להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – פשיטת רגל

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות ותחולה

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

תחולת תקנות סדר הדין

Go

3

 

פרק ב': הליכים בפשיטת רגל

Go

3

 

סימן ו': פשרה

Go

3

סעיף 26

הצעת פשרה

Go

3

סעיף 28

נאמן

Go

3

סעיף 29

ערובה של הנאמן

Go

3

סעיף 30

זימון וניהול אסיפה

Go

3

סעיף 31

הסכמה או התנגדות

Go

3

סעיף 32

הודעה על מועד שמיעת הבקשה

Go

3

סעיף 33

אגרות והוצאות

Go

3

סעיף 34

תעודת אישור פשרה

Go

3

סעיף 35

הבטחת תביעות שבמחלוקת

Go

3

סעיף 36

תשלום דיבידנד

Go

4

סעיף 37

ביטול פשרה

Go

4

 

פרק ג': אסיפת נושים

Go

4

 

סימן א': זימון

Go

4

סעיף 53

פרסום ההודעה

Go

4

סעיף 54

כינוס אסיפות

Go

4

סעיף 55

משלוח הודעות

Go

4

סעיף 56

ראיה על משלוח הודעה

Go

4

סעיף 57

אסיפה נדחית

Go

4

סעיף 58

משלוח העתק לכונס הרשמי

Go

4

סעיף 59

משלוח החלטה לבית המשפט

Go

4

סעיף 60

אי קיום אסיפה

Go

4

 

סימן ב': זכות הצבעה של נושים רגילים

Go

4

סעיף 61

זכות הצבעה

Go

4

סעיף 62

המועד להגשת תביעת חוב

Go

4

סעיף 63

אישור לצורך הצבעה

Go

4

 

סימן ג': זכות הצבעה של נושים מובטחים

Go

4

סעיף 64

פרטי הערובה

Go

4

סעיף 65

דין שטר חוב

Go

4

סעיף 66

הסמכות לדרוש ויתור על הערובה

Go

5

 

סימן ד': הצבעה על ידי שלוח

Go

5

סעיף 67

הרשות להצביע

Go

5

סעיף 68

יפוי כוח

Go

5

סעיף 69

הכונס הרשמי כשלוח להצבעה

Go

5

סעיף 70

איסור קבלת טובת הנאה

Go

5

 

סימן ה': ניהול האסיפה

Go

5

סעיף 71

יושב ראש האסיפה

Go

5

סעיף 72

פרוטוקול

Go

5

 

סימן ו': מנין חוקי

Go

5

סעיף 73

מנין חוקי

Go

5

סעיף 74

דחיית האסיפה

Go

5

סעיף 75

קולו של נאמן

Go

5

 

פרק ד': תביעת חובות

Go

5

סעיף 86

מימוש בדרך פדיון או מכירה

Go

5

סעיף 87

תיקון השומה והתביעה

Go

5

סעיף 88

תוצאות התיקון

Go

5

סעיף 89

דין ערובה שמומשה

Go

6

סעיף 90

הפרת הוראות

Go

6

סעיף 91

גבולות התשלום

Go

6

 

פרק ה':

Go

6

 

פרק ו': נאמנים על נכסי פושט רגל

Go

6

סעיף 121

דו"חות הנאמן

Go

6

סעיף 122

תצהיר במקום דו"ח

Go

6

סעיף 123

הפקדת כספים בחשבון בנק

Go

6

סעיף 123א

השקעת כספים

Go

6

 

פרק ז':

Go

6

 

פרק ח':

Go

6

 

פרק ט':

Go

6

 

תוספת

Go

6

 

]הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה[

Go

8

 

]תעודת אישור פשרה[

Go

8

 

תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985

Go

9

 


תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 241 ו-242 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן - הפקודה) וסעיף 84 לחוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, תשמ"ג-1983, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "טופס" – טופס שנוסחו ניתן בתוספת;

מיום 8.2.2019

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8056 מיום 8.8.2018 עמ' 2616

"טופס" – טופס שנוסחו ניתן בתוספת ולגבי טופס ט-1 – טופס מקוון באתר האינטרנט של הכונס הרשמי בכתובת: http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/default.aspx;

 

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

"טופס" – טופס שנוסחו ניתן בתוספת ולגבי טופס ט-1 – טופס מקוון באתר האינטרנט של הכונס הרשמי בכתובת: http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Forms/Kones/Pages/default.aspx;

          "פשרה" – כמשמעותה בסעיפים 19א, 33 או 52 לפקודה ולרבות הסדר;

          "תקנות סדר הדין" – תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

תחולת תקנות סדר הדין

2.    הוראות תקנות סדר הדין יחולו על הליכי פשיטת רגל, במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין.

