פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רופאים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רופאים

בריאות – רופאים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

 

פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה

Go

4

סעיף 2

רופא מורשה

Go

4

סעיף 3

ייחוד העיסוק

Go

4

סעיף 4

הזכאים לקבל רשיון

Go

4

סעיף 5

ייחוד הכינוי

Go

5

סעיף 6

איסור העסקת אדם שאינו רופא מורשה

Go

5

סעיף 7

העסקת אחיות חובשים ועוזרים

Go

5

סעיף 8

גביית שכר טרחה

Go

5

סעיף 9

איסור השימוש בכינוי שלא הורשה

Go

5

סעיף 10

עיסוק אחר

Go

5

סעיף 11

סייגים לפרסומת

Go

5

סעיף 12

שמירת דינים

Go

6

סעיף 15

רופא מורשה לא יעסוק ברפואת שיניים

Go

6

סעיף 16

רשות להחזיק סמים ותרופות

Go

6

סעיף 17

תארי מומחה בענפי הרפואה

Go

6

סעיף 17א

ייחוד פעולות

Go

6

 

פרק ב1: סטז'רים

Go

6

סעיף 17ב

בחינות לסטז'רים

Go

6

סעיף 17ג

חוות דעת על סטז'ר

Go

6

סעיף 17ד

החלת הוראות על סטז'רים

Go

6

סעיף 17ה

שיפוט משמעתי

Go

6

 

פרק ג': רישוי רופאים

Go

6

סעיף 18

בקשת רשיון ונתינתו

Go

6

סעיף 19

היתר זמני

Go

6

סעיף 19א

היתר מוגבל

Go

7

סעיף 20

בדיקת דיפלומות

Go

7

סעיף 21

רשיון לרופאי שיניים לעסוק באנסתזיה

Go

7

סעיף 22

תחום פעולותיו של בעל רשיון לעסוק באנסתזיה

Go

7

סעיף 23

דינו של בעל רשיון לעסוק באנסתזיה

Go

7

סעיף 24

ועדה מייעצת לענין רשיונות לרופאים

Go

7

סעיף 25

תקופת כהונתו של חבר הועדה

Go

7

סעיף 26

תפקיד ממלאי מקום

Go

7

סעיף 27

קיום תוקף

Go

8

סעיף 28

סדרי עבודת הועדה

Go

8

סעיף 29

בדיקה

Go

8

סעיף 30

מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון

Go

8

סעיף 31

ועדה רפואית

Go

8

סעיף 32

בדיקה רפואית למבקש רשיון

Go

8

סעיף 33

בדיקה רפואית לבעל רשיון

Go

8

סעיף 34

קבלת ראיות

Go

9

סעיף 35

התליית ביניים

Go

9

סעיף 36

חובת סודיות

Go

9

סעיף 37

ביצוע החלטת ועדה רפואית

Go

9

סעיף 38

דינו של רשיון מיוחד

Go

9

סעיף 38א

השגה על החלטה בבקשה לרישיון

Go

9

 

פרק ד': אמצעי משמעת

Go

10

סעיף 41

סמכויות השר

Go

10

סעיף 42

עזרה למי שאינו רופא מורשה

Go

10

סעיף 43

מתן תעודה כוזבת

Go

10

סעיף 44

הזדמנות להתגונן

Go

10

סעיף 44א

התלייה או הגבלה של רשיון

Go

10

סעיף 44ב

הארכת ההתליה

Go

11

סעיף 44ג

ערעור על התליית רישיון או הגבלתו בידי המנהל

Go

11

סעיף 44ד

הוראות מיוחדות לעניין רופא מורשה שהורשע בעבירת מין

Go

11

סעיף 45

סמכות המנהל לבטל רשיון

Go

12

סעיף 46

החזרת רשיון

Go

12

סעיף 47

ערעור על צו לפי סעיף 41

Go

12

 

פרק ה': עבירות, שפיטה ועונשין

Go

12

סעיף 48

דין המתחזה כרופא

Go

12

סעיף 49

דין המשתמש בתואר רפואי

Go

12

סעיף 50

השגת רשיון במרמה

Go

12

סעיף 51

העסקת עוזרים

Go

12

סעיף 52

הפרעה לבקורת

Go

12

סעיף 53

העסקה שלא  כדין ברפואה

Go

12

סעיף 54

עבירות אחרות

Go

12

סעיף 55

סמכויות אגב

Go

12

סעיף 56

הודעה על הרשעת רופא

Go

13

 

פרק ו': הוראות כלליות

Go

13

סעיף 57

ממלאי תפקיד של רופא

Go

13

סעיף 58

בקורת

Go

13

סעיף 59

פטור

Go

13

סעיף 59א

עיסוק באקופונקטורה

Go

13

סעיף 60

פרסום ברשומות

Go

13

סעיף 61

תקנות

Go

13

סעיף 62

אגרות

Go

14

 

לוח השוואה

Go

15

פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בפקודה זו –

          "בית חולים" - כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

הוספת הגדרת "בית חולים"

          "דיפלומה" - לרבות כל תואר, תעודה, מעמד, הסמכה או כתב שניתנו מאת אוניברסיטה או גוף אחר, או מאת הממשל של ארץ או מקום או מאת אנשים הפועלים מכוחו;

          "המועצה המדעית" - המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל, ובהעדרה - מי שלדעת השר ממלא את תפקידיה;

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

הוספת הגדרת "המועצה המדעית"

          "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות משנהו וכל נושא משרה במשרד הבריאות שהמנהל מינה אותו למלא תפקידים על פי פקודה זו[1];

          "חולה" - לרבות כל הנזקק לרופא;

          "מחלה מסכנת" - אחת מאלה:

(1)   מחלת נפש;

(2)   מחלה העשויה לסכן בריאות החולים שבטיפולו של רופא;

(3)   מחלה או כושר לקוי העשויים לשלול מרופא את היכולת לעסוק ברפואה לחלוטין, זמנית או חלקית;

          "עיסוק ברפואה" - בדיקת חולים ופצועים, אבחונם, ריפוים, מתן מרשם להם, פיקוח על נשים בזיקה להריון וללידה, או שירותים אחרים הניתנים בדרך כלל מידי רופא;

מיום תחילתן של התקנות לפי סעיף 59א לפקודה

ובלבד שתחילתן לא תקדם לששה חודשים מיום פרסומן

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

"עיסוק ברפואה" - בדיקת חולים ופצועים, אבחונם, ריפוים, מתן מרשם להם, פיקוח על נשים בזיקה להריון וללידה, או שירותים אחרים הניתנים בדרך כלל מידי רופא, לרבות ריפוי באקופונקטורה;

           "רשיון" - לרבות היתר זמני, היתר מוגבל ורשיון מיוחד;

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

הוספת הגדרת "רשיון"

          "השר" - שר הבריאות.

פרק ב': ייחוד העיסוק ברפואה

רופא מורשה

2.    מי שיש לו רשיון לפי פקודה זו, הוא רופא מורשה הרשאי לעסוק ברפואה.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

2. מי שיש לו רשיון או היתר זמני לפי פקודה זו, הוא רופא מורשה הרשאי לעסוק ברפואה.

 

ייחוד העיסוק

3.    (א)  מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק ברפואה או כמוכן לעסוק בה.

          (ב)  האמור בסעיף זה אינו בא למנוע -

(1)   רופא שיניים מורשה או רוקח בעל רשיון או מי שרשאי לעסוק במיילדוּת - מעסוק במקצועם לפי הפקודות החלות עליהם;

(2)   אחות או אדם אחר - מסיעוד חולים;

(3)   כל אדם - ממתן עצה או טיפול, באקראי ובלי שכר או גמול, או מעבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא מורשה;

(4)   פודיאטר ופודיאטר מנתח כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 – מביצוע פעולות שהותרו להם בתקנות שקבע השר.

מיום 24.3.2011

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 485 (ה"ח 269)

הוספת פסקה 3(ב)(4)

הזכאים לקבל רשיון

4.    (א)  מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה:

(1)   הוא אדם הגון;

(2)   הוא בעל השכלה רפואית;

(3)   הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף קטן ב(1);

(4)   הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל;

(5)   הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית.

          (א1) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות תנאים למתן פטור, מחובת בחינות כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולן או מקצתן.

          (א2) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הידע הבסיסי בשפה העברית.

          (ב)  ואלה בעלי השכלה רפואית לענין סעיף קטן (א):

(1)   מי שפקולטה או בית ספר לרפואה במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר;

(2)   מי שלמד רפואה באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם, ניתנה לו דיפלומה שהמנהל הכיר בה וסיים תקופת סטז' שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

4. (א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה:

(1) הוא אדם הגון;

(2) הוא בעל השכלה רפואית;

(3) הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף קטן ב(1);

(3) (4) הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל.

(א1) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות תנאים למתן פטור, מחובת בחינות כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולן או מקצתן.

(ב) ואלה בעלי השכלה רפואית לענין סעיף קטן (א):

(1) מי שפקולטה או בית ספר לרפואה במוסד להשכלה גבוהה בישראל העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא, ובלבד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר;

(2) מי שלמד רפואה באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם, ניתנה לו דיפלומה שהמנהל הכיר בה וסיים תקופת התמחות סטז' שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה.

 

מיום 16.9.2012

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2233 מיום 16.3.2010 עמ' 414 (ה"ח 304)

(א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רשיון לעסוק ברפואה:

(1) הוא אדם הגון;

(2) הוא בעל השכלה רפואית;

(3) הוא עמד בבחינות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית, זולת אם הוא בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף קטן ב(1);

(4) הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל;

(5) הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית.

(א1) המנהל רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות תנאים למתן פטור, מחובת בחינות כאמור בסעיף קטן (א)(3), כולן או מקצתן.

(א2) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין הידע הבסיסי בשפה העברית.

ייחוד הכינוי

5.    (א)  לא ישתמש אדם בכינוי "רופא", "עוסק ברפואה", "מנתח" או בכינוי דומה, במלים או באותיות, המרמז שיש לו כשירות ברפואה, אלא אם הוא רופא מורשה.

          (ב)  לא יראו שימוש בתואר "פודיאטר מנתח" בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, כהפרת הוראות סעיף קטן (א).

מיום 24.3.2011

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 485 (ה"ח 269)

5. (א) לא ישתמש אדם בכינוי "רופא", "עוסק ברפואה", "מנתח" או בכינוי דומה, במלים או באותיות, המרמז שיש לו כשירות ברפואה, אלא אם הוא רופא מורשה.

(ב) לא יראו שימוש בתואר "פודיאטר מנתח" בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008, כהפרת הוראות סעיף קטן (א).

איסור העסקת אדם שאינו רופא מורשה

6.    לא יעסיק אדם את מי שאינו רופא מורשה בפעולות שהן עיסוק ברפואה; אין בהוראה זאת כדי למנוע העסקתו של סטז'ר ברשות המנהל ובתנאים שברשות.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

6. לא יעסיק אדם את מי שאינו רופא מורשה בפעולות שהן עיסוק ברפואה; אין בהוראה זאת כדי למנוע העסקתו של מתמחה סטז'ר ברשות המנהל ובתנאים שברשות.

העסקת אחיות חובשים ועוזרים

7.    רופא מורשה רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, אחיות, חובשים ועוזרים בקשר לעיסוקו המקצועי, אך לא יתיר למי שאינו רופא מורשה לטפל בחולה, להשגיח עליו או לנתחו, כשהענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא.

גביית שכר טרחה

8.    מי שאינו רופא מורשה לא יוכל להיפרע בבית משפט שכר טרחה או תשלום אחר בעד עבודה או שירות שעשה ושלפי פקודה זו היו צריכים להיעשות בידי רופא מורשה, והוא הדין בעד תרופה שרשם וסיפק.

איסור השימוש בכינוי שלא הורשה

9.    רופא מורשה לא יטול לעצמו כינוי או הגדר המסתברים כרמז שיש לו מעמד או כשירות מקצועיים זולת אלה שיש לו למעשה ושפורטו בבקשה שהגיש לרשיון לעסוק ברפואה - או בבקשה אחרת אם רכש אותם לאחר מכן - ושהמנהל אישר אותם, ולא ישתמש בכינוי או הגדר כאמור בנוגע לעבודתו המקצועית או לחצריו ולא יציג אותם על חצריו; ואולם רשאי הוא להשתמש בכינוי "דוקטור".

עיסוק אחר

10.  (א)  רופא מורשה לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כרופא מורשה לבין העיסוק האחר.

          (ב)  בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יקבע השר, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א).

מיום 15.7.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 97 (ה"ח 2982)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

אישור עיסוק אחר

10. רופא מורשה לא יעסוק בכל מלאכה אחרת, מסחר או עסק מסחרי.

סייגים לפרסומת

11.  (א)  רופא מורשה לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות או שיש בה משום פגיעה בכבוד המקצוע, או שהיא בניגוד לתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (ג).

          (ב)  שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים, צורות, ודרכים של פרסומת -

(1)   שיש בהם כדי להטעות;

(2)   שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע.

          (ג)   שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע איסורים על סוגים, צורות ודרכים של פרסומת שיש בהם משום פגיעה בציבור.

          (ד)  לא יעשה אדם פרסומת לעיסוק ברפואה או לעיסוקו של רופא מורשה, אשר אילו נעשתה בידי רופא מורשה היתה אסורה לפי הוראות סעיף קטן (א).

          (ה)  רופא מורשה, שאדם אחר עוסק בפרסום עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד להוראות סעיף קטן (ד); המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

          (ו)   הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ד), לענין רופא מורשה מסוים, חזקה היא כי אותו רופא הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ה), אלא אם כן הוכיח הרופא כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.

מיום 28.10.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

איסור פרסום עצמו

11. (א) רופא מורשה לא יפרסם, בעתונות או בכל דרך אחרת, שהוא עוסק ברפואה, אולם רשאי הוא לקבוע הודעה לענין זה מחוץ לחדר עבודתו בצורה ובתוכן שייקבעו.

(ב) שינה רופא מורשה את מענו, רשאי הוא לקבוע מחוץ לחדרי עבודתו הקודמים, במשך תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה על מען חדרי עבודתו החדשים, כפי שייקבע, ולהודיע בכתב על מענו החדש לאנשים שכבר ביקשו את עצתו הרפואית.

שמירת דינים

12.  הוראות לפי סעיף 11 באות להוסיף על הוראות כל דין.

מיום 28.10.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

איסור פרסום עבודתו

12. בכפוף לאמור בסעיף 11, רופא מורשה -

(1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו, כדי לרכוש חולים או להשיג לעצמו יתרון מקצועי;

(2) לא ייזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או מציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו או כשירויותיו המקצועיים או המזלזלים בשל זולתו, ולא ישלים עמם;

(3) לא יעסוק עם יוזם פרסומים כאמור ולא יעבוד בשבילו;

(4) לא ינהל תעמולה לעצמו כדי להשיג חולים, לא יעסיק לשם כך סוכן או תועמלן, לא יעסוק עמם ולא יעבוד בשבילם.

13.    (בוטל).

מיום 28.10.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

איסור מתן פרסום לרופא

13. לא יסור אדם לפרסום - ולא יפרסם אדם ולא יניח לפרסם בעתון או בכתב עת אחר שבשליטתו - הודעה בדבר סגולותיו, יכלתו או כשירותו של פלוני העוסק ברפואה או המתחזה כמי שיכול או מוכן לעסוק ברפואה, כדי להסב את תשומת לב הציבור לאותו פלוני או כדי להביע לו תודה על הטיפול, המסירות או המיומנות המקצועית שהראה או על כל תפקיד מקצועי שמילא.

14.    (בוטל).

מיום 28.10.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

פרסום מותר

14. פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או מקצועי, בכתבי עת מדעיים או מקצועיים בלבד, לא יהיה עבירה לפי סעיפים 10 עד 13.

רופא מורשה לא יעסוק ברפואת שיניים

15.  שום דבר האמור בפקודה זו לא יתיר לרופא מורשה לעסוק ברפואת שיניים שלא אגב טיפול רפואי.

רשות להחזיק סמים ותרופות

16.  רופא מורשה רשאי להחזיק ולהשתמש בסמים ובתרופות הנחוצים לטיפול בחולים בחצריו או לשימוש חירום, אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרופות לחוליו לשימוש בבתיהם אלא לפי הוראות פקודת הרוקחים, והוא יהיה כפוף להוראות כל חיקוק בר-תוקף לענין החזקה ושימוש בסמים או רעלים.

תארי מומחה בענפי הרפואה

17.  השר רשאי, לאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית בישראל, לקבוע בתקנות תארי מומחה לענפי הרפואה השונים ואת התנאים לאישור התארים, ולחייב מבקש תואר מומחה לעמוד בבחינות לפי תכנית, בדרכים ובמועדים שנקבעו.

ייחוד פעולות

17א.  (א)  השר רשאי, לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות -

(1)   פעולות מיוחדות של עיסוק ברפואה שרשאים לבצען רק רופאים מורשים בעלי כשירויות מסויימות;

(2)   תנאים שבהם מותר לרופא מורשה לבצע פעולות כאמור בפסקה (1) אף שאינו בעל הכשירויות שנקבעו לפיה.

          (ב)  הוראות סעיף זה אינן באות למנוע מרופא מורשה מתן טיפול חירום.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 17א

 

פרק ב1: סטז'רים

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת פרק ב1

בחינות לסטז'רים

17ב.  (א)  המבקש לעשות סטז' חייב לעמוד בבחינות; נושאי הבחינות, סדריהן, דרכי הרישום וכל ענין אחר הקשור בהן, ייקבעו בתקנות, בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

          (ב)  חובת הבחינות לפי סעיף קטן (א) לא תחול על מי שסיים את חוק לימודיו העיוניים בפקולטה או בבית ספר לרפואה כאמור בסעיף 4(ב)(1).

מיום 22.9.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 17ב

חוות דעת על סטז'ר

17ג.   המנהל רשאי לסרב לתת רשיון למי שאין לגביו חוות דעת חיובית על עבודתו כסטז'ר שניתנה מאת מנהל בית החולים שבו נעשה הסטז' או מאת מי שהוא קבע לכך, לאחר שהתייעצו בוועדה שמנהל בית החולים מינה לענין זה.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 17ג

החלת הוראות על סטז'רים

17ד.  האיסורים, החובות וההגבלות החלים מכוח פקודה זו על רופא מורשה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על סטז'ר.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 17ד

שיפוט משמעתי

17ה.  (א)  מתחילת הסטז' ועד למתן הרשיון יהא אדם נתון לשיפוט משמעתי.

          (ב)  אמצעי המשמעת שרשאי השר להטיל על אדם כאמור בסעיף קטן (א) הם התראה או נזיפה.

          (ג)   לענין השיפוט המשמעתי לפי סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פרק ד' וכן הוראות סעיף 56.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 17ה

פרק ג': רישוי רופאים

בקשת רשיון ונתינתו

18.    (א)  בקשה לרישיון לעסוק ברפואה תוגש למנהל.

          (ב)  מילא המבקש אחר התנאים המפורטים בסעיף 4 יתן לו המנהל רשיון.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

18. (א) בקשה לרשיון לעסוק ברפואה תוגש למנהל.

(ב) היה המבקש בעל השכלה רפואית כאמור בסעיף 4(ב)(1), ונוכח המנהל שנתקיימו בו שאר התנאים שבסעיף 4(א) - יתן לו המנהל רשיון.

היתר זמני

19.  (א)  עד להשלמת הנוהל למתן רשיון רשאי המנהל לתת היתר זמני לעסוק ברפואה לתקופה שאינה עולה על שנה, ורשאי הוא לעשות כן. אף בכל מקרה שהוא רואה צורך בכך.

          (ב)  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לחדש היתר זמני.

          (ג)   מי שיש לו היתר זמני יחזירנו למנהל ביום פקיעת תקפו.

          (ד)  הוראות סעיפים 24 עד 29 ו-31 עד 38 לענין רשיונות יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על היתרים זמניים.

          (ה)  לענין סעיפים 9, 41, 45 עד 47, 49, 50 ו-55 דין היתר זמני כדין רשיון.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

(ד) הוראות סעיפים 24 עד 29 ו-31 עד 40 38 לענין רשיונות יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על היתרים זמניים.

היתר מוגבל

19א.  (א)  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת היתר מוגבל לעסוק ברפואה למי שאינו בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, בתנאי שנתקיימו בו התנאים שבסעיף 4(א)(1) ו-(2) ובנוסף לכך נתקיים בו אחד מאלה:

(1)   בית חולים הזמין אותו, באישור המנהל, לעבוד בו לתקופה קצובה;

(2)   הוא משתלם ברפואה או הוא מתמחה כדי לקבל תואר מומחה, והכל באישור מוקדם מאת המנהל.

          (ב)  המנהל רשאי לפי שיקול דעתו, להתנות את מתן ההיתר המוגבל בסטז' או בעמידה בבחינות או בשניהם.

          (ג)   המנהל רשאי להגביל את תוקפו של היתר מוגבל לזמן, לענף רפואי או למקום, וכן רשאי הוא לקבוע תנאים והגבלות אחרים ככל שייראה לו.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 163 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 19א

בדיקת דיפלומות

20.  המנהל רשאי בכל עת לדרוש מרופא מורשה שיציג לפניו, תוך זמן סביר שקבע, את הדיפלומה המעידה על לימודיו ברפואה.

רשיון לרופאי שיניים לעסוק באנסתזיה

21.  על אף האמור בסעיפים 3, 4, 18 ו-19, רשאי השר לתת לרופא שיניים מורשה רשיון לעסוק באנסתזיה אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   הוא למד רפואת שינים חמש שנים אקדמאיות לפחות באוניברסיטה או בבית ספר לרפואת שיניים, שהשר הכיר בהם לענין פקודה זו, וקיבל דיפלומה שהשר הכיר בה לענין פקודה זו;

(2)   אחרי קבלת הדיפלומה ברפואת שיניים גמר בהצלחה, להנחת דעתו של השר, חוק לימודים של שנה אחת לפחות באנסתזיולוגיה, במוסד או בשיעורים מיוחדים שהכיר בהם השר.

תחום פעולותיו של בעל רשיון לעסוק באנסתזיה

22.  מי שניתן לו רשיון לעסוק באנסתזיה כאמור בסעיף 21 רשאי לעסוק באנסתזיה במוסד רפואי או ביחידה רפואית שבשירותם נמצא מומחה באנסתזיולוגיה כפי שנקבע בתקנות, באותם סוגי אנסתזיה שקבע לו המומחה; אולם רשאי הוא לעסוק גם בסוגי אנסתזיה אחרים בפיקוחו האישי של המומחה.

דינו של בעל רשיון לעסוק באנסתזיה

23.  בכפוף לאמור בסעיף 22 ולענין עיסוקו באנסתזיה, דינו של מי שניתן לו רשיון לעסוק באנסתזיה כדין רופא מורשה.

ועדה מייעצת לענין רשיונות לרופאים

24.  (א)  לענין מתן רשיונות לרופאים יקים השר ועדה של שלושה (להלן - הועדה המייעצת) שחבריה הם רופא בשירות משרד הבריאות ושני רופאים שלפחות אחד מהם הוא חבר של סגל ההוראה בבית ספר לרפואה בדרגת מרצה בכיר ומעלה; את שני הרופאים האלה ימנה השר מתוך רשימה שהגישה לו ההסתדרות הרפואית בישראל, ואם לא הגישה לו תוך חדשיים מיום שקיבלה דרישה על כך - ימנה השר כפי שייראה לו.

          (ב)  השר ימנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.

          (ג)   לכל חבר של הועדה המייעצת ימנה השר ממלאי מקום בדרך ובתנאים שמינה את החבר.

          (ד)  השר יפרסם ברשומות הודעה על מינוי חברי הועדה וממלאי מקומם.

תקופת כהונתו של חבר הועדה

25.  תקופת כהונתו של חבר הועדה המייעצת, למעט היושב ראש, תהא שלוש שנים מיום מינויו והוא יכול להתמנות מחדש, ובלבד שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות; חבר הועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.

תפקיד ממלאי מקום

26.  הועדה המייעצת תדון בכל ענין עד סיומו, בהרכב שהחלה בו, אולם ממלא מקום של חבר הועדה יבוא במקומו, לפי קביעת יושב-ראש הועדה –

(1)   אם התפטר החבר או נפטר או נבצר ממנו למלא תפקידו;

(2)   על פי בקשת חבר הועדה שנבצר ממנו למלא תפקידו זמנית או לגבי מבקש פלוני.

קיום תוקף

27.  תוקף החלטותיה של הועדה המייעצת לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של חבר הועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

סדרי עבודת הועדה

28.  (א)  הועדה המייעצת תחליט ברוב דעות של חבריה.

          (ב)  הועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בפקודה זו או בתקנות לפיה.

בדיקה

29.  (א)  הועדה המייעצת רשאית להזמין מבקש רשיון להתייצב לפניה ולחקור אותו על לימודיו ברפואה ועיסוקיו בה.

          (ב)  קיבלה הועדה המייעצת מידע על לימודי המבקש ברפואה ועיסוקיו בה שלא מן המבקש עצמו, תינתן לו הזדמנות נאותה להביא את טענותיו לגבי אותו מידע.

מועד למתן החלטה בבקשה לרישיון

30.  המנהל ייתן את החלטתו בבקשה למתן רישיון לעסוק ברפואה לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום הגשת הבקשה.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

ערעור בשל אי-מתן רשיון

30. (א) הנפגע מסירוב המנהל לתת לו רשיון לעסוק ברפואה רשאי לערער על כך לפני בית המשפט העליון תוך שלושה חדשים מהיום שבו קיבל הודעה על הסירוב.

(ב) ביקש אדם רשיון לעסוק ברפואה, ולא נתן לו המנהל רשיון תוך ששה חדשים מיום הבקשה, רשאי הוא לערער על כך לפני בית המשפט העליון תוך שלושת החדשים שלאחר תום ששת החדשים האמורים.

(ג) בערעור לפי סעיף זה רשאי בית המשפט העליון לתת הוראות בענין כפי שיראה לנכון, לרבות הוראות בדבר הוצאות הערעור, ואין אחרי החלטתו ולא כלום.

ועדה רפואית

31.  (א)  לצורך בדיקת כשרו הנפשי או הגופני של מבקש רשיון לעסוק ברפואה או של רופא מורשה, במקרים הקבועים בסעיפים 32 ו-33, ימנה המנהל ועדה של שלושה רופאים (להלן - ועדה רפואית); המינוי יכול להיות כללי או למקרה מסוים; התעוררה שאלה של כושר נפשי, תהיה הועדה מורכבת משלשה רופאים פסיכיאטרים.

          (ב)  לצורך בדיקה כאמור תהיה לועדה רפואית סמכות –

(1)   להזמין אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר;

(2)   לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות לענין זה שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963;

(3)   לבקש מבית משפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(4)   לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

          (ג)   דרשה ועדה רפואית מאדם להעיד או להציג דבר וסירב לעשות כן, ללא צידוק המניח את דעת הועדה, רשאי בית משפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו יושבת הועדה לצוות על פי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה לכפות את הציות להוראות הועדה בדרך שתיראה לו, לרבות מעצרו של הסרבן.

          (ד)  שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה.

          (ה)  הועדה תגיש למנהל את ממצאיה ומסקנותיה המנומקים.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

(ב) לצורך בדיקה כאמור תהיה לועדה רפואית סמכות –

(1) להזמין אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר;

(2) לחייב עד להעיד בשבועה או בהן צדק בהתאם להוראות לענין זה שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג–1963;

(3) לבקש מבית משפט מחוזי לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971;

(4) לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכוח סעיף זה כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.

(ג) דרשה ועדה רפואית מאדם להעיד או להציג דבר וסירב לעשות כן, ללא צידוק המניח את דעת הועדה, רשאי בית משפט מחוזי לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו יושבת הועדה לצוות על פי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה לכפות את הציות להוראות הועדה בדרך שתיראה לו, לרבות מעצרו של הסרבן.

בדיקה רפואית למבקש רשיון

32.  (א)  היה למנהל חשש סביר כי מבקש רשיון לעסוק ברפואה סובל ממחלה מסכנת, רשאי הוא לדרוש מהמבקש להתייצב לפני ועדה רפואית לשם בדיקה.

          (ב)  סירב המבקש לדרישת המנהל, לא יינתן לו רשיון כל עוד לא התייצב ונבדק.

בדיקה רפואית לבעל רשיון

33.  (א)  ראה המנהל כי רופא מורשה סובל ממחלה מסכנת, רשאי הוא לדרוש ממנו להתייצב לפני ועדה רפואית לשם בדיקה.

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   לא התייצב הרופא במועד ובמקום שנקבעו לפי סעיף קטן (א), רשאי המנהל להתלות את רשיונו עד שייבדק.

          (ד)  המנהל רשאי לפרסם התליה כאמור בכל דרך שתיראה לו ואין חובה לפרסם את הדבר ברשומות.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ביטול סעיף קטן 33(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המועד להתייצבות לא יקדם למועד שנקבע להגשת ערעור לפי סעיף 39, אלא אם נוכח המנהל כי מחמת סכנה דחופה לציבור יש להקדים את מועד הבדיקה הרפואית.

קבלת ראיות

34.  בטרם יחליט המנהל לפי סעיפים 32 או 33, הכל לפי הענין, לדרוש מאדם המבקש רשיון לעסוק ברפואה או שהוא רופא מורשה שיתייצב לפני ועדה רפואית לפי סעיף 31 לשם בדיקה, רשאי המנהל –

(1)   אם יש לו יסוד להניח כי מידע העשוי להעיד על מצב בריאותו של אותו אדם נמצא בידיו של מוסד רפואי או רופא שטיפלו בו, לדרוש מהם שימסרו לו את המידע;

(2)   אם יש לו יסוד להניח כי מסמך העשוי להעיד על מצב בריאותו של אותו אדם נמצא בידי אדם אחר, לדרוש ממנו שימסור לו את המסמך;

ומי שנדרש למסור מידע או מסמך לפי סעיף זה חייב לקיים את הדרישה.

התליית ביניים

35.  (א)  נוכח המנהל כי מחלה מסכנת של רופא מורשה גורמת לסכנה כה דחופה לציבור שאין לחכות לסיום ההליכים בועדה הרפואית, רשאי המנהל להתלות רשיונו של אותו רופא עד להחלטה הסופית לפי סעיף 37, אך לא יותר משלושה חדשים ובתנאי שהעביר את הענין לטיפולה של הועדה הרפואית סמוך למתן החלטתו.

          (ב)  לא סיימה הועדה הרפואית את ההליכים עד תום תקופת ההתליה, רשאי המנהל בהסכמת הועדה להתלות את הרשיון לשלושה חדשים נוספים.

          (ג)   לא הסתיימו ההליכים עד תום התקופה השניה כאמור, רשאי המנהל בהסכמת הועדה, אם דחיפות ההתליה עומדת בעינה, להתלות את הרשיון לשלושה חדשים נוספים.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

(א) נוכח המנהל כי מחלה מסכנת של רופא מורשה גורמת לסכנה כה דחופה לציבור שאין לחכות לסיום ההליכים בועדה הרפואית או בערעור לפי סעיף 39, רשאי המנהל להתלות רשיונו של אותו רופא עד להחלטה הסופית לפי סעיף 37, אך לא יותר משלושה חדשים ובתנאי שהעביר את הענין לטיפולה של הועדה הרפואית סמוך למתן החלטתו.

חובת סודיות

36.  מי שהגיעה אליו על פי הוראות סעיפים 31 או 34, ידיעה בדבר מחלה, חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע הוראות הסעיפים האמורים, או אם הורשה לכך מאת בית המשפט שבפניו התעורר הצורך בגילוי המידע, או מכוח חובה לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

36. מי שהגיעה אליו על פי הוראות סעיפים 31 או 34, ידיעה בדבר מחלה, חייב לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע הוראות הסעיפים האמורים, או אם הורשה לכך מאת בית המשפט שבפניו התעורר הצורך בגילוי המידע, או מכוח חובה לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות.

ביצוע החלטת ועדה רפואית

37.  קבעה ועדה רפואית כי מבקש רשיון או רופא מורשה אינו מסוגל לעסוק ברפואה, לחלוטין או זמנית, מחמת מחלה מסכנת, או כי הוא מסוגל לעסוק ברפואה בהגבלות או בתנאים מסויימים, יסרב המנהל לתת לו רשיון, או יבטל את הרשיון או יתלה אותו, הכל לפי הענין, או יתן לו רשיון מיוחד בכפוף להוראות פקודה זו ולפי המלצות הועדה הרפואית.

דינו של רשיון מיוחד

38.    רשיון מיוחד שניתן כאמור בסעיף 37 דינו, לגבי תחום העיסוק שנקבע בו, כדין רשיון לעסוק ברפואה; אולם מי שקיבל רשיון מיוחד כאמור לא יעסוק ברפואה אלא בפיקוחו של רופא מורשה.

השגה על החלטה בבקשה לרישיון

38א.  (א)  מבקש רישיון לעסוק ברפואה רשאי, בתוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת המנהל בבקשתו (בסעיף זה – ההחלטה), להגיש השגה מנומקת בכתב על ההחלטה לוועדת השגות שמינה השר לפי הוראות סעיף קטן (ג) (בסעיף זה – ועדת ההשגות).

          (ב)  היועץ המשפטי למשרד הבריאות או נציגו רשאים, לבקשת מגיש ההשגה, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו, בשלושים ימים נוספים.

          (ג)   השר ימנה ועדת השגות שיהיו בה שלושה חברים והם:

(1)   המנהל הכללי של משרד הבריאות או משנהו, או רופא, והוא יהיה יושב הראש; רופא כאמור יהיה עובד משרד הבריאות שאינו עובד באגף שבו עובד מי שקיבל את ההחלטה, ושדרגתו היא לכל הפחות כדרגת מי שקיבל את ההחלטה;

(2)   היועץ המשפטי למשרד הבריאות או נציגו;

(3)   נציג ציבור שהוא רופא בעל ניסיון של 15 שנים לפחות כרופא.

          (ד)  חבר ועדת ההשגות יתמנה לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת של ארבע שנים.

          (ה)  חבר ועדת ההשגות לא ידון בהשגה על החלטה שהתקבלה על ידו.

          (ו)   ועדת ההשגות תחליט בהשגה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משישים ימים ממועד הגשת ההשגה.

          (ז)   סדרי עבודתה של ועדת ההשגות יהיו כפי שקבע השר, וכל עוד לא קבע כאמור, תקבע ועדת ההשגות את סדרי עבודתה ותפרסמם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

מיום 3.7.2017

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ז מס' 2625 מיום 3.4.2017 עמ' 576 (ה"ח 696)

הוספת סעיף 38א

39.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 39

הנוסח הקודם:

ערעור לבית המשפט העליון

39. (א) המבקש רשיון לעסוק ברפואה או רופא מורשה הרואים עצמם נפגעים מדרישת המנהל להתייצב לפני ועדה רפואית, וכל אדם הרואה עצמו נפגע מסירובו של המנהל לתת רשיון, או מביטול הרשיון או מהתלייתו או ממתן רשיון מיוחד, לפי סעיפים 31 עד 37, רשאים לערער על כך לפני בית המשפט העליון תוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה להם הודעה על דרישת המנהל או החלטתו.

(ב) על עילה לערעור כאמור בסעיף קטן (א) לא יחול סעיף 30.

40.  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ביטול סעיף 40

הנוסח הקודם:

ערעור אינו מעכב החלטה

40. החלטת המנהל לבטל רשיון או להתלותו או ליתן רשיון מיוחד תיכנס לתקפה מיד, ולא יהא בהגשת ערעור על החלטה כדי לעכב את ביצועה, אלא אם הורה בית המשפט העליון הוראה אחרת.

פרק ד': אמצעי משמעת

סמכויות השר

41.  ראה השר, על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע, כי רופא מורשה עשה אחת מאלה, רשאי הוא, בצו חתום בידו, לבטל את הרשיון של הרופא או להורות שהרשיון יותלה לתקופה שקבע בצו, או לתת לרופא נזיפה או התראה:

(1)   נהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה;

(2)   השיג את רשיונו במצג-שוא;

(3)   גילה חוסר יכולת או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כרופא מורשה;

(4)   התמיד להפר הוראות פקודה זו;

(5)   הורשע בעבירה פלילית שלא לפי פקודה זו;

(6)   סירב ללא סיבה סבירה להציג לפני המנהל את הדיפלומה לאחר שנדרש לכך לפי סעיף 20;

(7)   הפר הוראה מהוראות חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996.

מיום 12.8.1996

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 335 (ה"ח 2132)

הוספת פסקה 41(7)

עזרה למי שאינו רופא מורשה

42.  רופא מורשה העוזר למי שאינו רופא מורשה, במתן הרדמה או בדרך אחרת, לטפל באדם, להשגיח עליו או לנתחו, והענין דורש שיקול דעת או מיומנות מקצועיים של רופא, יראוהו כמי שנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה.

מתן תעודה כוזבת

43.  רופא מורשה אשר במזיד או ברשלנות חתם או נתן, בתוקף מקצועו, אישור, דין-וחשבון, הודעה או תעודה כיוצא באלה, והיא כוזבת, מטעה או בלתי הוגנת, יראוהו כמי שנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה.

הזדמנות להתגונן

44.  (א)  לא יינתן צו לפי סעיף 41 אלא אם ניתנה לרופא הזדמנות להגיש הגנתו בכתב ולטעון טענותיו לפני ועדה שחבריה הם המנהל ואנשים אחרים שמינה השר ובהם נציג היועץ המשפטי לממשלה.

          (ב)  יראו כמתן הזדמנות לרופא להתגונן לפי סעיף קטן (א), אם שלושים יום לפחות לפני שניתן הצו הומצאה לו אישית, או הונחה בשבילו לפי מענו הידוע לאחרונה או נשלחה אליו לפי מענו זה בדואר רשום, הודעה על כוונה ליתן צו לפי סעיף 41.

          (ג)   לועדה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו הסמכויות הנתונות לועדה רפואית לפי סעיף 31(ב), ולענין זה יהיה בית המשפט המחוזי רשאי ליתן צו כאמור בסעיף 31(ג) לפי בקשת המנהל או יושב ראש הועדה.

          (ד)  שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף קטן (ג).

          (ה)  הועדה תגיש דין וחשבון בכתב לשר הבריאות.

התלייה או הגבלה של רשיון

44א.  (א)  היה למנהל יסוד סביר לחשד שרופא גרם ברשלנות חמורה למותו של מי שהיה בטיפולו או לפגיעה חמורה בו, או הוגש נגד רופא מורשה כתב אישום על עבירה שיש עמה, בנסיבות הענין, משום קלון, רשאי הוא, על פי המלצת ועדה מיוחדת שיכונן לענין זה, להתלות את רשיונו של הרופא או להגביל את תחומי עיסוקו לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; חברי הועדה המיוחדת יהיו: רופא שמינה המנהל והוא יהיה היושב ראש, רופה שמינה המנהל מתוך רשימה שהגישה לו ההסתדרות הרפואית בישראל ונציג היועץ המשפטי לממשלה.

          (ב)  הועדה המיוחדת תגיש את המלצתה למנהל לא יאוחר מארבעה עשר ימים מיום מינויה, ובלבד שנתנה לרופא הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו; בנסיבות מיוחדות רשאי המנהל, לפי בקשת הועדה, להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושים ימים.

          (ג)   לא הגישה הועדה את המלצתה למנהל תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל להתלות או להגביל את רשיונו של הרופא כאמור בסעיף קטן (א) אף בלא המלצה כאמור, ובלבד שהתייעץ ביועץ המשפטי לממשלה או במשנהו ושניתנה לרופא הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניהם.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 164 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 44א

הארכת ההתליה

44ב.  הותלה רשיונו של רופא לפי סעיף 44א, או הוגבל תחום עיסוקו והוגשה נגדו קובלנה לפי סעיף 41, רשאי המנהל, על פי המלצת הועדה שהוקמה לפי סעיף 44 (א), להאריך את תקופת ההתליה או ההגבלה עד להחלטת השר לפי סעיף 41, או לבטל את ההתליה או ההגבלה.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 164 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 44ב

ערעור על התליית רישיון או הגבלתו בידי המנהל

44ג.   (א)  רופא שרשיונו הותלה או הוגבל לפי סעיף 44א, 44ב או 44ד, רשאי לערער על ההתליה או ההגבלה לפני בית משפט מחוזי.

          (ב)  בית המשפט המחוזי רשאי לבטל את ההתליה או ההגבלה, לשנותה או לקבוע בה תנאים.

          (ג)   ההתליה או ההגבלה תעמוד בעינה עד להחלטה סופית בערעור זולת אם החליט בית המשפט אחרת.

          (ד)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר המועד להגשת ערעורים לפי סעיף זה ואת סדרי הדין בהם.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 164 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 44ג

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ערעור על התליית רישיון או הגבלתו בידי המנהל

 

מיום 9.9.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2977 מיום 9.6.2022 עמ' 860 (ה"ח 892)

(א) רופא שרשיונו הותלה או הוגבל לפי סעיף 44א או 44ב 44א, 44ב או 44ד, רשאי לערער על ההתליה או ההגבלה לפני בית משפט מחוזי.

הוראות מיוחדות לעניין רופא מורשה שהורשע בעבירת מין

44ד.  (א)  (1)   רישיונו של רופא מורשה שהורשע בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, יותלה החל ממועד הרשעתו ועד להחלטת המנהל בעניינו לפי סעיף קטן (ב) או להחלטת השר לפי סעיף 41, לפי המוקדם; אמצעי משמעת זה יינקט במקום כל אמצעי משמעת זמני אחר שננקט נגדו לפי פקודה זו, אם ננקט;

(2)   רופא שהורשע בעבירה כאמור בפסקה (1) ידווח למנהל על הרשעתו באופן מיידי, ורשאי הוא לבקש מהמנהל לבטל את התליית הרישיון, לקצר את תקופת ההתליה או לקבוע הגבלות על תחומי עיסוקו במקומה;

(3)   בסעיף זה –

"הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה, או מי שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפט, התשנ"א-1991;

"עבירת מין" – אחת מאלה: עבירה לפי סעיף 214(ב) עד (ב3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, עבירה המנויה בסימן ה' בפרק י' לחוק האמור, למעט עבירה לפי סעיף 352 שבו, או עבירה של התעללות מינית בקטין או בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק האמור.

          (ב)  הותלה רישיונו של רופא כאמור בסעיף קטן (א), יחליט המנהל, על פי המלצת ועדה מיוחדת שימנה לעניין זה (בסעיף זה – ועדה מיוחדת), אם לבטל את התליית הרישיוןף להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שיקבע או להגביל את תחומי עיסוקו של הרופא לתקופה שיקבע; רופא רשאי לבקש שלא למנות ועדה כאמור בעניינו, ואם ביקש זאת – תעמוד התליית הרישיון בתוקפה עד להחלטת השר לפי סעיף 41.

          (ג)   חברה הוועדה שתמונה כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו חברי הוועדה המיוחדת לפי סעיף 44א(א), בשינויים אלה:

(1)   נוסף על חברי הוועדה כאמור ימונה נציג בעל הכשרה, ידע וניסיון בתחום הפגיעות המיניות;

(2)   בוועדה תכהן אישה אחת לפחות.

          (ד)  המנהל ימנה את הוועדה המיוחדת בתוך חודש מהמועדים כמפורט להלן, לפי המוקדם:

(1)   מועד קבלת הדיווח מרופא על הרשעתו כאמור בסעיף קטן (א)(2) או מועד קבלת בקשת הרופא כאמור באותו סעיף קטן;

(2)   מועד קבלת הודעה מבית המשפט לפי סעיף 56(א1) בדבר הרשעתו של הרופא;

(3)   המועד שבו נודע למנהל על ההרשעה.

          (ה)  (1)   הוועדה המיוחדת תגיש את המלצתה למנהל לא יאוחר מ-14 ימים מיום מינויה, ובלבד שנתנה לרופא הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו, ולנפגע העבירה או למי מטעמו – הזדמנות להביע את עמדתו בפניה; המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפי בקשת הוועדה, להאריך את התקופה האמורה לתקופה נוספת אחת בלבד שלא תעלה על שלושים ימים;

(2)   החלטת המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) תתקבל בתוך 14 ימים מיום קבלת המלצת הוועדה המיוחדת כאמור בפסקה (1).

          (ו)   החליט המנהל בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) על התליית הרישיון לתקופה נוספת או על הגבלת תחומי עיסוקו של הרופא לתקופה שקבע, תעמוד החלטתו בתוקפה עד תום התקופה שקבע או עד להחלטת השר בעניינו של הרופא לפי סעיף 41, לפי המוקדם; שינוי החלטה כאמור ייעשה על פי המלצת הוועדה המיוחדת ובהתאם להוראות סעיף קטן (ה)(1).

          (ז)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), מינה השר ועדה בעניינו של רופא שהורשע לפי סעיף 44(א), טרם ההרשעה, רשאי המנהל להורות כי הוועדה האמורה תהיה הוועדה שתמליץ לו לעניין החלטה לפי סעיף קטן (ב).

          (ח)  הוגשה נגד רופא קובלנה לפי סעיף 41, אחרי הרשעתו, תדון הוועדה המיוחדת בעניינו גם לעניין מתן צו לפי הוראות סעיף 41, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 44, אלא אם כן הורה השר כי הוועדה שתדון בעניינו של הרופא תהיה הוועדה לפי סעיף 44(א).

          (ט)  רופא מורשה רשאי לבקש מהמנהל להאריך את המועדים הקבועים בסעיף זה, ובלבד שהתליית הרישיון תעמוד בתוקפה עד להחלטת המנהל לפי סעיף קטן (ב).

          (י)   הוראות סעיף זה לא יחולו אם ניתנה בעניינו של הרופא החלטה לפי סעיף 41 או אם ניתנה טרם הרשעתו החלטה לפי סעיף 44ב להאריך את תקופת התליית רישיונו עד להחלטת השר לפי סעיף 41.

מיום 9.9.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2977 מיום 9.6.2022 עמ' 860 (ה"ח 892)

הוספת סעיף 44ד

סמכות המנהל לבטל רשיון

45.  נוכח המנהל כי נפטר רופא מורשה, או ששוב אינו רשאי לשבת ישיבת קבע בישראל, רשאי הוא, בצו חתום בידו, לבטל רשיון שניתן לרופא לפי פקודה זו.

החזרת רשיון

46.  רשיון שניתן עליו צו ביטול או התליה ימסרנו בעל הרשיון, ואם נפטר - נציגו האישי החוקי, למנהל.

ערעור על צו לפי סעיף 41

47.  (א)  הנפגע מצו לפי סעיף 41 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי תוך שלושה חדשים מהיום שקיבל הודעה על מתן הצו.

          (ב)  (בוטל).

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח 77)

ערעור על צו לפי סעיף 41

47. (א) הנפגע מצו לפי סעיפים 41 או 45 סעיף 41 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט העליון בית המשפט המחוזי תוך שלושה חדשים מהיום שקיבל הודעה על מתן הצו.

(ב) בערעור לפי סעיף זה רשאי בית המשפט העליון לתת הוראות בענין כפי שיראה לנכון, לרבות הוראות בדבר הוצאות הערעור, ואין אחרי החלטתו ולא כלום.

פרק ה': עבירות, שפיטה ועונשין

דין המתחזה כרופא

48.  העובר על הוראות סעיף 3, דינו - מאסר שנה אחת או קנס 10,000 לירות.

דין המשתמש בתואר רפואי

49.  העובר על הוראות סעיפים 5 או 9, או משתמש בתואר מומחה לענף רפואי פלוני או בתואר דומה לו עד כדי להטעות, והוא אינו רופא מורשה, דינו - מאסר שלושה חדשים.

השגת רשיון במרמה

50.  המשיג או מנסה להשיג לו או לזולתו רשיון לעסוק ברפואה או אישור תואר מומחה לפי פקודה זו, על ידי מצג או הצהרה שבכזב או שבמרמה, בין בכתב ובין בעל פה, אשר הציג או הצהיר אותם או גרם להם, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא הדין במי שסייע לו.

העסקת עוזרים

51.  רופא מורשה המעסיק אחות, חובש או עוזר שלא בהתאם לסעיף 7, דינו – קנס 2,000 לירות.

הפרעה לבקורת

52.  המונע או מפריע פקיד מוסמך מלהיכנס או לבדוק את מקום עבודתו של רופא מורשה או כל מקום שלפי החשד הוא מקום עבודה כאמור, דינו – קנס 2,000 לירות.

העסקה שלא  כדין ברפואה

53.  המעסיק בפעולה שהיא עיסוק ברפואה את מי שאינו רופא מורשה ושאין סעיפים 57 או 59 חלים עליו, דינו – מאסר שנה אחת או קנס 10,000 לירות.

עבירות אחרות

54.  המפר כל הוראה של פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו - קנס 2,000 לירות.

סמכויות אגב

55.  בית המשפט המרשיע אדם על עבירה לפי פקודה זו רשאי, בנוסף להטלת עונש –

(1)   להמליץ על ביטול או התליה של רשיונו לעסוק ברפואה;

(2)   לצוות על חילוט החפצים שנעברה בהם העבירה שבה הורשע.

הודעה על הרשעת רופא

56.  (א)  הורשע רופא מורשה בכל עבירה שהיא, יודיע בית המשפט על כך מיד למנהל ויעביר אליו העתק של כתב האישום והעתק של הכרעת הדין וגזר הדין.

          (א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הורשע רופא בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, יפעל בית המשפט כאמור באותו סעיף קטן כבר עם הכרעת הדין; לעניין זה, "הורשע" ו"עבירת מין" – כהגדרתם בסעיף 44ד(א).

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   שר המשפטים רשאי לתת הוראות בדבר פטור מתחולת סעיף זה.

מיום 9.9.2022

תיקון מס' 13

ס"ח תשפ"ב מס' 2977 מיום 9.6.2022 עמ' 862 (ה"ח 892)

(א) הורשע רופא מורשה בכל עבירה שהיא, יודיע רשם בית המשפט בית המשפט על כך מיד למנהל ויעביר אליו העתק של כתב האישום והעתק של הכרעת הדין וגזר הדין, כשהם מאומתים בידו.

(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הורשע רופא בעבירת מין או בעבירה לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, יפעל בית המשפט כאמור באותו סעיף קטן כבר עם הכרעת הדין; לעניין זה, "הורשע" ו"עבירת מין" – כהגדרתם בסעיף 44ד(א).

(ב) בבית משפט שאין בו רשם – תחול הוראת סעיף קטן (א) על השופט.

פרק ו': הוראות כלליות

ממלאי תפקיד של רופא

57.  כל פקיד של משרד הבריאות הנדרש לעסוק ברפואה כדי לבצע תפקידו, וכל רופא אניה, תהיה להם במילוי תפקידם כל זכות אשר לרופאים מורשים.

בקורת

58.  המנהל או רופא לשכת בריאות שבתחומה נמצא, או יש חשד שנמצא, מקום עבודתו של רופא מורשה, רשאים בכל שעה סבירה להיכנס ולבדוק את המקום.

פטור

59.  (א)  המנהל רשאי לפטור מהוראה של פקודה זו את המנויים להלן:

(1)   המועסקים כאחים או כאחיות או כעוזרים שהמנהל קבעם והסמיכם לאבחן ולרפא במצבים כפי שהורה או שהתיר, במרפאות או בסוגי מרפאות או בבתי חולים או בסוגי בתי חולים של משרד הבריאות או של מוסד שאישר המנהל;

(2)   מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה;

(2א) רופאי שיניים המתמחים ברפואת שיניים לפי פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979, במוסד מוכר כהגדרתו לפי פקודה זו (בפסקה זו – המוסד), בתנאים שקבע מנהל המחלקה או מנהל המוסד, שבהם מתבצעת ההתמחות;

(3)   רופא ממדינת חוץ שבא לישראל כדי לבצע ניתוח מסויים או לשם התייעצות רפואית מסויימת.

          (ב)  המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע בתקנות את הכשירויות הדרושות לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן (א)(1); על יסוד תקנות אלה רשאי מנהל מרפאה או בית חולים להרשות בעלי כשירות כנקבע בתקנות לבצע פעולות כאמור.

          (ב1) המנהל הכללי רשאי להתיר לאח או לאחות מוסמכים לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בבית החולה בתנאים שיקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

          (ג)   סעיף קטן (ב) לא יחול לגבי נסיבות שיש בהן פיקוח נפש ושבהן הרשה המנהל הכללי לבצע פעולה כאמור בסעיף קטן (א)(1).

          (ד)  אם המנהל הכללי אינו רופא מורשה, יהיו תקנות לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) ומתן רשות לפי סעיף קטן (ג) טעונים התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 164 (ה"ח 1662)

(ד) אם המנהל הכללי אינו רופא מורשה, יהיו תקנות לפי סעיף קטן (ב ומתן רשות לפי סעיף קטן (ג) טעונים התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל, ובהעדרה - עם מי שלדעת השר ממלא את תפקידיה.

 

מיום 30.11.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1551 מיום 30.11.1995 עמ' 14 (ה"ח 2428)

(ב1) המנהל הכללי רשאי להתיר לאח או לאחות מוסמכים לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בבית החולה בתנאים שיקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

(ג) סעיף קטן (ב) לא יחול לגבי נסיבות שיש בהן פיקוח נפש ושבהן הרשה המנהל הכללי לבצע פעולה כאמור בסעיף קטן (א)(1).

(ד) אם המנהל הכללי אינו רופא מורשה, יהיו תקנות לפי סעיף קטן (ב) סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) ומתן רשות לפי סעיף קטן (ג) טעונים התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית.

 

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 375 (ה"ח 287)

הוספת פסקה 59(א)(2א)

עיסוק באקופונקטורה

59א.  על אף האמור בפקודה זו, רשאי המנהל להתיר למי שאינו רופא מורשה ושנתמלאו בו התנאים שקבע השר בתקנות, לעסוק באקופונקטורה בפיקוחו של רופא מורשה; תקנות כאמור יותקנו לאחר התייעצות במועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

מיום 23.8.1987

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 164 (ה"ח 1662)

הוספת סעיף 59א

פרסום ברשומות

60.  כל מי שניתן לו לפי פקודה זו רשיון או היתר זמני לעסוק ברפואה, או חודש היתרו הזמני, או בוטל או הותלה רשיונו או היתרו הזמני, יפורסמו שמו ומענו ברשומות.

תקנות

61.  (א)  באישור השר רשאי המנהל להתקין תקנות לענין –

(1)   קביעת הנוהל והטפסים –

(א)   לבקשת רשיונות והיתרים לפי פקודה זו ולנתינתם;

(ב)   להודעה על מעניהם של רופאים מורשים;

(ג)    בדבר שינוי שמם של רופאים מורשים;

(ד)   בדבר רשיונות והיתרים שאבדו, החלפתם ותשלום אגרות בשל כך;

(2)   הסדרת השימוש בשם שבו ישתמש רופא מורשה בעיסוקו המקצועי ובהתכתבות עם משרד הבריאות;

(3)   קביעת האוניברסיטאות, בתי הספר והפקולטות לרפואה והדיפלומות המוכרים לענין פקודה זו;

(4)   קביעת הסמים והתרופות שרשאי רופא מורשה להחזיקם בחצריו, כמויותיהם ודרך שמירתם;

(5)   הרדמה, תחת פיקוח רפואי, בידי מי שאינו רופא מורשה;

(6)   (נמחקה);

(7)   הצורה והתוכן של תעודה שרופא מורשה חייב או רשאי לתתה בתוקף מקצועו;

(8)   הביצוע היעיל של מטרות פקודה זו והוראותיה דרך כלל.

         (ב)  המפר הוראה של תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א), ולא נקבע בהן עונש אחר לאותה עבירה, דינו - קנס 1,000 לירות.

מיום 28.10.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח 2725)

ביטול פסקה 61(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) הצורה והתוכן של הודעה שמותר לרופא מורשה לקבוע מחוץ לחדר עבודתו;

אגרות

62.  השר רשאי, בצו באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע אגרות בעד –

(1)  רשיון, היתר זמני, היתר מוגבל ואישור תואר מומחה, שישולמו עם נתינתם ועם חידושם, הכל לפי הענין;

(2)  עריכת הבחינות וביצוען לפי סעיפים 4, 17 ו-17ב, שישולמו במועד שיקבע השר.

מיום 23.6.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1467 מיום 23.6.1994 עמ' 152 (ה"ח 2214)

החלפת סעיף 62

הנוסח הקודם:

62. (א) השר רשאי לקבוע, בצו באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת, אגרות בעד רשיון או היתר זמני לעסוק ברפואה שישולמו עם נתינתם ועם חידושו של היתר זמני.

(ב) ניתן לאדם רשיון כאמור, ובתכוף לפני כן היה לו היתר זמני או היתרים זמניים רצופים, ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד ההיתרים הזמניים.

(ג) השר רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, לקבוע אגרות בחינה לבחינות לפי סעיף 17.

 

מיום 5.11.1998

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1691 מיום 5.11.1998 עמ' 18 (ה"ח 2649)

(2) עריכת הבחינות וביצוען לפי סעיפים 4 4, 17 ו-17ב, שישולמו במועד שיקבע השר.

 

 

                                                                        חיים י' צדוק

                                                                                           שר המשפטים

 


 

לוח השוואה

 

הסעיף הקודם         הסעיף החדש                   הסעיף הקודם                   הסעיף החדש

 

1                                  השם                             9(5)                                                     46, 19(ה)

2                                  1                                  9(6)                             47

3                                  3                                  10                               16

3א                                21                                11(1)                           5

3ב                                22                                11(2)                                                 9, 19(ה)

3ג                                23                                11א                                                      17

4                                  21                                2                                                              8

5(1), (2)                       41                                3(1)                             7

5(2א)-(2ג)                    18                                13(2)                                                 42

5(4)                             19(א)-(ג)                      14(1)                           10

5א                                24                                14(2)                           11

5ב                                25                                14(3)                           12

5ג                                26                                14(4)                           13

5ד                                27                                14(5)                           14

5ה                               28                                15                                                          15

5ו                                29                                16                                                          58

5ז                                31                                17                                                          43

5ח                               32                                18(1)-(4)                     59

5ט                               33                                18(5)                           57

5י                                34                                18א                                                      6

5יא                              35                                19                                                          60

5יב                              36                                20(1)                                                 48

5יג                               37                                20(2)                           49

5יד                              38                                20(3)                           50, 19(ה)

5טו(א), (ב)                   39                                20(4)                           51

5טו(ג)                          40                                20(5)                                                 52

5טו                              19(ד)                           20(6)                                                      54                                                    

8                                  30                                20(6א)                                             53

8א                                20                                20(7)                                                 55, 19(ה)

9(1)                             41, 19(ה)                     21                                                          56

9(1) תנאי                     44(א)                           22                                                          61

9(2)                             44(ג)                            22א                                                      62

9(3)                             44(ב)                           23                                                          הושמט

9(4)                             45, 19(ה)

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

גפני

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה בדיני מדינת ישראל [נוסח חדש] 30 מיום 16.12.1976 עמ' 594.

נוסח חדש זה בא במקום פקודת המתעסקים ברפואה, 1947: ע"ר 1947, תוס' 1, מס' 262; ס"ח תשכ"ז, מס' 78; תשל"א, מס' 68; תשל"ב, מס' 104; תשל"ו, מס' 160.

תוקנה ס"ח תשמ"ז מס' 1224 מיום 23.8.1987 עמ' 162 (ה"ח תשמ"ד מס' 1662 עמ' 143) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 12 לענין תחילה.

12. (א) תחילתו של סעיף 1(3) ביום תחילתן של התקנות לפי סעיף 59א לפקודה כנוסחו בחוק זה, ובלבד שתחילתן של תקנות כאמור לא תקדם לששה חדשים מיום פרסומן.

 (ב) תחילתו של סעיף 17ב לפקודה כנוסחו בחוק זה, שלושים ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשנ"ד מס' 1467 מיום 23.6.1994 עמ' 152 (ה"ח תשנ"ד מס' 2214 עמ' 60) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ו מס' 1551 מיום 30.11.1995 עמ' 14 (ה"ח תשנ"ה מס' 2428 עמ' 585) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 335 (ה"ח תשנ"ב מס' 2132 עמ' 359) – תיקון מס' 4 בסעיף 33 לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ט מס' 1691 מיום 5.11.1998 עמ' 18 (ה"ח תשנ"ח מס' 2649 עמ' 14) – תיקון מס' 5 בסעיף 1 לחוק לגביית אגרה ומתן תוקף לתשלומים בעד בחינות ברפואה וברוקחות (תיקוני חקיקה), תשנ"ט-1998.

ס"ח תש"ס מס' 1738 מיום 28.5.2000 עמ' 183 (ה"ח תשנ"ח מס' 2725 עמ' 406) – תיקון מס' 6 בסעיף 3 לחוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ב מס' 1823 מיום 15.1.2002 עמ' 97 (ה"ח תשס"א מס' 2982 עמ' 527) – תיקון מס' 7 בסעיף 8 לחוק חופש העיסוק (הקלה בהגבלות – גיל, תושבות ועיסוק אחר) (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 742 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 8 בסעיף 7 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005; ר' סעיף 45 לענין הוראת מעבר.

45. (א) החלטה לפי הסעיפים בחוקים, כאמור בפסקאות (1) עד(4), שניתנה עד ערב יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה – יום הפרסום) ושביום הפרסום טרפ הוגש ערעור עליה וטרם חלפה התקופה שהיתה קבועה בסעיפי החוק האמורים לערעור עליה, ניתן יהיה לעתור עליה לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מנהליים, התש"ס-2000, עד תום התקופה שהיתה קבועה בכל אחד מסעיפי החוק האמורים או עד תום 45 ימים מיום הפרסום, לפי המאוחר מביניהם:

  (1) סעיף 30 לפקודת הרופאים;

  (2) סעיף 22 לפקודת רופאי השיניים;

  (3) סעיף 18 לחוק הרופאים הווטרינרים;

  (4) סעיף 26 לחוק העובדים הסוציאליים.

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 375 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 287 עמ' 284) – תיקון מס' 9.

ס"ח תש"ע מס' 2233 מיום 16.3.2010 עמ' 414 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 304 עמ' 98) – תיקון מס' 10; תחילתו 30 חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 2 לענין תחולה. $$$ 2. תחילתו של חוק זה 30 חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על בקשה לרישיון לפי הפקודה שהוגשה מיום התחילה ואילך.

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 485 (ה"ח הכנסת תשס"ט מס' 269 עמ' 80) – תיקון מס' 11 בסעיף 16 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), תש"ע-2010; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2625 מיום 3.4.2017 עמ' 576 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 696 עמ' 134) – תיקון מס' 12 בסעיף 1 לחוק זכות השגה על החלטה בעניין רישוי מקצועות בתחום הרפואה והבריאות (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; ר' סעיף 5 לענין תחילה ותחולה.

5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על החלטות כמשמעותן בסעיף 38א לפקודת הרופאים, בסעיף 22א לפקודת רופאי השיניים, בסעיף 6א לפקודת הרוקחים ובסעיף 12א לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, כנוסחם בחוק זה, שהתקבלו ביום התחילה ואילך.

ס"ח תשפ"ב מס' 2977 מיום 9.6.2022 עמ' 860 (ה"ח הכנסת תשפ"ב מס' 892 עמ' 66) – תיקון מס' 13; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

4. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על רופא שהורשע מיום התחילה ואילך; לעניין זה, "הורשע" – כהגדרתו בסעיף 44ד(א) לפקודה כנוסחו בחוק זה.

[1] המנהל מינה את מנהל תחום רישוי מוסדות במשרד הבריאות לענין הכרה במוסד להתמחות לפי פרק ד' לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973: י"פ תשפ"ב מס' 10009 מיום 23.11.2021 עמ' 1585.