חוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – פסיכולוגים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – פסיכולוגים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

פרק ב': העיסוק בפסיכולוגיה

Go

3

סעיף 2

ייחוד העיסוק

Go

3

סעיף 3

איסור העסקה

Go

3

סעיף 4

איסור מתן תרופות

Go

3

סעיף 5

ייחוד התואר פסיכולוג

Go

3

סעיף 5א

איסור שימוש בתואר, בכינוי או בהגדר

Go

3

סעיף 6

סייגים לפרסומת

Go

4

סעיף 7

סוד מקצועי

Go

4

סעיף 8

מומחיות מוכרת

Go

4

סעיף 9

ייחוד פעולות

Go

4

סעיף 10

ייחוד תואר מומחה

Go

4

סעיף 11

פטור

Go

4

פרק ג': רישום

Go

4

סעיף 12

פנקס הפסיכולוגים

Go

4

סעיף 13

ועדת הרישום

Go

4

סעיף 14

ועדת בחינות

Go

5

סעיף 15

הזכאים לרישום

Go

5

סעיף 15א

פרסום כללי הכרה בתארים ממוסד בחוץ לארץ

Go

5

סעיף 16

דחיית בקשת רישום

Go

5

סעיף 17

עיון חוזר

Go

5

סעיף 19

היתר זמני

Go

5

פרק ד': פסילה מטעמי בריאות

Go

6

סעיף 20

ועדה רפואית

Go

6

סעיף 21

בדיקה רפואית למבקש רישום

Go

6

סעיף 22

מניעת רישום

Go

6

סעיף 23

בדיקה רפואית לעוסק בפסיכולוגיה

Go

6

סעיף 24

פטור מחובת התייצבות

Go

6

סעיף 25

התליית רישום

Go

6

סעיף 26

קבלת ראיות

Go

6

סעיף 27

השעיה

Go

6

סעיף 28

חובת סודיות

Go

6

סעיף 29

החלטות ועדות הרישום

Go

6

סעיף 31

תחולה על בוגר

Go

6

פרק ה': שפיטה משמעתית

Go

6

סעיף 32

תחולה

Go

6

סעיף 33

עבירות משמעת

Go

6

סעיף 34

שיפוט פלילי ומשמעתי

Go

7

סעיף 35

ועדת תלונות וועדת משמעת

Go

7

סעיף 36

אי תלות

Go

7

סעיף 37

חקירה ואישום

Go

7

סעיף 38

השעיה

Go

7

סעיף 39

הארכת השעיה

Go

7

סעיף 40

סודיות הדיון

Go

7

סעיף 41

נוכחות בדיון

Go

7

סעיף 42

דיני ראיות

Go

7

סעיף 43

אמצעי משמעת

Go

7

סעיף 44

ערעור

Go

7

סעיף 45

פסיכולוג חולה נפש

Go

7

סעיף 46

פרסומים

Go

7

פרק ו': מועצת הפסיכולוגים

Go

7

סעיף 47

המועצה

Go

7

סעיף 47א

סייג למינוי ולכהונה במועצת הפסיכולוגים

Go

7

סעיף 48

תפקידי המועצה

Go

7

סעיף 49

תקופת הכהונה

Go

7

סעיף 50

סדר עבודה

Go

7

סעיף 51

ועדות

Go

7

סעיף 52

השתתפות יושב ראש ועדת הרישום

Go

7

פרק ז': עונשין

Go

7

סעיף 53

עונשין

Go

7

פרק ח': שונות

Go

7

סעיף 54

סמכויות עזר של ועדות

Go

7

סעיף 55

דין חברי המועצה והועדות

Go

7

סעיף 56

תחילה והוראות מעבר

Go

7

סעיף 57

ביצוע ותקנות

Go

7

סעיף 58

פרסום

Go

7


חוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "עיסוק בפסיכולוגיה" – עיסוק מקצועי כמשלח יד באבחונם ובהערכתם של ענינים ובעיות בתחום הנפשי, השכלי וההתנהגותי של בני אדם, וכן טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בנוגע לענינים ולבעיות כאמור, הנעשים בדרך כלל בידי פסיכולוג;

          "פסיכולוג" – אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעל היתר;

          "בעל היתר" – מי שניתן לו לפי חוק זה היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה;

          "מחלה מסכנת", של פסיכולוג או מבקש רישום – אחת מאלה:

(1)   מחלת נפש;

(2)   מחלה העשויה לסכן בריאות בני האדם שבטיפולו;

(3)   מחלה או כושר לקוי העשויים לשלול ממנו את היכולת לעסוק בפסיכולוגיה לחלוטין, זמנית או חלקית;

          "מועצה" – מועצת הפסיכולוגים המוקמת לפי סעיף 47;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          "ועדת הרישום" – ועדה שתמנתה לפי סעיף 13;

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח 3122)

הוספת הגדרת "ועדת הרישום"

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          "פסיכולוג מומחה" – פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים כבעל תואר מומחה בענף מומחיות שהוכר לפי חוק זה;

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח 3122)

הוספת הגדרת "פסיכולוג מומחה"

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          "פסיכולוג מומחה-מדריך" – פסיכולוג מומחה, הרשום לפי חוק זה בפנקס הפסיכולוגים גם כמדריך;

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח 3122)

הוספת הגדרת "פסיכולוג מומחה-מדריך"

          "מנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או סגנו.

פרק ב': העיסוק בפסיכולוגיה

ייחוד העיסוק

2.    (א)  לא יעסוק אדם בפסיכולוגיה אלא אם הוא פסיכולוג ובהתאם לרישומו או בהתאם להיתרו ותנאיו לפי סעיף 19.

          (ב)  בעל תואר "בוגר" בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או בעל תואר בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד בחוץ לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר "בוגר" כאמור – לא יעסוק בפסיכולוגיה אלא בפיקוחו או בהדרכתו של פסיכולוג במקום עבודה שהכירה בו המועצה או בצבא-הגנה לישראל ובתקופות אלה:

(1)   תקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילת חוק זה או מיום תחילת עיסוקו בפסיכולוגיה, הכל לפי המאוחר יותר;

(2)   כל התקופה שבה הוא לומד לקבלת תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה במוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ב1) המשלים לימודים כאמור בסעיף 15(3) לא יעסוק בפסיכולוגיה, אלא במשך התקופה שנקבעה להשלמת לימודיו לפי הסעיף האמור ובתנאים אלה:

(1)   בפיקוחו או בהדרכתו של פסיכולוג;

(2)   במקום עבודה שהכירה בו המועצה או בצבא הגנה לישראל;

ובלבד שתקופת העיסוק, תוך כדי השלמת הלימודים, לא תעלה על 3 שנים מיום קביעת התכנית להשלמת הלימודים כאמור באותו סעיף.

ת"ט תשל"ח-1978

          (ג)   לא יראו בעיסוק בפסיכולוגיה פעולה שעשה אדם באקראי או במהלך עיסוקו במקצועו כדין ובתום לב.

מיום 7.4.1978

ת"ט תשל"ח-1978

ס"ח תשל"ח מס' 892 מיום 7.4.1978 עמ' 117

(ג) לא יראו בעיסוק כעיסוק בפסיכולוגיה פעולה שעשה אדם באקראי או במהלך עיסוקו במקצועו כדין ובתום לב.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח 3122)

הוספת סעיף קטן 2(ב1)

איסור העסקה

3.    לא יעסיק אדם בפעולות שהן עיסוק בפסיכולוגיה את מי שאינו רשאי לעסוק בפסיכולוגיה כאמור בסעיף 2.

איסור מתן תרופות

4.    מי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה לא יטפל במתן תרופה או הלם חשמלי לבני אדם, אלא אם הוא מורשה לכך כדין.

ייחוד התואר פסיכולוג

5.    לא ישתמש אדם בתואר "פסיכולוג", או בביטוי או קיצור המרמזים על היותו מוסמך, מסוגל או מוכן לעסוק בפסיכולוגיה, אלא אם הוא פסיכולוג ובהתאם לרישומו בפנקס או בהתאם להיתר לפי סעיף 19.

איסור שימוש בתואר, בכינוי או בהגדר (תיקון מס' 4)  תשס"ה-2005

5א.     (א)  לא ישתמש פסיכולוג בכל הקשור לעיסוקו, אלא בתואר מוכר בפסיכולוגיה שהוענק לו לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ואם הוענק התואר מחוץ לישראל, שוועדת הרישום הכירה בתואר, במוסד האקדמי שהעניק את התואר ובלימודים לקראת התואר, ולא ישתמש בכינוי או בהגדר שיש בהם כדי לטעת בקרב הציבור רושם שאינו נכון על ההכשרה המקצועית המוכרת שלו או על כישוריו.

          (ב)  השתמש פסיכולוג בתואר, בכינוי או בהגדר, שלדעת המנהל יש בהם כדי לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות לפסיכולוג להפסיק את השימוש בתואר, בכינוי או בהגדר.

          (ג)   שר הבריאות רשאי, בצו, לקבוע כי פסיכולוג, לא ישתמש בתואר, בכינוי, או בהגדר שקיבל ממוסד פלוני, אשר לדעת השר אין זה מן הראוי לעשות שימוש בתארים שאותו מוסד מעניק; פורסם צו כאמור, לא ישתמש פסיכולוג בתואר, בכינוי או בהגדר, בכל הקשור לעיסוקו בפסיכולוגיה, ואם השתמש יחדל להשתמש במועד שנקבע בצו.

          (ד)  בסעיף זה –

          "השתמש" – לרבות בהודעה, בשלט, בנייר מכתבים, בכרטיס ביקור, באמצעי אלקטרוני או בכל אמצעי אחר;

          "תואר", "כינוי" או "הגדר" – לרבות קיצורים, ראשי תיבות וכל דבר המרמז על תואר, כינוי או הגדר.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח 3122)

הוספת סעיף 5א

סייגים לפרסומת (תיקון מס' 3) תש"ס-2000

6.    (א)  פסיכולוג לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).

          (ב)  שר הבריאות, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת –

(1)   שיש בהם כדי להטעות;

(2)   שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

          (ג)   שר הבריאות, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

          (ד)  לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק בפסיכולוגיה או לעיסוקו של פסיכולוג, אשר אילו נעשתה בידי פסיכולוג היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).

          (ה)  פסיכולוג, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

          (ו)   הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין פסיכולוג מסוים, חזקה היא כי אותו פסיכולוג הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח הפסיכולוג כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.

          (ז)   הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

מיום 27.11.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

פרסומת

6. שר הבריאות רשאי, לאחר התייעצות במועצה, לקבוע בתקנות פרטים שפסיכולוג רשאי או אינו רשאי לפרסם על עיסוקו המקצועי, וכן לקבוע דרכי פרסום ומקומות פרסום מותרים או אסורים.

סוד מקצועי

7.    (א)  מידע על אדם שהגיע למי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה מעיסוקו המקצועי או בעקבותיו, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מנסיבות אלה:

(1)   גילוי המידע דרוש לדעתו לשם טיפול באותו אדם;

(2)   קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע;

(3)   האדם שעליו המידע הסכים בכתב לגילויו, וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו האמורה.

          (ב)  הוראות סעיף זה חלות גם על מי שקיבל מידע כאמור ממי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה.

          (ג)   לענין סעיף זה –

(1)   "מידע" – לרבות תעודה המכילה ידיעה;

(2)   "טיפול" – טיפול בידי המוסמך לכך, לרבות טיפול סוציאלי וחינוכי;

(3)   אין נפקא מינה אם המידע נוגע למי שבטיפולו של העוסק בפסיכולוגיה או לאדם אחר.

מומחיות מוכרת

8.    (א)  שר הבריאות רשאי בתקנות, לאחר התייעצות במועצה –

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(1)   לקבוע בתוספת שענף פלוני בפסיכולוגיה יהיה מומחיות מוכרת;

(2)   לקבוע למומחיות מוכרת תנאים לענין הכשרה, בחינה, תואר ותעודה;

(3)   לייחד פעולות מסויימות בפסיכולוגיה לבעלי מומחיות מוכרת;

(4)   להורות שיירשמו בפנקס בעלי תואר של מומחיות מוכרת.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ב)  כל אחד מענפי הפסיכולוגיה המפורטים בתוספת הוא מומחיות מוכרת.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

8. (א) שר הבריאות רשאי בתקנות, לאחר התייעצות במועצה –

(1) לקבוע בתוספת שענף פלוני בפסיכולוגיה יהיה מומחיות מוכרת;

(2) לקבוע למומחיות מוכרת תנאים לענין הכשרה, בחינה, תואר ותעודה;

(3) לייחד פעולות מסויימות בפסיכולוגיה לבעלי מומחיות מוכרת;

(4) להורות שיירשמו בפנקס בעלי תואר של מומחיות מוכרת.

(ב) פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית הן מומחויות מוכרות.

(ב) כל אחד מענפי הפסיכולוגיה המפורטים בתוספת הוא מומחיות מוכרת.

ייחוד פעולות ת"ט תשמ"א-1980

9.    (א)  מיום שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת, או מתאריך שלאחר מכן שנקבע בתקנות, לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור אלא אם הוא רשום בפנקס כבעל אותה מומחיות; אין בהוראה זו כדי למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת.

(תיקון מס' 6) תשע"א-2010

          (ב)  לא יתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג מומחה.

מיום 20.10.1980

ת"ט תשמ"א-1980

ס"ח תשמ"א מס' 985 מיום 20.10.1980 עמ' 3

(א) מיום שיוחדה פעולתה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת, או מתאריך שלאחר מכן שנקבע בתקנות, לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור אלא אם הוא רשום בפנקס כבעל אותה מומחיות; אין בהוראה זו כדי למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת.

מיום 26.12.2010

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2269 מיום 26.12.2010 עמ' 123 (ה"ח 346)

(ב) לא יתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג קליני פסיכולוג מומחה, ולא יתן פסיכולוג קליני טיפול כאמור למי שיש לסבלו רקע אורגני או חשד ברקע אורגני, אלא לאחר שרופא בדק אותו בסמוך לתחילת הטיפול וקבע את הטיפול הרפואי הדרוש לו.

ייחוד תואר מומחה

10.  מיום שקבע שר הבריאות תואר של מומחיות מוכרת, או מתאריך שלאחר מכן שנקבע בתקנות, לא ישתמש אדם בתואר של אותה מומחיות, או בביטוי או קיצור המרמזים להיותו מומחה באותו ענף בפסיכולוגיה, אלא בהתאם לרישומו בפנקס או בהתאם להיתר.

פטור

11.  על אף האמור בפרק זה, רשאי המנהל להחליט שפסיכולוג פלוני שעסק בענף פסיכולוגיה לפני שנקבע אותו ענף כמומחיות מוכרת, יהיה רשאי להמשיך בעיסוקו, עם או בלי התואר, בתנאים ובהגבלות שהחליט המנהל, לרבות בדבר התקופה שבה יהיה רשאי להמשיך בעיסוקו ובדבר הכשרה ובחינה.

פרק ג': רישום

פנקס הפסיכולוגים (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

12.  (א)  ינוהל פנקס או כרטסת (להלן – פנקס) שבהם יירשמו הזכאים לרישום כפסיכולוגים לפי חוק זה; היה הפסיכולוג בעל תואר מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר בפנקס; פרטי הרישום ייקבעו בתקנות.

          (ב)  הרשום בפנקס חייב להודיע תוך שלושים יום על כל שינוי שחל לגביו בפרטי הרישום שנקבעו בתקנות, והוא או מעבידו חייב לתת למנהל הפנקס לפי דרישתו כל ידיעה אחרת לענין הרישום בפנקס.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

(א) ינוהל פנקס או כרטסת (להלן – פנקס) שבהם יירשמו הזכאים לרישום כפסיכולוגים לפי חוק זה; היה הפסיכולוג בעל תואר מומחה או מומחה-מדריך, בענף המפורט בתוספת, ירשום מנהל הפנקס את הדבר בפנקס; פרטי הרישום ייקבעו בתקנות.

ועדת הרישום

13.  (א)  שר הבריאות ימנה ועדת רישום של חמישה; הודעה על מינוי הועדה ומענה יפורסמו ברשומות.

          (ב)  חברי הועדה יהיו –

(1)   נציג שר הבריאות, והוא יהיה יושב ראש הועדה ומנהל פנקס הפסיכולוגים;

(2)   שלושה פסיכולוגים שיבחר שר הבריאות מתוך רשימה שהגישה לו המועצה, לפי דרישתו, ואם לא הוגשה לו הרשימה תוך ששים יום לאחר המצאת הדרישה – שלושה פסיכולוגים הנראים לו;

(3)   פסיכולוג מתוך סגל ההוראה בפסיכולוגיה במוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ב1) יושב ראש המועצה או נציג מטעמו, בעל ידע ומומחיות בנושא הנדון, רשאי להשתתף בישיבות ועדת הרישום ותהיה לו דעה מייעצת.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ג)   חברי הועדה האמורים בסעיף קטן (ב)(2) ו-(3) יתמנו לשלוש שנים ומותר לחזור ולמנותם ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר ועדה כאמור לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות.

          (ד)  ועדת הרישום רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה הרשאיות להחליט במקום הועדה בכל ענין זולת עיון חוזר לפי סעיף 17.

          (ה)  המינוי הראשון של ועדת הרישום לפני היות הפנקס יהיה לתקופה של שנה אחת, והפסיכולוגים חברי הועדה יהיו אלה אשר לדעת שר הבריאות ממלאים אחר הדרישות המזכות לרישום כאמור בסעיף 15.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ו)   שלושה חברי ועדת הרישום ובהם יושב ראש הוועדה יהוו מנין חוקי לישיבות הוועדה.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

(ב1) יושב ראש המועצה או נציג מטעמו, בעל ידע ומומחיות בנושא הנדון, רשאי להשתתף בישיבות ועדת הרישום ותהיה לו דעה מייעצת.

(ג) חברי הועדה האמורים בסעיף קטן (ב)(2) ו-(3) יתמנו לשלוש שנים ומותר לחזור ולמנותם עוד פעם אחת ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר ועדה כאמור לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות.

(ד) ועדת הרישום רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה הרשאיות להחליט במקום הועדה בכל ענין זולת עיון חוזר לפי סעיף 17.

(ה) המינוי הראשון של ועדת הרישום לפני היות הפנקס יהיה לתקופה של שנה אחת, והפסיכולוגים חברי הועדה יהיו אלה אשר לדעת שר הבריאות ממלאים אחר הדרישות המזכות לרישום כאמור בסעיף 15.

(ו) שלושה חברי ועדת הרישום ובהם יושב ראש הוועדה יהוו מנין חוקי לישיבות הוועדה.

ועדת בחינות

14.  (א)  תהיה ועדת בחינות של שלושה שחבריה הם –

(1)   ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות או פסיכולוג שהוסמך לכך מטעמו והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2)   פסיכולוג שבחר המנהל מבין המורים לפסיכולוגיה באחד המוסדות להשכלה גבוהה בארץ;

(3)   פסיכולוג שבחרה המועצה, ואם לא בחרה אותו תוך ששים יום לאחר הדרישה –פסיכולוג שבחר שר הבריאות.

          (ב)  נושאי הבחינות וסדריהן ייקבעו בתקנות.

הזכאים לרישום

15.  זכאי להירשם בפנקס אזרח ישראלי או תושב ישראל, שהוא אחד מאלה:

(1)   בעל תואר "מוסמך" לפסיכולוגיה או תואר גבוה ממנו, שניתנו מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

(2)   בעל תואר בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד בחוץ לארץ וועדת הרישום הכירה בו כשווה ערך לתואר שניתן כאמור בפסקה (1);

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(3)   בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה או בעל תואר בפסיכולוגיה גבוה ממנו, שהעניק מוסד במדינה מחוץ לישראל שהכירה בו ועדת הרישום, ואשר השלים את לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישום ולהנחת דעתה, מאחר שהוועדה מצאה כי ערכו של התואר שניתן לו פחות במקצת מתואר כאמור בפסקה (1); ובלבד שהשלים את לימודיו כאמור, בתוך תקופה שלא עלתה על 3 שנים מיום קביעת תכנית הלימודים על ידי ועדת הרישום.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

החלפת פסקה 15(3)

הנוסח הקודם:

(3) מי שנתקיימה בו, להנחת דעתה של ועדת הרישום, אחת מאלה:

(א) השלים שתי שנות לימודים לפחות במוסד להשכלה גבוהה, ועסק בפסיכולוגיה משנת 1958 ואילך לפחות חמש עשרה שנה במקום עבודה מוכר מטעם המועצה, והמשיך בעיסוק זה עד ליום הגשת בקשת הרישום;

(ב) בתכוף לפני תחילת חוק זה מלאו לא פחות מעשר שנים לעיסוקו בפסיכולוגיה במקום עבודה מוכר מטעם המועצה ועמד בבחינה בפסיכולוגיה בפני ועדת הבחינות כאמור בסעיף
14.

פרסום כללי הכרה בתארים ממוסד בחוץ לארץ (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

15א.  שר הבריאות יפרסם ברשומות כללים להכרה בתארים בפסיכולוגיה שניתנו מאת מוסד בחוץ לארץ, לפי סעיף 15(2).

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

הוספת סעיף 15א

דחיית בקשת רישום

16.  ואלה המקרים שבהם רשאית ועדת הרישום, לאחר שנתנה למבקש הזדמנות להשמיע דברו, לדחות בקשת רישום אף אם נתמלאו התנאים האמורים בסעיף 15:

(1)   המבקש הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעיסוק בפסיכולוגיה, וטרם עברו עשר שנים אחרי שנשא את ענשו, או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף 18(ב) לחוק דיני עונשין (דרכי ענישה) [נוסח משולב], תש"ל-1970, הכל לפי הענין;

(2)   קיימת עובדה אחרת העשויה להראות שהמבקש איננו מסוגל או איננו ראוי לעסוק בפסיכולוגיה.

עיון חוזר (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

17.    (א)  דחתה ועדת הרישום בקשה על פי סעיף 16 רשאית היא לבקשת המבקש, אם הוגשה תוך חמישה-עשר יום לאחר שקיבל הודעה על הדחיה, לחזור ולעיין בדבר, לא יאוחר מן היום השלושים לאחר קבלת הבקשה.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ב)  המבקש זכאי להשמיע את טענותיו לפני ועדת הרישום, והוא רשאי להיות מיוצג בדיון על ידי בא כוחו או על ידי אדם בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום הפסיכולוגיה.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

17. (א) דחתה ועדת הרישום בקשה על פי סעיף 16 רשאית היא לבקשת המבקש, אם הוגשה תוך חמישה-עשר יום לאחר שקיבל הודעה על הדחיה, לחזור ולעיין בדבר, לא יאוחר מן היום השלושים לאחר קבלת הבקשה.

(ב) המבקש זכאי להשמיע את טענותיו לפני ועדת הרישום, והוא רשאי להיות מיוצג בדיון על ידי בא כוחו או על ידי אדם בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום הפסיכולוגיה.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

18.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

ערעור

18. (א) המבקש לערער לפני בית המשפט המחוזי שבתחומו ישבה ועדת הרישום –

(1) על החלטת ועדת הרישום לדחות את בקשתו;

(2) על החלטת ועדת הרישום בעיון חוזר ועל החלטתה הקודמת כאחד.

(ב) הערעור יוגש תוך שלושים יום לאחר שהומצאה למבקש ההחלטה שעליה הוא עומד לערער.

היתר זמני

19.  (א)  ועדת הרישום רשאית לתת היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, לרבות מומחיות מוכרת, למי שאיננו אזרח ישראלי או תושב ישראל, בלי שיירשם בפנקס, ובתנאים אלה:

(1)   אם הוא מוזמן לישראל למילוי תפקיד מסויים בפסיכולוגיה – בהגבלה לאותו תפקיד;

(2)   אם הוא בא לישראל ברשיון לישיבת ביקור – בהגבלה לתקופת רשיונו ובתוספת כל תנאי אחר שהועדה תראהו לנכון.

          (ב)  לא יינתן בנסיבות הענין היתר זמני אלא למי שממלא אחרי ההוראות והתנאים הנדרשים לרישום בפנקס, והוא חייב במתן הודעה לפי סעיף 12(ב), והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין.

פרק ד': פסילה מטעמי בריאות

ועדה רפואית

20.  (א)  לשם בדיקת כשרו הגופני או הנפשי של מבקש רישום או של עוסק בפסיכולוגיה ימנה המנהל, מינוי כללי או למקרה מסויים, ועדה רפואית של שלושה רופאים או של שלושה רופאים פסיכיאטרים, הכל לפי הענין.

          (ב)  הועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה המנומקים לועדת הרישום.

בדיקה רפואית למבקש רישום

21.  היה לועדת הרישום חשש סביר כי מבקש רישום בפנקס סובל ממחלה מסכנת, רשאית היא לדרוש מהמבקש להתייצב לפני הועדה הרפואית לשם בדיקה.

מניעת רישום

22.  סירב המבקש לדרישת ועדת הרישום לא תרשום אותו הועדה בפנקס כל עוד לא התייצב ונבדק.

בדיקה רפואית לעוסק בפסיכולוגיה

23.  (א)  ראתה ועדת הרישום כי עוסק בפסיכולוגיה סובל ממחלה מסכנת, רשאית היא לדרוש ממנו להתייצב לפני ועדה רפואית לשם בדיקה, במועד ובמקום שתקבע.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ב)  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ביטול סעיף קטן 23(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המועד להתייצבות לא יקדם למועד שנקבע להגשת ערעור לפי סעיף 30, אלא אם נוכחה ועדת הרישום כי מחמת סכנה לציבור יש להקדים את מועד הבדיקה הרפואית.

פטור מחובת התייצבות

24.  מי שנדרש להתייצב לפני ועדה רפואית, פטור מחובת ההתייצבות אם הוא מבקש מחיקת שמו מן הפנקס או מחזיר את ההיתר או מפסיק את עיסוקו המקצועי, כולו או מקצתו, לחלוטין או לשעה, להנחת דעתה של ועדת הרישום.

התליית רישום

25.  פסיכולוג שנדרש להתייצב לפני ועדה רפואית ולא התייצב במועד ובמקום שנקבעו, רשאית ועדת הרישום להתלות את רישומו בפנקס עד שייבדק; ורשאית היא לפרסם התליה כאמור בכל דרך שתיראה לה.

קבלת ראיות

26.  היה לועדת הרישום יסוד להניח, שמידע העשוי להעיד על מצב בריאותו של עוסק בפסיכולוגיה או מבקש רישום נמצא בידי מוסד רפואי או רופא שטיפלו בו, או שמסמך העשוי להעיד כאמור נמצא בידי אדם פלוני – רשאית היא, לפני שתחליט לחייבו בהתייצבות לפני ועדה רפואית, לדרוש מבעל המידע או המסמך שימסרנו לה, והנדרש חייב לעשות כן.

השעיה (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

27.  (א)  נוכחה ועדת הרישום כי מחלה מסכנת של עוסק בפסיכולוגיה גורמת לסכנה תכופה עד שאין לחכות לסיום ההליכים בועדה הרפואית, רשאית היא להשעותו עד להחלטה הסופית לפי סעיף 29, אך לא יותר משלושה חדשים, ובלבד שתעביר בסמוך למתן החלטתה את הענין לטיפולה של הועדה הרפואית.

          (ב)  לא סיימה הועדה הרפואית את ההליכים עד תום תקופת ההשעיה, רשאית ועדת הרישום, בהסכמת הועדה הרפואית, להשעותו עוד שלושה חדשים.

          (ג)   לא הסתיימו ההליכים עד תום התקופה השניה כאמור, רשאית ועדת הרישום, בהסכמת הועדה הרפואית ואם דחיפות ההשעיה עומדת בעינה, להשעותו עוד שלושה חדשים.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

(א) נוכחה ועדת הרישום כי מחלה מסכנת של עוסק בפסיכולוגיה גורמת לסכנה תכופה עד שאין לחכות לסיום ההליכים בועדה הרפואית או בערעור לפי סעיף 30, רשאית היא להשעותו עד להחלטה הסופית לפי סעיף 29, אך לא יותר משלושה חדשים, ובלבד שתעביר בסמוך למתן החלטתה את הענין לטיפולה של הועדה הרפואית.

חובת סודיות (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

28.  מי שהגיעה אליו, על פי פרק זה, ידיעה בדבר מחלה, חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע הוראות פרק זה, או אם הורשה לכך מאת בית המשפט שבפניו התעורר הצורך בגילוי המידע, או מכוח חובה לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה בביצוע עבירות.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 743 (ה"ח 77)

28. מי שהגיעה אליו, על פי פרק זה, ידיעה בדבר מחלה, חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע הוראות פרק זה, או אם הורשה לכך מאת בית המשפט שבפניו התעורר הצורך בגילוי המידע, או מכוח חובה לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה בביצוע עבירות.

החלטות ועדות הרישום

29.  קבעה הועדה הרפואית כי עוסק בפסיכולוגיה או מבקש רישום אינו מסוגל לעסוק בפסיכולוגיה, לחלוטין או לשעה, מחמת מחלה מסכנת, או כי הוא מסוגל לעסוק בפסיכולוגיה בהגבלות או בתנאים מסויימים, תסרב ועדת הרישום לרושמו בפנקס או תמחק שמו מהפנקס או תאסור או תגביל עיסוקו, בהתאם להמלצות הועדה הרפואית.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

30.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 743 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

ערעור לפני שופט בית המשפט העליון

30. (א) הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת הרישום לפי פרק זה – רשאי לערער על כך לפני שופט בית המשפט העליון תוך שלושים יום אחרי שהומצאה לו הודעה על כך.

(ב) החלטת ועדת הרישום תיכנס לתקפה מיד, ולא יהא בהגשת הערעור על ההחלטה כדי לעכב את תחילתה, אלא אם הורה שופט של בית המשפט העליון הוראה אחרת.

תחולה על בוגר

31.  הסמכויות והתפקידים אשר לועדת הרישום לפי פרק זה יהיו לגבי בוגר לפי סעיף 2(ב), נתונים למנהל.

פרק ה': שפיטה משמעתית

תחולה

32.  בפרק זה "פסיכולוג" – לרבות "בוגר" לפי סעיף 2(ב).

עבירות משמעת

33.  פסיכולוג אשם בעבירת משמעת באחת מאלה:

(1)   התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע של פסיכולוג;

(2)   השיג את רישומו או את היתרו במצג שוא;

(3)   גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כפסיכולוג;

(4)   התמיד להפר הוראה של חוק זה או תקנה לפיו;

(5)   הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעסוק בפסיכולוגיה;

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

(6)   הפר הוראה מהוראות חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(7)   הוזמן להופיע לפני ועדת התלונות או ועדת המשמעת ובלא הצדק סביר לא הופיע.

מיום 11.8.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 336 (ה"ח 2132)

הוספת פסקה 33(6)

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 469 (ה"ח 3122)

הוספת פסקה 33(7)

שיפוט פלילי ומשמעתי

34.  ענישה או זיכוי בפלילים אינם מונעים אישום פסיכולוג בעבירת משמעת בשל אותו מעשה או מחדל, וענישה או זיכוי בהליך לפי פרק זה אינם מונעים אישומו בפלילים.

ועדת תלונות וועדת משמעת

35.  (א)  שר הבריאות ימנה ועדת תלונות וועדת משמעת, כל אחת של שלושה חברים וממלאי מקומם.

          (ב)  חברי ועדת התלונות יהיו –

(1)   פסיכולוג נציג המועצה שהיא הציעה לשר לפי דרישתו, ואם לא הציעה תוך ששים יום לאחר הדרישה – פסיכולוג הנראה לשר הבריאות;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(2)   פסיכולוג שהוא עובד המדינה, וכן עורך דין שהוא עובד המדינה שיוכל לשמש גם כתובע בוועדת המשמעת.

          (ג)   חברי ועדת המשמעת יהיו –

(1)   חבר לשכת עורכי הדין בעל ותק של חמש שנים, שהציע שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2)   שני פסיכולוגים בעלי ותק של עשר שנים שמינה שר הבריאות, האחד מהם פסיכולוג בשירות המדינה והאחד מתוך רשימה שהגישה לו המועצה, ואם לא הגישה תוך ששים יום לאחר המצאת הדרישה – פסיכולוג הנראה לשר הבריאות.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ד)  המינוי של חברי הועדות וממלאי מקומם יפורסם ברשומות ויהיה לחמש שנים, ומותר לחזור ולמנותם ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר לאחת מהוועדות האמורות לתקופה נוספת, במשך חמש שנים לפחות; סיומה של תקופת המינוי אינו פוסל חבר ועדה לסיים ענין שהתחיל לדון בו.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

(ב) חברי ועדת התלונות יהיו –

(1) פסיכולוג נציג המועצה שהיא הציעה לשר לפי דרישתו, ואם לא הציעה תוך ששים יום לאחר הדרישה – פסיכולוג הנראה לשר הבריאות;

(2) שני עובדי משרד הבריאות שאחד מהם חבר לשכת עורכי הדין והוא יהיה התובע מטעם הועדה (להלן – התובע).

(2) פסיכולוג שהוא עובד המדינה, וכן עורך דין שהוא עובד המדינה שיוכל לשמש גם כתובע בוועדת המשמעת.

(ג) חברי ועדת המשמעת יהיו –

(1) חבר לשכת עורכי הדין בעל ותק של חמש שנים, שהציע שר המשפטים, והוא יהיה יושב ראש הועדה;

(2) שני פסיכולוגים בעלי ותק של עשר שנים שמינה שר הבריאות, האחד מהם פסיכולוג בשירות המדינה והאחד מתוך רשימה שהגישה לו המועצה, ואם לא הגישה תוך ששים יום לאחר המצאת הדרישה – פסיכולוג הנראה לשר הבריאות.

(ד) המינוי של חברי הועדות וממלאי מקומם יפורסם ברשומות ויהיה לחמש שנים, ומותר לחזור ולמנותם עוד פעם אחת ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר לאחת מהוועדות האמורות לתקופה נוספת, במשך חמש שנים לפחות; סיומה של תקופת המינוי אינו פוסל חבר ועדה לסיים ענין שהתחיל לדון בו.

אי-תלות

36.  אין על חבר ועדת משמעת מרות בעניני שפיטה זולת מרות הדין.

חקירה ואישום (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

37.  (א)  היה לועדת התלונות חשד סביר שפסיכולוג עבר עבירת משמעת, תטיל על אחד או יותר מחבריה לחקור בענין, ותחליט לפי תוצאות החקירה אם להביא את הפסיכולוג לפני ועדת המשמעת.

          (ב)  לחוקר לפי סעיף קטן (א) יהיו לצרכי חוק זה הסמכויות של מפקח משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לאותה פקודה יחול על חקירותיו מכוח סמכויות אלה, בשינויים המחוייבים.

          (ג)   נמחק שם הפסיכולוג מן הפנקס לפי בקשתו או מסיבה אחרת, רשאית ועדת התלונות להמשיך לפעול לפי סעיף קטן (א) או להורות על התליית ההליכים המשמעתיים או על ביטולם.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

(א) היה לועדת התלונות חשד סביר שפסיכולוג עבר עבירת משמעת, תטיל על אחד או יותר מחבריה לחקור בענין, ותחליט לפי תוצאות החקירה אם להביא את הפסיכולוג לפני ועדת המשמעת.

השעיה

38.  (א)  היה לועדת התלונות חשד סביר, שפסיכולוג עבר עבירת משמעת, או שמתנהלים נגדו הליכים פליליים בשל מעשה או מחדל כמתואר בסעיף 33, ובהתחשב עם סיבתה וחומרתה של עבירת המשמעת ראתה הועדה צורך להשעות את הפסיכולוג, תביא את הדבר לפני המנהל והוא רשאי, אם שוכנע בנחיצות ההשעיה, להשעותו מעיסוקו לתקופה שלא תעלה על חודש ימים.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ב)  הפסיכולוג רשאי לערער על ההשעיה וכן על החלטת המנהל לפי הוראות סעיף 39, תוך חמישה-עשר יום מיום המצאת הודעה עליה, לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העיסוק של הפסיכולוג.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 743 (ה"ח 77)

(ב) הפסיכולוג רשאי לערער על ההשעיה וכן על החלטת המנהל לפי הוראות סעיף 39, תוך חמישה-עשר יום מיום המצאת הודעה עליה, לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העיסוק של הפסיכולוג.

הארכת השעיה (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

39.  המנהל רשאי, לפי המלצת ועדת התלונות, ולאחר שמיעת הפסיכולוג, להאריך את תקופת ההשעיה עד לסיום הדיון המשמעתי או ההליכים הפליליים באין עוד ערעור עליהם.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 743 (ה"ח 77)

39. בית המשפט המחוזי רשאי, לפי בקשת המנהל המנהל רשאי, לפי המלצת ועדת התלונות, ולאחר שמיעת הפסיכולוג, להאריך את תקופת ההשעיה עד לסיום הדיון המשמעתי או ההליכים הפליליים באין עוד ערעור עליהם.

סודיות הדיון

40.  ועדת המשמעת תדון בדלתיים סגורות.

נוכחות בדיון (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

41.    (א)  דיון משמעתי יתנהל בפני התובע והנאשם, אך רשאית הועדה לנהל דיון שלא בפני הנאשם אם סניגורו מתייצב במקומו או אם נעדר הנאשם מישיבה ללא סיבה מספקת, אף שהוזהר שאם ייעדר ללא סיבה מספקת רשאית הועדה לדון בענין שלא בפניו.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          (ב)  התובע בדיון המשמעתי יהיה היועץ המשפטי של משרד הבריאות, או עורך דין שהוא עובד המדינה שהתובע הסמיכו לכך; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו רשאי לשמש תובע, אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה לפי נסיבות הענין.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

41. (א) דיון משמעתי יתנהל בפני התובע והנאשם, אך רשאית הועדה לנהל דיון שלא בפני הנאשם אם סניגורו מתייצב במקומו או אם נעדר הנאשם מישיבה ללא סיבה מספקת, אף שהוזהר שאם ייעדר ללא סיבה מספקת רשאית הועדה לדון בענין שלא בפניו.

(ב) התובע בדיון המשמעתי יהיה היועץ המשפטי של משרד הבריאות, או עורך דין שהוא עובד המדינה שהתובע הסמיכו לכך; היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו רשאי לשמש תובע, אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה לפי נסיבות הענין.

דיני ראיות

42.  ועדת המשמעת אינה כפופה לדיני הראיות אלא במידה שהדבר נקבע בחוק זה או בתקנות שהתקין שר המשפטים לענין זה.

אמצעי משמעת

43.  (א)  מצאה ועדת המשמעת פסיכולוג אשם בעבירת משמעת, תנקוט נגדו אחד או אחדים מאמצעים אלה:

(1)   התראה;

(2)   נזיפה;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(3)   קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין);

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(4)   התליית רישומו בפנקס לתקופה קצובה שלא תעלה על 5 שנים; החליטה ועדת המשמעת על התליית הרישום כאמור, רשאית היא להורות מנימוקים שיירשמו בהחלטתה, שההתליה תחול רק על חלק מהרישום וכן רשאית היא להורות שההתליה, כולה או חלקה, תהא על תנאי לתקופה שתורה;

(5)   מחיקת שמו מן הפנקס.

          (ב)  נמחק שם הפסיכולוג מן הפנקס לפי סעיף זה, לא תידון בקשתו לרישום חדש אלא לאחר תום שבע שנים ממתן ההחלטה על כך ולאחר שהוכיח קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות את חידוש הרישום; הרישום החדש טעון אישורה של ועדת המשמעת.

          (ג)   נמחק שם הפסיכולוג על פי בקשתו, רשאית ועדת המשמעת לקבוע שיראו את המחיקה כאילו נעשתה לפי סעיף זה.

          (ד)  כלפי בעל היתר יבוא במקום מחיקה לפי סעיף זה ביטול ההיתר.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

החלפת פסקאות 43(א)(3), 43(א)(4)

הנוסח הקודם:

(3) קנס עד 5,000 לירות;

(4) איסור לעסוק בפסיכולוגיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים;

ערעור

44.  התובע והנאשם רשאים, תוך שלושים יום לאחר המצאת החלטת ועדת המשמעת, לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העיסוק של הפסיכולוג.

פסיכולוג חולה נפש

45.  היה לועדת משמעת חשש סביר, שמחמת מחלת נפש אין הפסיכולוג מסוגל לעמוד בדין או אינו אחראי למעשה או למחדל שהוא נושא האישום, רשאית היא לבקש מועדת הרישום לנהוג לפי הוראות פרק ד'; החליטה ועדת הרישום שלא למחוק שמו של הפסיכולוג מן הפנקס, תמשיך ועדת המשמעת בהליך המשמעתי.

פרסומים (תיקון מס' 7) תשע"ה-2014

46.  (א)  (1)   מצאה ועדת המשמעת כי פסיכולוג עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה סופית, יעמיד המנהל את דבר החלטת ועדת המשמעת בציון שם הפסיכולוג, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת שיורה, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה, אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה;

(2)   מצאה ועדת המשמעת כי הפסיכולוג לא עבר עבירת משמעת, והחלטתה הפכה סופית, יעמיד המנהל לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ובכל דרך נוספת שיורה, את נוסח ההחלטה שוועדת המשמעת התירה לפרסום, ויאפשר למעוניינים בכך לקבל העתק ממנה; ועדת המשמעת תקבע את הנוסח שיותר לפרסום, תוך עילום שם הפסיכולוג והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, ותוך עילום שם המטופל הנוגע בדבר או המתלונן והשמטת פרטים שיש בהם כדי לזהותו, והכול אלא אם כן הורתה אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה; לבקשת הפסיכולוג, תפרסם הוועדה את החלטתה בציון שמו.

          (ב)  בכל מקרה שהואשם פסיכולוג בעקבות תלונה, תודיע ועדת התלונות למתלונן על החלטת ועדת המשמעת.

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 44 (ה"ח 575)

החלפת סעיף קטן 46(א)

הנוסח הקודם:

(א) ועדת המשמעת רשאית, לאחר ששמעה את התובע ואת הפסיכולוג, להורות על פרסום החלטתה כולה או מקצתה, עם או בלי שמו של הפסיכולוג, בצורה ובמקום שתקבע.

פרק ו': מועצת הפסיכולוגים

המועצה

47.  תקום מועצת הפסיכולוגים של 27 חברים, והם –

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(1)   שר הבריאות או פסיכולוג מומחה-מדריך שהשר ימנה לכך, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   ארבעה נציגים של מחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים מטעם המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   שלושה נציגים – ובהם לפחות שני פסיכולוגים – לכל אחד משרי הבריאות, הפנים והחינוך והתרבות, ונציג אחד לכל אחד משרי הסעד, העבודה, הבטחון, האוצר, והקליטה;

(4)   שמונה חברים שימנה שר הבריאות לפי המלצת ארגון המייצג לדעתו את המספר הגדול ביותר של פסיכולוגים, ואם לא הוגשה המלצה תוך ששים יום לאחר דרישה להגישה - שמונה פסיכולוגים הנראים לשר הבריאות.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

החלפת פסקה 47(1)

הנוסח הקודם:

(1) שר הבריאות או מי שהשר ימנה לכך, והוא יהיה יושב ראש;

סייג למינוי ולכהונה במועצת הפסיכולוגים (תיקון מס' 1) תשנ"ד-1994

47א.  (א)  הוגשה תלונה לועדת התלונות נגד פסיכולוג חבר המועצה, תחליט הועדה בענינו תוך 90 ימים מיום קבלת התלונה.

          (ב)  לא ימונה למועצה פסיכולוג אשר תלויה ועומדת נגדו תלונה בועדת התלונות.

          (ג)   הובא פסיכולוג, חבר המועצה, לועדת המשמעת – תחליט הועדה בענינו תוך 60 ימים.

          (ד)  כל עוד מתקיים הדיון בועדת המשמעת יושעה הפסיכולוג מחברותו במועצה.

          (ה)  מי שנמצא אשם בידי ועדת משמעת לא יכהן כחבר המועצה.

          (ו)   שר הבריאות רשאי, בנסיבות מיוחדות, להאריך את כל אחת מהתקופות המנויות בסעיפים קטנים (א) ו-(ג) עד ל-120 ימים.

מיום 9.2.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1450 מיום 9.2.1994 עמ' 67 (ה"ח 2226)

הוספת סעיף 47א

תפקידי המועצה

48.  תפקידי המועצה הם –

(1)   ייעוץ לשר הבריאות בענינים שעליהם הוא חייב לפי חוק זה להתייעץ עם המועצה ובענינים אחרים הנוגעים לעיסוק בפסיכולוגיה בישראל;

(2)   הכרה במקומות עבודה לפי סעיפים 2(ב) ו-15(3);

(3)   הגשת רשימות מועמדים לחברות בועדת הרישום ובועדת המשמעת;

(4)   בחירת חבר ועדת הבחינות ונציג המועצה בועדת התלונות.

תקופת הכהונה (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

49.  חבר המועצה יכהן שלוש שנים, ומותר לחזור ולמנותו ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר המועצה לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות; נתפנה מקומו, יתמנה באותה דרך חבר אחר במקומו שיכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו.

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

49. חבר המועצה יכהן שלוש שנים, ומותר לחזור ולמנותו עוד פעם אחת ובלבד שאחרי שתי תקופות מינוי רצופות לא יתמנה חבר המועצה לתקופה נוספת, במשך שלוש שנים לפחות; נתפנה מקומו, יתמנה באותה דרך חבר אחר במקומו שיכהן עד תום תקופת כהונתו של קודמו.

סדר עבודה

50.  המועצה רשאית לקבוע במליאתה את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו בחוק או בתקנות.

ועדות

51.  (א)  המועצה רשאית –

(1)   למנות מבין חבריה ועדות קבועות וועדות לענינים מסויימים ולקבוע להן את סמכויותיהן ותפקידיהן;

(2)   לאצול לועדות כאמור מסמכויותיה.

          (ב)  על פי המלצת המועצה רשאי שר הבריאות למנות אדם שאינו חבר המועצה להיות חבר בדעה מייעצת בדיוני הועדה.

השתתפות יושב ראש ועדת הרישום

52.  המועצה וועדותיה רשאיות להזמין את יושב ראש ועדת הרישום להשתתף בדעה מייעצת בישיבה שבה נדון נושא בתחום תפקידו, ורשאי הוא לפי הוראת שר הבריאות להשתתף בדעה מייעצת בכל ישיבה של המועצה או של ועדה מועדותיה.

פרק ז': עונשין

עונשין (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

53.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:

(1)   עוסק בפסיכולוגיה בניגוד להוראות סעיף 2 או בניגוד לאיסור או להגבלה שהוטלו עליו לפי הוראות חוק זה או בתקופה שרישומו בפנקס מותלה לפי הוראות חוק זה;

(2)   מעסיק אדם בפעולות שהן עיסוק בפסיכולוגיה, בניגוד להוראות סעיף 3;

(3)   נותן טיפול לאדם בדרך של מתן תרופה או הלם חשמלי, בניגוד להוראות סעיף 4;

(4)   משתמש בתואר "פסיכולוג" או בביטוי או בקיצור כאמור בסעיף 5, בניגוד להוראות אותו סעיף, או משתמש בתואר, בכינוי או בהגדר כאמור בסעיף 5א, בניגוד להוראות צו שהוצא לפיו;

(5)   מגלה מידע כאמור בסעיף 7, בניגוד להוראות אותו סעיף, או מגלה, בלא רשות כדין, דבר שנודע לו בתוקף תפקידו לפי חוק זה או בישיבה של ועדת הרישום, ועדה רפואית, ועדת התלונות או ועדת המשמעת.

          (ב)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1), לחוק העונשין:

(1)   עוסק בפעולה שיוחדה לבעלי מומחיות מוכרת, בניגוד להוראות סעיף 9(א) או נותן טיפול בפסיכותרפיה בניגוד להוראות סעיף 9(ב);

(2)   משתמש בתואר של מומחיות מוכרת או בביטוי או בקיצור כאמור בסעיף 10, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(3)   אינו מוסר הודעה בניגוד להוראות סעיף 12(ב) או לא נותן למנהל הפנקס, לפי דרישתו, ידיעה על פי הוראות אותו סעיף;

(4)   לא מוסר מידע או מסמך על פי דרישת ועדת הרישום בניגוד להוראות סעיף 26.

מיום 27.11.2000

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח 2725)

הוספת סעיף קטן 53(ב1)

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 470 (ה"ח 3122)

החלפת סעיף 53

הנוסח הקודם:

53. (א) העושה אחת מאלה, דינו – מאסר או קנס 10,000 לירות:

(1) עובר על הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5 או 7;

(2) מגלה, ללא רשות כדין, דבר שנודע לו בתוקף תפקידו לפי חוק זה או מישיבה של ועדת הרישום, ועדה רפואית או ועדת המשמעת;

(3) עוסק בפסיכולוגיה בניגוד לאיסור או להגבלה שהוטלו עליו בתוקף הוראות חוק זה או בתקופה שהוא מושעה על פי חוק זה.

(ב) העובר על הוראות סעיפים 9, 10, 12(ב) או 26, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 5,000 לירות.

(ב1) העובר על הוראות סעיף 6(א) ו-(ד), דינו – קנס.

(ג) מי שאינו מקיים הוראה של תקנות לפי חוק זה כשנקבע שאי-קיום ההוראה תהיה עבירה, דינו כנקבע בתקנות, ובלבד שהעונש לא יעלה על הקבוע בסעיף קטן (ב).

פרק ח': שונות

סמכויות עזר של ועדות

54.  (א)  ועדת הרישום לפי סעיף 13, הועדה הרפואית לפי סעיף 20, ועדת התלונות לפי סעיף 35(ב) או ועדת המשמעת לפי סעיף 35(ג) רשאית, אם הדבר דרוש למילוי תפקידיה –

(1)   להזמין אדם לבוא לפניה להעיד או להציג דבר;

(2)   לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות החלות בבית משפט;

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

(3)   לבקש מבית משפט שבתחום שיפוטו יושבת הועדה, ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(4)   לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ב)  דרשה ועדה כאמור מאדם להעיד או להציג דבר וסירב לעשות כן ללא הצדק המניח את דעת הועדה, רשאי בית משפט שבתחום שיפוטו יושבת הועדה, לכפות, על פי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה, את הציות להוראות הועדה בדרך שתיראה לו, לרבות מעצרו של הסרבן.

          (ג)   שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה.

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

          (ד)  בסעיף זה, "בית משפט" – לענין ועדת הרישום והוועדה הרפואית – בית משפט לענינים מינהליים, ולענין ועדת המשמעת וועדת התלונות – בית משפט מחוזי.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 743 (ה"ח 77)

54. (א) ועדת הרישום לפי סעיף 13, הועדה הרפואית לפי סעיף 20, ועדת התלונות לפי סעיף 35(ב) או ועדת המשמעת לפי סעיף 35(ג) רשאית, אם הדבר דרוש למילוי תפקידיה –

(1) להזמין אדם לבוא לפניה להעיד או להציג דבר;

(2) לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות החלות בבית משפט;

(3) לבקש מבית משפט מחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הועדה, ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(4) לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

(ב) דרשה ועדה כאמור מאדם להעיד או להציג דבר וסירב לעשות כן ללא הצדק המניח את דעת הועדה, רשאי בית משפט מחוזי שבתחום שיפוטו יושבת הועדה, לכפות, על פי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה, את הציות להוראות הועדה בדרך שתיראה לו, לרבות מעצרו של הסרבן.

(ג) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה.

(ד) בסעיף זה, "בית משפט" – לענין ועדת הרישום והוועדה הרפואית – בית משפט לענינים מינהליים, ולענין ועדת המשמעת וועדת התלונות – בית משפט מחוזי.

דין חברי המועצה והועדות

55.  (א)  התפטרותו של חבר המועצה או של חבר ועדה מן האמורות בסעיף 54 תהיה בכתב לשר הבריאות ותחילת תקפה כעבור חמישה-עשר יום לאחר מסירתה.

          (ב)  שר הבריאות רשאי להעביר מכהונה חבר המועצה או חבר אחת הועדות האמורות אם –

(1)   ניטל ממנו הכושר הגופני או הנפשי או נבצר ממנו מסיבה אחרת למלא את תפקידיו;

(2)   הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון;

(3)   פשט את הרגל או נתמנה כונס לנכסיו מטעם בית משפט;

(4)   עזב את הארץ לצמיתות;

(5)   נעדר ברציפות מישיבות המועצה מספר פעמים שקבעה אותו המועצה מראש לענין זה, או משלוש ישיבות של ועדה כאמור.

          (ג)   לאחר הישיבה האחרונה, שההיעדרות ממנה מעניקה את הסמכות להעביר מכהונה, תימסר לנעדר בדואר רשום הודעה בכתב ובה פירוט הישיבות שמהן נעדר ונוסחו המלא של סעיף זה; היה חבר המועצה או הועדה נציגו של שר או של גוף, יישלח העתק ההודעה לשר או לגוף שהחבר מייצגו.

          (ד)  שר הבריאות רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו גם על פי בקשת השר או הגוף שהחבר מייצגם.

          (ה)  בכל מקרה מן המנויים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ב) לא יעביר שר הבריאות מכהונה חבר המועצה או חבר ועדה בלי שנועץ בשר או בגוף שהחבר מייצגם.

תחילה והוראות מעבר

56.  (א)  תחילתו של חוק זה ביום כ"ב בטבת תשל"ח (1 בינואר 1978), אולם תחילת סעיפים
8, 13 עד 18, פרק ד', פרק ו' וסעיף 54 ביום פרסום החוק ברשומות.

          (ב)  מי שערב פרסום חוק זה ברשומות עסק בפסיכולוגיה, רשאי להגיש, תוך תשעים יום מיום הפרסום, בקשה לרישום בפנקס; עשה כן לא יעסוק בפסיכולוגיה לאחר המועד שבו הודע לו על דחיית הבקשה; לא הוכרע בבקשתו עד יום תחילת חוק זה, רשאי הוא להמשיך ולעסוק בפסיכולוגיה עד מתן ההחלטה.

          (ג)   העוסק בפסיכולוגיה לאחר שהודע לו שבקשתו נדחתה, יראו אותו לענין ענישתו כאילו עסק בפסיכולוגיה אחר תחילת חוק זה בלי להיות רשום בפנקס.

ביצוע ותקנות

57.  (א)  שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו לרבות קביעת אגרות בעד רישום, היתרים ובחינות.

          (ב)  בהתייעצות עם המועצה רשאי שר הבריאות להתקין כללי אתיקה מקצועית לפסיכולוגים.

          (ג)   תקנות על פי סעיפים 6, 50 או 54 או סעיף קטן (ב) וכן קביעת אגרות לפי סעיף קטן (א) טעונות התייעצות עם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת.

פרסום

58.  חוק זה יפורסם ברשומות תוך חמישה-עשר יום מיום קבלתו בכנסת.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

תוספת

(סעיף 8(ב))

מיום 8.6.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 471 (ה"ח 3122)

הוספת תוספת

ענפי הפסיכולוגיה שהם מומחיות מוכרת:

1.    פסיכולוגיה קלינית;

2.    פסיכולוגיה חינוכית;

3.    פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית;

4.    פסיכולוגיה שיקומית;

5.    פסיכולוגיה התפתחותית;

6.    פסיכולוגיה רפואית.

                                        יצחק רבין

                                                 ראש הממשלה

      אפרים קציר                                               ויקטור שם-טוב

        נשיא המדינה                                                                שר הבריאות

גפני

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ז מס' 857 מיום 29.3.1977 עמ' 158 (ה"ח תשל"ו מס' 1251 עמ' 326).

ת"ט ס"ח תשל"ח מס' 892 מיום 7.4.1978 עמ' 117. ת"ט ס"ח תשמ"א מס' 985 מיום 20.10.1980 עמ' 3.

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1450 מיום 9.2.1994 עמ' 67 (ה"ח תשנ"ד מס' 2226 עמ' 126) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 336 (ה"ח תשנ"ב מס' 2132 עמ' 359) – תיקון מס' 2 בסעיף 35 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996; $$$ תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו. ###

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 184 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 406) – תיקון מס' 3 סעיף 4 לחוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000; $$$ תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ###

ס"ח תשס"ה מס' 2003 מיום 8.6.2005 עמ' 468 (ה"ח תשס"ב מס' 3122 עמ' 596) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 5 בסעיף 8 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005.

ס"ח תשע"א מס' 2269 מיום 26.12.2010 עמ' 123 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 346 עמ' 248) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 44 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 575 עמ' 3) – תיקון מס' 7; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

2. הוראות סעיף 46(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יחולו על החלטות ועדת המשמעת שניתנו מיום תחילתו של חוק זה ואילך.