פרק ב': הליכים בפשיטת רגל

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ב' בעיקרו

לנוסח חלקי פרק ב' המבוטלים

סימן ו': פשרה

הצעת פשרה

26.  הצעת פשרה תיערך לפי טופס 13 בשינויים המחוייבים.

27.  (בוטלה).

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול תקנה 27

לנוסח הקודם:

פקדון

27. חייב או אדם אחר במקומו או במקום עזבונו, המגיש הצעת פשרה, יפקיד בקופת הכונס הרשמי פקדון לכיסוי הוצאות ביצוע הפשרה בסכום שיקבע הכונס הרשמי.

נאמן

28.  מגיש הצעת הפשרה רשאי להציע אדם כנאמן לביצועה.

ערובה של הנאמן

29.  בית המשפט רשאי לדרוש שהנאמן לביצוע פשרה ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו.

זימון וניהול אסיפה

30.  על זימון אסיפות נושים לצורך אישור פשרה וניהולה, יחולו הוראות פרק ג' בשינויים המחוייבים.

הסכמה או התנגדות

31.  הודעה בדבר הסכמת הנושה או התנגדותו לפשרה תוגש לכונס הרשמי לפי טופס 14.

הודעה על מועד שמיעת הבקשה

32.  הכונס הרשמי ישלח לכל נושה שתבע את חובו, הודעה בכתב על המועד שקבע בית המשפט לשמיעת הבקשה לאישור פשרה שתיערך לפי טופס 15.

אגרות והוצאות

33.  האגרות וההוצאות הכרוכות בבירור הצעת הפשרה ובאישורה יחולו על החייב אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.

תעודת אישור פשרה

34.  תעודת הכונס הרשמי המעידה שפשרה נתקבלה ואושרה תיערך לפי טופס 16.

הבטחת תביעות שבמחלוקת

35.  על החייב להבטיח תשלום דיבידנד, בשיעור שנקבע בפשרה, לנושים שתביעותיהם שנויות במחלוקת, אם ישנן כאלה, עד שיינתן בהן פסק דין סופי.

תשלום דיבידנד

36.  לא ישולם דיבידנד לנושה במסגרת ביצוע פשרה אלא אם כן אישר הנאמן את תביעתו.

ביטול פשרה

37.  בוטלה פשרה, חייב הנאמן לביצועה למסור לכונס הרשמי או לנאמן בפשיטת רגל, אם נתמנה, את נכסי החייב שהגיעו לידיו, בצירוף דין וחשבון על אותם הנכסים.

פרק ג': אסיפת נושים

סימן א': זימון

פרסום ההודעה

53.  הודעה על מועדה ומקומה של אסיפת הנושים הראשונה תיערך לפי טופס 11; ההודעה תפורסם ותימסר לחייב שלושה ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

כינוס אסיפות

54.  הכונס הרשמי או הנאמן רשאים לכנס אסיפות נושים בכל עת והם חייבים לעשות כן אם הורה על כך בית המשפט.

משלוח הודעות

55.  הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, יקבע את מועד האסיפה ומקומה, וישלח בהקדם האפשרי הודעה על כך לחייב ולכל נושה ששמו ידוע לו לפי המען המצויין בתביעתו, ואם לא הגיש תביעה, לפי המען המצויין בדו"ח על מצב העסקים, או לפי מען אחר הידוע למזמן האסיפה, ובלבד שחוקיותה של האסיפה לא תיפגע אם הודעה כאמור לא נשלחה או לא נתקבלה.

ראיה על משלוח הודעה

56.  תעודה מאת הכונס הרשמי או פקידו או תצהיר מאת הנאמן או מטעמו כי הודעה על דבר אסיפת הנושים נשלחה כהלכה, תשמש ראיה מספקת שהודעה כזו אמנם נשלחה כהלכה לכל אדם שאליו נמענה.

אסיפה נדחית

57.  נדחתה אסיפת נושים, תתקיים האסיפה הנדחית באותו מקום שבו התקיימה האסיפה שקדמה לה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה בדבר דחיית האסיפה.

משלוח העתק לכונס הרשמי

58.  נאמן המכנס אסיפת נושים ישלח לכונס הרשמי העתק מההודעה המכנסת את האסיפה.

משלוח החלטה לבית המשפט

59.  הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, ישלח לבית המשפט העתק מכל החלטה שנתקבלה באסיפת הנושים.

אי קיום אסיפה

60.  החליט הכונס הרשמי שלא לקיים אסיפת נושים ראשונה, תינתן החלטתו בכתב לפי טופס 19 והוא יגישה לבית המשפט.

סימן ב': זכות הצבעה של נושים רגילים

זכות הצבעה

61.  (א)  זכות ההצבעה באסיפה תינתן רק לנושה שהגיש כדין תביעת חוב נגד החייב.

          (ב)  ניתן צו כינוס נגד שותף בשותפות, יהא כל נושה שהשותף חב לו יחד עם שותפים אחרים בשותפות, רשאי להצביע באסיפת הנושים.

המועד להגשת תביעת חוב

62.  תביעת חוב תוגש לא יאוחר מ-24 שעות לפני הזמן שנקבע לאסיפה או במועד מוקדם מזה שנקבע בהודעת הזימון לאסיפה.

אישור לצורך הצבעה

63.  (א)  יושב ראש האסיפה רשאי לאשר תביעה לשם הצבעה או לדחותה, אך ניתן לערער על החלטתו לפני בית המשפט; היה ליושב ראש ספק אם לאשר את התביעה או לדחותה, יסמן אותה כתביעה שיש עליה התנגדות ויתיר לנושה להצביע על תנאי שאם תקויים ההתנגדות תיפסל הצבעתו.

          (ב)  נושה יציג בפני יושב ראש האסיפה, על פי דרישתו, כל מסמך שעליו מבוססת תביעת החוב.

          (ג)   לא תהא זכות הצבעה לנושה על סמך חוב לא קצוב או מותנה או שאין שוויו ודאי.

סימן ג': זכות הצבעה של נושים מובטחים

פרטי הערובה

64.  נושה מובטח יציין בתביעתו את פרטי הערובה שבידו, תאריך נתינתה ושוויה לפי שומתו ורשאי הוא להצביע באסיפה רק בשל הסכום העולה על שווי הערובה האמורה.

דין שטר חוב

65.  לא יצביע נושה בשל חוב על סמך שטר חליפין או שטר חוב שבידו, אלא אם כן הסכים לראות כערובה בידו, לענין הצבעה בלבד, את מה שחב כלפיו על פי השטר כל מי שהוחב על פיו קודם לחייב ושאין נגדו צו כינוס.

הסמכות לדרוש ויתור על הערובה

66.  תוך עשרים ושמונה ימים לאחר שהצביע נושה לפי הוראות תקנה 64, יהא הנאמן או הכונס הרשמי מוסמך לדרוש ממנו לוותר על הערובה לטובת כלל הנושים לאחר שישולם לו שוויה.

סימן ד': הצבעה על ידי שלוח

הרשות להצביע

67.  נושה רשאי להצביע בעצמו או על ידי שלוח להצבעה.

יפוי כוח

68.  יפוי כוח להצבעה ייערך לפי טופס 20, ייחתם ביד הנושה או בא-כוחו ויוגש למזמן האסיפה בתחילתה או במועד מוקדם יותר שקבע המזמן.

הכונס הרשמי כשלוח להצבעה

69.  נושה רשאי למנות את הכונס הרשמי לשלוחו להצבעה.

איסור קבלת טובת הנאה

70.  שלוח אינו רשאי להצביע באסיפה בעד החלטה העשויה, במישרין או בעקיפין, לאפשר לו או לשותפו או למעבידו לקבל כל טובת הנאה מנכסי החייב, מלבד שיעור הדיבידנד המגיע לו כאחד מנושי החייב; אולם אם יש בידו יפוי כוח להצביע בעד מינויו הוא לנאמן, רשאי הוא להצביע על פיו.

סימן ה': ניהול האסיפה

יושב ראש האסיפה

71.  הכונס הרשמי או מי שהוא מינה יהיה יושב ראש האסיפה הראשונה; באסיפות שלאחריה יהא היושב ראש מי שנבחר בהן לכך.

פרוטוקול

72.  בכל אסיפה יירשם פרוטוקול שייחתם ביד היושב ראש.

סימן ו': מנין חוקי

מנין חוקי

73.  (א)  שום ענין, למעט בחירת יושב ראש, אישור תביעות או דחיית הדיון, לא ידון באסיפת נושים אלא אם כן בפתיחתה מצוי מנין חוקי.

          (ב)  מנין חוקי יהא בנוכחות אישית של שלושה נושים או שלוחיהם להצבעה, או של כל הנושים אם מספר כולם אינו עולה על שניים.

דחיית האסיפה

74.  אם תוך חצי שעה מן הזמן שנקבע לאסיפה אין מנין חוקי נוכח בה, תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד ולמקום שיקבעם היושב ראש.

 

קולו של נאמן

75.  קולו של נאמן או שלוחו המצביע כנושה או כשלוחו של נושה לא יבוא במנין הרוב הדרוש לקבלת החלטה לפי סעיף 171(ג) לפקודה בענין העברת נאמן מכהונתו.

פרק ד': תביעת חובות

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ד' בעיקרו

לנוסח חלקי פרק ד' המבוטלים

מימוש בדרך פדיון או מכירה

86.  (א)  (בוטלה).

          (ב)  לא הסכים הנאמן לשומתו של הנושה רשאי הוא לדרוש שהנכס המהווה את הערובה יוצא למכירה בזמנים ובתנאים שיסכימו עליהם הנושה והנאמן, ובאין הסכמה - כפי שיורה בית המשפט; במכירה במכרז פומבי רשאים הנושה וגם הנאמן במסגרת תפקידו להציע מחיר ולקנות את הנכס.

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול תקנת משנה 86(א)

הנוסח הקודם:

(א) נאמן רשאי בכל עת לאחר משלוח הודעה כאמור בתקנה 85 לפדות את הערובה בתשלום שוויה לנושה.

תיקון השומה והתביעה

87.  (א)  נושה ששם את ערובתו כאמור בתקנות 84 ו-85 רשאי, בכל עת, לתקן את שומתו ואת תביעתו אם הראה להנחת דעת הנאמן או בית המשפט שהשומה והתביעה יסודן בטעות שבתום לב, או שוויה של הערובה נשתנה מאז שומתו הקודמת.

          (ב)  תיקון כאמור ייעשה על חשבון הנושה ובתנאים שבית המשפט יורה עליהם, זולת אם התיר הנאמן את התיקון ללא פניה לבית המשפט.

תוצאות התיקון

88.  (א)  תוקנה שומה לפי תקנה 87, לאחר שהנושה קיבל את הדיבידנד שהיה זכאי לו לפי השומה הקודמת, יחזיר לנאמן כל סכום העודף על סכום שהוא זכאי לו לפי התיקון, אם קיים כזה; היתה השומה המתוקנת נמוכה מהקודמת, ישלם הנאמן לנושה את ההפרש המגיע לו.

          (ב)  אין בהוראות תקנה זו כדי לעכב או למנוע חלוקת דיבידנד שעליו הוכרז לפני תאריך התיקון.

דין ערובה שמומשה

89.  מומשה ערובתו של נושה לפי הוראות סימן זה –

(1)   יבוא סכום הנטו שנתקבל מן המימוש במקום סכום שומתה של הערובה ודינו של סכום הנטו האמור יהיה כדין שומה מתוקנת;

(2)   רשאי הנושה לתבוע את חובו העודף על סכום הנטו שנתקבל מן המימוש.

הפרת הוראות

90.  נושה מובטח שהפר הוראה מהוראות סימן זה לא יהא זכאי להשתתף בחלוקת דיבידנד.

גבולות התשלום

91.  בכפוף להוראות תקנה 86 לא יקבל נושה מובטח בשום מקרה יותר מסכום החוב המגיע לו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, כפי שנקבעו בפקודה.

פרק ה': (בוטל)

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ה'

לנוסח פרק ה' המבוטל

פרק ו': נאמנים על נכסי פושט רגל

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ו' בעיקרו

לנוסח חלקי פרק ו' המבוטלים

דו"חות הנאמן

121. בנוסף על חובת הדיווח הקבועה בסעיף 166 לפקודה, רשאי הכונס הרשמי להורות לנאמן, בכל זמן שיראה צורך בכך, להמציא לו תוך זמן שיקבע, את הדו"חות על הכספים שקיבל וששילם ועל מהלך ניהול הליכי פשיטת רגל.

תצהיר במקום דו"ח

122. הצהיר הנאמן בכתב כי בתקופת הדו"ח לא היו תקבולים ותשלומים, יראו את התצהיר כדו"ח.

הפקדת כספים בחשבון בנק

123. (א)  הפקדת כספים בחשבון בבנק שקבע שר האוצר, כאמור בסעיף 163(א) לפקודה, וכן תשלומים מתוך אותו חשבון, יבוצעו באמצעות הכונס הרשמי על פי בקשת הנאמן.

          (ב)  הורשה הנאמן לפי סעיף 163(א)(1) או (2) לפקודה להפקיד את הכספים בבנק אחר, יפתח הנאמן חשבון נפרד על שמו כנאמן על נכסי פושט הרגל ויפקיד בו את הכספים שקיבל מכוח תפקידו בתכוף ככל האפשר לאחר קבלתם; תשלומים מתוך אותו חשבון יהיו בהמחאות חתומות בידי הנאמן תוך ציון תפקידו כאמור.

          (ג)   הנאמן רשאי, בהסכמת הכונס הרשמי, להפקיד את הכספים באמצעותו, כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

מיום 24.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5741 מיום 24.3.1996 עמ' 676

הוספת תקנת משנה 123(ג)

השקעת כספים

123א. הופקדו כספים בידי הכונס הרשמי כאמור בתקנה 123(ג), יושקעו הכספים על פי ההוראות החלות על האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח–1978, בשינויים המחוייבים.

מיום 24.3.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5741 מיום 24.3.1996 עמ' 676

הוספת תקנת משנה 123א

פרק ז': (בוטל)

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ז'

לנוסח פרק ז' המבוטל

פרק ח': (בוטל)

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ח'

לנוסח פרק ח' המבוטל

פרק ט': (בוטל)

מיום 15.9.2019

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034

ביטול פרק ט'

לנוסח פרק ט' המבוטל

 

תוספת

טופס 1

(תקנה 3)

(בוטל)

 

טופס 2

(תקנה 3)

(בוטל)

 

טופס 3

(תקנה 5(א))

(בוטל)

 

טופס מקוון ט-1

(תקנה 6(א))

(בוטל)

 

טופס 5א

(תקנה 6(ב))

(בוטל)

 

טופס 5ב

(תקנה 7)

(בוטל)

 

טופס 6

(תקנה 9(א))

(בוטל)

 

טופס 6א

(תקנה 9(ב))

(בוטל)

 

טופס 7

(תקנה 11)

(בוטל)

 

טופס 8

(תקנות 16 ו-115)

(בוטל)

 

טופס 9

(תקנה 19)

(בוטל)

 

טופס 10

(תקנה 19)

(בוטל)

 

טופס 11 (בוטל)

 

טופס 12

(תקנה 24)

(בוטל)

 

טופס 13

(תקנה 26)

]הצעת פשרה לפי סעיף 19א, 3 או 52 לפקודה[

 

טופס 14

(תקנה 31)

]הסכמה / התנגדות נושה לפשרה[

 

טופס 15

(תקנה 32)

]הודעה לנושים בענין הדיון בבית המשפט בבקשה לאישור פשרה[

 

טופס 16

(תקנה 34)

]תעודת אישור פשרה[

 

טופס 16א

(תקנה 40(א))

(בוטל)

 

טופס 16ב

(תקנה 40(א1))

(בוטל)

 

טופס 17

(תקנה 40(ב))

(בוטל)

 

טופס 18

(תקנה 43)

(בוטל)

 

טופס 19

(תקנה 60)

(בוטל)

 

טופס 20

(תקנה 68)

]יפוי כח באסיפת הנושים[

 

טופס 21

(תקנה 76(א), (ג) ו-(ה))

(בוטל)

 

טופס 22

(תקנה 97)

(בוטל)

 

טופס 23

(תקנה 98)

(בוטל)

 

טופס 23א

(תקנה 111)

(בוטל)

 

טופס 23ב

(תקנה 111א)

(בוטל)

 

טופס 23ג

(תקנה 111ב)

(בוטל)

 

טופס 23ד

(תקנה 119א(ב))

(בוטל)

 

טופס 24

(תקנה 130)

(בוטל)

 

 

כ"ח בשבט תשמ"ה (19 בפברואר 1985)                 משה נסים

                                                                                           שר המשפטים

 

 

תקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985

לוח השוואה לפי המספרים החדשים

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4792 מיום 15.4.1985 עמ' 1072.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5741 מיום 24.3.1996 עמ' 672 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 24.3.1996.

ק"ת תשע"ב מס' 7161 מיום 30.8.2012 עמ' 1664 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.9.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7364 מיום 3.4.2014עמ' 1036 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 8056 מיום 8.8.2018 עמ' 2616 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 6 לענין תחילה והוראת מעבר.

6. (א) תחילתן של תקנות אלה –

  (1) לגבי בקשה המוגשת מטעם חייב המיוצג על ידי עורך דין – שישה חודשים מיום פרסומן;

  (2) לגבי בקשה המוגשת מטעם חייב שאינו מיוצג על ידי עורך דין – שנה מיום פרסומן.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה, חייב רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל באופן מקוון לפי תקנות אלה, וזאת בין אם הוא מיוצג על ידי עורך דין ובין אם אינו מיוצג כאמור. [ר' נוסח ברבדים, למעט הטפסים]

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034 – תק' תשע"ט-2019; תחילתן ביום 15.9.2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות