הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986

 

 

ביטוח – עסקי ביטוח – חוזה ודמי ביטוח

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – חוזים – חוזה ביטוח

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – ביטוח

תוכן ענינים

סעיף 1

פוליסה תקנית

Go

2

סעיף 1א

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הרחבות

Go

2

סעיף 3

קביעת דמי ביטוח

Go

2

סעיף 3א

השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך

Go

2

סעיף 3ב

פירוט דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו

Go

3

סעיף 3ג

פירוט רכיבים המשפיעים על שווי הרכב

Go

3

סעיף 3ד

שווי רכב שאינו נכלל במחירון

Go

3

סעיף 3ה

רעידת אדמה

Go

3

סעיף 4

שינויים לטובת המבוטח

Go

3

סעיף 5

שינויי נוסח

Go

3

סעיף 6

הבלטת סייגים

Go

3

סעיף 7

תחולה

Go

3

סעיף 8

ביטול

Go

3

 

תוספת

Go

3

 

פרק א': ביטוח הרכב

Go

4

 

פרק ב': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

Go

6

 

פרק ג': תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

Go

7

 

תק' תשפ"א-2021


הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986*

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

תקנות הוראות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986

תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), אני מתקין הוראות אלה:

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו-39 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות הוראות אלה:

פוליסה תקנית תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012

1.       (א)  הפוליסה בחוזה לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד ג') תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן – הפוליסה התקנית).

תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מבוטח, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על אחד בלבד מהכיסויים המפורטים להלן:

(1)   כיסוי למקרה של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, כאמור בסעיף 1(2) לפוליסה התקנית;

(2)   כיסוי למקרה גניסה, כאמור בסעיף 1(3) לפוליסה התקנית;

(3)   כיסוי לפי פרק א' כולו לפוליסה התקנית.

תק' תשס"ג-2003

          (ג)   מבוטח, אשר בבעלותו 40 כלי רכב פרטיים לפחות, המבוטחים אצל מבטח אחד, רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, לוותר על תחולת הפוליסה התקנית כולה.

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1134

1. (א) הפוליסה בחוזה לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד ג') תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן - הפוליסה התקנית). לענין תקנות אלה, "רכב פרטי" - רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה), לרבות רכב מסחרי כהגדרתו של מונח זה בפקודה שמשקלו עד 4 טון, למעט "אופנוע".

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבוטח, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, לוותר על אחד בלבד מהכיסויים המפורטים להלן:

(1) כיסוי למקרה של התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, כאמור בסעיף 1(2) לפוליסה התקנית;

(2) כיסוי למקרה גניסה, כאמור בסעיף 1(3) לפוליסה התקנית;

(3) כיסוי לפי פרק א' כולו לפוליסה התקנית.

(ג) מבוטח, אשר בבעלותו 40 כלי רכב פרטיים לפחות, המבוטחים אצל מבטח אחד, רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח, לוותר על תחולת הפוליסה התקנית כולה.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

(א) הפוליסה בחוזה לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש של צד ג') תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן - הפוליסה התקנית). לענין תקנות אלה, "רכב פרטי" - רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה), לרבות רכב מסחרי כהגדרתו של מונח זה בפקודה שמשקלו עד 4 טון, למעט "אופנוע".

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבוטח, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על אחד בלבד מהכיסויים המפורטים להלן:

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

(ב) על אף האמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א), רשאי מבוטח, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט, לוותר על אחד בלבד מהכיסויים המפורטים להלן:

הגדרות תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

1א.     בהוראות אלה –

          "מחירון" – קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב פרטיים מכל הדגמים, בין קונה מרצון ומוכר מרצון, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין בו בכל עת;

          "רכב פרטי" – רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), לרבות רכב מסחרי כהגדרתו של מונח זה בפקודה שמשקלו עד 3.5 טון, למעט אופנוע.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

הוספת תקנה 1א

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

1א. בתקנות בהוראות אלה –

הרחבות תק' תשע"ב-2012

2.    לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, הסיכונים, הרכוש והחבויות המבוטחים, ובלבד שלא יכללו כיסוי למוות או נזקי גוף, למעט תאונות אישיות.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

2. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, הסיכונים, הרכוש והחבויות המבוטחים, ובלבד שלא יכללו כיסוי למוות או נזקי גוף, למעט תאונות אישיות.

קביעת דמי ביטוח תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012

3.      מבטח יקבע את סכום דמי הביטוח, ויציין אותו בפוליסה בסכום אחד, נקוב במטבע ישראלי, הכולל את כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח עבור הביטוח במועד תחילת הביטוח.

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1135

3. מבטח יקבע את סכום דמי הביטוח כאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוחי רכב, התשמ"ו-1986), ויציין אותו בפוליסה בסכום אחד, נקוב במטבע ישראלי, הכולל את כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח עבור הביטוח במועד תחילת הביטוח, למעט מס בולים.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

3. מבטח יקבע את סכום דמי הביטוח, ויציין אותו בפוליסה בסכום אחד, נקוב במטבע ישראלי, הכולל את כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח עבור הביטוח במועד תחילת הביטוח, למעט מס בולים.

השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך תק' תשנ"ז-1996

3א.     (א)  השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך בפוליסה תקנית לא תעלה על 1.5% מסכום הביטוח (להלן – השתתפות עצמית בסיסית), זולת אם בחר המבוטח, בחתימתו על נספח נפרד לטופס הצעת הביטוח (להלן – נספח ירידת ערך) בהשתתפות עצמית אחרת שהציע לו המבטח והדבר צוין גם במפרט הפוליסה, בכפוף לכללים הבאים:

תק' תשפ"א-2021

(1)   ההשתתפות העצמית לנזק של ירידת ערך לא תעלה על ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח לענין זה;

תק' תשפ"א-2021

(2)   כנגד ההשתתפות העצמית לנזק של ירידת ערך יקבל המבוטח הנחה מתאימה בדמי הביטוח המקובלים אצל המבטח, בנוסף להנחות מקובלות אחרות, בהתאמה לרמות השונות של השתתפות עצמית שהמבטח יציע למבוטח, כפי שאישר הממונה.

          (ב)  לא חתם המבוטח על נספח ירידת ערך שבו בחר בהשתתפות עצמית שהציע לו מבטח, תחול ההשתתפות העצמית הבסיסית על נזק של ירידת ערך, בכל מקרה ביטוח, ואולם המבוטח יהיה רשאי לשנות את שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית, למפרע מיום תחילת תקופת הביטוח, אם יודיע על כך למבטח תוך 30 ימים מקבלת המפרט שבו צוינה השתתפות עצמית בסיסית; הודיע המבוטח על שינוי כאמור יחולו דמי הביטוח בהתאמה מתחילת תקופת הביטוח.

מיום 7.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 96

הוספת תקנה 3א

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298, 3299

(א) השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך בפוליסה תקנית לא תעלה על 1.5% מסכום הביטוח (להלן – השתתפות עצמית בסיסית), זולת אם בחר המבוטח, בחתימתו על נספח נפרד לטופס הצעת הביטוח (להלן – נספח ירידת ערך) בהשתתפות עצמית אחרת שהציע לו המבטח והדבר צוין גם במפרט הפוליסה, בכפוף לכללים הבאים:

(1) ההשתתפות העצמית לנזק של ירידת ערך לא תעלה על ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח לענין זה, בהתאם לצו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), תשמ"ב-1981 (להלן – הצו);

(2) כנגד ההשתתפות העצמית לנזק של ירידת ערך יקבל המבוטח הנחה מתאימה בדמי הביטוח המקובלים אצל המבטח, בנוסף להנחות מקובלות אחרות, בהתאמה לרמות השונות של השתתפות עצמית שהמבטח יציע למבוטח, כפי שאישר המפקח הממונה במסגרת אישור התעריף לפי הצו.

פירוט דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

3ב.     נקבע בפוליסה כי השבת היקף הביטוח לקדמותו כרוכה בתשלום, יפרט המבטח במפרט ובפוליסה את הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בסמוך לפירוט סכומי ההשתתפות העצמית; בלי לגרוע מהאמור, יכלול דף פרטי הביטוח פירוט של שתי דוגמאות שכיחות לחפות לחישוב דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בהתאם לנוסחה שנקבעה.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

הוספת תקנה 3ב

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3299

3ב. נקבע בפוליסה כי השבת היקף הביטוח לקדמותו כרוכה בתשלום, יפרט המבטח במפרט או בפוליסה ובפוליסה את הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בסמוך לפירוט סכומי ההשתתפות העצמית; בלי לגרוע מהאמור, יכלול דף פרטי הביטוח פירוט של שתי דוגמאות שכיחות לחפות לחישוב דמי ביטוח בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו, בהתאם לנוסחה שנקבעה.

פירוט רכיבים המשפיעים על שווי הרכב תק' תשע"ב-2012

3ג.     המבטח יפרט במפרט אם ברכב כלולות תוספות או אבזרים צמודים אפשריים שאינם כלולים במחיר הרכב לפי המחירון שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן, שמשפיעים על שווי הרכב.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

הוספת תקנה 3ג

שווי רכב שאינו נכלל במחירון תק' תשע"ב-2012

3ד.     שווי רכב שאינו נכלל במחירון, ייקבע לפי הערכת שווי שתצורף למפרט.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

הוספת תקנה 3ד

 

רעידת אדמה תק' תשע"ב-2012

3ה.     (א)  לפוליסה התקנית ניתן להוסיף כיסוי לנזק שנגרם לרכב בשל רעידת אדמה; בחר המבוטח בכיסוי – ייכתב הדבר במפרט.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה כאמור בסעיף קטן (א) יוצג בנפרד בהצעת הביטוח לפי רמות שונות של השתתפות עצמית; בחירת המבוטח לעניין גובה ההשתתפות העצמית תיכתב במפרט.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990

הוספת תקנה 3ה

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

(ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א) יוצג בנפרד בהצעת הביטוח לפי רמות שונות של השתתפות עצמית; בחירת המבוטח לעניין גובה ההשתתפות העצמית תיכתב במפרט.

שינויים לטובת המבוטח

4.    מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

שינויי נוסח

5.    מבטח רשאי לשנות את הניסוח וסדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

הבלטת סייגים תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

6.    אין באמור בהוראות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

6. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 4 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

6. אין באמור בתקנות בהוראות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

תחולה תק' תשפ"א-2021

7.    הוראות אלה יחולו על פוליסות לביטוח רכב פרטי בחוזי ביטוח שנכרתו החל מיום י"א באלול תשמ"ו (15 בספטמבר 1986).

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

7. תקנות הוראות אלה יחולו על פוליסות לביטוח רכב פרטי בחוזי ביטוח שנכרתו החל מיום י"א באלול תשמ"ו (15 בספטמבר 1986).

ביטול

8.    תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ב-1982 – בטלות.

 

תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

תוספת

(סעיף 1)

פוליסה לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש צד שלישי)

פוליסה זו היא חוזה בין  (להלן – המבטח)

ובין המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן – המבוטח)

       לפיה מסכים המבטח תמורת דמי ביטוח לשפות את המבוטח למשך תקופת הביטוח בשל אבדן או נזק שיגרם לרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח ובשל נזק לרכוש צד שלישי הכל לפי תנאי פוליסה זו (להלן היקף הכיסוי);

       דמי הביטוח, תקופת הביטוח, ההשתתפות העצמית, שם המחירון וגבולות האחריות על פי פרק ב' נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

תוספת

(תקנה 1)

פוליסה לביטוח רכב פרטי (נזקי רכוש ונזקי רכוש צד ג' צד שלישי)

פוליסה זו היא חוזה בין  (להלן – המבטח)

ובין המבוטח ששמו מפורש ששמו נקוב במפרט (להלן – המבוטח)

לפיה מסכים המבטח תמורת דמי ביטוח לשפות את המבוטח למשך תקופת הביטוח בשל אבדן או נזק שיגרם לרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח ובשל נזק לרכוש צד שלישי הכל לפי תנאי פוליסה זו (להלן היקף הכיסוי);

דמי הביטוח, תקופת הביטוח, ההשתתפות העצמית ההשתתפות העצמית, שם המחירון וגבולות האחריות על פי פרק ב' נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

תוספת

(תקנה סעיף 1)

פרק א': ביטוח הרכב

תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

1.    מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, למערכות בטיחות מתקדמות שהותקנו בו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט (להלן – הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסויים אלה, כולם או חלקם, בדרך האמורה בסעיף 1(ב);

(1)  אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;

(2)  התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא;

(3)  גניבה;

(4)  כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת נסיון גניבה;

תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012

(5)  שטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש;

(6)  מעשה זדון; אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1135

1. מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, בתקופת הביטוח, לרכב הנקוב במפרט לרבות מזגן האויר שבו ואבזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכוח דין (להלן – הרכב);

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח או לאבזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכוח דין (להלן – הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על הכיסוי לפי סעיף זה, כולו או חלקו, בדרך האמורה בתקנה 1(ב);

(1) אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;

(2) התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא;

(3) גניבה;

(4) כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת נסיון גניבה;

(5) שטפון, סערה, שלג וברד, התפרצות הר געש;

(6) מעשה זדון; אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

1. מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח או לאבזריו הצמודים אליו או הנמצאים בו מכוח דין (להלן – הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על הכיסוי לפי סעיף זה, כולו או חלקו, בדרך האמורה בתקנה 1(ב);

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט (להלן – הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסויים אלה, כולם או חלקם, בדרך האמורה בתקנה 1(ב);

(1) אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;

(2) התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא;

(3) גניבה;

(4) כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת נסיון גניבה;

(5) שטפון, סערה, שלג וברד שלג, ברד, התפרצות הר געש;

(6) מעשה זדון; אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298, 3299

1. מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, למערכות בטיחות מתקדמות שהותקנו בו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים בו מכוח דין או לאבזרים הצמודים אליו שנקובים במפרט (להלן – הרכב), כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסויים אלה, כולם או חלקם, בדרך האמורה בתקנה בסעיף 1(ב);

תק' תשע"ב-2012

2.    פריטים לא מכוסים

על אף האמור בסעיף 1, מבטח לא ישפה את המבוטח בשל אבדן או נזק לצמיגים, אלא אם כן ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב עקב מקרה הביטוח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. פריטים לא מכוסים

על אף האמור בסעיף 1 לעיל מבטח לא ישפה את המבוטח בשל:

(1) אבדן או נזק למקלט רדיו, לרשם קול, למכשיר קשר, לאנטנה, לטלויזיה ולטלפון המותקנים ברכב ולכל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאבזריו, אלא אם הוסכם אחרת בכתב;

(2) צמיגים, אלא אם ניזקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב עקב מקרה הביטוח.

תק' תשע"ב-2012

3.    קלקולים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים

קלקולים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים שייגרמו לרכב אינם מכוסים אלא אם נגרמו במהלך או עקב מקרה ביטוח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

3. קלקולים מכניים וחשמליים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים

קלקולים מכניים וחשמליים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים שייגרמו לרכב אינם מכוסים אלא אם נגרמו במהלך או עקב מקרה ביטוח.

4.    דרכי הפיצוי

המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות:

תשלום ערך הנזק או האבדן במזומן, תיקון הרכב, החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו.

תק' תשע"ב-2012

5.    חישוב הפיצוי

תגמולי ביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה –

(1)  יחושבו וישולמו לפי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ערך;

(2)  יהיו בצירוף מס ערך מוסף, למעט לזכאי בניכוי מס תשומות; לעניין פוליסה זו, "מס ערך מוסף" – כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 991

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

5. חישוב הפיצוי

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח.

6.    רכב באבדן

תק' תשע"ב-2012

(א)  נגרם לרכב אבדן גמור ישלם המבטח למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים; בפוליסה זו, "רכב באבדן גמור" –

(1)  רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה;

(2)  רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:

(א)  הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים;

(ב)  הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

תק' תשס"ג-2003 תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

(ב) קבע שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב, הוא לפחות 50 אחוזים משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח, בהסכמת המבוטח, לפצות את המבוטח כאילו היה אבדן גמור (להלן – אבדן גמור להלכה).

(ג)   שילם המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מסוג ואיכות דומים בשל אובדן גמור או בשל אבדן גמור להלכה תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח.

תק' תשע"ב-2012

(ד)  תוקף פוליסה זו יפקע עם שיפוי המבוטח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה כאמור בסעיף זה ובסעיף 9, ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח.

מיום 13.7.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(3) אם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 45 ימים תוך 30 ימים.

 

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1135

(א) נגרם לרכב אבדן גמור ישלם המבטח למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים;

בפוליסה זו, "רכב באבדן גמור" –

רכב ששמאי רכב קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלה:

(1) הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו הוא 75 אחוזים שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב כולל מסים;

(2) הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד;

(3) אם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 ימים.

(ב) קבע שמאי מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב הוא לפחות שני שלישים 50 אחוזים משווי הרכב סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אבדן גמור (להלן - אבדן גמור להלכה).

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 992

6. רכב באבדן

(א) נגרם לרכב אבדן גמור ישלם המבטח למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים;

בפוליסה זו, "רכב באבדן גמור" –

רכב ששמאי רכב קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלה:

(1) הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב כולל מסים;

(2) הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד;

(3) אם הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 ימים.

(א) נגרם לרכב אבדן גמור ישלם המבטח למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים; בפוליסה זו, "רכב באבדן גמור" –

(1) רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגניבה;

(2) רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:

(א) הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כולל מסים;

(ב) הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

(ב) קבע שמאי שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב, הוא לפחות 50 אחוזים משווי הרכב סמוך לפני ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אבדן גמור (להלן - אבדן גמור להלכה).

(ג) שילם המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מסוג ואיכות דומים בשל אובדן גמור או בשל אבדן גמור להלכה תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח.

(ד) תוקף פוליסה זו יפקע עם שיפוי המבוטח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה כאמור בסעיף זה ובסעיף 9, ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה דמי ביטוח.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3299

(ב) קבע שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב, הוא לפחות 50 אחוזים משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח, בהסכמת המבוטח, לפצות את המבוטח כאילו היה אבדן גמור (להלן – אבדן גמור להלכה).

7.    אבדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסים

תק' תשע"ב-2012

(א)  על אף האמור בסעיף 5(ב), אם נגרם אבדן גמור או אבדן גמור להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו ולא שולמו כל המסים הממשלתיים בשל הרכב או שקוזז בגינו מס ערך מוסף, והמבטח החליט לא לתקן את הרכב, ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב בלא מסים או בלא מס ערך מוסף, לפי העניין, או יחליפו ברכב אחר מסוג ואיכות דומים.

תק' תשע"ב-2012

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר ממסים או לקיזוז מס ערך מוסף, לפי העניין, על רכב חליפי שהוא מתכוון לרכוש במקום הרכב שנגרם לו אבדן גמור או אבדן גמור להלכה, ישלם לו המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב עובר ליום קרות מקרה הביטוח כאילו שולמו כל המסים בעדו, או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים.

תק' תשע"ב-2012

(ג)   לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב, למעט אבזרים ומכלולים שלגביהם אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח; אם העברת הזכויות האמורה תלויה בתשלום מסים כלשהם, יחול תשלום זה על המבטח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 992

7. אבדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מסים

(א) אם נגרם אבדן גמור או אבדן גמור להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו ולא שולמו כל המסים הממשלתיים בשל הרכב, והמבטח החליט לא לתקן את הרכב, ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב ללא מסים או יחליפו ברכב אחר מסוג ואיכות דומים.

(א) על אף האמור בסעיף 5(ב), אם נגרם אבדן גמור או אבדן גמור להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו ולא שולמו כל המסים הממשלתיים בשל הרכב או שקוזז בגינו מס ערך מוסף, והמבטח החליט לא לתקן את הרכב, ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב בלא מסים או בלא מס ערך מוסף, לפי העניין, או יחליפו ברכב אחר מסוג ואיכות דומים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר ממסים או לקיזוז מס ערך מוסף, לפי העניין, על רכב חליפי שהוא מתכוון לרכוש במקום הרכב שנגרם לו אבדן גמור או אבדן גמור להלכה, ישלם לו המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב עובר ליום קרות מקרה הביטוח כאילו שולמו כל המסים בעדו, או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים.

