נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955

 

 

בטחון – צה"ל – שיפוט צבאי

תוכן ענינים

 

חלק א' – עקרונות כלליים

Go

18

 

פרק ראשון: פרשנות

Go

18

סעיף 1

הגדרות

Go

18

סעיף 2

מונחים מחוק העונשין, תשל"ז 1977

Go

19

סעיף 2א

הוראות ופקודות כלליות

Go

19

סעיף 2ב

פטור מפרסום ברשומות

Go

19

סעיף 3

דין הוראות ופקודות כלליות

Go

19

 

פרק שני: תחולת החוק

Go

19

סעיף 4

תחולת החוק עד לשחרור מן הצבא

Go

19

סעיף 5

תחילת שירותו של מתנדב בכוחות המילואים

Go

19

סעיף 6

תחולת החוק על מי שחדל מהיות חייל

Go

19

סעיף 7

תחולת החוק על מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא

Go

19

סעיף 8

תחולת החוק על בני אדם הנתונים במשמורת הצבא או עובדים בצבא

Go

20

סעיף 8א

התאמת מונחים לענין עובד במפעל המשרת את הצבא

Go

20

סעיף 9

הודעת הצו

Go

20

סעיף 10

תחולת החוק על שבויי מלחמה

Go

20

סעיף 11

תחולת החוק על איש מילואים שאינו בשירות

Go

20

סעיף 12

עבריין ששהה מחוץ למדינה

Go

20

סעיף 13

סמכות שפיטה בעבירות צבאיות

Go

20

סעיף 14

סמכות לשפוט חייל בעבירות שאינן צבאיות

Go

21

סעיף 15

סמכות לשפוט עובדים בצבא בעבירות שאינן צבאיות

Go

21

סעיף 15א

סמכות העמדה לדין בעבירת חוץ

Go

21

סעיף 16

דין מי שחוק זה חל עליו ואינו חייל

Go

21

 

חלק ב' – עבירות וענשים

Go

21

 

פרק ראשון: אחריות לעבירה

Go

21

סעיף 17

תחולת חוק העונשין

Go

21

סעיף 19

סייג לצידוק מטעמי הכרח או צורך

Go

21

סעיף 20

צידוק נוסף

Go

21

סעיף 20א

טיפול רפואי בחייל על כרחו

Go

21

 

פרק שני: ענשים

Go

22

סעיף 21

דירוג הענשים

Go

22

סעיף 22

ענשים משמעתיים

Go

22

סעיף 23

תקופת ריתוק ומחבוש

Go

22

סעיף 24

ברירת ענשים וצירופם

Go

22

סעיף 25

עונש על עבירה שאיננה עבירה צבאית

Go

22

סעיף 26

דירוג ענשים מסויימים

Go

22

סעיף 26א

הורדה בדרגה בעקבות עונש מאסר או עונש מוות

Go

22

סעיף 27

גירוש מהצבא

Go

22

סעיף 28

תוצאות גירוש מן הצבא

Go

22

סעיף 29

שיעור קנס

Go

22

סעיף 30

הורדה בדרגה

Go

22

סעיף 31

עונש על תנאי

Go

23

סעיף 32

ביצועו של עונש על תנאי

Go

23

סעיף 33

החלטה לביצוע עונש על תנאי

Go

23

סעיף 33א

העמדה במבחן

Go

24

סעיף 34

מאסר ומחבוש מצטברים ומקבילים

Go

24

סעיף 35

חיוב בפיצויים

Go

24

סעיף 36

האחריות האזרחית שמורה

Go

25

סעיף 37

אין לצרף צד אזרחי

Go

25

סעיף 38

מאסר במקום קנס

Go

25

סעיף 40

קיצור תקופת עונש במקום קנס

Go

25

סעיף 41

התיישנותן של עבירות

Go

25

סעיף 42

התיישנותם של ענשים

Go

25

 

פרק שלישי : עבירות

Go

26

סעיף 43

בגידה

Go

26

סעיף 44

עזרה לאויב

Go

26

סעיף 45

התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות

Go

26

סעיף 46

מרידה

Go

26

סעיף 47

מתן יד למרידה

Go

26

סעיף 48

מרי

Go

27

סעיף 49

הפגנה הפוגעת במשמעת

Go

27

סעיף 50

הסתה למרי

Go

27

סעיף 51

זריעת בהלה או יאוש בין חיילים

Go

27

סעיף 52

זריעת בהלה או יאוש

Go

27

סעיף 53

תעמולה הפוגעת במשטר הצבאי או במשמעת הצבא

Go

27

סעיף 54

תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא

Go

27

סעיף 55

חזקת כוונה להפיץ

Go

27

סעיף 56

עבירות בקשר לשבי

Go

27

סעיף 57

גילוי ידיעות

Go

27

סעיף 58

נטישת משמרת

Go

27

סעיף 59

אלימות כלפי מפקד

Go

28

סעיף 60

אלימות כלפי ממלאי תפקיד

Go

28

סעיף 61

אלימות כלפי חייל

Go

28

סעיף 62

איום ועלבונות כלפי מפקד

Go

28

סעיף 63

איום על ממלאי תפקיד

Go

28

סעיף 64

התנגדות לפעולה חוקית

Go

28

סעיף 65

התעללות

Go

28

סעיף 66

עיכוב רכוש ללא הצדקה

Go

28

סעיף 67

שררה כלפי פקודים

Go

28

סעיף 68

חריגה מסמכות

Go

28

סעיף 70

גרימת נזק לרכוש על ידי חריגה מסמכות

Go

28

סעיף 71

קצין שיפוט שחרג מסמכותו

Go

28

סעיף 72

חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות

Go

28

סעיף 73

חריגה מסמכות עד כדי סיכון ביטחון המדינה

Go

28

סעיף 74

ביזה

Go

28

סעיף 76

השמדת רכוש

Go

28

סעיף 77

הוצאת רכוש מרשות הצבא

Go

29

סעיף 78

הוצאת נשק מרשות הצבא

Go

29

סעיף 79

שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא

Go

29

סעיף 80

אי שמירתו של רכוש צבאי

Go

29

סעיף 81

חזקת רשלנות

Go

29

סעיף 82

נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין

Go

29

סעיף 84

גניבה מחייל

Go

29

סעיף 85

שימוש בלתי חוקי בנשק

Go

29

סעיף 86

גרימת עיקולו, מעצרו וחילוטו של כלי טיס, כלי שיט, או כלי תחבורה אחר

Go

29

סעיף 87

נטישת כלי טיס או כלי שיט

Go

29

סעיף 88

טיפול בכלי טיס או בכלי שיט בחוסר זהירות או בניגוד להוראות

Go

29

סעיף 89

טיסה ללא רשות

Go

29

סעיף 90

טיסה אסורה

Go

29

סעיף 91

אי מילוי הוראות מפקד כלי טיס או כלי שיט

Go

29

סעיף 92

עריקה

Go

29

סעיף 93

חזקת כוונה שלא לחזור

Go

30

סעיף 94

העדר מן השירות שלא ברשות

Go

30

סעיף 94א

איבוד קשר עם היחידה

Go

30

סעיף 96

התגייסות במרמה

Go

30

סעיף 97

קבלת תפקיד במרמה

Go

30

סעיף 98

שחרור במרמה

Go

30

סעיף 99

פטור משירות בטחון במרמה

Go

30

סעיף 100

הטלת מום

Go

30

סעיף 101

התחלות

Go

30

סעיף 102

השתמטות מפעולה מסויימת

Go

30

סעיף 103

שוחד

Go

30

סעיף 104

ענין בעסקה הנעשית על ידי הצבא

Go

30

סעיף 105

עבירה במסמכים צבאיים

Go

30

סעיף 106

רשלנות לגבי תעודות

Go

31

סעיף 107

האשמת שוא

Go

31

סעיף 108

ידיעות כוזבות

Go

31

סעיף 109

עבירות לגבי בתי דין צבאיים

Go

31

סעיף 110

עבירות לגבי שופט חוקר ואחרים

Go

31

סעיף 111

עדות שקר בבית דין

Go

31

סעיף 112

עדות שקר

Go

31

סעיף 113

עדויות סותרות

Go

31

סעיף 114

מעצר שלא כדין

Go

31

סעיף 115

עבירות בקשר למעצר

Go

31

סעיף 116

סירוב להחזיק במשמורת

Go

31

סעיף 117

סירוב לסייע להחזיק במשמורת

Go

32

סעיף 118

הפרעה להחזקה במשמורת

Go

32

סעיף 119

שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך חקירה

Go

32

סעיף 120

שחרור ממשמורת

Go

32

סעיף 121

בריחה ממשמורת

Go

32

סעיף 122

סירוב לקיים פקודה

Go

32

סעיף 123

אי קיום פקודה

Go

32

סעיף 124

התרשלות

Go

32

סעיף 125

אין חובה לקיים פקודה בלתי חוקית

Go

32

סעיף 126

הפרעה לשוטר צבאי

Go

32

סעיף 127

סירוב לסייע לשוטר צבאי

Go

32

סעיף 127א

סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים

Go

32

סעיף 128

התנהגות פרועה

Go

32

סעיף 129

התנהגות מבישה

Go

32

סעיף 130

התנהגות שאינה הולמת

Go

32

סעיף 131

התחזות

Go

32

סעיף 132

פגיעה במשמעת

Go

32

סעיף 133

אי קיום הוראות המחייבות בצבא

Go

32

סעיף 133א

איסור עבודה, עיסוק או התמחות

Go

32

סעיף 134

אי מניעת עבירה

Go

33

סעיף 135

קשר לעבור עבירה

Go

33

 

חלק ג' – דין משמעתי

Go

33

סעיף 136

תחולת הדין המשמעתי

Go

33

סעיף 137

העמדה לדין לפני קצין שיפוט

Go

33

סעיף 139

סמכותו של קצין שיפוט

Go

33

סעיף 140

דין משמעתי לפי הוראת הרמטכ"ל

Go

33

סעיף 141

סמכותו של קצין שיפוט

Go

33

סעיף 143

תלונה שאין קצין שיפוט מוסמך לדון בה

Go

34

סעיף 144

סייג לסמכות לבטל תלונה

Go

34

סעיף 145

דיון מחדש בתלונה שבוטלה

Go

34

סעיף 146

העברת דין

Go

34

סעיף 147

סמכויות מפקדו של קצין שיפוט זוטר

Go

34

סעיף 148

זכות לבקש העברת הדין למפקד

Go

34

סעיף 149

זכות לבקש העברת הדין למפקד או לבית דין צבאי

Go

34

סעיף 151

החזרת תלונה לדיון משמעתי

Go

34

סעיף 152

סמכויות ענישה של קצין שיפוט זוטר

Go

34

סעיף 153

סמכויות ענישה של קצין שיפוט בכיר

Go

35

סעיף 153א

פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה צבאי

Go

35

סעיף 153ב

העדר מן השירות שלא ברשות ואיבוד קשר עם היחידה   סמכויות ענישה

Go

35

סעיף 154

מחבוש עקב קנס שלא שולם

Go

36

סעיף 155

חיוב בפיצויים

Go

36

סעיף 156

מחבוש על תנאי

Go

36

סעיף 157

ביצוע העונש המותנה

Go

36

סעיף 158

סייגים לסמכות

Go

36

סעיף 159

סדרי הדין המשמעתי

Go

36

סעיף 159א

חוות דעת מטעם הנאשם בדיון משמעתי שנערך על פי הוראת פרקליט

Go

36

סעיף 160

פסק בדין משמעתי

Go

37

סעיף 161

אי תחולת דיני הראיות

Go

37

סעיף 162

עיכוב או הפסקה של ביצוע עונש בדין משמעתי

Go

37

סעיף 162א

נשיאת עונש מחבוש

Go

37

סעיף 162ב

עונש מחבוש שהוטל על אסיר

Go

37

סעיף 162ג

נידון שהיה במעצר

Go

37

סעיף 163

ערר על פסק

Go

37

סעיף 165

סמכויות קצין שיפוט הדן בערר

Go

38

סעיף 166

עונש שהוחל בביצועו לפני הערר

Go

38

סעיף 167

סמכות הרמטכ"ל להמתיק עונש

Go

38

סעיף 167א

ביטול חיוב בפיצויים

Go

38

סעיף 167ב

חייל שהועמד לדין משמעתי לפני הרמטכ"ל

Go

38

סעיף 168

סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי ופרקליט צבאי לבטל, לאשר בדיעבד או לשנות פסק או עונש

Go

38

סעיף 169

אין אחריות משמעתית פעמיים

Go

39

סעיף 170

התיישנות

Go

39

סעיף 170א

דיון משמעתי בעבירות תעבורה

Go

40

סעיף 171

דין משמעתי ושפיטה

Go

40

סעיף 172

שפיטה מבטלת פסק דין משמעתי

Go

40

סעיף 173

דין חייל לשעבר

Go

40

סעיף 174

דין משמעתי על איש מילואים בשירות

Go

40

סעיף 175

דין משמעתי של איש במילואים שלא בשירות

Go

40

סעיף 176

דין משמעתי רק בשירות

Go

40

 

חלק ג'1 – עבירות של ברירת דיון

Go

40

 

חלק ד' – המוסדות המשפטיים

Go

40

 

פרק ראשון: המנגנון המשפטי

Go

40

סעיף 177

מינוי פרקליט צבאי ראשי וסגנו, פרקליטים צבאיים וסגניהם

Go

40

סעיף 178

סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי

Go

41

סעיף 178א

סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי לסגנו

Go

41

סעיף 179

סמכויות פרקליט צבאי

Go

41

סעיף 179א

העברה ואצילה של סמכויות פרקליט צבאי לסגן פרקליט צבאי

Go

41

סעיף 181

תובעים צבאיים

Go

41

סעיף 182

סניגורים צבאיים

Go

41

 

פרק שני: בתי הדין הצבאיים

Go

42

 

סימן א' – הוראות כלליות

Go

42

סעיף 183

בתי הדין הצבאיים

Go

42

סעיף 184

אי תלות של שופטים

Go

42

 

סימן ב' – שופטים צבאיים-משפטאים של בתי הדין הצבאיים

Go

42

סעיף 185

כשירות

Go

42

סעיף 186

דרך המינוי

Go

42

סעיף 187

ועדת הבחירה

Go

42

סעיף 187א

סייג למינוי שופט

Go

43

סעיף 187ב

הצבעה בועדת הבחירה

Go

43

סעיף 187ג

שופט עמית

Go

43

סעיף 188

מינוי נשיאים, משנה וסגנים

Go

43

סעיף 189

סמכויות נשיא בית דין למשנה או לסגן

Go

44

סעיף 190

הצהרת אמונים

Go

44

סעיף 192

תקופות המינוי

Go

44

סעיף 192א

מינוי לכהונה בפועל

Go

44

סעיף 192ב

סמכות לסיים דיון

Go

44

סעיף 192ג

הפסקת כהונה

Go

44

סעיף 192ד

בית דין משמעתי

Go

45

סעיף 192ה

דין משמעתי או פלילי

Go

45

סעיף 192ה1

שיפוט פלילי

Go

45

סעיף 192ו

השעייה

Go

46

סעיף 192ז

תחולת הוראות לגבי שופט מכוחות המילואים

Go

46

סעיף 193

תקופת כהונתו של שופט מכוחות המילואים

Go

46

סעיף 193ב

הצהרת הון

Go

46

 

סימן ג' – בית דין צבאי מחוזי ובית דין צבאי מיוחד

Go

46

סעיף 194

מחוז שיפוטי

Go

46

סעיף 195

ראש מחוז שיפוטי

Go

46

סעיף 196

סמכות בית דין צבאי מחוזי

Go

46

סעיף 197

בית דין צבאי מיוחד

Go

46

סעיף 198

מינוי שופטים צבאיים

Go

46

סעיף 199

סדרי המינהל של בית דין צבאי מיוחד ומחוזי

Go

47

סעיף 200

מותב של בית הדין הצבאי המיוחד

Go

47

סעיף 200א

מותב של בית דין צבאי מחוזי

Go

47

סעיף 201

מספר חברי בית הדין

Go

47

סעיף 202

הכללת שופט צבאי ושופט צבאי משפטאי

Go

47

סעיף 203

דיון לפני דן יחיד בבית דין צבאי מחוזי

Go

47

 

סימן ד' – בית דין צבאי ימי

Go

48

סעיף 205

סמכות בית דין צבאי ימי

Go

48

סעיף 206

אימתי מרכיבים בית דין צבאי ימי

Go

48

סעיף 207

סמכותו של מפקד שייטת

Go

48

סעיף 208

מותב בית דין צבאי ימי

Go

48

 

סימן ה' – בית דין שדה

Go

48

סעיף 209

בתי דין שדה

Go

48

 

סימן ה'1 – בית דין צבאי לתעבורה

Go

48

סעיף 209א

סמכות בית דין צבאי לתעבורה

Go

48

סעיף 209ב

דן יחידי

Go

48

סעיף 209ג

הגבלת סמכות הענישה

Go

48

סעיף 209ד

סדרי המינהל

Go

48

 

סימן ו' – בית הדין הצבאי לערעורים

Go

48

סעיף 210

בית הדין הצבאי לערעורים

Go

48

סעיף 211

סדרי המינהל של בית הדין הצבאי לערעורים

Go

48

סעיף 212

שופטי בית הדין הצבאי לערעורים

Go

48

סעיף 213

הרכבת מותבי בית הדין הצבאי לערעורים

Go

48

סעיף 214

מותב של שלושה

Go

48

סעיף 215

מותב של חמישה

Go

48

סעיף 215א

הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שופט אחד

Go

49

סעיף 215ב

הרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שלושה שופטים

Go

49

סעיף 216

הכללת שופטים צבאיים משפטאים

Go

49

סעיף 217

זימון מותב בית הדין הצבאי לערעורים

Go

49

 

סימן ז' – הוראות שונות

Go

49

סעיף 218

דרגות השופטים בבתי הדין

Go

49

סעיף 219

אי תחולת סעיף 218

Go

49

סעיף 220

הנשיא בהרכב המותב

Go

49

סעיף 221

אב בית דין

Go

49

סעיף 222

מותבים אחרים של בית דין

Go

49

סעיף 223

אי כשרות לכהן כשופט צבאי

Go

49

סעיף 224

חוקיות בית דין צבאי למרות שינויים

Go

49

 

חלק ה' – הליכי שפיטה

Go

49

 

פרק ראשון: הליכים לפני המשפט

Go

49

 

סימן א' – תלונה, מעצר וחיפוש

Go

49

סעיף 225

תלונה

Go

49

סעיף 226

הודעת הסיבה למעצר

Go

50

סעיף 226א

סייג

Go

50

סעיף 227

שוטר צבאי וסמכויותיו

Go

50

סעיף 227א

החלת סדר הדין הפלילי

Go

50

סעיף 228

מעצר על ידי גבוה בדרגה

Go

50

סעיף 229

מעצר על הפרעת סדר

Go

50

סעיף 230

שמירת הוראות אחרות

Go

50

סעיף 231

מעצר על ידי שוטר צבאי בלא פקודת מעצר

Go

50

סעיף 232

מסירת אדם שאינו חייל לרשות אזרחית

Go

50

סעיף 233

מעצר על ידי חייל אחר ללא פקודת מעצר

Go

51

סעיף 234

פקודת מעצר של קצין שיפוט

Go

51

סעיף 234א

ביצוע פקודת מעצר

Go

51

סעיף 235

אישור פקודת מעצר

Go

51

סעיף 237א

פקודת מעצר של שוטר צבאי

Go

51

סעיף 237א1

שמיעת טענות העצור

Go

52

סעיף 237ב

פנייה לבית דין צבאי להארכת מעצר

Go

52

סעיף 237ג

הבאת העצור בפני שופט בשבתות ובחגים

Go

52

סעיף 238

עיון חוזר וערר על פקודת מעצר ועל אישורה

Go

53

סעיף 239

ביטול פקודת מעצר

Go

53

סעיף 240

הארכת מעצר בידי בית דין צבאי מחוזי

Go

53

סעיף 241

הארכה נוספת של תקופת המעצר בידי שופט צבאי משפטאי

Go

53

סעיף 241א

דיון בערעור על מעצר, בשלושה שופטים צבאיים משפטאים

Go

54

סעיף 242

פקודת מעצר של שופט חוקר

Go

54

סעיף 243

סמכות בית דין ליתן פקודת מעצר או לבטלה

Go

54

סעיף 243א

שחרור בערבות

Go

54

סעיף 243ב

תחולת הוראות נוספות לענין מעצר ושחרור תיקון

Go

54

סעיף 243ג

סייג לתחולת חוק סדר הדין הפלילי

Go

55

סעיף 244

מעצר פתוח

Go

55

סעיף 245

סמכות להוציא צו חיפוש

Go

55

סעיף 245א

סמכות לערוך חיפוש בגוף החייל

Go

55

סעיף 245א1

סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא

Go

55

סעיף 245ב

הכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל

Go

56

סעיף 246

שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום

Go

56

סעיף 247

חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה

Go

56

סעיף 248

חיפוש אצל עציר

Go

56

סעיף 248א

סמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי

Go

56

סעיף 249

אין חיפוש אלא בעדים

Go

57

סעיף 250

תחולת הוראות נוספות

Go

57

סעיף 250א

בדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים

Go

57

סעיף 250ב

בדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם

Go

57

סעיף 250ג

סוגי בדיקות

Go

57

 

סימן ב' – בדיקה

Go

57

סעיף 251

בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין

Go

57

סעיף 252

מי מוסמך לשמש קצין בודק

Go

57

סעיף 254

עריכת בדיקה על ידי קצין

Go

57

סעיף 255

בדיקה וחקירה מוקדמת גם כשאין חשוד

Go

58

סעיף 256

סמכויות קצין בודק

Go

58

סעיף 257

חובה להעיד ולומר אמת

Go

58

סעיף 258

רישום עדויות

Go

58

סעיף 259

אמרת הנאשם

Go

58

סעיף 260

עדות שלא בפני הקצין הבודק

Go

58

סעיף 261

חשוד שנעצר

Go

58

סעיף 266

הזהרת נאשם

Go

58

סעיף 267

תוכן האזהרה

Go

58

סעיף 268

הזהרת נאשם המביע רצונו למסור אמרה

Go

58

סעיף 269

אין לחקור מי שמוסר אמרה

Go

58

סעיף 270

אמרת נאשם, כשיש נאשמים אחדים

Go

59

סעיף 271

אמרה הנמסרת בכתב

Go

59

סעיף 272

אמרה הנמסרת בעל פה

Go

59

סעיף 273

אי כפיפות קצין בודק לדיני ראיות

Go

59

סעיף 274

פרטי בדיקה אחרים

Go

59

סעיף 275

חומר בדיקה שלא נגבה על ידי הקצין הבודק

Go

59

סעיף 276

סיום הבדיקה

Go

59

סעיף 277

העברת חומר בדיקה לפרקליט צבאי

Go

59

סעיף 278

העברת תלונה לפרקליט צבאי

Go

59

סעיף 279

ענין שבסמכות בית דין צבאי מיוחד

Go

59

סעיף 280

תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי

Go

59

סעיף 281

תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי

Go

59

סעיף 282

תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

Go

60

סעיף 282א

הגשת כתב אישום ללא תלונה

Go

60

סעיף 282ב

סמכויות תובע צבאי בעבירות תעבורה

Go

60

 

סימן ג' – חקירה מוקדמת

Go

60

סעיף 283

מינוי שופט חוקר

Go

60

סעיף 284

התביעה בחקירה מוקדמת

Go

60

סעיף 285

התחלת חקירה מוקדמת

Go

60

סעיף 286

גביית עדויות התביעה

Go

60

סעיף 287

אמרת הנאשם

Go

60

סעיף 288

עדי הסניגוריה ועדות הנאשם

Go

60

סעיף 289

כשרות הודאות ואמרות הנאשם שלא בחקירה מוקדמת

Go

61

סעיף 290

קיום כתבי עדות

Go

61

סעיף 291

כשרות אמרת נאשם בחקירה מוקדמת

Go

61

סעיף 292

כתב עדות של עד כראיה כשרה

Go

61

סעיף 293

עדות בפני שופט חוקר שלא בחקירה מוקדמת

Go

61

סעיף 294

עריכת חקירה מוקדמת שלא בפני הנאשם

Go

61

סעיף 295

פומביות חקירה מוקדמת

Go

61

סעיף 296

הליכי חקירה אחרים

Go

61

סעיף 297

החלטת השופט החוקר

Go

61

סעיף 298

סיום חקירה מוקדמת

Go

61

 

סימן ד' – חקירת סיבות מוות

Go

61

סעיף 298א

מינוי שופט חוקר בסיבות מוות

Go

61

סעיף 298ב

שמירת הגוויה

Go

62

סעיף 298ג

סמכויות עזר

Go

62

סעיף 298ד

פומביות

Go

62

סעיף 298ה

איסור פרסום

Go

62

סעיף 298ו

בדיקת גוויה

Go

62

סעיף 298ז

הפסקת החקירה

Go

62

סעיף 298ח

תוצאות החקירה

Go

62

סעיף 298ט

צו אישום

Go

63

סעיף 298י

העברת חקירה על פי צו היועץ המשפטי לממשלה

Go

63

סעיף 298יא

סייג

Go

63

 

סימן ה' – כתב-האישום והגשתו

Go

63

סעיף 299

חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי

Go

63

סעיף 300

הוראות לתובע הצבאי

Go

63

סעיף 301

שחרור ממעצר עם ביטול תלונה או קובלנה

Go

63

סעיף 302

חומר בדיקה וחקירה מוקדמת שנמסר להשלמה

Go

63

סעיף 303

עריכת כתב אישום

Go

63

סעיף 304

תוכן כתב האישום

Go

63

סעיף 305

הגשת כתב אישום

Go

64

סעיף 305א

העברת כתב אישום לבית דין אחר

Go

64

סעיף 306

הרכבת מותב בית דין

Go

64

סעיף 307

מסירת העתק כתב האישום לנאשם

Go

64

סעיף 308

ביטול כתב אישום

Go

64

סעיף 309

זימון בית הדין

Go

64

 

פרק שני: שופטים, סניגוריה ופומביות

Go

65

 

סימן א' – עילות פסלות

Go

65

סעיף 310

עילות פסלות

Go

65

 

סימן ב' – סניגוריה

Go

65

סעיף 316

סניגור לפי בחירת הנאשם

Go

65

סעיף 317

ועדה לאישור סניגורים

Go

66

סעיף 318

אישור הועדה

Go

66

סעיף 319

סירוב לדחות משפט

Go

66

סעיף 320

פסילת סניגור שנבחר על ידי הנאשם

Go

66

סעיף 321

מינוי סנגור צבאי

Go

66

סעיף 322

מאימתי מורשה סניגור לייצג

Go

66

סעיף 323

סניגוריה לפני שופט חוקר ובעת דיון על הארכת מעצר

Go

67

 

סימן ג' – פומביות המשפט

Go

67

סעיף 324

פומביות משפט צבאי

Go

67

סעיף 325

איסור פרסום והוצאת פרוטוקולים

Go

67

סעיף 325א

בקשה בעניין פרסום שם חשוד

Go

68

סעיף 325ב

צדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד

Go

69

סעיף 325ג

בקשה לביטול איסור פרסום

Go

69

סעיף 325ד

ערעור על החלטה בעניין פרסום

Go

69

סעיף 326

שמירת סודיות

Go

69

סעיף 326א

פסק דין כראיה

Go

69

סעיף 326ב

פרסום בענין התלוי ועומד בבית הדין

Go

69

 

פרק שלישי: הליכים רגילים

Go

69

סעיף 327

מסירת כתב אישום לנאשם

Go

69

סעיף 328

הרחקת נאשם מאולם בית הדין

Go

70

סעיף 329

הליכים בהעדר הנאשם

Go

70

סעיף 330

ניהול הדיון

Go

70

סעיף 330א

הרחקה מבית הדין

Go

70

סעיף 331

שפיטה מיידית של נאשם בבזיון בית דין צבאי

Go

70

סעיף 332

מתרגם לנאשם

Go

70

סעיף 333

עדות שלא בעברית

Go

70

סעיף 334

דין מתרגם כדין עד

Go

70

סעיף 335

רישום פרוטוקול

Go

70

סעיף 336

תוכן הפרוטוקול

Go

70

סעיף 337

צירוף מסמכים לפרוטוקול

Go

71

סעיף 338

תיקון פרוטוקול לפני מתן גזר דין

Go

71

סעיף 339

תיקון פרוטוקול לאחר מתן פסק הדין

Go

71

סעיף 340

רישום תיקון

Go

71

סעיף 341

זיהוי הנאשם

Go

71

סעיף 342

חובת התביעה לזהות

Go

71

סעיף 343

הקראת כתב ההרכב וטענת פסלות

Go

71

סעיף 344

טענה שנתקבלה

Go

71

סעיף 345

ערעור

Go

71

סעיף 346

דחיית הדיון כשמוגש ערעור

Go

71

סעיף 347

המשך הדיון כשאין ערעור

Go

71

סעיף 348

התליית הדיון לאחר החלטה בערעור

Go

71

סעיף 349

טענת פסלות לאחר קריאת כתב האישום

Go

71

סעיף 350

טענת פסלות לאחר מתן פסק הדין בערכאה ראשונה

Go

71

סעיף 351

קריאת כתב האישום וטענות טרומיות

Go

72

סעיף 352

דיון בטענה טרומית

Go

72

סעיף 353

החלטה בטענה טרומית

Go

72

סעיף 354

תשובת הנאשם לאשמה

Go

72

סעיף 355

דין מי שצפוי לעונש מוות

Go

72

סעיף 357

שינוי התשובה

Go

72

סעיף 358

החלטת בית הדין בהודאת הנאשם

Go

73

סעיף 358א

הודאה באחת מאשמות חלופות

Go

73

סעיף 359

החלטת בית הדין לאחר כפירת הנאשם

Go

73

סעיף 360

החלטת בית הדין לאחר הודאה בעובדות

Go

73

סעיף 361

סדרי הדין לאחר הודאת חלק מהנאשמים

Go

73

סעיף 362

הפרדת המשפט

Go

73

סעיף 363

סדרי הדיון במשפט שהופרד

Go

73

סעיף 364

פרשת התביעה

Go

73

סעיף 365

טענת חוסר אשמה

Go

73

סעיף 366

דבר הנאשם

Go

74

סעיף 366א

שתיקת הנאשם

Go

74

סעיף 367

פרשת ההגנה

Go

74

סעיף 368

ראיות מטעם בית הדין

Go

74

סעיף 369

ראיות נוספות מטעם התביעה

Go

74

סעיף 370

ראיות מטעם ההגנה לאחר ראיות נוספות מטעם התביעה

Go

74

סעיף 371

סמכות בית הדין לשמוע ראיות מטעמו

Go

74

סעיף 372

עדות בשבועה

Go

74

סעיף 373

סדר גביית עדות

Go

74

סעיף 373א

תחולת חוק סדר הדין הפלילי

Go

74

סעיף 374

עדים במשפט של נאשמים אחדים

Go

75

סעיף 375

זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים

Go

75

סעיף 376

הבאת ראיות לפני הדיון לגופו של ענין

Go

75

סעיף 377

סמכות לסרב להזמנת עדים

Go

75

סעיף 378

שינוי כתב האישום

Go

75

סעיף 379

סייג לשינוי בכתב האישום

Go

75

סעיף 380

ביטול כתב האישום על ידי בית הדין

Go

75

סעיף 381

תאריך ההבאה לדין באשמה חדשה

Go

75

סעיף 382

שינוי אשמה ללא שינוי כתב האישום

Go

75

סעיף 382א

הרשעה לגבי היעדרות שנפסקה ונמשכה

Go

75

סעיף 383

תוקף צו מעצר עם שינוי האשמה

Go

75

סעיף 384

סיכומים

Go

75

סעיף 385

הכרעת הדין

Go

75

סעיף 386

נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין

Go

75

סעיף 388

ביטול המשפט

Go

76

סעיף 389

התייעצות בית הדין

Go

76

סעיף 390

סדר התייעצות

Go

76

סעיף 391

חובה להשתתף בהצבעה

Go

76

סעיף 392

החלטות בית דין

Go

76

סעיף 393

הנמקת החלטה

Go

76

סעיף 394

דעת מיעוט

Go

76

סעיף 395

פרסום דעת מיעוט

Go

76

סעיף 396

נימוקי הכרעת הדין

Go

76

סעיף 397

קריאת הכרעת הדין

Go

76

סעיף 398

פסק דין מזכה

Go

76

סעיף 399

ראיות וקביעת מידת העונש

Go

76

סעיף 400

סיכומים לענין מידת העונש

Go

76

סעיף 401

גזר דין

Go

76

סעיף 403

הוראות נוספות בגזר הדין

Go

76

סעיף 404

הזמן לערעור

Go

77

סעיף 404א

הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום

Go

77

סעיף 405

תחולת הפרק

Go

77

 

פרק רביעי: הליכי דין מיוחדים

Go

77

 

סימן א' – הליכים מיוחדים בבית דין צבאי-ימי

Go

77

סעיף 406

התביעה

Go

77

סעיף 407

סניגור

Go

78

סעיף 408

כתב אישום

Go

78

סעיף 409

מסירת צו הזימון לנאשם

Go

78

 

סימן ב' – דיון מקוצר

Go

78

סעיף 410

התרת דיון מקוצר

Go

78

סעיף 410א

מותב

Go

78

סעיף 411

דיון מקוצר שהתחיל

Go

78

סעיף 412

סדרי הדיון המקוצר

Go

78

 

סימן ג' – הליכים בבית דין צבאי לתעבורה

Go

79

סעיף 412א

תחולת סדרי הדין של בית דין צבאי מחוזי

Go

79

סעיף 412ב

הזמנה לדין

Go

79

סעיף 412ב1

מסירת הודעה בעבירות תעבורה

Go

79

סעיף 412ג

קביעת השופטים לדיון והחלפתם

Go

79

סעיף 412ד

דיון שלא במעמד תובע צבאי

Go

79

סעיף 412ה

דיון שלא בפני הנאשם

Go

79

סעיף 412ו

הודעה על פסק הדין

Go

79

 

פרק חמישי: ערעור

Go

80

 

סימן א' – ערעור על פסקי דין של בתי-דין צבאיים

Go

80

סעיף 413

זכות ערעור לנידון

Go

80

סעיף 414

ערעור על עונש בלבד

Go

80

סעיף 415

החלטות הניתנות לערעור

Go

80

סעיף 415א

דין החלטה הניתנת לערעור

Go

80

סעיף 416

ערעור בקשר לחיוב בפיצויים

Go

80

סעיף 417

ערעור על הרכבת בית דין צבאי ימי

Go

80

סעיף 418

התקופה להגשת ערעור

Go

80

סעיף 419

הגשת ערעור

Go

80

סעיף 420

ערעור שהוברק

Go

80

סעיף 421

למי מגישים כתב ערעור

Go

80

סעיף 422

העברת פסק הדין לבית הדין הצבאי לערעורים

Go

80

סעיף 423

ערעור אבטומטי

Go

80

סעיף 424

ערעור מצד התביעה

Go

81

סעיף 425

הרכבת מותב

Go

81

סעיף 426

חזרה מערעור

Go

81

סעיף 427

הארכת המועד לערעור

Go

81

סעיף 428

הארכה זמנית של מועד הערעור

Go

81

סעיף 429

תיקון כתב ערעור ונימוקיו

Go

81

סעיף 430

ערעור יישמע בפני בעלי הדין

Go

81

סעיף 431

ביטול דחיית הערעור

Go

81

סעיף 432

שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין

Go

81

סעיף 433

טענות בעלי הדין

Go

81

סעיף 434

שמיעת ערעור שלא בפני בעל הדין כשהוטל מאסר שנה או עונש קל מזה

Go

81

סעיף 435

קבלת ראיות בערעור

Go

82

סעיף 435א

ערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה

Go

82

סעיף 436

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על פסק דין

Go

82

סעיף 437

פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על החלטה שאינה פסק דין

Go

82

סעיף 438

ראיות במשפט שהוחזר לדיון

Go

82

סעיף 439

קריאת פסק הדין בערעור

Go

82

סעיף 440

דחיית ערעור למרות פגם משפטי בפסק הדין

Go

82

 

סימן ב' – ערעור על פסק דין או על החלטה בענין מעצר של בתי משפט צבאיים

Go

82

סעיף 440א

הגדרות

Go

83

סעיף 440ב

זכות ערעור

Go

83

סעיף 440ב1

זכות ערעור על החלטה בענין מעצר

Go

83

סעיף 440ב2

תחולת הוראות

Go

83

סעיף 440ג

כיצד נוהגים בערעור

Go

83

סעיף 440ד

סמכויות נוספות של בית הדין הצבאי לערעורים

Go

83

סעיף 440ה

שחרור בערבות

Go

83

סעיף 440ו

אישור

Go

84

סעיף 440ז

ביצוע

Go

84

סעיף 440ח

משפט חוזר על פסק דין של בית משפט צבאי

Go

84

 

סימן ג' – ערעור לבית המשפט העליון

Go

84

סעיף 440ט

ערעור לבית המשפט העליון

Go

84

 

פרק שישי: פסק דין חלוט והקלה בעונש

Go

84

סעיף 441

פסק דין חלוט

Go

84

סעיף 442

הקלה בעונש

Go

85

סעיף 443

חוות דעתו של פרקליט צבאי

Go

85

 

פרק שביעי: משפט חוזר

Go

85

סעיף 445

משפט חוזר לטובת הנידון

Go

85

סעיף 446

משפט חוזר בכל עת

Go

86

סעיף 447

בקשת משפט חוזר

Go

86

סעיף 448

החלטה בבקשה

Go

86

סעיף 449

בדיקה וחקירה מקודמת להכנת חוות דעת

Go

86

סעיף 450

בית הדין הדן במשפט חוזר

Go

86

סעיף 451

הרכבת מותב בית הדין

Go

86

סעיף 452

הליכי הדין במשפט חוזר

Go

86

סעיף 453

פסק דין ללא שמיעת עדויות

Go

86

סעיף 454

פסק דין במשפט חוזר שנשמעו בו עדויות

Go

86

סעיף 455

קבלת עדויות במשפט הראשון כראיה

Go

86

סעיף 456

ערעור

Go

86

סעיף 456א

זיכוי בלא עריכת משפט חוזר

Go

86

סעיף 457

פרסום זיכוי במשפט חוזר

Go

87

 

פרק שמיני: הוראות כלליות

Go

87

סעיף 458

החלפת שופט צבאי

Go

87

סעיף 459

סמכות למי שבא במקומו של מפקד

Go

87

סעיף 460

עניינים בלתי צפויים

Go

87

 

חלק ו' – בית דין שדה

Go

87

סעיף 461

הנהגת בתי דין שדה

Go

87

סעיף 462

הסמכות להרכיב בית דין שדה

Go

87

סעיף 463

תחום סמכות מפקד שהוסמך להרכיב בית דין שדה

Go

87

סעיף 464

סמכות השיפוט של בית דין שדה

Go

87

סעיף 465

הרכב בית דין שדה

Go

87

סעיף 466

זימון בית דין שדה

Go

88

סעיף 467

הסכמה להרכיב ולזמן בית דין שדה

Go

88

סעיף 468

תובע וסניגור

Go

88

סעיף 469

סניגור לפי בחירת הנאשם

Go

88

סעיף 470

כתב האישום

Go

88

סעיף 471

סדרי דין

Go

88

סעיף 472

דיון שטרם הוכרע

Go

88

סעיף 473

ערעור על פסק דין של בית דין שדה

Go

88

סעיף 474

ביצוע גזר דין של בית דין שדה

Go

88

סעיף 475

עדיפות חלק זה על הוראות אחרות

Go

88

 

חלק ז' – דיני ראיות

Go

88

סעיף 476

דיני הראיות הכללים

Go

88

סעיף 477

הודאת הנאשם כראיה

Go

88

סעיף 478

הודאת הנאשם מרצונו הטוב

Go

88

סעיף 479

אמרת נאשם אחד כנגד נאשמים אחרים

Go

89

סעיף 480

טפסים מודפסים של פרסומים צבאיים רשמיים

Go

89

סעיף 481

תעודות צבאיות כראיה

Go

89

סעיף 482

תעודות שוטר כראיה על מאסר

Go

89

סעיף 483

מסמכים צבאיים אחרים

Go

89

סעיף 484

חזקת פרסום

Go

89

סעיף 485

העתקים

Go

89

סעיף 486

פרוטוקול של בית דין צבאי

Go

89

סעיף 487

הגשת מסמכים לבית דין צבאי

Go

89

סעיף 488

מסמכים צבאיים כראיה לבתי המשפט

Go

89

סעיף 488א

הודעה בכתב כראיה בבית דין צבאי לתעבורה

Go

89

 

חלק ח' – ביצוע פסקי דין

Go

90

 

פרק ראשון: ביצוע

Go

90

סעיף 489

ביצוע פסק דין

Go

90

סעיף 489א

תחילת פסילה ותקופתה

Go

90

סעיף 490

פיצוי לנאשם שזוכה

Go

90

סעיף 491

חישוב תקופות מאסר, מחבוש וריתוק

Go

90

סעיף 491א

ניכוי עונש או מעצר

Go

90

סעיף 493

ביצוע עונש מוות

Go

90

סעיף 494

מקום ביצועו של עונש מאסר

Go

91

סעיף 495

נידון צבאי בבית סוהר אזרחי

Go

91

סעיף 496

ביצוע מחבוש

Go

91

סעיף 497

גביית קנסות ופיצויים ותוספת פיגור

Go

91

סעיף 498

דין פיצויים שנפסקו לאדם פרטי

Go

91

סעיף 499

ביצוע מאסר או מחבוש של בית דין שדה או בית דין צבאי ימי

Go

91

סעיף 500

אסיר לקוי בנפשו

Go

91

סעיף 501

החזרה למאסר

Go

91

סעיף 502

שחרור מהצבא אינו משחרר מנשיאת עונש

Go

91

סעיף 503

תקנות בית הסוהר

Go

91

סעיף 503א

מכתבי כלואים

Go

92

סעיף 504

תקנון חדרי משמר ומחנות מעצר

Go

92

סעיף 505

קביעת בתי סוהר ומחנות מעצר

Go

92

סעיף 506

פרסום תקנון וצווים

Go

92

סעיף 507

קביעת חדר משמר צבאי

Go

92

סעיף 508

הוראות הרמטכ"ל

Go

92

 

פרק שני: עיון בעונש

Go

92

סעיף 509

ועדה לעיון בעונש

Go

92

סעיף 510

המתקת העונש או החלפתו

Go

92

סעיף 511

הוראות בדבר דיוני הועדה

Go

93

סעיף 512

הבאת פסקי דין לעיון הועדה

Go

93

סעיף 513

שמירת דינים אחרים

Go

94

 

חלק ח'1 – זכויות נפגעי עבירה

Go

94

 

פרק א': עקרונות כלליים

Go

94

סעיף 513א

מטרה   חלק ח'1

Go

94

סעיף 513ב

הגדרות   חלק ח'1

Go

94

סעיף 513ג

עקרונות

Go

94

סעיף 513ד

דרכי התאמה במימוש זכויות נפגעי עבירה

Go

94

סעיף 513ה

הבטחת זכויות

Go

94

 

פרק ב': זכויותיו של נפגע עבירה בהליך פלילי

Go

94

סעיף 513ו

הגנה

Go

95

סעיף 513ז

הגבלה על מסירת פרטים אישיים על נפגע עבירה

Go

95

סעיף 513ח

זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי

Go

95

סעיף 513ט

זכות עיון בכתב אישום

Go

96

סעיף 513י

זכות לקבל מידע על מאסר או משמורת אחרת

Go

96

סעיף 513יא

זכות לקבל מידע על שירותי סיוע

Go

96

סעיף 513יב

ניהול הליכים בזמן סביר

Go

96

סעיף 513יג

חקירה של גוף חוקר בדבר עבר מיני

Go

96

סעיף 513יד

זכות לנוכחות מלווה בחקירה

Go

96

סעיף 513טו

זכות נפגע עבירת מין לבחור את מין החוקר

Go

96

סעיף 513טז

סכות לנוכחות בדיון הנערך בדלתיים סגורות

Go

96

סעיף 513יז

זכות להביע עמדה לעניין ביטול כתב אישום

Go

97

סעיף 513יח

זכות להביע עמדה לעניין הסדר טיעון

Go

97

סעיף 513יט

הצהרת נפגע

Go

97

סעיף 513כ

זכות להביע עמדה לפני רשות מוסמכת להפחתת עונש

Go

97

סעיף 513כא

זכות להביע עמדה לעניין חנינה והקלה בעונש

Go

98

סעיף 513כב

הגנה מפני משפט פלילי או אזרחי

Go

98

סעיף 513כג

זכאות בני משפחה

Go

98

סעיף 513כד

הקמת יחידות סיוע בתביעה הצבאית

Go

98

סעיף 513כה

מינוי אחראים במשטרה הצבאית

Go

98

 

פרק ג': הוראות שונות

Go

98

סעיף 513כו

הודעות

Go

98

סעיף 513כז

שינוי התוספות

Go

98

סעיף 513כח

תקנות לעניין חלק ח'1

Go

98

 

חלק ט' – עבירות מיוחדות

Go

99

סעיף 514

בזיון בית דין צבאי

Go

99

סעיף 515

בזיון בית דין לגבי שופט חוקר ואחרים

Go

99

סעיף 516

התחמקות מעדות בפני קצין בודק

Go

99

סעיף 518

התחזות כחייל

Go

99

סעיף 518א

ציון דרגה, תפקיד או שם יחידה

Go

99

סעיף 518ב

לבישת מדי צבא

Go

99

סעיף 519

עיכוב תעודות

Go

99

סעיף 519א

תקיפת שוטר צבאי

Go

99

סעיף 520

חייל המסרב להישמע לפקודות

Go

99

סעיף 521

שיפוט

Go

100

 

חלק י' – הוראות שונות

Go

100

סעיף 522

דרגות לענין חוק זה

Go

100

סעיף 523

החרמת מכשירי עבירה

Go

100

סעיף 524

הוראות בית הדין על החזרת רכוש

Go

100

סעיף 525

החזרת רכוש שלא בגזר דין

Go

100

סעיף 526

שמירת זכויות

Go

100

סעיף 527

הזמנת חיילים כעדים

Go

100

סעיף 528

הזמנת עדים אחרים

Go

100

סעיף 529

צו להבאת עד שהוזמן ולא בא

Go

100

סעיף 530

צו הבאה במקום הזמנה

Go

100

סעיף 531

דין צו הבאה

Go

100

סעיף 532

הזמנת עדים על ידי שופט חוקר

Go

100

סעיף 533

הורדה מדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון

Go

100

סעיף 533א

הורדה מדרגה בנסיבות מיוחדות

Go

101

סעיף 534

חיוב בתשלום נזקים שנגרמו למתקנים

Go

101

סעיף 535

גביית סכומים שהוטלו על קבוצה

Go

101

סעיף 536

החזרת סכומים שנגבו

Go

102

סעיף 537

ועדות חקירה

Go

102

סעיף 538

חומר ועדת חקירה לא ישמש ראיה במשפט

Go

102

סעיף 539

זכותו של חייל בחקירה הנוגעת לשמו הטוב

Go

102

סעיף 539א

תחקיר צבאי

Go

102

סעיף 540

אצילת סמכויות

Go

103

סעיף 541

תחולת חוק העונשין

Go

103

סעיף 541א

המלצה לנשיא המדינה לעניין עבירות שעבר חייל לפני גיוסו

Go

103

 

חלק י"א – בירור קבילות חיילים

Go

104

סעיף 542

סייג ל"חייל"

Go

104

סעיף 543

מינוי נציב קבילות חיילים

Go

104

סעיף 543א

מועד הבחירה

Go

104

סעיף 543ב

ממלא מקום לנציב

Go

104

סעיף 544

קבילה של מי

Go

104

סעיף 545

דרך הגשת קבילה

Go

104

סעיף 546

קבילה על מי

Go

105

סעיף 547

קבילה על מה

Go

105

סעיף 548

קבילות שאין לברר אותן

Go

105

סעיף 549

קבילות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת

Go

105

סעיף 549א

העברת קבילה לפרקליט הצבאי הראשי

Go

105

סעיף 550

פתיחת הבירור

Go

106

סעיף 551

דרכי הבירור

Go

106

סעיף 552

הפסקת הבירור

Go

106

סעיף 553

תוצאות הבירור

Go

106

סעיף 554

סייגים להודעה

Go

106

סעיף 555

זכויות וסעדים

Go

107

סעיף 556

חובת סודיות

Go

107

סעיף 557

דין וחשבון

Go

107

סעיף 558

אי תלותו של הנציב

Go

107

 

חלק י"ב – ביצוע ותקנות

Go

107

סעיף 559

ביצוע ותקנות

Go

107

סעיף 560

ביטול

Go

107

סעיף 561

הוראות מעבר

Go

107

סעיף 562

שמירת התקנות לגבי נעדרים ועריקים

Go

108

סעיף 563

תחילת תוקף

Go

108

 

תוספת ראשונה

Go

108

 

חלק ב'

Go

109

 

תוספת שנייה

Go

114

 

תוספת שלישית

Go

115

 

תוספת רביעית

Go

115

 

תוספת חמישית

Go

116

 

תוספת שישית

Go

116

 

תוספת שביעית

Go

117

 

תוספת שמינית

Go

117

 


חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955*

חלק א' – עקרונות כלליים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "צבא" - צבא- הגנה לישראל;

          "חייל" –

(תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

(1)   אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, (להלן - חייל בשירות חובה), או על פי התנדבות, בין בדרך של התחייבות לשירות קבע ובין בדרך אחרת;

(תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 58) תשס"ח-2008

(2)   אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או על פי התנדבות (להלן - איש מילואים), כשהוא בשירות;

מיום 5.8.1987

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ז מס' 1222 מיום 5.8.1987 עמ' 152 (ה"ח 1821)

"חייל" –

(1) אדם הנמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון, התש"ט-1949 חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, (להלן - חייל בשירות חובה), או על פי התנדבות, בין בדרך של התחייבות לשירות קבע ובין בדרך אחרת;

(2) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון, התש"ט-1949 חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, או על פי התנדבות (להלן - איש מילואים), כשהוא בשירות;

 

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 513 (ה"ח 295)

(2) אדם הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, על פי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986 חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, או על פי התנדבות (להלן - איש מילואים), כשהוא בשירות;

 

          "הרמטכ"ל" - ראש המטה הכללי של הצבא;

          "מעשה", לרבות מחדל;

          "מפקד", לגבי כל מי שחוק זה חל עליו - הגבוה ממנו בדרגה, לרבות מי שלפי פקודות הצבא או לפי הנוהג בצבא רשאי לתת לו פקודה אף אם איננו גבוה ממנו בדרגה;

          "רכוש צבאי", לרבות רכוש הנמצא בשימושו או בחזקתו של הצבא;

          "אויב", לרבות פורעים מזויינים ומורדים מזויינים וכל מי שמשתתף בפעולה מזויינת נגד הצבא או נגד כוחות מזויינים הפועלים בשיתוף עם הצבא;

          "נשק", לרבות חלקים ואביזרים של כלי נשק, תחמושת, חמרי נפץ וציוד לחימה אחר, מכשירים המשמשים כלי עזר להפעלה או להכוונה של נשק, בין שהנשק ראוי לשימוש ובין שאינו ראוי;

(תיקון מס' 12) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004

          "פקודות הצבא" - הוראות הפיקוד העליון פקודות המטה הכללי, ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בסעיף 2א(ג);

מיום 21.6.1979

תיקון מס' 12

ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 108 (ה"ח 1197)

החלפת הגדרת "פקודות הצבא"

הנוסח הקודם:

"פקודות הצבא" – הוראות הפיקוד העליון שהרמטכ"ל הוסמך על ידי שר הבטחון להוציאן, פקודות המטה הכללי, פקודות מפקדת חיל האויר ופקודות מפקדת חיל הים;

 

מיום 9.2.2004

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ד מס' 1924 מיום 9.2.2004 עמ' 290 (ה"ח 3100)

"פקודות הצבא" – הוראות הפיקוד העליון ופקודות המטה הכללי פקודות המטה הכללי, ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בסעיף 2א(ג);

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

          "שופט חוקר" - שופט צבאי-משפטאי בבית הדין הצבאי לערעורים, בבית הדין הצבאי המיוחד או בבית דין צבאי מחוזי שנתמנה על ידי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לערוך חקירה מוקדמת או לחקור בסיבות מוות, הכל לפי הענין.

מיום 31.10.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 432 מיום 31.7.1964 עמ' 148 (ה"ח 537)

הוספת הגדרת "שופט חוקר"

          "קצין שיפוט" - קצין שיפוט זוטר וקצין שיפוט בכיר;

(תיקון מס' 10) תשל"ח-1978

          "קצין שיפוט זוטר" - מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סרן ואינו קצין שיפוט בכיר או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט זוטר;

מיום 25.2.1978

תיקון מס' 10

ס"ח תשל"ח מס' 884 מיום 25.2.1978 עמ' 68 (ה"ח 1285)

"קצין שיפוט זוטר" – מפקד יחידה שדרגתו אינה למטה מדרגת סרן ואינו קצין שיפוט בכיר, או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט זוטר;

          "קצין שיפוט בכיר" - מפקד יחידה שדוגתו אינה למטה מדרגת סגן אלוף, או קצין אחר שהרמטכ"ל העניק לו סמכות של קצין שיפוט בכיר;

(תיקון מס' 14)  תשמ"ב-1981

          "קצין מוסמך" - קצין שיפוט בכיר שהסמיך אותו הפרקליט הצבאי הראשי לדון בדין משמעתי בעבירת תנועה, כפי שהוגדרה בפקודות הצבא;

מיום 21.1.1982

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ב מס' 1038 מיום 21.1.1982 עמ' 22 (ה"ח 1489)

הוספת הגדרת "קצין מוסמך"

(תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 46) תשס"ד-2004

          "בעל הכשרה משפטית" - מי שרשום, או זכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין או מי שהוא בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (בחוק זה – חוק לשכת עורכי הדין);

מיום 25.6.1986

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ו מס' 1183 מיום 25.6.1986 עמ' 172 (ה"ח 1756)

החלפת הגדרת "בעל הכשרה משפטית"

הנוסח הקודם:

"בעל הכשרה משפטית" – מי שרשום או זכאי להיות רשום בפנקס עורכי הדין או מי שגמר חוק לימודיו המשפטיים באוניברסיטה, בבית ספר למשפטים או במוסד מקצועי אחר, שאושרו לכך על ידי המועצה המשפטית;

 

מיום 21.3.2004

תיקון מס' 46

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 325 (ה"ח 3150)

"בעל הכשרה משפטית" – מי שרשום, או זכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין או מי שהוא בעל השכלה משפטית גבוהה כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (בחוק זה – חוק לשכת עורכי הדין);

(תיקון מס' 17)  תשמ"ו-1986

          "בעל נסיון משפטי" של תקופה מסויימת – בעל הכשרה משפטית שכיהן או עסק אותה תקופה באחת הכהונות או באחד העיסוקים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 2 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), או בתקנות שהותקנו לצורך אותו סעיף, ובלבד שלפחות מחצית תקופת הכהונה או העיסוק היתה בארץ;

מיום 25.6.1986

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ו מס' 1183 מיום 25.6.1986 עמ' 172 (ה"ח 1756)

"בעל נסיון משפטי" של תקופה מסויימת — בעל הכשרה משפטית שכיהן או עסק אותה תקופה באחת –הכהונות או באחד העיסוקים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 2 לחוק השופטים, התשי"ג-1953 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט), או בתקנות שהותקנו לצורך אותו סעיף, ובלבד שלפחות מחצית תקופת הכהונה או העיסוק היתה בארץ;

          "עבירה צבאית" - עבירה לפי חלק ב';

(תיקון מס' 46) תשס"ד-2004

          "טענת פסלות" – טענת בעל דין כי מתקיימת עילת פסלות לפי סעיף 310;

מיום 21.3.2004

תיקון מס' 46

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 325 (ה"ח 3150)

הוספת הגדרת "טענת פסלות"

(תיקון מס' 40) תשס"ב-2002

          "הנציב" – נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002;

מיום 5.8.2002

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 עמ' 597 (ה"ח 3085)

הוספת הגדרת "הנציב"

(תיקון מס' 67) תשע"ה-2014

          "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור.

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ה מס' 2479 מיום 4.12.2014 עמ' 46 (ה"ח 772)

הוספת הגדרת "בן זוג"

מונחים מחוק העונשין, תשל"ז-1977 (תיקון מס' 19) תשמ"ז-1987

2.    בחוק זה תהא משמעותם של המונחים הבאים כמשמעותם בחוק העונשין, תשל"ז-1977, והם: "חבלה", "ביודעין", "טענת שוא", "פרסום", "החזקה" ו-"להחזיק ברשות".

מיום 5.8.1987

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ז מס' 1222 מיום 5.8.1987 עמ' 152 (ה"ח 1821)

2. בחוק זה תהא משמעותם של המונחים הבאים כמשמעותם בפקודת החוק הפלילי, 1936 בחוק העונשין, תשל"ז-1977, והם: "חבלה", "ביודעין", "טענת שוא", "פרסום", "החזקה" ו-"להחזיק ברשות".

הוראות ופקודות כלליות (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979

2א.     (א)  הוראות הפיקוד העליון הן הוראות כלליות שיוציא הרמטכ"ל באישור שר הבטחון, והן יקבעו עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.

          (ב)  פקודות המטה הכללי הן פקודות כלליות שיוציא הרמטכ"ל, והן יקבעו פרטים בנושאים האמורים בסעיף קטן (א).

          (ג)   בהוראות הפיקוד העליון ניתן לקבוע סוגים אחרים של פקודות כלליות המחייבות בצבא (להלן - פקודות כלליות אחרות) והמוסמכים להוציאן.

מיום 21.6.1979

תיקון מס' 12

ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 108 (ה"ח 1197)

הוספת סעיף 2א

פטור מפרסום ברשומות (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979

2ב.     הוראות ופקודות כאמור בסעיף 2א אינן טעונות פרסום ברשומות ויובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיורה הרמטכ"ל.

מיום 21.6.1979

תיקון מס' 12

ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 108 (ה"ח 1197)

הוספת סעיף 2ב

דין הוראות ופקודות כלליות (תיקון מס' 12) תשל"ט-1979 (תיקון מס' 45) תשס"ד-2004

3.    (א)  לענין חוק זה רואים את פקודות הצבא כדינים.

          (ב)  מקום שבו קיימת סתירה בין הוראת הפיקוד העליון לבין פקודת המטה הכללי או פקודה כללית אחרת - עדיפה הוראת הפיקוד העליון; מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה הכללי לבין פקודה כללית אחרת - עדיפה פקודת המטה הכללי.

מיום 21.6.1979

תיקון מס' 12

ס"ח תשל"ט מס' 935 מיום 21.6.1979 עמ' 108 (ה"ח 1197)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

דין פקודות הצבא

3. לענין חוק זה רואים את פקודות הצבא כדינים.

 

מיום 9.2.2004

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ד מס' 1924 מיום 9.2.2004 עמ' 290 (ה"ח 3100)

(א) לענין חוק זה רואים את פקודות הצבא ופקודות כלליות אחרות כדינים.

פרק שני: תחולת החוק

תחולת החוק עד לשחרור מן הצבא

4.    מי שנתקבל כדין, או דימו בתום לב שנתקבל כדין, לכוחות הסדירים של הצבא או לשירות בכוחות המילואים של הצבא, יחול עליו חוק זה כל עוד לא קיבל שחרור מן הכוחות הסדירים או מאותו שירות מילואים.

תחילת שירותו של מתנדב בכוחות המילואים

5.    הנמנה עם כוחות המילואים על פי התנדבות שנקרא להתייצב לשירות מילואים מסויים בהתאם להתנדבותו, רואים אותו לענין חוק זה כאילו היה בשירות מן הזמן שנקבע להתייצבותו לאותו שירות.

תחולת החוק על מי שחדל מהיות חייל

6.    (א)  אדם שעבר עבירה בהיותו חייל ולאחר ביצוע העבירה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות חייל, יחול עליו חוק זה בכל ענין הנוגע לאותה עבירה.

          (ב)  לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי על עבירה כאמור, תוך מאה ושמונים יום מהיום שבו חדל להיות חייל כאמור, והיא אינה עבירה לפי סעיף 43, 92, 98 או 99, יחדל חוק זה לחול עליו לגבי אותה עבירה.

(תיקון מס' 11) תשל"ח-1978

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) תפקע התחולה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי עבירה מן העבירות המנויות להלן אם לא הוגש כתב אישום עליה לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שאדם שעבר אותה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות חייל:

(תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

(1)   עבירה צבאית שענשה מאסר שנתיים ומעלה;

(תיקון מס' 23) תשנ"ג-1993

(2)   עבירה שאינה צבאית שהיא פשע וכן עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, או עבירה על סעיף 64 לפקודת התעבורה.

(תיקון מס' 11) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

          (ד)  על אף ההגבלות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כאשר בוצעה עבירה בידי חיילים שהינם צדדים לעבירה, כאמור בסימן ב' לפרק ה' לחוק העונשין, תשל"ז–1977, כל זמן שחוק זה חל על אחד מהם הוא יחול על כולם.

(תיקון מס' 11) תשל"ח-1978

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מדיני ההתיישנות לפי חוק זה או לפי חוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

מיום 21.7.1978

תיקון מס' 11

ס"ח תשל"ח מס' 903 מיום 21.7.1978 עמ' 161 (ה"ח 1342)

הוספת סעיפים קטנים 6(ג), 6(ד) ו-6(ה)

 

מיום 4.2.1993

תיקון מס' 23

ס"ח תשנ"ג מס' 1411 מיום 4.2.1993 עמ' 50 (ה"ח 2049, ה"ח 2076, ה"ח 2119, ה"ח 2143)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) תפקע התחולה האמורה בסעיף קטן (א) לגבי עבירה מן העבירות המנויות להלן אם לא הוגש כתב אישום עליה לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שאדם שעבר אותה חדל, לחלוטין או לשעה, מהיות חייל:

(1) עבירה צבאית שענשה מאסר שנתיים ומעלה שנעברה במדינה או מחוצה לה;

(2) עבירה שאינה צבאית שהיא פשע שנעברה מחוץ למדינה, ובית משפט בישראל אינו מוסמך לשפוט עליה לפי פרק ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וכן עבירה על סעיף 304 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, או עבירה על סעיף 64 לפקודת התעבורה.

 

מיום 5.3.1998

תיקון מס' 34

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 144 (ה"ח 2608)

(ד) על אף ההגבלות האמורות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), כאשר בוצעה עבירה בידי חיילים שותפים לדבר, כאמור בפרק ד' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 שהינם צדדים לעבירה, כאמור בסימן ב' לפרק ה' לחוק העונשין, תשל"ז–1977, כל זמן שחוק זה חל על אחד מהם הוא יחול על כולם.

תחולת החוק על מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא

7.    מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא כדי להחזיקו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה, תש"ט-1949, ועשה בו או לגביו מעשה המהווה עבירה על הסעיפים 45(3), 76(ג), 78, 79, 80, 85 או 133 לחוק זה, יחול עליו חוק זה בכל ענין הנוגע לאותו מעשה.

תחולת החוק על בני אדם הנתונים במשמורת הצבא או עובדים בצבא

8.    גם על אלה יחול חוק זה, אף אם אינם חיילים כהגדרתם בסעיף 1:

(1)   הנמצא כדין במשמורת הצבא;

(2)   העובד בשירות הצבא, או העובד במפעל המשרת את הצבא וששר הבטחון קבע אותו בצו כשירות צבאי לענין סעיף זה;

(3)   העובד בשליחות הצבא.

התאמת מונחים לענין עובד במפעל המשרת את הצבא (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

8א.     לענין תחולת חוק זה על עובד במפעל המשרת את הצבא וששר הבטחון קבע אותו בצו כשירות צבאי לפי סעיף 8(2), "צבא" – גם מפעל כאמור במשמע.

מיום 31.10.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 432 מיום 31.7.1964 עמ' 148 (ה"ח 537)

הוספת סעיף 8א

 

הודעת הצו

9.    (א)  צו כאמור בסעיף 8(2) יכול להיות כללי, מסוייג או אישי, ואין חובה לפרסמו ברשומות.

          (ב)  תחילת תקפו של צו כאמור יהיה כתום שני חדשים מיום נתינתו, אולם לא יחול על אדם אלא משהודע לו; ולגבי מי שהיה בשירות שעליו חל הצו בזמן נתינתו - לא יחול הצו אלא כתום שני חדשים מיום ההודעה.

תחולת החוק על שבויי מלחמה

10.  חוק זה יחול על שבוי מלחמה בהתחשב עם כל הוראה שנקבעה בתקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון, בהסכמת שר המשפטים, לשם התאמת הוראות חוק זה עם האמנות הבינלאומיות שישראל התקשרה בהן.

תחולת החוק על איש מילואים שאינו בשירות (תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

11.  (א)  איש מילואים שאינו בשירות שעבר אחת העבירות המנויות להלן יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, ואלו הן:

 

(תיקון מס' 45) תשס"ד-2004

(1)   מעשה המהווה עבירה לפי הסעיפים 57, 94א, 99, 100, 101, 102, או 104, 109(א)(1) או 131;

(2)   מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 59 או 62, ועשה את המעשה כלפי מפקדו באשר הוא מפקדו, או כלפי מי שהיה מפקדו כאשר היה מפקדו;

(3)   מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 64 ועשה את המעשה לגבי חייל הבא לשים אותו במשמורת לפי חוק זה;

(4)   מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 65, ועשה את המעשה כלפי פקודו באשר הוא פקודו;

(5)   מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 85, לגבי נשק שקיבל מטעם הצבא;

(תיקון מס' 58) תשס"ח-2008

(6)   מעשה המהווה עבירה לפי תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, והמטילות חובות על אנשי מילואים כשאינם בשירות.

          (ב)  אדם שעבר עבירה כאמור בסעיף קטן (א) בהיותו איש מילואים, יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה אף לאחר שחדל להיות נמנה עם כוחות המילואים; אולם אם לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שבו נעברה העבירה והיא איננה עבירה לפי סעיף 99, יחדל חוק זה לחול עליו לגבי אותה עבירה.

מיום 31.10.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 432 מיום 31.7.1964 עמ' 148 (ה"ח 537)

(א) איש מילואים שעבר אחת העבירות המנויות להלן יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, אף אם חדל להיות נמנה עם כוחות המילואים. ואלו הן איש מילואים שאינו בשירות שעבר אחת העבירות המנויות להלן יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, ואלו הן:

(1) מעשה המהווה עבירה לפי הסעיפים 57, 99, 100, 101, 102, או 104 104, 109(א)(1) או 131;

(2) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 59 או 62, ועשה את המעשה כלפי מפקדו באשר הוא מפקדו, או כלפי מי שהיה מפקדו כאשר היה מפקדו;

(3) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 64 ועשה את המעשה לגבי חייל הבא לשים אותו במשמורת לפי חוק זה;

(4) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 65, ועשה את המעשה כלפי פקודו באשר הוא פקודו;

(5) מעשה המהווה עבירה לפי סעיף 85, לגבי נשק שקיבל מטעם הצבא;

(6) מעשה המהווה עבירה לפי תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949, והמטילות חובות על אנשי מילואים כשאינם בשירות.

(ב) לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי על איש מילואים על עבירה כאמור תוך שנה מהיום שבו נעברה העבירה, והיא איננה עבירה לפי סעיף 99, יחדל חוק זה לחול עליו לגבי אותה עבירה.

(ב) אדם שעבר עבירה כאמור בסעיף קטן (א) בהיותו איש מילואים, יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה אף לאחר שחדל להיות נמנה עם כוחות המילואים; אולם אם לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שבו נעברה העבירה והיא איננה עבירה לפי סעיף 99, יחדל חוק זה לחול עליו לגבי אותה עבירה.

 

מיום 9.2.2004

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ד מס' 1924 מיום 9.2.2004 עמ' 290 (ה"ח 3100)

(א) איש מילואים שאינו בשירות שעבר אחת העבירות המנויות להלן יחול עליו חוק זה בכל הנוגע לאותה עבירה, ואלו הן:

(1) מעשה המהווה עבירה לפי הסעיפים 57, 94א, 99, 100, 101, 102, 104, 109(א)(1) או 131;

 

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 58

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 513 (ה"ח 295)

(6) מעשה המהווה עבירה לפי תקנות שהותקנו על ידי שר הבטחון לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949 [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, והמטילות חובות על אנשי מילואים כשאינם בשירות.

עבריין ששהה מחוץ למדינה (תיקון מס' 14) תשמ"ב-1981

12.  לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי מפני שהותו של הנאשם מחוץ לישראל, לא יבוא הזמן ששהה מחוץ לישראל במנין התקופות האמורות בסעיפים 6 ו-11.

מיום 21.1.1982

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ב מס' 1038 מיום 21.1.1982 עמ' 22 (ה"ח 1489)

12. לא הוגש כתב אישום לבית דין צבאי מפני שהותו של הנאשם מחוץ לישראל, לא יבוא הזמן ששהה מחוץ לישראל במנין התקופה של מאה ושמונים יום לפי סעיף 6 ושל שנה לפי סעיף 11 במנין התקופות האמורות בסעיפים 6 ו-11.

סמכות שפיטה בעבירות צבאיות

13.  (א)  בית דין צבאי מוסמך לדון חייל שעשה מעשה המהווה עבירה צבאית, בין שעבר אותה במדינה ובין מחוצה לה; אין הוראה זו גורעת מסמכותו של כל בית משפט אחר במדינה לשפוט את החייל על אותו מעשה אם הוא מהווה עבירה לפי דין אחר.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

          (ב)  מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) לא יישפט בבית דין צבאי על עבירות אלה:

(1)   עבירה לפי סעיף 43(1) ו-(5) ולפי סעיף 45(1), (3) ו-(5);

(2)   עבירה לפי סעיפים 65, 67, 71, 95, 96, 98, 99, 129 ו-130;

(3)   עבירה לפי סעיפים 126, 127 ו-128 אלא אם נעברה העבירה במקום שבהחזקת הצבא.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

          (ג)   מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) הרי, נוסף לעבירות הצבאיות המנויות בסעיף קטן (ב), לא יישפט בבית דין צבאי בתקופה שאיננה תקופת לחימה גם על עבירות אלה:

(1)   עבירה לפי סעיפים 61, 92, 94, 100, 101, 102, 108(3), 128 ו-132;

(2)   עבירה לפי סעיף 49, אלא אם התכוון במעשה העבירה להפגין חוסר כבוד למפקד;

(3)   עבירה לפי סעיפים 109, 111, 112 ו-113 אלא אם הוזמן או בא לפני בית דין צבאי לרגל ענין שהגיע לידיעתו בקשר עם עבודתו בצבא.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ד-1964

          (ד)  שר הבטחון רשאי לקבוע בתקנות עבירות נוספות שעליהן לא יתן את הדין מי שחוק זה חל עליו, לפי סעיף 8(2), הכל בתנאים ובסייגים שיקבע.

מיום 31.10.1964

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ד מס' 432 מיום 31.7.1964 עמ' 148 (ה"ח 537)

(ב) מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) הרי, נוסף לעבירות הצבאיות שלפי טיבן אין לשפטו עליהן באשר אין הוא חייל כהגדרתו בסעיף 1, לא יישפט בבית דין צבאי בתקופה שאיננה תקופת לחימה גם על עבירות אלה:

(1) עבירה לפי סעיפים 61, 92, 94, 100, 108(3), 128, 129 ו-132;

(2) עבירה לפי סעיף 49, אלא אם התכוון במעשה העבירה להפגין חוסר כבוד למפקד;

(3) עבירה לפי סעיפים 109, 111, 112 ו-113 אלא אם העדות שהיא נושא העבירה קשורה בענין שהגיע לידיעתו של אדם כאמור בקשר עם עבודתו בצבא;

(4) עבירה לפי סעיפים 126 ו-127, אלא אם נעברה העבירה במקום המוחזק על ידי הצבא;

(5) עבירה אחרת ששר הביטחון קבע לגביה בתקנות כי עליה לא יתן את הדין כאמור, הכל בתנאים ובסייגים שקבע.

(ב) מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) לא יישפט בבית דין צבאי על עבירות אלה:

(1) עבירה לפי סעיף 43(1) ו-(5) ולפי סעיף 45(1), (3) ו-(5);

(2) עבירה לפי סעיפים 65, 67, 71, 95, 96, 98, 99, 129 ו-130;

(3) עבירה לפי סעיפים 126, 127 ו-128 אלא אם נעברה העבירה במקום שבהחזקת הצבא.

(ג) מי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) הרי, נוסף לעבירות הצבאיות המנויות בסעיף קטן (ב), לא יישפט בבית דין צבאי בתקופה שאיננה תקופת לחימה גם על עבירות אלה:

(1) עבירה לפי סעיפים 61, 92, 94, 100, 101, 102, 108(3), 128 ו-132;

(2) עבירה לפי סעיף 49, אלא אם התכוון במעשה העבירה להפגין חוסר כבוד למפקד;

(3) עבירה לפי סעיפים 109, 111, 112 ו-113 אלא אם הוזמן או בא לפני בית דין צבאי לרגל ענין שהגיע לידיעתו בקשר עם עבודתו בצבא.

(ד) שר הבטחון רשאי לקבוע בתקנות עבירות נוספות שעליהן לא יתן את הדין מי שחוק זה חל עליו, לפי סעיף 8(2), הכל בתנאים ובסייגים שיקבע.

סמכות לשפוט חייל בעבירות שאינן צבאיות

14.  בית דין צבאי מוסמך לדון חייל, פרט למי שחוק זה חל עליו על פי סעיף 8(2) ו-(3), שעבר בין במדינה ובין מחוצה לה עבירה כל שהיא שאיננה עבירה צבאית, אולם אם היה היועץ המשפטי לממשלה סבור שהעבירה לא נעברה במסגרת הצבא או עקב השתייכותו של הנאשם לצבא, רשאי הוא בכל עת, עד להחלטה בדבר הרשעה או זיכוי (להלן - הכרעת הדין), לצוות כי דינו יתברר בבית משפט אחר.

סמכות לשפוט עובדים בצבא בעבירות שאינן צבאיות

15.  בית דין צבאי מוסמך לדון אדם שחוק זה חל עליו לפי סעיף 8(2) ו-(3) ושעבר, בין במדינה ובין מחוצה לה, במסגרת הצבא או עקב השתייכותו לצבא, עבירה כל שהיא שאיננה עבירה צבאית, אולם רשאי היועץ המשפטי לממשלה בכל עת עד להכרעת הדין לצוות, כי דינו של האדם יתברר בבית-משפט אחר.

סמכות העמדה לדין בעבירת-חוץ (תיקון מס' 26)  תשנ"ד-1994

15א.  הגשת כתב אישום בעבירה שנעברה מחוץ למדינה אשר בית דין צבאי מוסמך לדון בה כאמור בסעיפים 13, 14 ו-15, אינה טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 358 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 15א

דין מי שחוק זה חל עליו ואינו חייל

16.  מי שאינו חייל כהגדרתו בסעיף 1, וחוק זה חל עליו - יהיה דינו לענין חוק זה, כדין חייל; וכל מקום שמדובר בחוק זה על חייל, גם אדם כאמור במשמע; והוא, כשאין הוראה אחרת.

חלק ב' – עבירות וענשים

פרק ראשון: אחריות לעבירה

תחולת חוק העונשין (תיקון מס' 34) תשנ"ח-1998

17.  מבלי לגרוע מהוראות סעיף 541, יחולו לגבי עבירות צבאיות הוראות פרק א' ופרק ב' בחלק המקדמי והוראות חלק א': כללי, לחוק העונשין תשל"ז-1977, בתיאומים המחויבים לפי הענין.

מיום 6.1.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ז מס' 837 מיום 6.1.1977 עמ' 43 (ה"ח 1241)

ביטול פסקה 17(13)

הנוסח הקודם:

(13) סעיף 21 – (לא תחול פעמיים אחריות פלילית על אדם מחמת אותה עבירה);

 

מיום 5.8.1987

תיקון מס' 19

ס"ח תשמ"ז מס' 1222 מיום 5.8.1987 עמ' 152 (ה"ח 1821)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

תחולת פקודת החוק הפלילי, 1936

17. הוראות הסעיפים של פקודת החוק הפלילי, 1936, המנויים להלן יחולו לגבי עבירות צבאיות, בתיאומים המחוייבים לפי הענין, ואלה הסעיפים: