א1);

בסעיף קטן זה –

"הסכם ייעוץ פנסיוני" – כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"לקוח" – כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח 335)

מחיקת פסקה 24(ב)(3)

הנוסח הקודם:

(3) יועץ פנסיוני לא יהיה זכאי לדמי עמילות, כהגדרתם בסעיף 41(ה), אלא מאת לקוח או מאת מבטח שניתן לו רשיון בהתאם להוראות סעיף 15(א1);

בסעיף קטן זה –

"הסכם ייעוץ פנסיוני" – כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"לקוח" – כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

 

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 166 (ה"ח 291)

24. (א) לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן – עיסוק בתיווך) אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

(1) יש בידו רשיון לפי סימן זה – בהתאם לתנאי הרשיון;

(2) הוא יועץ פנסיוני – ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני בהתאם להוראות חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שנערך בהתאם להוראות החוק האמור.

(ב) על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני, כאמור בסעיף קטן (א)(2), יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק זה והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (בסעיף קטן זה – חוק חוזה הביטוח), החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לענין ביטוח, אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין, ואולם –

(1) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות סעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח;

(2) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות לפי חוק זה הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת חוזה הביטוח;

(3) (נמחק).

סוכן יחיד

25.     (א)  הממונה רשאי לתת רשיון סוכן ביטוח (להלן – רשיון סוכן) ליחיד.

           (ב)  יחיד כשיר לקבל רשיון סוכך אם נתקיימו בו אלה:

(1)   הוא תושב ישראל;

(2)   הוא בגיר;

(3)   עבר תקופת התמחות ועמד בבחינות;

(4)   הוא לא הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח.

           (ג)   הממונה לא יתן רשיון סוכן ליחיד, על אף כשירותו –

(1)   אם הוא הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;

(2)   אם הוא הוכרז פסול דין;

(3)   אם הוא יועץ השקעות;

(4)   אם הוא יועץ פנסיוני.

           (ג1) הממונה רשאי לסרב לתת רשיון סוכן ליחיד, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (ב), אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

(2)   הממונה סבר, לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כסוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

           (ד)  שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, בדבר מתן ערבויות לאחריותם, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת – בדבר פטור מחובת התמחות או בחינות.

מיום 15.1.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 97 (ה"ח 2982)

החלפת פסקה 25(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) מלאו לו 20 שנים;

 

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 865 (ה"ח 175)

25. (א) המפקח רשאי לתת רשיון סוכן ביטוח (להלן — רשיון סוכן) ליחיד.

(ב) יחיד כשיר לקבל רשיון סוכך אם נתקיימו בו אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בגיר;

(3) עבר תקופת התמחות ועמד בבחינות;

(4) הוא לא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח.

(ג) המפקח לא יתן רשיון סוכן ליחיד, על אף כשירותו –

(1) אם בחמש השנים שקדמו למתן הרשיון הורשע או נשא עונש מאסר על עבירה שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון;

(2) אם תלויים ועומדים נגדו הליכים בשל עבירה כאמור;

(3) אם קיימות עובדות אחרות והמפקח, לאחר התייעצות עם הועדה, סבור שבגללן אין המבקש ראוי לשמש סוכן ביטוח;

(1) אם הוא הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;

(2) אם הוא הוכרז פסול דין;

(3) אם הוא יועץ השקעות;

(4) אם הוא יועץ פנסיוני.

(ג1) המפקח רשאי לסרב לתת רשיון סוכן ליחיד, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (ב), אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

(2) המפקח סבר, לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כסוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

(ד) שר האוצר רשאי להתקין תקנות בדבר הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, בדבר מתן ערבויות לאחריותם, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת – בדבר פטור מחובת התמחות או בחינות.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) המפקח הממונה רשאי לתת רשיון סוכן ביטוח (להלן – רשיון סוכן) ליחיד.

(ב) יחיד כשיר לקבל רשיון סוכך אם נתקיימו בו אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בגיר;

(3) עבר תקופת התמחות ועמד בבחינות;

(4) הוא לא הורשע בעבירה שלדעת המפקח הממונה מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח.

(ג) המפקח הממונה לא יתן רשיון סוכן ליחיד, על אף כשירותו –

(1) אם הוא הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;

(2) אם הוא הוכרז פסול דין;

(3) אם הוא יועץ השקעות;

(4) אם הוא יועץ פנסיוני.

(ג1) המפקח הממונה רשאי לסרב לתת רשיון סוכן ליחיד, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (ב), אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

(2) המפקח הממונה סבר, לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כסוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

סוכן תאגיד

26.     (א)  הממונה רשאי לתת רשיון סוכן לתאגיד.

           (ב)  בקשה לרשיון לתאגיד רשאי להגיש מי שנתמלאו בו תנאים אלה:

(1)   הוא תאגיד שנרשם על פי דין בישראל;

(2)   שם התאגיד מורה כי עיסוקו בסוכנות ביטוח;

(3)   העוסקים בשמו בתיווך, ובשותפות – כל השותפים שאינם שותפים מוגבלים, הם בעלי רשיון סוכן;

(4)   מנהל העסקים וכל מנהל משרד או סניף שלו הם בעלי רשיון סוכן ועיקר עיסוקם בניהול התאגיד, המשרד או הסניף.

           (ג)   הממונה לא ייתן רשיון סוכן לתאגיד, על אף כשירותו, אם הוא יועץ השקעות או יועץ פנסיוני.

           (ד)  בבואו ליתן רשיון סוכן לתאגיד ישקול הממונה, בין השאר, את תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו.

           (ה)  החלטת הממונה שלא ליתן רשיון סוכן לתאגיד אף אם התקיימו לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ב), למעט החלטה כאמור בשל האמור בסעיף קטן (ג) או בסעיף 28א, תתקבל לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 865 (ה"ח 175)

הוספת סעיפים קטנים 26(ג), 26(ד) ו-26(ה)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

26. (א) המפקח הממונה רשאי לתת רשיון סוכן לתאגיד.

(ב) בקשה לרשיון לתאגיד רשאי להגיש מי שנתמלאו בו תנאים אלה:

(1) הוא תאגיד שנרשם על פי דין בישראל;

(2) שם התאגיד מורה כי עיסוקו בסוכנות ביטוח;

(3) העוסקים בשמו בתיווך, ובשותפות – כל השותפים שאינם שותפים מוגבלים, הם בעלי רשיון סוכן;

(4) מנהל העסקים וכל מנהל משרד או סניף שלו הם בעלי רשיון סוכן ועיקר עיסוקם בניהול התאגיד, המשרד או הסניף.

(ג) המפקח הממונה לא ייתן רשיון סוכן לתאגיד, על אף כשירותו, אם הוא יועץ השקעות או יועץ פנסיוני.

(ד) בבואו ליתן רשיון סוכן לתאגיד ישקול המפקח הממונה, בין השאר, את תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו.

(ה) החלטת המפקח הממונה שלא ליתן רשיון סוכן לתאגיד אף אם התקיימו לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ב), למעט החלטה כאמור בשל האמור בסעיף קטן (ג) או בסעיף 28א, תתקבל לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.

סוכן מתמחה

27.     (א)  הממונה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת לתושב ישראל שמלאו לו 18 שנים רשיון סוכן מתמחה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; הוראות סעיף 25(ג) ו-(ג1) יחולו על מתן רשיון סוכן מתמחה.

           (ב)  מי שקיבל רשיון סוכן מתמחה רשאי לעשות פעולת תיווך אם מאמנו נתן מראש אישור לפעולה.

           (ג)   הוראות סעיפים 28, 29, 55 עד 59, 85(ג) ו-99 יחולו גם לגבי סוכן מתמחה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 865 (ה"ח 175)

(א) המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת לתושב ישראל שמלאו לו 18 שנים רשיון סוכן מתמחה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; הוראות סעיף 25(ג)(1) ו-(2)(ג) ו-(ג1) יחולו על מתן רשיון סוכן מתמחה.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) המפקח הממונה רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת לתושב ישראל שמלאו לו 18 שנים רשיון סוכן מתמחה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; הוראות סעיף 25(ג) ו-(ג1) יחולו על מתן רשיון סוכן מתמחה.

הרשיון לפי ענפים

28.   (א)  (1)   רשיון סוכן ביטוח הוא רשיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה: ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי או ביטוח כללי, ויכול רשיון סוכן ביטוח לכלול יותר מענף ביטוח אחד.

(2)   ברשיון סוכן ביטוח בענף כללי, יפורטו תחומי הביטוח שבהם רשאי סוכן הביטוח לעסוק מבין התחומים שבענף ביטוח כללי.

(3)   בסעיף זה –

"ענף ביטוח פנסיוני" – עיסוק בתיווך בביטוח לגבי סוג מוצר פנסיוני; לענין זה, "סוג מוצר פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, בשינוי זה: פסקה ( 8) להגדרה האמורה תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילים "והכלולה בקופת גמל", נאמר בה "וכן תכנית ביטוח חיים עם מרכיב חסכון שלא אושרה כקופת גמל ותכנית ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות";

"ענף ביטוח ימי" – עיסוק בתיווך בביטוח ימי;

"ענף ביטוח כללי" – עיסוק בתיווך בביטוח בכל אחד מאלה:

(1)    ביטוח שאינו כלול בענף ביטוח פנסיוני או בענף ביטוח ימי;

(2)    ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות.

           (ב)  לא יעסוק סוכן ביטוח אלא בתיוך בענפי הביטוח המפורטים ברשיונו.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 865 (ה"ח 175)

החלפת סעיף קטן 28(א)

הנוסח הקודם:

(א) ברשיון סוכן יפורטו ענפי הביטוח שבתיווך בהם הורשה הסוכן לעסוק.

סייגים למתן רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני

28א.   הממונה לא ייתן רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 28(א), ליחיד או לתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1)  יועץ פנסיוני;

(2)  יועץ השקעות;

(3)  ארגון עובדים או ארגון מעבידים;

(4)  תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(5)  מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6)  מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ביועץ פנסיוני או ביועץ השקעות;

(7)  מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (6);

(8)  מי שמועסק בידי כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (7);

(9)  מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) או מי ששולט באחד מהם, הוא בעל ענין בו, למעט מי שתאגיד בנקאי הוא בעל ענין בו אף אם התאגיד הבנקאי הוא יועץ פנסיוני או יועץ השקעות;

(10) מועדון צרכנים; לענין זה, "מועדון צרכנים" – תאגיד, שותפות, או ארגון שמטרתם ניהול משא ומתן בשם החברים בו לשם התקשרות עם ספק של מצרך או שירות.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 866 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 28א

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

28א. המפקח הממונה לא ייתן רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 28(א), ליחיד או לתאגיד שהוא אחד מאלה:

ביטול והתליה של רשיון סוכן או התניית תנאים בו

29.     (א)  הממונה רשאי לבטל רשיון סוכן, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני, להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו בכל אחת מאלה:

 

(1)   בעל הרשיון ביקש ביטול רשיונו;

(2)   אם בעל הרשיון הוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;

(3)   בעל הרשיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;

(4)   בעל הרשיון הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;

(5)   בעל הרשיון הפר הסכם כאמור בסעיף 30 בענינים הקבועים בסעיף האמור או על פיו;

(6)   הוא הורשע בעבירה שלדעת הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;

(7)   הממונה סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

           (ב)  לא יבוטל רשיון סוכן אלא אם ניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, ולענין ביטול רשיון לפי פסקאות (4) ו-(7) – לאחר התייעצות בועדה ולאחר שניתנה לסוכן הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה.

           (ג)   היה הממונה סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבים זאת, רשאי הוא להתלות רשיון סוכן לתקופה שלא תעלה על 30 ימים; הממונה רשאי, לאחר שניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

           (ד)  בוטל או הותלה רשיון סוכן – יחדל מיד מי שהיה בעלו לעסוק בתיווך.

           (ה)  הממונה רשאי, אם ראה צורך בכך כדי להבטיח את עניני המבוטחים, להורות לסוכן שרשיונו בוטל לפעול לחיסול עסקי הביטוח שלו, באופן שיורה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 867 (ה"ח 175)

ביטול והתליה של רשיון סוכן או התניית תנאים בו

29. (א) המפקח רשאי לאחר התייעצות בועדה, לבטל רשיון סוכן, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו, בכל אחת מאלה:

(1) בעל הרשיון ביקש ביטול רשיונו;

(2) אם בעל הרשיון הוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;

(3) בעל הרשיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;

(4) בעל הרשיון הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;

(5) בעל הרשיון הפר הסכם כאמור בסעיף 30 בכך שלא החזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד או לא העבירם למבטח עד ה-15 בחודש שלאחר החודש שבו גבה אותם בענינים הקבועים בסעיף האמור או על פיו;

(6) אם בעל הרשיון הוא תאגיד- חדל להתקיים התנאי האמור בסעיף 26(ב)(3);

(6) הוא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;

(7) טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקים ביטולו של הרשיון .

(7) המפקח סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

(ב) לא יבוטל רשיון סוכן אלא אם ניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה ולענין ביטול רשיון לפי פסקאות (4) ו-(7) - לאחר התייעצות בועדה ולאחר שניתנה לסוכן הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה,  בדרך שהורתה.

(ג) היה המפקח סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבים זאת, רשאי הוא להתלות רשיון סוכן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים 30 ימים; המפקח רשאי, באישור הועדה ולאחר  לאחר שניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו, להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

(ד) בוטל או הותלה רשיון סוכן – יחדל מיד מי שהיה בעלו לעסוק בתיווך.

(ה) המפקח רשאי, אם ראה צורך בכך כדי להבטיח את עניני המבוטחים, להורות לסוכן שרשיונו בוטל לפעול לחיסול עסקי הביטוח שלו, באופן שיורה.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

29. (א) המפקח הממונה רשאי לבטל רשיון סוכן, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו, בכל אחת מאלה:

(1) בעל הרשיון ביקש ביטול רשיונו;

(2) אם בעל הרשיון הוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין;

(3) בעל הרשיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;

(4) בעל הרשיון הפר הוראות חיקוק או הוראת מינהל לפי חוק זה הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;

(5) בעל הרשיון הפר הסכם כאמור בסעיף 30 בענינים הקבועים בסעיף האמור או על פיו;

(6) הוא הורשע בעבירה שלדעת המפקח הממונה מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;

(7) המפקח הממונה סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.

(ב) לא יבוטל רשיון סוכן אלא אם ניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולענין ביטול רשיון לפי פסקאות (4) ו-(7) – לאחר התייעצות בועדה ולאחר שניתנה לסוכן הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה,  בדרך שהורתה.

(ג) היה המפקח הממונה סבור שנסיבות הענין וטובת הציבור מחייבים זאת, רשאי הוא להתלות רשיון סוכן לתקופה שלא תעלה על 30  ימים; המפקח הממונה רשאי, לאחר שניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

(ד) בוטל או הותלה רשיון סוכן – יחדל מיד מי שהיה בעלו לעסוק בתיווך.

(ה) המפקח הממונה רשאי, אם ראה צורך בכך כדי להבטיח את עניני המבוטחים, להורות לסוכן שרשיונו בוטל לפעול לחיסול עסקי הביטוח שלו, באופן שיורה.

הסכם בין סוכן למבטח

30.     לא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב הסוכן בשני אלה;

(1)   להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה הממונה;

(2)   להעביר למבטח עד ליום ה-15 בכל חודש, או עד למועד מוקדם יותר שעליו הורה הממונה לגבי סוגים של חוזי ביטוח כפי שהורה, כספים שגבה ממבוטחים בחודש הקודם.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 867 (ה"ח 175)

30. לא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב הסוכן בשני אלה;

(1) להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח;

(2) להעביר למבטח עד ליום ה-15 בכל חודש, או עד למועד מוקדם יותר שעליו הורה המפקח לגבי סוגים של חוזי ביטוח כפי שהורה, כספים שגבה ממבוטחים בחודש הקודם.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

30. לא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב הסוכן בשני אלה;

(1) להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח הממונה;

(2) להעביר למבטח עד ליום ה-15 בכל חודש, או עד למועד מוקדם יותר שעליו הורה המפקח הממונה לגבי סוגים של חוזי ביטוח כפי שהורה, כספים שגבה ממבוטחים בחודש הקודם.

תיווך עם תושב חוץ

31.   (א)  לא יעסוק אדם בישראל בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם שאינו מבטח לבין תושב חוץ או סוכנו שאינם בעלי רשיון לפי חוק זה.

           (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על תיווך בענפי ביטוח או בסוגי ביטוח שקבע שר האוצר בצו, לאחר התייעצות בועדה; על העוסק בתיווך כאמור יחולו הוראות סעיף 96.

סימן ו': שליטה ואמצעי שליטה

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 867 (ה"ח 175)

סימן ו': אמצעי שליטה שליטה ואמצעי שליטה

הגדרות

31א.   בסימן זה –

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 868 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 31א

           "איגרת חוב מיועדת" – כל אחת מאלה:

(1)   איגרת חוב שמנפיקה מדינת ישראל לפי חוק המילווה (חברות הביטוח), התשכ"ג-1962;

(2)   איגרת חוב בערבות מדינת ישראל שהונפקה במסגרת הסכמי ביטוח חיים צמוד;

           "ביטוח חיים" – כהגדרתו בסעיף 54(ה);

           "החזקה מהותית בתחום החסכון לטווח ארוך" – שליטה בנתח שוק העולה על חמישה עשר אחוזים מסך שווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך; לענין זה יחושב נתח השוק שבשליטת אדם כסך שווי נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידיו ובידי כל הגופים המוסדיים שבשליטתו, לרבות הנכסים המנוהלים כאמור בעבור גופים מוסדיים אחרים, ולענין השולט יחד עם אחרים, ייוחס כל שווי הנכסים כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 110 (ה"ח 706)

"החזקה מהותית בתחום החסכון לטווח ארוך" – שליטה בנתח שוק העולה על חמישה עשר אחוזים מסך שווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך; לענין זה יחושב נתח השוק שבשליטת אדם כסך שווי נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידיו ובידי כל הגופים המוסדיים שבשליטתו, לרבות הנכסים המנוהלים כאמור בעבור גופים מוסדיים אחרים, ולענין השולט יחד עם אחרים, ייוחס כל שווי הנכסים כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;

           "מבטח" – לרבות תאגיד שמתקיימים בו שניים אלה:

(1)   הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח פלוני;

(2)   יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה במבטחים או בסוכני ביטוח;

           "נכסי החיסכון לטווח ארוך" – הנכסים כמפורט להלן:

(1)   נכסי קופות גמל, למעט קרנות ותיקות וקופות גמל מרכזיות לפיצויים או קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה;

(2)   הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה בביטוח חיים;

(3)   הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויותיהם לפי תכניות לביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה מובטחת, ושהמבטח אינו זכאי בשל הכספים המופקדים בהם, או בשל חלק מהם, לאיגרות חוב מיועדות;

מיום 28.1.2008

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ח מס' 2130 מיום 28.1.2008 עמ' 166 (ה"ח 291)

"נכסי החיסכון לטווח ארוך" – הנכסים כמפורט להלן:

(1) נכסי קופות גמל, למעט קרנות ותיקות וקופות גמל מרכזיות לפיצויים או קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה;

           "סוכן תאגיד" – לרבות יועץ פנסיוני שהוא תאגיד, העוסק בתיווך לפי סעיף 24(א)(2).

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 19

"סוכן תאגיד" – לרבות יועץ פנסיוני שהוא תאגיד, העוסק בתיווך לפי סעיף 24(2) 24(א)(2).

שליטה והחזקת אמצעי שליטה במבטח ובסוכן תאגיד

32.     (א)  לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, אלא על פי היתר שנתן הממונה ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור.

 

           (א1)        לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור במבטח, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הממונה; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 41יא(א)(3)(ג), לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה במבטח, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

           (ב)  לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן הממונה ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור.

           (ב1)        במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, או להסכים לעניין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה.

           (ב2)        לא יינתן היתר לשלוט במבטח, אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.

           (ב3)        מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1), לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח אחר בעל רישיון כאמור, אלא על פי כללים שקבע הממונה.

           (ג)   היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו של בעל ההיתר.

           (ג1) לא יחזיק אדם בהחזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, אלא בשל אחד מאלה:

(1)   שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו;

(2)   שינוי בשווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך;

(3)   הצטרפות מבוטחים, או עמיתים כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל, לתכניות ביטוח חיים או לקופות גמל באופן המגדיל את נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו, למעט הצטרפות כאמור בעקבות התקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עמו.

           (ד)  הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו –

(1)   על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין;

(2)   על תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

           (ה)  (בוטל).

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטח חוץ, אלא אם המחזיק הוא תושב ישראל.

           (ז)   הוראות סעיף זה, למעט סעיפים קטנים (ב2) ו-(ג1), יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במבטח כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 868 (ה"ח 175)

החזקת אמצעי שליטה שליטה והחזקת אמצעי שליטה במבטח ובסוכן תאגיד

32. (א) לא יחזיק אדם- בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע- יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד מבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(א) לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב) לא ישלוט אדם- בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע- בתאגיד מבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח; לענין זה, "שליטה"- היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד.

(ב) לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט או להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה.

(ב2) לא יינתן היתר לשלוט במבטח, אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.

(ג) היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו של בעל ההיתר.

(ג1) לא יחזיק אדם בהחזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, אלא בשל אחד מאלה:

(1) שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו;

(2) שינוי בשווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך;

(3) הצטרפות מבוטחים, או עמיתים כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל, לתכניות ביטוח חיים או לקופות גמל באופן המגדיל את נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו, למעט הצטרפות כאמור בעקבות התקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עמו.

(ד) הוראות סעיף זה סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו –

(1) על מי שרכש שמחזיק אמצעי שליטה בהעברה מכוח העברה על פי דין;

(2) על תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

(ה) לענין סעיף זה, "מבטח"- לרבות תאגיד שמתקיימות בו שתיים מאלה:

(1) הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה במבטח פלוני;

(2) יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הםאמצעי שליטה במבטחים או בסוכני ביטוח.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטח חוץ, אלא אם המחזיק הוא תושב ישראל.

(ז) הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במבטח כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

 

מיום 11.12.2013

סעיף קטן 32(ב3) מיום 11.9.2014

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 110 (ה"ח 706)

(א1) לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור במבטח, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן המפקח; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 41יא(א)(3)(ג), לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה במבטח, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

(ב) לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט או להחזיק לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, או להסכים לעניין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה.

(ב2) לא יינתן היתר לשלוט במבטח, אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.

(ב3) מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1), לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח אחר בעל רישיון כאמור, אלא על פי כללים שקבע המפקח.

(ג) היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו של בעל ההיתר.

(ג1) לא יחזיק אדם בהחזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, אלא בשל אחד מאלה:

(1) שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו;

(2) שינוי בשווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך;

(3) הצטרפות מבוטחים, או עמיתים כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל, לתכניות ביטוח חיים או לקופות גמל באופן המגדיל את נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו, למעט הצטרפות כאמור בעקבות התקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עמו.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו –

(1) על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין;

(2) על תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

(ה) (בוטל).

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטח חוץ, אלא אם המחזיק הוא תושב ישראל.

(ז) הוראות סעיף זה, למעט סעיפים קטנים (ב2) ו-(ג1), יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במבטח כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254, 1258 (ה"ח 1032)

(א) לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח הממונה ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור.

(א1) לא יסכים אדם עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור במבטח, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן המפקח הממונה; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 41יא(א)(3)(ג), לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה במבטח, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

(ב) לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן המפקח הממונה ובתנאים שקבע; שר האוצר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים נוספים למתן היתרים כאמור.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, או להסכים לעניין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה.

(ב2) לא יינתן היתר לשלוט במבטח, אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.

(ב3) מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1), לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב) לשלוט במבטח אחר בעל רישיון כאמור, אלא על פי כללים שקבע המפקח הממונה.

איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי

32א.   (א)  בסעיף זה –

           "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

           "רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

           "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה לממונה;

(3)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה לממונה.

           (ב)  תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיר יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח כאמור, ואם המבטח כאמור הוא מבטח בלא שולט – לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו; שר האוצר רשאי לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף החיסכון לטווח ארוך.

           (ג)   המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות המבטח, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

           (ד)  שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי או החזיק אמצעי שליטה במבטח כאמור, או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף זה, ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי הממונה לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 34(א), בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 34(ד) ו-(ה) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן הממונה הוראות לפי סעיף קטן זה, ישלח הודעה על כך גם למבטח.

           (ה)  בלי לגרוע מסמכויות הממונה לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הוא, לשם ביצוע סעיף זה –

(1)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במבטח, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוח כאמור, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובא בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוח כאמור, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש הממונה מידע לפי פסקה זו לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ה) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטח חוץ, אלא אם כן המחזיק הוא תושב ישראל.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 110 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 32א

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

32א. (א) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

"רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח לממונה;

(3) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח לממונה.

(ב) תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיר יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח כאמור, ואם המבטח כאמור הוא מבטח בלא שולט – לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו; שר האוצר רשאי לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף החיסכון לטווח ארוך.

(ג) המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות המבטח, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

(ד) שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי או החזיק אמצעי שליטה במבטח כאמור, או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף זה, ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי המפקח הממונה לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 34(א), בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 34(ד) ו-(ה) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן המפקח הממונה הוראות לפי סעיף קטן זה, ישלח הודעה על כך גם למבטח.

(ה) בלי לגרוע מסמכויות המפקח הממונה לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הוא, לשם ביצוע סעיף זה –

(1) לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במבטח, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוח כאמור, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובא בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2) לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוח כאמור, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש המפקח הממונה מידע לפי פסקה זו לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ה) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטח חוץ, אלא אם כן המחזיק הוא תושב ישראל.

העברת אמצעי שליטה

33.   מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד מבטח או בסוכן תאגיד לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 32 ואין בידו ההיתר.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 869 (ה"ח 175)

33. מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד מבטח או בסוכן תאגיד לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 32 ואין בידו ההיתר.

ביטול היתר או שינויו

33א.   (א)  הממונה רשאי לבטל או לשנות היתר שנתן לפי סעיף 32, לאחר התייעצות בועדה, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2)   בעל ההיתר הוא בעל החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 32(ג1);

(2א) בעל ההיתר הוא תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, המחזיק אמצעי שליטה במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי או השולט בו בניגוד להוראות סעיף 32א(ב);

(2ב) בעל ההיתר מחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי וכן שולט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי בניגוד להוראות סעיף 32א(ג);

(3)   בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה, אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(4)   לענין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(5)   יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של המבטח או חשש לפגיעה בטובת הציבור אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

           (ב)  הממונה לא ישנה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה שיקבע הממונה ואשר לא תפחת מ-30 ימים.

           (ג)   (1)   הוגש כתב אישום נגד בעל היתר או נושא משרה בו, בעבירה אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, לדעת הממונה, הרשעה בה היתה מצדיקה ביטול ההיתר או שינויו, רשאי הממונה, לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, לשנות את ההיתר ולקבוע בו הוראות ותנאים שיחולו בתקופה שיקבע, ואם הוגש כתב אישום כאמור נגד נושא משרה בבעל ההיתר – גם להעביר את נושא המשרה מתפקידו.

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו גם כשנפתחה חקירה פלילית נגד בעל היתר או נושא משרה בו בעבירה כאמור באותה פסקה, ובלבד שממונה התייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 869 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 33א

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 112 (ה"ח 706)

הוספת פסקאות 33א(א)(2א), 33א(א)(2ב)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

33א. (א) המפקח הממונה רשאי לבטל או לשנות היתר שנתן לפי סעיף 32, לאחר התייעצות בועדה, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2) בעל ההיתר הוא בעל החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 32(ג1);

(2א) בעל ההיתר הוא תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, המחזיק אמצעי שליטה במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי או השולט בו בניגוד להוראות סעיף 32א(ב);

(2ב) בעל ההיתר מחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי וכן שולט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי בניגוד להוראות סעיף 32א(ג);

(3) בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה, אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(4) לענין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(5) יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של המבטח או חשש לפגיעה בטובת הציבור אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

(ב) המפקח הממונה לא ישנה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה שיקבע המפקח הממונה ואשר לא תפחת מ-30 ימים.

(ג) (1) הוגש כתב אישום נגד בעל היתר או נושא משרה בו, בעבירה אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, לדעת המפקח הממונה, הרשעה בה היתה מצדיקה ביטול ההיתר או שינויו, רשאי המפקח הממונה, לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, לשנות את ההיתר ולקבוע בו הוראות ותנאים שיחולו בתקופה שיקבע, ואם הוגש כתב אישום כאמור נגד נושא משרה בבעל ההיתר – גם להעביר את נושא המשרה מתפקידו.

(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם כשנפתחה חקירה פלילית נגד בעל היתר או נושא משרה בו בעבירה כאמור באותה פסקה, ובלבד שהמפקח שהממונה התייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה.

הוראות הממונה למי שפעל בלא היתר

34.     (א)  סבר הממונה שאדם פעל בלא היתר כאמור בסעיף 32, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, להורות –

(1)   על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 32;

(2)   שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32;

(3)   שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4)   על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו אדם.

           (ב)  החזיק אדם אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 32, רשאי הממונה, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות סעיף 32.

           (ג)   הורה הממונה, לפי הוראות סעיף קטן (ב), למכור אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

           (ד)  לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת הממונה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת הממונה, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

           (ה)  מבטח וסוכן תאגיד יעשו כמיטב יכולתם למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף קטן (ב) וסעיף 32.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 870 (ה"ח 175)

החלפת סעיף 34

הנוסח הקודם:

מכירת אמצעי שליטה

34. (א) רכש אדם אמצעי שליטה בתאגיד מבטח בניגוד להוראות סעיף 32 או בהעברה על פי דין, רשאי בית המשפט, לבקשת המפקח, למנות כונב נכסים למכירת אמצעי השליטה, כולם או חלקם.

(ב) לכונס נכסים שמונה לפי סעיף זה תהיה, בכפוף להוראות בית המשפט, הזכות הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטה שלגביהם מונה ואת הזכויות הנובעות מהם, עד אשר ימכרם.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

הוראות המפקח הממונה למי שפעל בלא היתר

34. (א) סבר המפקח הממונה שאדם פעל בלא היתר כאמור בסעיף 32, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, להורות –

(1) על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 32;

(2) שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32;

(3) שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4) על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו אדם.

(ב) החזיק אדם אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 32, רשאי המפקח הממונה, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות סעיף 32.

(ג) הורה המפקח הממונה, לפי הוראות סעיף קטן (ב), למכור אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

(ד) לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת המפקח הממונה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח הממונה, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

(ה) מבטח וסוכן תאגיד יעשו כמיטב יכולתם למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף קטן (ב) וסעיף 32.

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

34א.   (א)  המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד, ימסור למבטח או לסוכן התאגיד, לפי הענין, ב-1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע הממונה, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע הממונה, לרבות פרטים אלה:

(1)   לענין מחזיק שהוא תאגיד – השולטים בו, וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו.

           (א1)        (1)    המחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח בלא שולט, ימסור למבטח דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע הממונה, לרבות פרטים אלה:

(א)   השולטים בו, ואם אין בו שולטים – המחזיקים עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, וכן הדירקטורים בו;

(ב)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו;

(ג)    לגבי המחזיק לא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח – אם הוא מתנגד לכך שהמבטח יגלה בדוחותיו פרטים על החזקתו, כאמור בסעיף 37 לחוק ניירות ערך; לא הודיע כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לגילוי כאמור, ואולם הוא רשאי בכל עת לאחר מכן להודיע על התנגדותו, והיא תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה בכתב למבטח;

(2)   הדיווח לפי פסקה (1) יהיה ביום 1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע הממונה, וכן בכל עת שבה הגיעה ההחזקה בסוג מסוים של אמצעי השליטה לשיעור הטעון דיווח לפי אותה פסקה, ובכל עת שבה פחתה ההחזקה משיעור זה.

           (א2)        הממונה רשאי להורות למבטח מסוים כאמור בסעיף קטן (א1)(1) לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור כפי שיקבע, ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד, אף אם התנגדו לגילוי החזקותיהם כאמור בסעיף קטן (א1)(1)(ג), מנימוקים שיפורטו, ובלבד שהוראה כאמור תיכנס לתוקף שישה חודשים לפחות ממועד מתן ההוראה למבטח המסוים.

           (ב)  הממונה רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם לממונה ישירות ורשאי הוא לקבוע כי פרטים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) יימסרו לממונה בלבד, במועדים שיקבע.

           (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

           (ד)  בסעיף זה, "מבטח" – כהגדרתו בסעיף 1.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 871 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 34א

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 112 (ה"ח 706)

(א1) (1) המחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח בלא שולט, ימסור למבטח דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח, לרבות פרטים אלה:

(א) השולטים בו, ואם אין בו שולטים – המחזיקים עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, וכן הדירקטורים בו;

(ב) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו;

(ג) לגבי המחזיק לא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח – אם הוא מתנגד לכך שהמבטח יגלה בדוחותיו פרטים על החזקתו, כאמור בסעיף 37 לחוק ניירות ערך; לא הודיע כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לגילוי כאמור, ואולם הוא רשאי בכל עת לאחר מכן להודיע על התנגדותו, והיא תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה בכתב למבטח;

(2) הדיווח לפי פסקה (1) יהיה ביום 1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, וכן בכל עת שבה הגיעה ההחזקה בסוג מסוים של אמצעי השליטה לשיעור הטעון דיווח לפי אותה פסקה, ובכל עת שבה פחתה ההחזקה משיעור זה.

(א2) המפקח רשאי להורות למבטח מסוים כאמור בסעיף קטן (א1)(1) לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור כפי שיקבע, ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד, אף אם התנגדו לגילוי החזקותיהם כאמור בסעיף קטן (א1)(1)(ג), מנימוקים שיפורטו, ובלבד שהוראה כאמור תיכנס לתוקף שישה חודשים לפחות ממועד מתן ההוראה למבטח המסוים.

(ב) המפקח רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם למפקח ישירות ורשאי הוא לקבוע כי פרטים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) יימסרו למפקח בלבד, במועדים שיקבע.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד, ימסור למבטח או לסוכן התאגיד, לפי הענין, ב-1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח הממונה, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח הממונה, לרבות פרטים אלה:

(1) לענין מחזיק שהוא תאגיד – השולטים בו, וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו.

(א1) (1) המחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח בלא שולט, ימסור למבטח דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח הממונה, לרבות פרטים אלה:

(א) השולטים בו, ואם אין בו שולטים – המחזיקים עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, וכן הדירקטורים בו;

(ב) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו;

(ג) לגבי המחזיק לא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח – אם הוא מתנגד לכך שהמבטח יגלה בדוחותיו פרטים על החזקתו, כאמור בסעיף 37 לחוק ניירות ערך; לא הודיע כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לגילוי כאמור, ואולם הוא רשאי בכל עת לאחר מכן להודיע על התנגדותו, והיא תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה בכתב למבטח;

(2) הדיווח לפי פסקה (1) יהיה ביום 1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח הממונה, וכן בכל עת שבה הגיעה ההחזקה בסוג מסוים של אמצעי השליטה לשיעור הטעון דיווח לפי אותה פסקה, ובכל עת שבה פחתה ההחזקה משיעור זה.

(א2) המפקח הממונה רשאי להורות למבטח מסוים כאמור בסעיף קטן (א1)(1) לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור כפי שיקבע, ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד, אף אם התנגדו לגילוי החזקותיהם כאמור בסעיף קטן (א1)(1)(ג), מנימוקים שיפורטו, ובלבד שהוראה כאמור תיכנס לתוקף שישה חודשים לפחות ממועד מתן ההוראה למבטח המסוים.

(ב) המפקח הממונה רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם למפקח לממונה ישירות ורשאי הוא לקבוע כי פרטים כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) יימסרו למפקח לממונה בלבד, במועדים שיקבע.

פרק ד': הפיקוח על עסקי ביטוח

סימן א': הגבלות על ניהול עסקים

הון עצמי

35.     (א)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, לכל המבטחים או לסוגי מבטחים, הוראות בדבר הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח.

           (ב)  הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת לכל המבטחים או לסוגי מבטחים, הוראות בדבר הון עצמי נוסף על ההון העצמי לפי סעיף קטן (א), הנדרש לשמירת יכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו וכן הוראות בדבר הרכב ההון העצמי של המבטח.

           (ג)   הממונה ימסור לוועדת הכספים של הכנסת הודעה על הוראות כאמור בסעיף קטן (ב) והן יקבלו תוקף בתום שלושים ימים מיום מסירת ההודעה כאמור, אם עד אז לא הודיע חבר ועדת הכספים כי הוא מבקש להשיג עליהן (בסעיף זה – דרישה להשגה).

           (ד)  הוגשה דרישה להשגה, תדון בה ועדת הכספים של הכנסת, ותחליט אם לקבלה או לדחותה בתוך שלושים ימים מיום שהוגשה; קיבלה ועדת הכספים של הכנסת את הדרישה להשגה, תדון בהשגה בתוך שלושים ימים ובתום הדיון תחליט אם לאשר את ההשגה או לדחותה.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1258 (ה"ח 1032)

החלפת סעיף 35

הנוסח הקודם:

הון מינימלי

35. שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות, לכל המבטחים או לסוגי מבטחים, הוראות בדבר הון מניות מונפק ונפרע מינימלי ועודף מינימלי של נכסים לעומת התחייבויות.

הוראות בדבר ניהול עסקים

36.     (א)  הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת, דרך כלל או לסוגי מבטחים, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר –

(1)   סוגי הנכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעוריהם ביחס להתחייבויות;

(2)   דרכי החזקת הנכסים שמבטח מחזיק כנגד התחייבויותיו;

(3)   המקרים שבהם רשאי מבטח להשקיע בחברת בת שלו, בבעל אמצעי שליטה בו, במבטח אחר או בסוכן ביטוח;

(4)   חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן;

(5)   עיסוק כמבטח בחוץ לארץ;

(6)   השיעור המינימלי של חלק הסיכון שישאו בו מבטחים בישראל;

(7)   השיעור המקסימלי של חלק הסיכון שישא בו מבטח;

(8)   הלוואות שמבטח רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב, ושיעוריהן.

           (ב)  (בוטל).

           (ג)   הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים שיפרט, להטיל על מבטח פלוני לתקופה מסויימת הגבלות נוספות על אלה שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א).

           (ד)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג), מבטח לא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה כאמור לא יימנו החזקות של גוף פיננסי שבשליטת המבטח; בסעיף קטן זה, "תאגיד ריאלי משמעותי" ו"גוף פיננסי" – כהגדרתם בסעיף 32א.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 871 (ה"ח 175)

ביטול סעיף קטן 36(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(8) יותקנו לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 113 (ה"ח 706)

הוספת סעיף קטן 36(ד)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254, 1258 (ה"ח 1032)

(א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת, דרך כלל או לסוגי מבטחים, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר –

(ג) המפקח הממונה רשאי, מטעמים מיוחדים שיפרט, להטיל על מבטח פלוני לתקופה מסויימת הגבלות נוספות על אלה שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א).

החלת הוראות על קופות גמל לענין ביטוחים תלויי תשואה

36א.   הוראות סעיפים 31 עד 36 לחוק הפיקוח על קופות גמל יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי ביטוחים תלויי תשואה ולגבי הנכסים המנוהלים בידי מבטח לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה; שר האוצר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים על מבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 871 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 36א

הוראות בדבר דמי ביטוח

37.   (א)  שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר –

(1)   שיעורי דמי הביטוח ותשלומים אחרים שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים, לרבות שיעורים מקסימליים ומינימליים ותשלום דמי ביטוח בשיעורים;

(2)   חובת מבטח הקובע דמי ביטוח באשראי להודיע למבוטח מראש, בדרך שנקבעה, את דמי הביטוח באשראי ודמי הביטוח במזומן, את שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבדמי הביטוח באשראי, ואת שיעורי התשלום של דמי הביטוח באשראי ומועדיהם.

           (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראות בדבר תנאי ביטוח

38.     (א)  הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח וניסוחם; הסדר הסותר תנאי שיש לקבעו על פי תקנות שהותקנו כאמור לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת המבוטח; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של המבטח; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

           (ב)  הוראות לפי סעיף זה לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1258 (ה"ח 1032)

38. (א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח וניסוחם; הסדר הסותר תנאי שיש לקבעו על פי תקנות שהותקנו כאמור לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומו התנאי שיש לקבעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת המבוטח; אין בהוראה זו כדי לגרוע מאחריותו הפלילית של המבטח; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

(ב) תקנות הוראות לפי סעיף זה לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

צורת הפוליסה והבלטת תנאים

39.     (א)  הממונה, לאחר התייעצת עם הוועדה, רשאי לתת, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה, לרבות הוראות לעניין האותיות בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

           (ב)  הממונה רשאי לדרוש ממבטח שפרט מסויים המובא בפוליסת ביטוח יובלט הבלטה מיוחדת בצורה שיורה.

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 158 (ה"ח 2336)

(א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה, לרבות הבלטת תנאים מסויימים וכן את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיות בפוליסת ביטוח, כולן או חלקן.

 

מיום 3.12.2010

תיקון מס' 22

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 515 (ה"ח 310)

(א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה, לרבות הבלטת תנאים מסויימים וכן את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיות בפוליסת ביטוח, כולן או חלקן הוראות לעניין האותיות בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254, 1259 (ה"ח 1032)

39. (א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הממונה, לאחר התייעצת עם הוועדה, רשאי לתת, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה, לרבות הוראות לעניין האותיות בפוליסה, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בפוליסה, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

(ב) המפקח הממונה רשאי לדרוש ממבטח שפרט מסויים המובא בפוליסת ביטוח יובלט הבלטה מיוחדת בצורה שיורה.

הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בה

40.   (א)  מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח, או המבקש לשנות בתכנית ביטוח את תנאי הביטוח, את דמי הביטוח או עניין אחר הנוגע במישרין לתכנית הביטוח שעליו הורה הממונה (בסעיף זה – שינוי בתכנית ביטוח) ימסור לממונה, 30 ימי עבודה לפני המועד שבו הוא מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין (בסעיף זה – המועד המבוקש), הודעה על כוונתו לעשות כן, שתכלול את הפרטים שעליהם הורה הממונה ותוגש באופן שעליו יורה (בסעיף זה – הודעה לממונה).

           (ב)  נמסרה הודעה לממונה ולא הודיע הממונה או עובד הכפוף לו, עד ערב המועד המבוקש, על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, שלגביהם נמסרה לו ההודעה, רשאי המבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, החל במועד המבוקש; הודיע הממונה או עובד הכפוף לו על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, עד המועד כאמור, לא ינהיג המבקש את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח.

           (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הממונה רשאי להורות, לגבי ענפי ביטוח מסוימים, לגבי תכניות ביטוח מסוימות או לגבי שינויים מסוימים בתכניות ביטוח –

(1)   כי הודעה לממונה תימסר במועד מוקדם מהמועד המבוקש;

(2)   כי הודעה לממונה תימסר לאחר מועד הנהגת תכנית הביטוח או השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, והכול כפי שיורה הממונה;

(3)   כי בהתקיים תנאים מסוימים כפי שיורה לא תחול חובה למסור לממונה הודעה על הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח;

(4)   כי מבטח לא ינהיג תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה או בהתקיים תנאי שעליו יורה הממונה.

           (ד)  הממונה רשאי, מיוזמתו ובכל עת, להורות למבטח להפסיק להנהיג תכנית ביטוח או להורות למבטח להנהיג שינוי בתכנית ביטוח, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל הוראתו כאמור ובשים לב למכלול התנאים בתכנית ולאפשרות להתאימה לשינוי כאמור; הורה הממונה כאמור, יפסיק המבטח להנהיג את תכנית הביטוח או ינהיג את תכנית הביטוח לאחר ביצוע השינוי בה, לפי העניין, בהתאם להוראות הממונה, החל במועד מתן ההוראה או במועד מאוחר יותר שעליו הורה הממונה.

           (ה)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (ד), הממונה רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר ששקל את הפגיעה באפשרית במבטח בשל כך, להורות למבטח כאמור באותו סעיף קטן גם לגבי פוליסות שהוצאו על פי תכנית הביטוח לפני מועד מתן ההוראה, והכול כפי שיורה;

(2)   הממונה לא יורה כאמור בפסקה (1) אלא אם כן מצא כי תכנית הביטוח או תנאי בה מקפח או גורם לפגיעה משמעותית או ממשית בעניינם של המבוטחים, והכול בשים לב למכלול תנאי הפוליסה ולנסיבות המקרה, לרבות הנסיבות בעת כריתת חוזה הביטוח;

(3)   בטרם יורה הממונה כאמור בפסקה (1), תינתן למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו, הממונה יעביר לוועדה את טיעוני המבטח שהובאו לפניו בכתב או את עיקרי הטיעונים, אם המבטח טען את טענותיו לפני הממונה בעל-פה ויורה על החלטתו לאחר התייעצות עם הוועדה;

(4)   הוראה לפי סעיף קטן זה לא תחול על מה שבוצע לפי הפוליסה לפני יום מתן ההוראה.

           (ו)   הממונה רשאי להורות, לגבי כלל ענפי הביטוח, לגבי ענפי ביטוח מסוימים או לגבי תכניות ביטוח מסוימות –

(1)   הוראות בדבר דמי ביטוח בתכנית ביטוח, למעט בעניין השיעורים של דמי הביטוח כאמור בסעיף 37;

(2)   הוראות בדבר תנאי ביטוח בתכנית ביטוח וניסוחם, שאינן הוראות הקובעות בתכנית ביטוח את כלל תנאיה.

           (ז)   הוראות בתכנית ביטוח שנקבעו לפי הוראות סעיף זה לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ואם נקבעה הוראה סותרת כאמור לא ינהגו לפיה; נקבע הסדר אחר בהוראת הממונה לפי סעיף זה, יראו כאילו נקבע ההסדר האחר במקום ההוראה הסותרת, זולת אם היא לטובת המבוטח.

           (ח)  ההוראות לפי סעיף זה לעניין תכנית ביטוח יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה הממונה, לעניין כתב שירות.

           (ט)  בסעיף זה –

           "יום עבודה" – יום מימי השבוע, למעט יום שישי, יום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, וערב יום מנוחה כאמור, חול המועד ויום שבתון שנקבע בחיקוק;

           "כתב שירות" – מסמך נלווה לפוליסת ביטוח הכולל תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק שירות;

           "תכנית ביטוח" – נוסח של חוזה ביטוח שתנאיו נקבעו מראש כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בין מבטח לבין מבוטחים בלתי מסוימים, ויראו כתכנית ביטוח גם כל אחד מאלה:

(1)   הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים בלתי מסוימים שבו;

(2)   ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים.

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ה מס' 2481 מיום 16.12.2014 עמ' 60 (ה"ח 704)

החלפת סעיף 40

הנוסח הקודם:

שינוי תנאי ביטוח

40. (א) מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח לפי סעיף 16 או לשנות את תנאי הביטוח או את דמי הביטוח והתשלומים האחרים שפרטים עליהם הוגשו למפקח כאמור, יגיש למפקח הודעה על כך 10 ימים לפני שיחול השינוי.

(ב) בענפי ביטוח שקבע שר האוצר בצו לענין זה לא ינהיג מבטח תכנית או שינוי כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם התיר זאת המפקח.

(ג) שר האוצר רשאי לקבוע בצו כאמור בסעיף קטן (ב) סוגי עסקים או שינויים שעליהם לא תחול חובת קבלת היתר, וכן סוגי עסקים או שינויים שבהם יהיה המבטח רשאי להנהיג תכנית או שינוי כאמור בסעיף קטן (א) אם המפקח לא הודיע על התנגדותו תוך 30 ימים מיום שקיבל הודעה עליהם.

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח, או המבקש לשנות בתכנית ביטוח את תנאי הביטוח, את דמי הביטוח או עניין אחר הנוגע במישרין לתכנית הביטוח שעליו הורה המפקח הממונה (בסעיף זה – שינוי בתכנית ביטוח) ימסור למפקח לממונה, 30 ימי עבודה לפני המועד שבו הוא מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין (בסעיף זה – המועד המבוקש), הודעה על כוונתו לעשות כן, שתכלול את הפרטים שעליהם הורה המפקח הממונה ותוגש באופן שעליו יורה (בסעיף זה – הודעה למפקח לממונה).

(ב) נמסרה הודעה למפקח לממונה ולא הודיע המפקח הממונה או עובד הכפוף לו, עד ערב המועד המבוקש, על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, שלגביהם נמסרה לו ההודעה, רשאי המבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, החל במועד המבוקש; הודיע המפקח הממונה או עובד הכפוף לו על התנגדותו לתכנית הביטוח, כולה או חלקה, או לשינוי בתכנית הביטוח, כולו או חלקו, עד המועד כאמור, לא ינהיג המבקש את תכנית הביטוח או את השינוי בתכנית הביטוח.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), המפקח הממונה רשאי להורות, לגבי ענפי ביטוח מסוימים, לגבי תכניות ביטוח מסוימות או לגבי שינויים מסוימים בתכניות ביטוח –

(1) כי הודעה למפקח לממונה תימסר במועד מוקדם מהמועד המבוקש;

(2) כי הודעה למפקח לממונה תימסר לאחר מועד הנהגת תכנית הביטוח או השינוי בתכנית הביטוח, לפי העניין, והכול כפי שיורה המפקח הממונה;

(3) כי בהתקיים תנאים מסוימים כפי שיורה לא תחול חובה למסור למפקח לממונה הודעה על הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח;

(4) כי מבטח לא ינהיג תכנית ביטוח או שינוי בתכנית ביטוח, אלא באישור מראש ובכתב מאת המפקח הממונה או בהתקיים תנאי שעליו יורה המפקח הממונה.

(ד) המפקח הממונה רשאי, מיוזמתו ובכל עת, להורות למבטח להפסיק להנהיג תכנית ביטוח או להורות למבטח להנהיג שינוי בתכנית ביטוח, לאחר ששקל את הפגיעה האפשרית במבטח בשל הוראתו כאמור ובשים לב למכלול התנאים בתכנית ולאפשרות להתאימה לשינוי כאמור; הורה המפקח הממונה כאמור, יפסיק המבטח להנהיג את תכנית הביטוח או ינהיג את תכנית הביטוח לאחר ביצוע השינוי בה, לפי העניין, בהתאם להוראות המפקח הממונה, החל במועד מתן ההוראה או במועד מאוחר יותר שעליו הורה המפקח הממונה.

(ה) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ד), המפקח הממונה רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאחר ששקל את הפגיעה באפשרית במבטח בשל כך, להורות למבטח כאמור באותו סעיף קטן גם לגבי פוליסות שהוצאו על פי תכנית הביטוח לפני מועד מתן ההוראה, והכול כפי שיורה;

(2) המפקח הממונה לא יורה כאמור בפסקה (1) אלא אם כן מצא כי תכנית הביטוח או תנאי בה מקפח או גורם לפגיעה משמעותית או ממשית בעניינם של המבוטחים, והכול בשים לב למכלול תנאי הפוליסה ולנסיבות המקרה, לרבות הנסיבות בעת כריתת חוזה הביטוח;

(3) בטרם יורה המפקח הממונה כאמור בפסקה (1), תינתן למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו, המפקח הממונה יעביר לוועדה את טיעוני המבטח שהובאו לפניו בכתב או את עיקרי הטיעונים, אם המבטח טען את טענותיו לפני המפקח הממונה בעל-פה ויורה על החלטתו לאחר התייעצות עם הוועדה;

(4) הוראה לפי סעיף קטן זה לא תחול על מה שבוצע לפי הפוליסה לפני יום מתן ההוראה.

(ו) המפקח הממונה רשאי להורות, לגבי כלל ענפי הביטוח, לגבי ענפי ביטוח מסוימים או לגבי תכניות ביטוח מסוימות –

(1) הוראות בדבר דמי ביטוח בתכנית ביטוח, למעט בעניין השיעורים של דמי הביטוח כאמור בסעיף 37;

(2) הוראות בדבר תנאי ביטוח בתכנית ביטוח וניסוחם, שאינן הוראות הקובעות בתכנית ביטוח את כלל תנאיה.

(ז) הוראות בתכנית ביטוח שנקבעו לפי הוראות סעיף זה לא יסתרו הוראה שאין להתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, ואם נקבעה הוראה סותרת כאמור לא ינהגו לפיה; נקבע הסדר אחר בהוראת המפקח הממונה לפי סעיף זה, יראו כאילו נקבע ההסדר האחר במקום ההוראה הסותרת, זולת אם היא לטובת המבוטח.

(ח) ההוראות לפי סעיף זה לעניין תכנית ביטוח יחולו, בשינויים המחויבים ובשינויים שיורה המפקח הממונה, לעניין כתב שירות.

קבלת עסקים ותשלום דמי עמילות

41.   (א)  מבטח או סוכן ביטוח לא יקבל עסקי ביטוח בתיווכו של אדם אלא אם יש בידו רשיון סוכן וקיים ביניהם הסדר בכתב כאמור בסעיף 30.

           (ב)  מבטח או סוכן ביטוח לא ישלם דמי עמילות בעד תיווך בין כל אדם לבינו אלא למי שיש בידו רשיון סוכן.

           (ג)   האמור בסעיף קטן (ב) אינו מונע תשלום דמי עמילות ליורשיו של סוכן ביטוח שנפטר בשל ביטוח חיים שנעשה בתיווכו או בשל ביטוחים אחרים המתחדשים בתוך שנתיים מיום פטירתו.

           (ג1) הוראת סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על יועץ פנסיוני, לעניין עיסוקו בתיווך לגבי מוצר פנסיוני הכלול בהגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוץ הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כאילו היה סוכן ביטוח.

           (ד)  שר האוצר, בהתייעצות עם הועדה, רשאי לקבוע בתקנות, דרך כלל או לסוגי מבטחים או סוכנים, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר דמי העמילות המקסימליים שמותר למבטח לשלם לסוכן ביטוח.

           (ה)  לענין סעיף זה, "דמי עמילות" – עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

           (ו)   (נמחק).

מיום 28.5.1981

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 298

מחיקת סעיף קטן 41(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) דמי העמילות ששולמו לסוכן יצויינו בפוליסת הביטוח.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח 335)

הוספת סעיף קטן 41(ג1)

סימן א'1: אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 872 (ה"ח 175)

הוספת סימן א'1

החלת הוראות הסימן

41א.   בסימן זה, "מבטח" – למעט מבטח חוץ, אלא אם כן קבע השר אחרת ובתנאים שיקבע.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 872 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41א

 

דירקטוריון של מבטח

41ב.   בדירקטוריון של מבטח (בסימן זה – הדירקטוריון) יכהנו לפחות שבעה דירקטורים ולא יותר מחמישה עשר דירקטורים.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 872 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ב

מינוי דירקטור במבטח בלא שולט במקרים מיוחדים

41ב1. (א)  לא מונה דירקטור במבטח בלא שולט או פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, לרבות אי-קבלת היתר לפי סעיף 32(א1), ביטול מינוי כאמור בסעיף 34(א)(4), התנגדות הממונה למינוי לפי סעיף 41י(א) או הפסקת כהונה לפי סעיף 41י(ג), ובשל כך פחת מספר הדירקטורים מהמספר המזערי שנקבע בסעיף 41ב, או לא עמד הרכב הדירקטוריון במבטח בכל דרישות הדין, יורה הממונה על כינוס האסיפה הכללית של המבטח בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו או בתוך תקופה קצרה יותר שיורה הממונה, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים, לשם מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים כנדרש או להסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

           (ב)  לא מונו בידי האסיפה הכללית דירקטורים כנדרש על פי הוראת הממונה כאמור בסעיף קטן (א), יורה הממונה בשנית על כינוס האסיפה הכללית של המבטח בתוך שישים ימים ממועד מתן הוראתו החוזרת; לא מונו דירקטורים כנדרש גם לאחר הוראתו החוזרת של הממונה, תמנה הוועדה למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט, שמונתה לפי סעיף 41יג, את הדירקטורים כנדרש לשם השלמת מספר הדירקטורים או לשם הסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

           (ג)   תקופת כהונתו של דירקטור שמינתה הוועדה למינוי דירקטורים במבטח בלא שולט לפי הוראות סעיף קטן (ב) תהיה עד מועד האסיפה השנתית השנייה שלאחר מינויו; לעניין זה, "אסיפה שנתית" – כהגדרתה בחוק החברות.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 113 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 41ב1

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א) לא מונה דירקטור במבטח בלא שולט או פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, לרבות אי-קבלת היתר לפי סעיף 32(א1), ביטול מינוי כאמור בסעיף 34(א)(4), התנגדות המפקח הממונה למינוי לפי סעיף 41י(א) או הפסקת כהונה לפי סעיף 41י(ג), ובשל כך פחת מספר הדירקטורים מהמספר המזערי שנקבע בסעיף 41ב, או לא עמד הרכב הדירקטוריון במבטח בכל דרישות הדין, יורה המפקח הממונה על כינוס האסיפה הכללית של המבטח בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו או בתוך תקופה קצרה יותר שיורה המפקח הממונה, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים, לשם מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים כנדרש או להסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

(ב) לא מונו בידי האסיפה הכללית דירקטורים כנדרש על פי הוראת המפקח הממונה כאמור בסעיף קטן (א), יורה המפקח הממונה בשנית על כינוס האסיפה הכללית של המבטח בתוך שישים ימים ממועד מתן הוראתו החוזרת; לא מונו דירקטורים כנדרש גם לאחר הוראתו החוזרת של המפקח הממונה, תמנה הוועדה למינוי דירקטורים במבטחים בלא שולט, שמונתה לפי סעיף 41יג, את הדירקטורים כנדרש לשם השלמת מספר הדירקטורים או לשם הסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

תחולת הוראות מחוק החברות

41ג.   (א)  על מבטח יחולו הוראות סעיפים 94(א), 97, 100, 114 עד 117, 119(א), 146 עד 153, 219(ג) ו-269 לחוק החברות, בשינויים המחויבים לפי הוראות חוק זה, כאילו היה חברה ציבורית, וכן יחולו עליו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 95 לאותו חוק, ואולם לענין זה יקראו את הסעיפים הקטנים האמורים בלא המילים "אלא לפי הוראות סעיף 121(ג)".

           (ב)  שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים המנויים בסעיף קטן (א) עלמבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 872 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ג

אקטואר ומנהל סיכונים

41ד.   (א)  מבטח ימנה אקטואר לכל ענף ביטוח שבו עוסק המבטח, למעט ענפים שקבע הממונה, וניתן למנות אקטואר אחד לכמה ענפי ביטוח שבהם עוסק המבטח (בחוק זה – אקטואר ממונה); מינוי של אקטואר ממונה וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

           (ב)  תפקידיו של אקטואר ממונה הם לפחות אלה:

(1)   להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לגובה ההתחייבויות הביטוחיות של המבטח בענפי הביטוח שלגביהם הוא התמנה, ובמבטח שניתן לו רישיון כאמור בסעיף 15(א1) – באשר למאזן האקטוארי של קופת הגמל לקצבה שבניהולו;

(2)   להכין או לאשר בעבור המבטח דוח, הצהרה או כל מסמך אחר, שעל המבטח להגיש לפי חוק זה, ואשר הממונה קבע כי יוכנו או יאושרו בידי האקטואר הממונה;

(3)   למסור למנהל הסיכונים שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ג) מידע או דוחות שיקבע הממונה, לצורך מילוי תפקידו של מנהל הסיכונים, לענפי הביטוח שלגביהם התמנה האקטואר;

(4)   כל תפקיד אחר שיורה הממונה.

           (ג)   מבטח ימנה מנהל סיכונים, ולענין מבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף 15(א1) – ימנה גם מנהל סיכונים לכל קופת גמל לקצבה שבניהולו של המבטח, וניתן למנות מנהל סיכונים אחד למבטח ולכמה קופות גמל כאמור; מינוי של מנהל סיכונים וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

           (ד)  תפקידיו של מנהל סיכונים שמונה כאמור הם לפחות אלה:

(1)   לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לסיכונים שעליהם יורה הממונה העומדים לפני המבטח, ואם הוא מנהל סיכונים של קופת גמל לקצבה, כאמור בסעיף קטן (ג) – באשר לסיכונים כאמור העומדים לפני עמיתי קופת הגמל;

(2)   כל תפקיד אחר שיורה הממונה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 872 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ד

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

41ד. (א) מבטח ימנה אקטואר לכל ענף ביטוח שבו עוסק המבטח, למעט ענפים שקבע המפקח הממונה, וניתן למנות אקטואר אחד לכמה ענפי ביטוח שבהם עוסק המבטח (בחוק זה – אקטואר ממונה); מינוי של אקטואר ממונה וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

(ב) תפקידיו של אקטואר ממונה הם לפחות אלה:

(1) להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לגובה ההתחייבויות הביטוחיות של המבטח בענפי הביטוח שלגביהם הוא התמנה, ובמבטח שניתן לו רישיון כאמור בסעיף 15(א1) – באשר למאזן האקטוארי של קופת הגמל לקצבה שבניהולו;

(2) להכין או לאשר בעבור המבטח דוח, הצהרה או כל מסמך אחר, שעל המבטח להגיש לפי חוק זה, ואשר המפקח הממונה קבע כי יוכנו או יאושרו בידי האקטואר הממונה;

(3) למסור למנהל הסיכונים שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ג) מידע או דוחות שיקבע המפקח הממונה, לצורך מילוי תפקידו של מנהל הסיכונים, לענפי הביטוח שלגביהם התמנה האקטואר;

(4) כל תפקיד אחר שיורה המפקח הממונה.

(ג) מבטח ימנה מנהל סיכונים, ולענין מבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף 15(א1) – ימנה גם מנהל סיכונים לכל קופת גמל לקצבה שבניהולו של המבטח, וניתן למנות מנהל סיכונים אחד למבטח ולכמה קופות גמל כאמור; מינוי של מנהל סיכונים וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

(ד) תפקידיו של מנהל סיכונים שמונה כאמור הם לפחות אלה:

(1) לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לסיכונים שעליהם יורה המפקח הממונה העומדים לפני המבטח, ואם הוא מנהל סיכונים של קופת גמל לקצבה, כאמור בסעיף קטן (ג) – באשר לסיכונים כאמור העומדים לפני עמיתי קופת הגמל;

(2) כל תפקיד אחר שיורה המפקח הממונה.

ועדות השקעות

41ה.   (א)  הדירקטוריון ימנה ועדות השקעות כמפורט להלן:

(1)   ועדת השקעות להשקעת ההון העצמי של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות שלו שאינן התחייבויות תלויות תשואה (בחוק זה – ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה);

(2)   ועדת השקעות להשקעת כספים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה של המבטח (להלן – ועדת השקעות תלויות תשואה).

           (ב)  בועדות ההשקעות האמורות בסעיף קטן (א) יכול שיכהנו גם מי שאינם דירקטורים במבטח.

           (ג)   לענין ועדת השקעות תלויות תשואה יחולו הוראות לפי סעיף 11 לחוק הפיקוח על קופות גמל; שר האוצר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הסעיף האמור על מבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת הוראות הסעיף האמור, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 873 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ה

כללים לענין דירקטוריון, ועדותיו וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה

41ו.   (א)  הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1)   הרכב הדירקטוריון, וכן מינוי ועדות דירקטוריון וועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה (בסעיף זה – ועדת ההשקעות), מספר החברים בהן והרכבן;

 

(2)   תנאי כשירות של דירקטור, של חבר ועדת דירקטוריון ושל חבר ועדת השקעות, ורשאי הממונה להורות על תנאי כשירות נוספים, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בועדות כאמור;

(3)   הגבלות לענין מינוי דירקטור, חבר ועדת דירקטוריון או חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם האחרים;

(4)   דרך המינוי של דירקטור ושל חבר ועדת השקעות, והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתם;

(5)   המנין החוקי בישיבות דירקטוריון, ועדת דירקטוריון וועדת השקעות;

(6)   תפקידי ועדת השקעות והחלטות שיש לקבלן בועדה כאמור, לרבות החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע, וכן מועדים או אירועים שבהם תתכנס הועדה;

(7)   נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון או בועדה מועדותיו, והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע;

(8)   דרכי עבודתם של הדירקטוריון, של ועדת דירקטוריון ושל ועדת השקעות.

           (ב)  (בוטל).

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 873 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ו

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1259 (ה"ח 1032)

41ו. (א) שר האוצר רשאי לקבוע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) הרכב הדירקטוריון, וכן מינוי ועדות דירקטוריון וועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה (בסעיף זה – ועדת ההשקעות), מספר החברים בהן והרכבן;

(2) תנאי כשירות של דירקטור, של חבר ועדת דירקטוריון ושל חבר ועדת השקעות, ורשאי שר האוצר לקבוע ורשאי הממונה להורות על תנאי כשירות נוספים, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בועדות כאמור;

(3) הגבלות לענין מינוי דירקטור, חבר ועדת דירקטוריון או חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם האחרים;

(4) דרך המינוי של דירקטור ושל חבר ועדת השקעות, והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתם;

(5) המנין החוקי בישיבות דירקטוריון, ועדת דירקטוריון וועדת השקעות;

(6) תפקידי ועדת השקעות והחלטות שיש לקבלן בועדה כאמור, לרבות החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע, וכן מועדים או אירועים שבהם תתכנס הועדה;

(7) נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון או בועדה מועדותיו, והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע;

(8) דרכי עבודתם של הדירקטוריון, של ועדת דירקטוריון ושל ועדת השקעות.

(ב) המפקח רשאי להורות על דרכי עבודתם של הדירקטוריון, של ועדת דירקטוריון ושל ועדת ההשקעות, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א).

רואה חשבון מבקר

41ז.   (א)  מבטח ימנה רואה חשבון מבקר, ויחולו עליו הוראות סעיפים 154 עד 170 לחוק החברות כאילו היה המבטח חברה ציבורית, בכפוף להוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים.

           (ב)  נודע לרואה החשבון המבקר, במהלך ביצוע תפקידו, על הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חוק זה או של הוראת מינהל שניתנה לפיו, ימסור על כך הודעה, בכתב, לועדת הביקורת ולמנהל הכללי, ויבקש את תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שיקבע בהודעה; לא התקבלה תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שנקבע כאמור, או שרואה החשבון המבקר לא השתכנע, לאחר שעיין בתגובת המנהל הכללי, כי ההפרה אינה הפרה מהותית, ימסור רואה החשבון המבקר, לממונה, על אף הוראות כל דין או הסכם, הודעה על ההפרה בצירוף תגובת המנהל הכללי, ככל שהתקבלה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 874 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ז

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(ב) נודע לרואה החשבון המבקר, במהלך ביצוע תפקידו, על הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חוק זה או של הוראת מינהל שניתנה לפיו, ימסור על כך הודעה, בכתב, לועדת הביקורת ולמנהל הכללי, ויבקש את תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שיקבע בהודעה; לא התקבלה תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שנקבע כאמור, או שרואה החשבון המבקר לא השתכנע, לאחר שעיין בתגובת המנהל הכללי, כי ההפרה אינה הפרה מהותית, ימסור רואה החשבון המבקר, למפקח לממונה, על אף הוראות כל דין או הסכם, הודעה על ההפרה בצירוף תגובת המנהל הכללי, ככל שהתקבלה.

תנאי כשירות

41ח.  שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לנושא משרה, למנהל כללי, למנהל סיכונים או לאקטואר, במבטח, וכן למי שעוסק בניהול השקעות במבטח או מטעמו, ורשאי הוא לקבוע הוראות לענין עיסוקים נוספים במהלך כהונתם או עיסוקם בתפקיד כאמור, וכן לקבוע, ככל שהדבר נדרש לשם הגנה על המבוטחים, מגבלות שיחולו עליהם בתום הכהונה או ההעסקה.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 874 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ח

מניעת ניגודי עניינים

41ט.  (א)  לא ימונה ולא יכהן כדירקטור, כחבר ועדה, כמנהל כללי, כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר, במבטח, מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו האמור או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד.

           (א1)        בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא ימונה ולא יכהן כדירקטור במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אדם הקשור לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי; הממונה רשאי לתת הוראות לעניין המשך כהונה של דירקטור במהלך הליכי מכירה כאמור בסעיף 32א(ד); בסעיף קטן זה –

           "אדם הקשור לשולט" – קרובו או שותפו של שולט, או אדם בעל זיקה כהגדרתה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, לשולט;

           "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי המנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "שולט", בתאגיד ריאלי משמעותי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי משמעותי שבו אין בעל שליטה אחר;

           "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי המנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

           (ב)  שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של דירקטור, חבר ועדה, מנהל כללי, נושא משרה ובעל תפקיד אחר, במבטח, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שלא יהיו רשאים לעסוק בהם או פעולות שלא יהיו רשאים לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו מהם.

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 874 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 41ט

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 114 (ה"ח 706)

הוספת סעיף קטן 41ט(א1)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1254 (ה"ח 1032)

(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא ימונה ולא יכהן כדירקטור במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי אדם השולט בתאגיד ריאלי משמעותי, אדם הקשור לשולט כאמור או נושא משרה בתאגיד ריאלי משמעותי; המפקח הממונה רשאי לתת הוראות לעניין המשך כהונה של דירקטור במהלך הליכי מכירה כאמור בסעיף 32א(ד); בסעיף קטן זה –

אישור מינוי נושא משרה

41י.    (א)  לא יכהן אדם כנושא משרה במבטח, אלא אם כן נמסרה לממונה הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והממונה לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע כי אינו מתנגד למינוי.

           (ב)  החלטת הממונה להתנ