(ג) לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב ואם העברת זכויות זו ברכב, למעט אבזרים ומכלולים שלגביהם אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח; אם העברת הזכויות האמורה תלויה בתשלום מסים כלשהם, יחול תשלום זה על המבטח.

8.    נזק חלקי

תק' תשע"ב-2012

(א)  אם תיקון הרכב יחייב החלפת המרכב או חלקים ממנו או פנס, תבוצע ההחלפה בחלק המתאים לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו ובתיאורו והמבטח יישא במלוא עלות החלפה זו.

תק' תשע"ב-2012

(ב)  במקרה של נזק לחלק של הרכב שאינו מנוי בסעיף קטן א', תהיה אחריות המבטח כמפורט להלן:

(1)  בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק יוחלף החלק שאבד או ניזק בחלק המתאים לו באיכותו בתכונותיו ובתאורו בצרוף הוצאות התקנה;

(2)  בחר המבטח לשלם את ערך הנזק או האבדן במזומן – יחושב הסכום לתשלום כך שעבור רכב שגילו עד 9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק ללא ניכוי בלאי, ואילו לגבי רכב שגילו מעל 9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו הממשי של החלק שאבד או ניזק (דהיינו – בניכוי בלאי); לתשלומים האמורים יתווספו הוצאות התקנה.

תק' תשע"ב-2012

(ג)   בלי לגרוע מהוראות חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998, בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח, יוחלף החלק שאבד או ניזק בחלק מקורי או חדש, ובלבד שהוא מתאים לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו, ובתיאורו, ובצירוף הוצאות התקנה.

תק' תשע"ב-2012

(ד)  בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שיש לגביו אחריות יצרן המותנית בתנאים מסויימים לגבי אופן תיקון הרכב יפעל, ככל שיוכל, לפי הוראות האחריות האמורה; הוחלף החלק שאבד או ניזק שלא לפי התנאים המסוימים באחריות היצרן ואחריות היצרן הוסרה בשל פגם שנפל בהחלפה זו, יהיה המבטח אחראי לפגם האמור.

תק' תשע"ב-2012

(ה)  בסעיף זה, "גיל הרכב" – הזמן שחלף מתאריך הרישום של הרכב לראשונה, כמצוין ברישיון הרכב.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 992

8. נזק חלקי

(א) אם תיקון הרכב יחייב החלפת המרכב או חלקים ממנו או פנס, ישא המבטח תבוצע ההחלפה בחלק המתאים לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו ובתיאורו והמבטח יישא במלוא עלות החלפה זו.

(ב) במקרה של נזק לחלק של הרכב שאינו מנוי בסעיף קטן א', תהיה אחריות המבטח כמפורט להלן:

(1) החליף המבטח בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק יוחלף החלק שאבד או ניזק בחלק הדומה לו המתאים לו באיכותו בתכונותיו ובתאורו בצרוף הוצאות התקנה;

(2) בחר המבטח לשלם את ערך הנזק או האבדן במזומן - יחושב הסכום לתשלום כך שעבור רכב שגילו עד 9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק ללא ניכוי בלאי, ואילו לגבי רכב שגילו מעל 9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו הממשי של החלק שאבד או ניזק (דהיינו - בניכוי בלאי); לתשלומים האמורים יתווספו הוצאות התקנה.

לענין סעיף זה, "גיל הרכב" - גיל הרכב כפי שנקבע בפוליסה ואשר לפיו שולמו דמי הביטוח.

(ג) בלי לגרוע מהוראות חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998, בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח, יוחלף החלק שאבד או ניזק בחלק מקורי או חדש, ובלבד שהוא מתאים לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו, ובתיאורו, ובצירוף הוצאות התקנה.

(ד) בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שיש לגביו אחריות יצרן המותנית בתנאים מסויימים לגבי אופן תיקון הרכב יפעל, ככל שיוכל, לפי הוראות האחריות האמורה; הוחלף החלק שאבד או ניזק שלא לפי התנאים המסוימים באחריות היצרן ואחריות היצרן הוסרה בשל פגם שנפל בהחלפה זו, יהיה המבטח אחראי לפגם האמור.

(ה) בסעיף זה, "גיל הרכב" – הזמן שחלף מתאריך הרישום של הרכב לראשונה, כמצוין ברישיון הרכב.

9.    כיסוי הוצאות

במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה זו, ישא המבטח גם בהוצאות סבירות לשמירתו והעברתו למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הנזק.

תק' תשע"ב-2012

10.  (בוטל)

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 993

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. החלפת הרכב

(א) החליף המבוטח את הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי, יוכל המבוטח, בהודעה למבטח, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לרכב החליפי;

(ב) היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח עבור הרכב המוחלף נמוכים מדמי הביטוח עבור הרכב החליפי, ישלם המבוטח למבטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה תוך 30 ימים מיום ההחלפה;

(ג) היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח עבור הרכב המוחלף גבוהים מדמי הביטוח עבור הרכב החליפי, ישלם המבטח למבוטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה תוך 30 ימים מיום ההחלפה;

(ד) אין באמור בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) כדי למנוע ממבטח לדרוש תשלום לכיסוי הוצאותיו בשל העברת הכיסוי הביטוחי לפי תעריפיו המאושרים.

פרק ב': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

11.  מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.

תק' תשע"ב-2012

12.  גבולות הפיצוי

(א)  המבטח ישלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח, עד לסכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.

תק' תשע"ב-2012

(א1) על אף האמור בסעיף 18(ב)(1) הסכומים לפי סעיף קטן (א) יכללו גם את ההוצאות המפורטות להלן של צד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה:

(1)  במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה זו – הוצאות סבירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הנזק והוצאות הגעתו של הצד שלישי למחוז חפצו לאחר התאונה;

(2)  שיפוי בשל הפסדים מוכחים של צד שלישי בשל תשלום השתתפות עצמית ואבדן הנחת העדר תביעות;

(3)  פיצוי בשל אבדן רווחים בזמן השבתתו של הרכב לצורך תיקונו, ובלבד שהרכב המושבת הוא רכב מסחרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לעסקו.

(ב)  המבטח ישא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח, וזאת אף מעל לסכום הביטוח.

(ג)   על אף האמור לעיל אם נגרם מקרה הביטוח בזדון פטור המבטח מחבותו.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 993

הוספת סעיף קטן 12(א1)

13.  הצמדת סכום הביטוח

סכום הביטוח לענין פרק זה ישתנה בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. לענין פוליסה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

14.  טיפול בתביעות צד שלישי

תק' תשע"ב-2012

(א)  המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן (א1) והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף; ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.

תק' תשע"ב-2012

(א1) דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעיף קטן (א), יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומם.

תק' תשע"ב-2012

(א2) המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי.

(ב)  במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהא המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהא המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 993

(א) המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה או את היישוב של כל תביעה וגם להתפשר בשמו של המבוטח בכל תביעה; למבטח יהיה שיקול דעת מלא בניהול כל הליכים משפטיים או ביישוב כל תביעה. המבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך זה.

(א) המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן (א1) והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף; ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.

(א1) דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעיף קטן (א), יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומם.

(א2) המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי.

15.  חריגים לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

המבטח לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בשל חבות לענין נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני ביתם.

פרק ג': תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה

תק' תשפ"א-2021

16.  בני אדם הרשאים לנהוג ברכב

(א)  בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים בסעיף קטן (ב), כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רישיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 120 חודשים שקדמו לנהיגה ברכב והתקיים בהם אחד מאלה:

(1)  הרשאי לנהוג ברכב לא היה פסול מלקבל רישיון נהיגה או מלהחזיק בו כאמור לפי הוראות שבחיקוק, פסק דין, החלטות בית משפט או רשות מוסמכת אחרת, למעט החלטה שניתנה מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, ותקנות שהוצאו מכוחו ופקיעת תוקפו של רישיון מחמת אי-תשלום אגרה;

(2)  הרשאי לנהוג ברכב לא היה צריך לעמוד לפי הדין באחת מהדרישות האלה כדי לקבל רישיון נהיגה: מבחן נהיגה עיוני, מבחן נהיגה מעשי, בדיקות רפואיות כולל יכולת קוגניטיבית ובדיקת שימוש בסמים.

(ב)  הרשאים לנהוג ברכב:

(1)  המבוטח;

(2)  אדם ששמו נקוב במפרט;

(3)  אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו;

(4)  אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו;

(5)  אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6)  אדם חסר רישיון כמצוין בסעיף קטן (א), בתנאי שהוא מלווה בידי מורה נהיגה מוסמך בעל רישיון להוראת נהיגה או בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם מלווה בבוחן מטעם משרד התחבורה.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 993

בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן, כפי שפורש במפרט כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רשיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 24 חדשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או מלהחזיק רשיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת:

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3299

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. בני אדם הרשאים לנהוג ברכב

בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן, כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי רשיון נהיגה בר-תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רשיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 24 חדשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או מלהחזיק רשיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת:

(1) המבוטח;

(2) אדם ששמו נקוב במפרט;

(3) אדם הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותו;

(4) אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו;

(5) אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלווית אדם מהמנויים בפסקאות (1) עד (4) לעיל;

(6) אדם חסר רשיון נהיגה כמצוין בראש הסעיף, בתנאי שהוא מלווה בידי מורה נהיגה מוסמך בעל רשיון להוראת נהיגה או בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם מלווה בבוחן מטעם משרד התחבורה.

תק' תשע"ב-2012

17.  השימוש ברכב

השימוש ברכב יהיה לאחת או יותר מהמטרות המנויות להלן כפי שנכתב במפרט:

(1)  מטרות חברתיות ופרטיות;

(2)  מטרות עסקו של המבוטח;

(3)  הוראת נהיגה;

(4)  הסעת נוסעים בשכר למטרות רווח;

(5)  השכרה;

(6)  עבודות חקלאיות;

(7)  סחר ברכב;

(8)  גרירה בשכר;

(9)  תחרות ומבחני כושר רכב;

(10) הובלת סחורות בשכר.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 993

השימוש ברכב יהיה לאחת או יותר מהמטרות המנויות להלן כפי שפורש במפרט כפי שנכתב במפרט:

18.  חריגים כלליים לחבות המבטח

(א)  פוליסה זו אינה מכסה אבדן, נזק או חבות שארעו מחוץ לשטח מדינת ישראל איזור יהודה ושומרון ואיזור חבל עזה.

(ב)  פוליסה זו אינה מכסה:

תק' תשנ"ג-1993 תק' תשנ"ה-1995

(1)  נזק תוצאתי;

(2)  אבדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגוייס לצה"ל;

תק' תשע"ב-2012

(3)  אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתים או פעולות משביתים, אלא אם כן נכתב אחרת במפרט;

תק' תשע"ב-2012

(3א) אבדן או נזק שנגרמו בשל מהומות, אלא אם כן נכתב אחרת במפרט;

(4)  תביעה הנובעת מחבות שבחוזה;

תק' תשע"ב-2012

(5)  אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים, כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973;

(6)  אבדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

(7)  אבדן או נזק שהם תוצאה של קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים וכל אבדן או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

תק' תשע"ב-2012

(8)  אבדן או נזק שהם תוצאה של רעידת אדמה - אלא אם נכתב אחרת במפרט.

מיום 26.7.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 995

(1) נזק תוצאתי לרבות ירידת מחיר הרכב המבוטח בשוק הנובעת מטעמים מסחריים בלבד, שאינם קשורים לאי-תיקון מלא של הרכב;

 

מיום 30.3.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1318

(1) נזק תוצאתי לרבות ירידת מחיר הרכב המבוטח בשוק הנובעת מטעמים מסחריים בלבד, שאינם קשורים לאי-תיקון מלא של הרכב;

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

(ב) פוליסה זו אינה מכסה:

(1) נזק תוצאתי;

(2) אבדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגוייס לצה"ל;

(3) אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתים, פעולות משביתים ומהומות, אלא אם הוסכם אחרת;

(3) אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתים או פעולות משביתים, אלא אם כן נכתב אחרת במפרט;

(3א) אבדן או נזק שנגרמו בשל מהומות, אלא אם כן נכתב אחרת במפרט;

(4) תביעה הנובעת מחבות שבחוזה;

(5) אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים, כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973;

(6) אבדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

(7) אבדן או נזק שהם תוצאה של קרינה מיננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים וכל אבדן או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

(8) אבדן או נזק שהם תוצאה של רעידת אדמה - אלא אם הוסכם נכתב אחרת במפרט.

19.  גילוי ושינוי בענין מהותי

תק' תשע"ב-2012

(א)  פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בהודעה שתתועד אצל המבטח למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

תק' תשע"ב-2012

(ב)  ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת שתתועד אצל המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם ענינים אלה:

(1)  סוג הרכב, שנת ייצורו, מספר הרישוי שלו, התוצר והדגם שלו, סוג תיבת ההילוכים;

(2)  פטור ממסים לגבי הרכב במידה שישנו;

(3)  תיאור השימוש ברכב והמקום שבו הוא מוחזק דרך כלל;

תק' תשע"ב-2012

(3א) אמצעי המיגון של הרכב;

(4)  זהות הבעלים או המחזיקים דרך קבע ברכב ועיסוקיהם, תאונות שהיו מעורבים בהן ועבירות תנועה שבהן הורשעו בשלוש השנים שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו, פרט לעבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס;

תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

(5)  נזקים שארעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים בביטוח זה, למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח, ואשר בשלהם הוגשה תביעה כהגדרתה בסעיף 31א(ג);

תק' תשע"ב-2012

(6)  פרטים על אודות מבטחים קודמים שביטחו את הרכב.

(ג)   לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 (להלן - החוק).

(ד)  המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.

תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשע"ב-2012

(ה)  המבוטח ימסור למבטח לפי בקשתו דו"ח תביעות, כמשמעותו בסעיף 31א.

מיום 1.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 638

הוספת סעיף קטן 19(ה)


מיום 13.7.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(ה) המבוטח ימסור למבטח דו"ח תביעות, כמשמעותו בסעיף 31א, לגבי שנת הביטוח הקודמת או האחרונה שבה היה מבוטח, לפי הענין.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

19. גילוי ושינוי בענין מהותי

(א) פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב בהודעה שתתועד אצל המבטח למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

(ב) ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב שתתועד אצל המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם ענינים אלה:

(1) סוג הרכב, שנת ייצורו, מספר הרישוי שלו, התוצר והדגם שלו, סוג תיבת ההילוכים;

(2) פטור ממסים לגבי הרכב במידה שישנו;

(3) תיאור השימוש ברכב והמקום שבו הוא מוחזק דרך כלל;

(3א) אמצעי המיגון של הרכב;

(4) זהות הבעלים או המחזיקים דרך קבע ברכב ועיסוקיהם, תאונות שהיו מעורבים בהן ועבירות תנועה שבהן הורשעו בשלוש השנים שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו, פרט לעבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס;

(5) נזקים שארעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים בביטוח זה בביטוח זה, למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח;

(6) פרטים אודות מבטחים קודמים שביטחו את הרכב, ודרישות מיוחדות שדרשו מבטחים קודמים, במידה שדרשו.

(6) פרטים על אודות מבטחים קודמים שביטחו את הרכב.

(ג) לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בענינים המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 (להלן - החוק).

(ד) המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי מיד עם היוודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.

(ה) המבוטח ימסור למבטח לפי בקשתו דו"ח תביעות, כמשמעותו בסעיף 31א.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3300

(5) נזקים שארעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים הכלולים בביטוח זה, למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח, ואשר בשלהם הוגשה תביעה כהגדרתה בסעיף 31א(ג);

 

20.  ביטוח כפל

תק' תשע"ב-2012

(א)  אם בוטח הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך.

תק' תשע"ב-2012

(ב)  בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא סכום הביטוח, ובינם לבין עצמם הם יישאו בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

20. ביטוח כפל

(א) אם בוטח הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות יודיע המבוטח על כך בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך.

(ב) בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לחוד על מלוא סכום הביטוח, ובינם לבין עצמם הם יישאו בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

תק' תשע"ב-2012

21.  הארכת הביטוח

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה של המבטח ושל המבוטח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

21. הארכת הביטוח

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה מפורשת בכתב של המבטח ושל המבוטח.

22.  תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים

תק' תשע"ב-2012

(א)  דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, לפי המאוחר, או במועדים אחרים שפורטו במפרט. בפוליסה זו, "דמי ביטוח" - סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת הביטוח בקשר לפוליסה זו.

(ב)  לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו, ישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כנקוב במפרט ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.

(ג)   לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

תק' תשע"ב-2012

(ד)  אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

22. תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים

(א) דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, לפי המאוחר, או במועדים אחרים שפורטו במפרט. בפוליסה זו, "דמי ביטוח" - סך כל התשלומים, למעט מס בולים, שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת הביטוח בקשר לפוליסה זו.

(ב) לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו, ישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כנקוב במפרט ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שנקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.

(ג) לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

(ד) אין בביטול הביטוח על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטוח לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.

23.  השתתפות עצמית

תק' תשנ"ז-1996 תק' תשפ"א-2021

(א)  בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א' לפוליסה זו, פרט למקרה ביטוח שגרם לרכב לאבדן גמור או לאבדן גמור להלכה ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט לגבי כל תביעה ובהתאם לסוג הנזק שנגרם, ובלבד שלענין השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך יחולו הכללים המפורטים בסעיף 3א.

(ב)  בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק ב' לפוליסה זו, ישלם המבטח לצד שלישי את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם כאמור בסעיף 12 לעיל. המבטח יגבה מהמבוטח את סכום ההשתתפות העצמית הקבוע במפרט בשל מקרה הביטוח ולא ינכה את סכום ההשתתפות העצמית מהסכומים המשולמים לצד שלישי.

(ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) אם הסכום שהמבוטח חייב לשלם לצד שלישי שווה לסכום ההשתתפות העצמית, או קטן ממנו, ישא המבוטח בעצמו בתשלום לצד השלישי והמבטח לא יהיה חייב לשלם לצד השלישי כל סכום שהוא.

תק' תשע"ב-2012

(ד)  בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים א' ו-ב' לפוליסה זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים במפרט.

מיום 7.11.1996

תק' תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 96

(א) בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א' לפוליסה זו, פרט למקרה ביטוח שגרם לרכב לאבדן גמור או לאבדן גמור להלכה ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט לגבי כל תביעה ובהתאם לסוג הנזק שנגרם, ובלבד שלענין השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך יחולו הכללים המפורטים בתקנה 3א.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 994

הוספת סעיף קטן 23(ד)

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

(א) בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א' לפוליסה זו, פרט למקרה ביטוח שגרם לרכב לאבדן גמור או לאבדן גמור להלכה ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט לגבי כל תביעה ובהתאם לסוג הנזק שנגרם, ובלבד שלענין השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך יחולו הכללים המפורטים בתקנה בסעיף 3א.

תק' תשע"ב-2012

24.  (בוטל)

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 995

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

24. הצמדת סכום ההשתתפות העצמית

סכום ההשתתפות העצמית לגבי מקרי ביטוח המכוסים לפי פוליסה זו ישתנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן החל ממדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח ועד למדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח.

תק' תשע"ב-2012

25.  החזרת היקף הכיסוי לקדמותו

עם תשלום תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח; המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו אשר יחושבו כדלהלן:

תק' תשפ"א-2021

(1)  כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי פרק א' לפוליסה – כאחוז מסכום תגמולי הביטוח ששולמו בשיעור שהתיר הממונה לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה.

(2)  כאשר שולמו תגמולי הביטוח לצד ג' לפי פרק ב' לפוליסה – כגובה דמי הביטוח הנגבים עבור ביטוח בגובה הסכום ששולם כתגמולי ביטוח לצד ג' בערכו ביום מקרה הביטוח יחסית לתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 995

25. החזרת היקף הכיסוי לקדמותו

לאחר ששילם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח; דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו יחושבו:

עם תשלום תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח; המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו אשר יחושבו כדלהלן:

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

(1) כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי פרק א' לפוליסה – כאחוז מסכום תגמולי הביטוח ששולמו בשיעור שהתיר המפקח הממונה לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה.

תק' תשע"ב-2012

25א. החלפת הרכב

(א)  החליף המבוטח את הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי, יוכל המבוטח, בהודעה למבטח, ובהסכמת המבטח, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לרכב החליפי.

(ב)  היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלף נמוכים מדמי הביטוח בעבור הרכב החליפי, ישלם המבוטח למבטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה בתוך 30 ימים מיום ההחלפה.

(ג)   היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלף גבוהים מדמי הביטוח בעבור הרכב החליפי, ישלם המבטח למבוטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה בתוך 30 ימים מיום ההחלפה.

(ד)  אין באמור בסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג) כדי למנוע ממבטח לדרוש תשלום לכיסוי הוצאותיו בשל העברת הכיסוי הביטוחי לפי תעריפיו המאושרים.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 995

הוספת סעיף 25א

תק' תשע"ב-2012

25ב. השבתה

(א)  במהלך תקופת הביטוח, המבוטח רשאי להודיע למבטח מראש על השבתת הרכב והעמדתו בלא שימוש לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים ושלא תעלה על מספר הימים שנותרו עד לתום תקופת הביטוח (להלן – תקופת ההשבתה).

תק' תשפ"א-2021

(ב)  הודיע המבוטח למבטח כאמור בסעיף קטן (א), לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב במהלך תקופת ההשבתה ואם נהג המבוטח או מי מטעמו ברכב – לא יחול כיסוי לפי סעיף 1(2) לפוליסה זו.

(ג)   תקופת ההשבתה תסתיים במועד הקבוע בהודעת המבוטח; לא ננקב בהודעה האמורה מועד כאמור, תסתיים תקופת ההשבתה בתום תקופת הביטוח או עם קבלת הודעה מהמבוטח על סיום תקופת ההשבתה, לפי המוקדם מביניהם.

(ד)  בתום תקופת ההשבתה, ישיב המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח בשל כיסוי לפי סעיף 1(2) לפוליסה זו, ששילם המבוטח בעד תקופת ההשבתה.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 995

הוספת סעיף 25ב

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298

(ב) הודיע המבוטח למבטח כאמור בתקנת משנה בסעיף קטן (א), לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב במהלך תקופת ההשבתה ואם נהג המבוטח או מי מטעמו ברכב – לא יחול כיסוי לפי סעיף 1(2) לפוליסה זו.

תק' תשע"ב-2012

26.  ביטול הביטוח

תק' תשפ"א-2021

(א)  המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח; במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית (להלן – החלק היחסי).

תק' תשפ"א-2021

(ב)  (נמחק).

(ג)   בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, ובלבד שהודעה על כך, שבה ייכללו הנימוקים לביטול, תישלח למבוטח בדואר רשום 45 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח.

(ד)  ביטל המבטח את הפוליסה, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.

(ה)  כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.

(ו)   על אף האמור בסעיף זה פוליסה משועבדת תתבטל 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול לבעל השיעבוד.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 996

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

26. ביטול הביטוח

(א) המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוח מחושבים לפי 10% מדמי הביטוח השנתיים, בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוח בתוקף ובנוסף לזה תוספת כוללת של 10% מדמי הביטוח השנתיים והיתרה תוחזר למבוטח.

(ב) מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום 21 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

(ג) החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הביטוח. לסכום ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה החל ממדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח ועד למדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני החזרת דמי הביטוח.

(ד) אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, במקום החזר כאמור בסעיף קטן (ב), את הסכום שהוא דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום החזר הסכום למבוטח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. התשלום ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3300

(א) המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח; במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפחתת סכומים אלה:

(1) בעד תקופה של עד שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף, לרבות אם לא נכנסה לתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים;

(2) בעד תקופה העולה על שבעה ימים שבהם היתה הפוליסה בתוקף – 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל ביום השמיני.

(א) המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח; במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית (להלן – החלק היחסי).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ביטל המבוטח את הפוליסה עקב העברת בעלות הרכב המבוטח, עקב החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד במפרט, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית (להלן – החלק היחסי).

27.  תביעה לתגמולי ביטוח

(א)  קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך.

תק' תשע"ב-2012

(ב)  תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש למבטח ותתועד אצלו; אין באמור למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.

(ג)   על המבוטח, או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיכול, להשיגם.

(ד)  המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו.

תק' תשנ"ו-1996

(ה)  תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, תוך 7 ימים מהיום האמור.

תק' תשע"ב-2012

(ו)   (נמחק).

תק' תשע"ב-2012

(ז)   תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי או המשולמים למבוטח ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלומם בפועל, וכן תיווסף להם ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור.

תק' תשע"ב-2012

(ח)  המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח לפי פרק א' בפוליסה, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בשל פוליסה זו או בשל פוליסה אחרת ואם קיים חשש ממשי לאי-פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו.

תק' תשע"ב-2012

(ט)  תגמולי ביטוח לא יכללו מס ערך מוסף לזכאי בניכוי מס תשומות.

מיום 13.7.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(ה) תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 45 ימים במשך 30 ימים, תוך 7 ימים מהיום האמור.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 997

(ב) תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תוגש בכתב תוגש למבטח ותתועד אצלו; אין באמור למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.

(ג) על המבוטח, או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיכול, להשיגם.

(ד) המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו.

(ה) תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, תוך 7 ימים מהיום האמור.

(ו) תגמולי הביטוח המשולמים לצד ג' ישתנו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני יום קרות מקרה הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שפורסם סמוך לפני יום התשלום.

(ז) על תגמולי הביטוח המשולמים לצד ג' או המשולמים למבוטח יתווספו הפרשי הצמדה החל מהמדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח ועד למועד תשלומם בפועל, וכן ריבית בשיעור של 4% לשנה מתום 30 ימים מהיום בו הוגשה התביעה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961.

(ז) תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי או המשולמים למבוטח ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד תשלומם בפועל, וכן תיווסף להם ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור.

(ח) המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח לפי פרק א' בפוליסה, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בשל פוליסה זו או בשל פוליסה אחרת ואם קיים חשש ממשי לאי-פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו.

(ט) תגמולי ביטוח לא יכללו מס ערך מוסף לזכאי בניכוי מס תשומות.

28.  הודאה ללא הסכמת המבטח

שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, הודה בחבות, הציע, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא הסכמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את המבטח.

29.  מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

(א)  בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי, לפי הענין, זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לקבל שירות לתיקון הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו.

(ב)  תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

(ג)   סכומים ששולמו למבוטח או לצד שלישי מכוח סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים שישולמו; בחישוב הניכוי ישתנו הסכומים שנוכו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם סמוך לפני תשלומם לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום הסכום הסופי של תגמולי הביטוח.

(ד)  התשלום הסופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק א' ייעשה לאחר המצאת הוכחות סבירות כי המבוטח תיקן את הנזק לרכב.

תק' תשע"ב-2012

30.  התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, אלא אם כן נקבעה תקופה אחרת לפי החוק; התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב' אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 997

30. התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח מקרה הביטוח, אלא אם כן נקבעה תקופה אחרת לפי החוק; התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב' אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

31.  תחלוף

(א)  היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם תגמולים למבוטח או למוטב וכשיעור התגמולים ששילם.

(ב)  המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

(ג)   קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

תק' תשע"ב-2012

(ד)  קיבל המבטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לו לפי סעיף זה, עליו לעדכן על כך את המבוטח בתוך 15 ימים.

תק' תשע"ב-2012

(ה)  מבטח לא יעשה שימוש בסעיף זה אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שלישי שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 997

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

(ד) קיבל המבטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לו לפי סעיף זה, עליו לעדכן על כך את המבוטח בתוך 15 ימים.

(ה) מבטח לא יעשה שימוש בסעיף זה אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שלישי שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

תק' תשנ"ב-1992 תק' תשפ"א-2021

31א. דו"ח עבר ביטוחי

תק' תשע"ב-2012 תק' תשפ"א-2021

(א)  בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח עבר ביטוחי שבו יצוין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח בשל רכבים המבוטחים במסגרת הפוליסה; בדוח העבר הביטוחי יצוין פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, לרבות מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), סוג הסיכון המכוסה שבשלו הוגשה תביעת הביטוח, האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי בשל התביעה, וכן את שיעור הפיצוי או השיפוי שהתקבל (להלן – שיעור השיבוב) ואת שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

(ב)  הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תום 11 חדשים מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח דו"ח מתקן מיד עם הגשת התביעה.

תק' תשפ"א-2021

(ג)   בסעיף זה, "תביעה" – תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בניכוי השתתפות עצמית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים.

תק' תשפ"א-2021

(ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תיכלל בדוח עבר ביטוחי תביעה שבשלה שיעור השיבוב הוא 75% ומעלה; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור עד שנה לאחר שליחת דוח עבר ביטוחי, ישלח המבטח דוח מתקן מייד עם קבלת השיבוב; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור במועד מאוחר יותר, יעדכן את דוח העבר הביטוחי במסגרת כל דיווח הנדרש בהוראות הממונה, וכן יציג אותו למבוטח לפי בקשתו.

מיום 1.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 638

הוספת סעיף 31א

 

מיום 13.7.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דו"ח תביעות שבו יצויין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות תוך פירוט כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדו"ח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

 

מיום 1.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1135

(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דו"ח תביעות שבו יצויין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות תוך פירוט הכיסויים לכל שנת ביטוח וכן פירוט כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדו"ח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

 

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 997

31א. דו"ח תביעות

(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דו"ח תביעות שבו יצויין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות תוך פירוט הכיסויים לכל שנת ביטוח וכן פירוט כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדו"ח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח תביעות שבו יצוין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח; בדוח התביעות יצוין פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, לרבות מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי בשל התביעה, ואת שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

(ב) הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תום 11 חדשים מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח דו"ח מתקן מיד עם הגשת התביעה.

(ג) בסעיף זה, "תביעה" – לתגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בשיעור העולה על 35% מהיקף הפרמיה דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח.

 

מיום 8.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3300

31א. דו"ח תביעות עבר ביטוחי

(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח תביעות דוח עבר ביטוחי שבו יצוין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח בשל רכבים המבוטחים במסגרת הפוליסה; בדוח התביעות בדוח העבר הביטוחי יצוין פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, לרבות מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), סוג הסיכון המכוסה שבשלו הוגשה תביעת הביטוח, האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי בשל התביעה, וכן את שיעור הפיצוי או השיפוי שהתקבל (להלן – שיעור השיבוב) ואת שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

(ב) הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תום 11 חדשים מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח דו"ח מתקן מיד עם הגשת התביעה.

(ג) בסעיף זה, "תביעה" – לתגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בשיעור העולה על 35% מהיקף דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח.

(ג) בסעיף זה, "תביעה" – תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 27, בניכוי השתתפות עצמית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא תיכלל בדוח עבר ביטוחי תביעה שבשלה שיעור השיבוב הוא 75% ומעלה; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור עד שנה לאחר שליחת דוח עבר ביטוחי, ישלח המבטח דוח מתקן מייד עם קבלת השיבוב; קיבל המבטח שיבוב בשיעור כאמור במועד מאוחר יותר, יעדכן את דוח העבר הביטוחי במסגרת כל דיווח הנדרש בהוראות הממונה, וכן יציג אותו למבוטח לפי בקשתו.

תק' תשע"ב-2012

32.  הודעות

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח לפי אחד מאלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)  מען משרדו של המבטח, כמצויין בכותרת לפוליסה או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח למבוטח או למוטב מזמן לזמן;

תק' תשע"ב-2012

(2)  במשרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח למבוטח או למוטב מזמן לזמן;

תק' תשע"ב-2012

(3)  כל דרך אחרת שהמבטח יודיע עליה למבוטח מזמן לזמן.

מיום 3.10.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 997

32. הודעות

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן למבטח בכתב לפי אחד מהמענים האלה לפי אחד מאלה:

(1) מען משרדו של המבטח, כמצויין בכותרת לפוליסה או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, בכתב, למבוטח או למוטב מזמן לזמן;

(2) במשרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, בכתב, למבוטח או למוטב מזמן לזמן.

(3) כל דרך אחרת שהמבטח יודיע עליה למבוטח מזמן לזמן.

 

 

 

ז' באלול תשמ"ו (11 בספטמבר 1986)                    משה נסים

                                                                                             שר האוצר

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 * פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4970 מיום 21.9.1986 עמ' 1469.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 638 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.3.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 995 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5673 מיום 30.3.1995 עמ' 1318 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן וחן יחולו על כל פוליסה לביטוח רכב פרטי שנכנסה לתוקף מהמועד האמור ואילך.

ק"ת תשנ"ז מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 96 – תק' תשנ"ז-1996; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנות אלה יחולו לגבי כל פוליסה לביטוח רכב פרטי שנכנסה לתוקף ביום פרסומן ואילך.

ק"ת תשס"ג מס' 6266 מיום 21.9.2003 עמ' 1134 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.4.2004 ור' תקנה 4 לענין תחולה.

4. תחילתן של תקנות אלה ביום י' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004), והן יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף במועד זה או לאחריו.

ק"ת תשע"ב מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 990 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן ותחולתן על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף מאותו מועד.

ק"ת תשפ"א מס' 9424 מיום 8.6.2021 עמ' 3298 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנה 6 לענין תחילה ותחולה.

6. תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על חוזי ביטוח שייכנסו לתוקף ביום התחילה או לאחריו.