נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), תשנ"ג-1993

ביטוח – עסקי ביטוח – ביטוח חיים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

בעל הפוליסה

Go

2

סעיף 3

תנאי הפוליסה והצטרפות

Go

2

סעיף 4

הכיסוי וסכום הביטוח

Go

2

סעיף 5

הצהרת בעל פוליסה

Go

2

סעיף 6

המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח

Go

2

סעיף 7

ציון תקופת הביטוח

Go

2

סעיף 7א

המשכיות

Go

2

סעיף 8

דמי ביטוח

Go

3

סעיף 9

תשלום עמלות

Go

3

סעיף 10

רישומים

Go

3

סעיף 12

דין וחשבון שנתי

Go

3

סעיף 13

הוראת מעבר

Go

3

סעיף 14

ביטול

Go

3

תוספת

Go

3


 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 41 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ה-2005

          "קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 50 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי תקנות אלה;

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

"קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 100 50 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי תקנות אלה;

          "ביטוח חיים קבוצתי" - ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כולל מרכיבי חסכון;

          "בעל פוליסה" - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח חיים קבוצתי.

בעל הפוליסה תק' תשס"ה-2005

2.    לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא פועל, לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה והוא אחד מאלה:

תק' תשנ"ד-1994

(1)  מעביד - לגבי עובדיו ובני זוגם;

תק' תשנ"ד-1994

(2)  תאגיד - לגבי חבריו ובני זוגם, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;

(3)  ספק שירות - לגבי מקבלי שירותו, ובלבד שהשירות אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

מיום 26.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 819

(1) מעביד - לגבי עובדיו ובני זוגם;

(2) תאגיד - לגבי חבריו ובני זוגם, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

2. לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא פועל, לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה והוא אחד מאלה:

תנאי הפוליסה והצטרפות

3.    (א)  לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא בהתאם לתקנות אלה; הפוליסה תכלול את התנאים שבתקנות אלה.

          (ב)  ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, במקרה בו דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי מי שחייו בוטחו, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.

תק' תשס"ה-2005

          (ג)   ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל-50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

(ג) ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל-100 ל-50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

הכיסוי וסכום הביטוח

4.    (א)  בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות.

תק' תשס"ה-2005

          (ב)  סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר או לפי תבחין אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל מבוטח בקבוצת מבוטחים מסויימת.

תק' תשס"ה-2005

          (ג)   פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח כמשמעותה בתקנה 7 ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה אם קיבלה חברת הביטוח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

(ב) סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר, וותק או לפי תבחין אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל מבוטח בקבוצת מבוטחים מסויימת.

(ג) פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח כמשמעותה בתקנה 7 ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה אם קיבלה חברת הביטוח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.

הצהרת בעל פוליסה תק' תשס"ה-2005

5.    בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי הצהרה כי לענין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

5. בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי או בעת צירוף מבוטחים נוספים לפוליסה, הצהרה על התאמת קבוצת המבוטחים או המצטרפים להוראות תקנות 2 ו-3(ב) הצהרה כי לענין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח תק' תשס"ה-2005

6.    מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, עם תחילת תקופת הביטוח, העתק הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה הכולל את הפרטים האלה לפחות:

(1)  שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

(2)  הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

(3)  שיעור דמי הביטוח, סכומם ומועדי תשלומם;

(4)  סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4;

תק' תשס"ה-2005

(5)  הכיסוי הביטוחי;

תק' תשס"ה-2005

(6)  פירוט תנית ההשתתפות ברווחים אם נכללה בפוליסה;

תק' תשס"ה-2005

(7)  כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי הפוליסה.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

תעודה למבוטח המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח

6. מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, באופן ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה וכן את הפרטים הבאים: עם תחילת תקופת הביטוח, העתק הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה הכולל את הפרטים האלה לפחות:

(1) שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

(2) הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

(3) שיעור דמי הביטוח, סכומם ומועדי תשלומם;

(4) סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4;

(5) הכיסוי הביטוחי;

(6) פירוט תנית ההשתתפות ברווחים אם נכללה בפוליסה;

(7) כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי הפוליסה.

ציון תקופת הביטוח תק' תשס"ה-2005

7.    תקופת הביטוח תסתיים בתאריך ידוע מראש שיירשם בפוליסה.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

תקופת הביטוח

7. תקופת הביטוח לפי פוליסה לביטוח חיים קבוצתי תהיה שנה אחת.

המשכיות תק' תשס"ה-2005

7א.     מבוטח אשר תוקף הפוליסה פקע לגביו, רשאי, במקרים ובתנאים שיאשר המפקח, לרכוש פוליסה לביטוח חיים אצל המבטח בלא צורך בהוכחת מצב בריאותו.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912

הוספת תקנה 7א

דמי ביטוח

8.    בעל פוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח עבור קבוצת המבוטחים; בעל פוליסה רשאי לגבות את דמי הביטוח, או חלקם, עבור ביטוח החיים הקבוצתי מן המבוטחים בקבוצה, בכפוף לאמור בתקנות אלה.

תשלום עמלות תק' תשס"ה-2005

9.    (א)  לא ישלם מבטח עמלה בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא לסוכן ביטוח, ובלבד שבעל הפוליסה אינו בעל ענין בסוכן הביטוח.

          (ב)  שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על 5% מדמי הביטוח ברוטו.

          (ג)   נכללה בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי תניה בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים, על אף האמור בתקנת משנה (א), למבוטחים, ואולם אם בעל הפוליסה שילם את דמי הביטוח או חלקם ולא גבה אותם מהמבוטחים, יועבר לו חלקו היחסי ברווחים, לפי שיעור השתתפותו בדמי הביטוח.

          (ד)  בתקנה זו, "עמלה" – לרבות שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים, דמי טיפול או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 913

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

עמלה

9. (א) שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על 5% מדמי הביטוח ברוטו.

(ב) לא ישלם מבטח עמלה לבעל הפוליסה; לענין זה, "עמלה" – עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

(ג) נכללה בפוליסה תניה בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים לטובת מי ששילם את דמי הביטוח.

רישומים

10.  מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי, את הרישומים הבאים:

(1)  הנתונים ששימשו לעשיית הביטוח ולקביעת דמי הביטוח;

(2)  השינויים בדמי הביטוח עקב הגדלת קבוצת המבוטחים או הקטנתה;

(3)  נתונים בענין התאמת דמי הביטוח לפי נסיון התביעות;

(4)  נתונים בענין חישובי ההשתתפות ברווחים;

תק' תשס"ה-2005

(5)  רשימת המבוטחים והמוטבים, זולת אם המפקח אישר אחרת לגבי פוליסה מסוימת.

מיום 1.1.2007

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 913

הוספת פסקה 10(5)

תק' תשס"ה-2005

11.  (בוטלה).

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 913

ביטול תקנה 11

הנוסח הקודם:

חישוב העתודה

11. העתודה לביטוח חיים קבוצתי תחושב לפי הקבוע בתוספת.

דין וחשבון שנתי

12.  מבטח יגיש למפקח על הביטוח דו"ח שנתי על עסקי ביטוח חיים קבוצתי, בדרך ועל טפסים כפי שיורה המפקח.

הוראת מעבר

13.  פוליסות ביטוח חיים קבוצתי שבתוקף במועד תחילתן של תקנות אלה, ושאין בהתאם לתקנות, לא יחודשו במועד פקיעת או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

ביטול

14.  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), תש"ל-1970 - בטלות.

תק' תשס"ה-2005

תוספת

(תקנה 11)

(בוטלה)

מיום 1.1.2006

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 913

ביטול התוספת

י"א בתמוז תשנ"ג (30 ביוני 1993)             אברהם (בייגה) שוחט

                                                                                       שר האוצר

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5536 מיום 26.7.1993 עמ' 992.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 819 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשס"ה מס' 6416 מיום 23.8.2005 עמ' 912 – תק' תשס"ה-2005; $$$ תחילתן ביום 1.1.2006 ור' תקנה 12 לענין תחולה.

12. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנת משנה (ב), ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (להלן – מועד התחילה) והן יחולו על חוזים לביטוח חיים קבוצתי שייכרתו החל במועד התחילה ועל חידוש לחוזים לביטוח חיים קבוצתי שייעשה החל באותו מועד אף אם החוזים נכרתו לפניו.

 (ב) תחילתה של תקנה 9 לתקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ו (1 בינואר 2007). ###

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות