חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, תשנ"ו-1996

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – קבורה ובתי עלמין

רשויות ומשפט מנהלי – קבורה – קבורה אזרחית חלופית

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קבורה בבית עלמין אזרחי

סעיף 2

2

Go

שמירת כבוד המת

סעיף 3

2

Go

קביעת מקום לבית עלמין אזרחי

סעיף 4

2

Go

תאגיד לעניני קבורה

סעיף 5

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

2

Go

תחולה

סעיף 7


חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, תשנ"ו-1996*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית עלמין אזרחי חלופי" - בית עלמין אזרחי שהקבורה בו תיעשה על פי השקפתו של אדם;

          "השר" - השר לעניני דתות[1].

קבורה בבית עלמין אזרחי

2.    אדם זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחר בכך; הבחירה יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת.

שמירת כבוד המת

3.    קבורה תיערך תוך שמירת כבוד המת.

קביעת מקום לבית עלמין אזרחי

4.    (א)  השר יקבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי לפי חוק זה; מקום כאמור יכול שיהיה חלק מבית עלמין אחר.

          (ב)  בתי העלמין יהיו באזורי הארץ השונים, ומרחקים סבירים ביניהם.

תאגיד לעניני קבורה

5.    בית עלמין אזרחי חלופי ינוהל בידי תאגיד לעניני קבורה.

ביצוע ותקנות

6.    השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה, תקנות לרישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהלי הקבורה.

תחולה

7.    הוראות פקודת בריאות העם, 1940, וחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, יחולו על חוק זה, בשינויים המחוייבים.

                                       שמעון פרס                                       שמעון שטרית

                                                 ראש הממשלה                                                השר לעניני דתות

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1584 מיום 21.3.1996 עמ' 249 (ה"ח תשנ"ו מס' 2520 עמ' 600).

[1] סמכויותיו הועברו לראש הממשלה י"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642. סמכויות ראש הממשלה הועברו לשר לשירותי דת י"פ תשס"ח מס' 5774 מיום 7.2.2008 עמ' 1820.