נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

בטחון – צה"ל – נכים

בטחון – צה"ל – חיילים

בטחון – צה"ל – חיילים – משפחות חיילים שנספו

בטחון – משטרה – נכים

בטחון – בתי סוהר – שירות בתי הסוהר

בריאות – נכים – נכי צה"ל

בריאות – נכים – נכי המשטרה ובתי הסוהר

בריאות – נכים – נכי המלחמה בנאצים ורדיפות הנאצים

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה – הנחה,פטור

תוכן ענינים

2

Go

פירושים

סעיף 1

2

Go

פטור

סעיף 2

2

Go

פטור חלקי

סעיף 3

2

Go

דין דייר משנה

סעיף 4

2

Go

פטור מחלק משנה

סעיף 5

2

Go

סייג לדירות גדולות

סעיף 6

2

Go

פטור על בתי עסק

סעיף 6א

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7


חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953*

פירושים

1.    בחוק זה –

           "מחזיק" פירושו – כמשמעותו בפקודת העיריות, 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941, הכל לפי הענין;

           "ארנונה" פירושו – ארנונה המוטלת על ידי רשות מקומית על מחזיקים, וכן ארנונת גולגולת המוטלת על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941.

פטור

2.    אלה יהיו פטורים, בתקופות האמורות להלן, מתשלום כל ארנונה שהיו חייבים בה אלמלא חוק זה:

(1)  מי שמשרת שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949 (בסעיף זה – חייל), כל עוד הוא חייל כאמור ועד תום ארבעה חדשים מיום שחרורו;

(2)  הורה של חייל המוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג, פרנסה די מחייתו – כל עוד הוא במצב האמור, וכל עוד החייל פטור לפי פסקה (1).

פטור חלקי

3.    אלה יהיו פטורים, בתקופות האמורות להלן, מתשלום שני שלישים של ארנונה שהיו חייבים בה אלמלא חוק זה:

(תיקון מס' 3) תשמ"ו-1985

(1)  (בוטלה);

(תיקון מס' 5)  תשנ"ו-1995

(2)  נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, כל עוד הוא זכאי כאמור;

(3)  מי שמוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי איבד חמישים אחוז או יותר מכשרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה לאחר יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג פרנסה די מחייתו – כל עוד הוא במצב האמור;

(תיקון מס' 1)  תשכ"ד-1964

(4)  נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(תיקון מס' 1)  תשכ"ד-1964

(5)  מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(6)  בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(7)  מי שהוגדר בתקנות כשארו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בפסקה (3) – כל עוד הוא בגדר ההגדרה האמורה;

(תיקון מס' 3) תשמ"ו-1985

(8)  (בוטלה);

(תיקון מס' 3) תשמ"ו-1985

(9)  (בוטלה);

(תיקון מס' 1)  תשכ"ד-1964

(10) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(תיקון מס' 3) תשמ"ו-1985

(11) (בוטלה).

מיום 1.4.1964

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ד מס' 423 מיום 2.4.1964 עמ' 80 (ה"ח 591)

(4) מי שמוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי איבד חמישים אחוז או יותר מכשרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה לאחר יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג פרנסה די מחייתו – כל עוד הוא במצב האמור;

(5) מי שמוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי איבד חמישים אחוז או יותר מכשרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה, או מחלה שחלה בה בזמן שירותו בחיל המשטרה, כמשמעותו בפקודת המשטרה, וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג, פרנסה די מחייתו – כל עוד במצב האמור;

(4) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(5) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(6) בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(7) מי שהוגדר בתקנות כשארו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בפסקה (3) – כל עוד הוא בגדר ההגדרה האמורה;

(8) מי שנמנה עם חיל המשטרה, כמשמעותו בפקודת המשטרה, פרט לאדם שנחשב לשוטר לפי חלק ד' או חלק ה' לאותה פקודה – כל עוד הוא נמנה כאמור;

(9) מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר, כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, 1946 – כל עוד הוא נמנה כאמור;

(10) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(11) מי שמשרת כשומר, כמשמעותו בחוק חסינות בניני הכנסת, תשי"ב-1952 – כל עוד הוא משרת כאמור.

מיום 27.7.1982

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ב מס' 1055 מיום 27.7.1982 עמ' 178 (ה"ח 1579)

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) מי שמשרת שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל שלא לפי חוק שירות בטחון, תש"ט-1949 – כל עוד הוא משרת כאמור;

מיום 1.7.1985

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ה מס' 1159 מיום 1.10.1985 עמ' 24 (ה"ח 1750)

(1) מי שמשרת שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל שלא לפי חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או שהוא משרת במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או בשירות בטחון כללי – כל עוד הם משרתים כאמור;

(2) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, כל עוד הוא זכאי כאמור;

(3) מי שמוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו, כי איבד חמישים אחוז או יותר מכשרו לעבודה כתוצאה מחבלה שנחבל בה לאחר יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור וכי אין לו, ואין הוא מסוגל להשיג פרנסה די מחייתו – כל עוד הוא במצב האמור;

 (4) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(5) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(6) בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(7) מי שהוגדר בתקנות כשארו של אדם שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה כאמור בפסקה (3) – כל עוד הוא בגדר ההגדרה האמורה;

(8) מי שנמנה עם חיל המשטרה, כמשמעותו בפקודת המשטרה, פרט לאדם שנחשב לשוטר לפי חלק ד' או חלק ה' לאותה פקודה – כל עוד הוא נמנה כאמור;

(9) מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר, כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר, 1946 – כל עוד הוא נמנה כאמור;

(10) מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 – כל עוד הוא זכאי כאמור;

(11) מי שמשרת כשומר, כמשמעותו בחוק חסינות בניני הכנסת, תשי"ב-1952 – כל עוד הוא משרת כאמור.

מיום 28.12.1995

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ו מס' 1553 מיום 28.12.1995 עמ' 20 (ה"ח 2245, ה"ח 2352)

(2) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תש"ט-1949, כל עוד הוא זכאי כאמור;

דין דייר משנה

4.    על אף האמור בפקודת העיריות, 1934, ובצווים על פי פקודת המועצות המקומיות, 1941, רואים דייר משנה לצורך הפטור לפי סעיף 2 או סעיף 3, כמחזיק.

פטור מחלק משנה

5.    היה אדם זכאי לפטור מארנונה, לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3, בחלק משנת הכספים הנהוגה ברשות מקומית, לא יהא פטור מארנונה כאמור אלא בשיעור יחסי למספר החדשים שבהם היה זכאי לפטור.

סייג לדירות גדולות (תיקון מס' 4)  תשנ"א-1990

6.    מי שמחזיק בדירה ששטחה עולה על 70 מ"ר לא יהיה זכאי לפטור לפי חוק זה, אלא לגבי 70 מ"ר; אולם אם עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה – יהיה זכאי לפטור כאמור לגבי 90 מ"ר.

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"א מס' 1343 מיום 6.2.1991 עמ' 84 (ה"ח 2021)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

6. מי שמחזיק בשלושה חדרים או יותר לא יהיה זכאי לפטור לפי חוק זה, להוציא פטור מארנונת הגולגולת, אלא לגבי שני חדרים וחדרי שירות; אולם אם עלה מספר בני משפחתו של המחזיק הדרים עמו על ארבעה – לא יהיה זכאי לפטור כאמור אלא לגבי שלושה חדרים וחדרי שירות.

פטור על בתי עסק (תיקון מס' 1)  תשכ"ד-1964

6א.     מי שמחזיק בבנין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד – לא יהיה זכאי לפי חוק זה בשנת כספים פלונית לפטור מארנונה על הנכס המוחזק כאמור, אלא אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי הסעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה יתן לו לפי בקשתו, תעודה על כך. היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את הסכום ששילם על אותו נכס כארנונה לאותה שנה.

מיום 1.4.1964

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ד מס' 423 מיום 2.4.1964 עמ' 80 (ה"ח 591)

הוספת סעיף 6א

ביצוע ותקנות

7.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

                                                         דוד בן-גוריון                    ישראל רוקח

                                                                            ראש הממשלה                              שר הפנים

                   יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשי"ג מס' 123 מיום 3.4.1953 עמ' 62 (ה"ח תשי"ג מס' 150 עמ' 106).

תוקן ס"ח תשכ"ד מס' 423 מיום 2.4.1964 עמ' 80 (ה"ח תשכ"ד מס' 591 עמ' 55) – תיקון מס' 1; תחילתו משנת הכספים 1964.

ס"ח תשמ"ב מס' 1055 מיום 27.7.1982 עמ' 178 (ה"ח תשמ"ב מס' 1579 עמ' 194) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשמ"ו מס' 1159 מיום 1.10.1985 עמ' 24 (ה"ח תשמ"ה מס' 1750 עמ' 726) – תיקון מס' 3 בסעיף 27 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.7.1985 ור' סעיף 27(ב) לענין הוראת מעבר. תוקן ס"ח תשמ"ו מס' 1176 מיום 16.4.1986 עמ' 146 (ה"ח תשמ"ו מס' 1763 עמ' 58) – תיקון מס' 3 (תיקון) בסעיף 5 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון מס' 4), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.7.1985.

ס"ח תשנ"א מס' 1343 מיום 6.2.1991 עמ' 84 (ה"ח תשנ"א מס' 2021 עמ' 63) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 1.1.1992.

ס"ח תשנ"ו מס' 1553 מיום 28.12.1995 עמ' 20 (ה"ח תשנ"ד מס' 2245 עמ' 216, ה"ח תשנ"ה מס' 2352 עמ' 256) – תיקון מס' 5 בסעיף 3 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), תשנ"ו-1995.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות