נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

 

 

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

תוכן ענינים

 

פרק א': הוראות יסוד

Go

7

סעיף 1

הגדרות

Go

7

סעיף 2

שיטת הבחירות

Go

8

סעיף 3

מועד הבחירות הראשונות

Go

8

סעיף 4

מועד הבחירות לכל המועצות

Go

8

סעיף 5

דחיית מועד הבחירות

Go

8

סעיף 5א

הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות

Go

9

סעיף 6

פרסום מועדי בחירות

Go

10

סעיף 6א

הזכות לבחור

Go

10

סעיף 7

הזכות להיבחר

Go

10

סעיף 7א

הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון

Go

11

סעיף 8

ייחוד המועמדות

Go

11

סעיף 9

ההצבעה

Go

11

סעיף 10

הוצאות הבחירות

Go

11

סעיף 10א

מפת הבחירות

Go

11

 

פרק ב': פנקס הבוחרים

Go

11

סעיף 11

פנקס בוחרים

Go

11

סעיף 12

אין לשנות את הפנקס

Go

12

סעיף 13

רשימות הבוחרים

Go

12

סעיף 14

סדר השמות ברשימה

Go

12

סעיף 15

מסירת מידע לציבור

Go

12

סעיף 16

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים

Go

12

סעיף 17

בקשה לתיקון פרטי בוחר

Go

13

סעיף 18

בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף

Go

13

סעיף 19

הכרעה בבקשות

Go

13

סעיף 20

עתירה בעניין פנקס הבוחרים

Go

13

סעיף 21

ראיות

Go

14

סעיף 22

הרכב בית המשפט ופסק דין

Go

14

סעיף 23

פטור מאגרות ומסים

Go

14

סעיף 23ב

הוראות בנוגע לחיילים

Go

14

סעיף 23ג

השלמת פרטים

Go

14

סעיף 23ד

הודעה לקראת בחירות

Go

14

 

פרק ג': הכנת הבחירות

Go

14

סעיף 24

בחירת ועדת הבחירות והרכבה

Go

14

סעיף 25

קביעת סיעות המועצה

Go

15

סעיף 26

ועדת בחירות ממונה

Go

15

סעיף 27

ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי

Go

15

סעיף 28

מנין רוב וכו'

Go

15

סעיף 29

מנהל הבחירות

Go

16

סעיף 31

מקומות קלפי

Go

16

סעיף 31א

הצבעת אנשים המוגבלים בניידות

Go

16

סעיף 31ב

בחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת

Go

17

סעיף 31ג

הוראות במקרים מיוחדים

Go

17

סעיף 32

ועדות קלפי

Go

17

סעיף 32א

מזכיר ועדות קלפי

Go

18

סעיף 33

חילופי גברי

Go

18

סעיף 34

מנין חוקי בועדת קלפי רוב וכו'

Go

18

 

פרק ד': רשימות מועמדים

Go

19

סעיף 35

רשימות מועמדים

Go

19

סעיף 36

סיעות ומפלגות הכנסת

Go

19

סעיף 37

כל מועמד   ברשימה אחת בלבד

Go

19

סעיף 38

באי כוח רשימות המועמדים

Go

20

סעיף 38א

ערבון

Go

20

סעיף 39

כינוי ואות של רשימת מועמדים

Go

20

סעיף 39א

מניעת השתתפות רשימת מועמדים

Go

21

סעיף 39ב

קביעה בדבר רשימה מנועה

Go

21

סעיף 39ג

הוראות סדרי דין

Go

21

סעיף 39ד

ייחוד הסמכות

Go

22

סעיף 39ה

תיקון רישום לגבי מועמד

Go

22

סעיף 40

תיקון רשימות המועמדים

Go

22

סעיף 41

אישור של רשימות המועמדים

Go

22

סעיף 41א

שינויים ברשימות מועמדים

Go

22

סעיף 42

עתירה בעניין רשימות ומועמדים

Go

22

סעיף 42א

חילוט חלקי של ערבון

Go

22

סעיף 42ב

הפסקת שירות

Go

23

סעיף 43

התפטרות מועמד

Go

23

סעיף 44

הפחתת מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

Go

23

סעיף 45

התקשרות בין רשימות מועמדים

Go

23

סעיף 45א

פרסום הסכמים

Go

23

סעיף 45ב

סייג להסכם

Go

23

 

פרק ה': הצבעה וספירת הקולות

Go

23

סעיף 46

נבחרים בלי הצבעה בקלפי

Go

23

סעיף 47

בחירות בקלפי

Go

24

סעיף 48

הודעת בחירות

Go

24

סעיף 49

הודעה על שינויים

Go

24

סעיף 50

מעטפות הצבעה

Go

24

סעיף 51

פתקי הצבעה

Go

24

סעיף 52

קלפיות ומנעולים

Go

24

סעיף 53

הספקת ציוד

Go

24

סעיף 54

פרסומים במקומות  הקלפי

Go

24

סעיף 55

שעות ההצבעה

Go

25

סעיף 56

מי רשאי להימצא במקום קלפי

Go

25

סעיף 57

הצגת קלפי

Go

25

סעיף 58

האחראי לסדר

Go

25

סעיף 59

סמכות להרחיק אדם

Go

25

סעיף 60

זיהוי הבוחרים

Go

25

סעיף 61

אופן ההצבעה

Go

25

סעיף 61א

סמכויות מיוחדות

Go

25

סעיף 62

ספירת הקולות

Go

26

סעיף 63

קולות פסולים

Go

26

סעיף 64

פרוטוקול של ועדת קלפי

Go

26

סעיף 65

בדיקת חומר הבחירות

Go

27

סעיף 66

הפרוטוקול של מנהל הבחירות

Go

27

 

פרק ו': תוצאות הבחירות

Go

27

סעיף 67

חלוקת המנדטים

Go

27

סעיף 68

התקשרות בדבר חלוקת המנדטים

Go

27

סעיף 69

קביעת חבר המועצה

Go

27

סעיף 70

מנדטים פנויים

Go

27

סעיף 70א

חילוט ערבון

Go

27

סעיף 71

פרסום תוצאות הבחירות

Go

28

סעיף 71א

החזרת ערבון

Go

28

סעיף 72

ערעור בחירות

Go

28

סעיף 73

פסק דין בערעור

Go

28

סעיף 73א

ביטול בחירות

Go

29

 

פרק ז': תעמולת הבחירות

Go

30

סעיף 74

איסור תהלוכות וכו' ביום הבחירות

Go

30

סעיף 75

תעמולת בחירות על ידי עובדי המדינה וחיילים

Go

30

סעיף 76

תעמולת בחירות על ידי חברי ועדת קלפי

Go

30

סעיף 77

הגבלת שכר אולמות

Go

30

 

פרק ח': הוראות מיוחדות בין חיילים

Go

30

סעיף 78

בחירות בקרב חיילים

Go

30

סעיף 79

הוראות בדבר בחירות בקרב חיילים

Go

30

סעיף 80

הצבעה וועדות קלפי

Go

30

סעיף 81

הצבעה של חיילים

Go

30

סעיף 82

מיון מעטפות של חיילים וספירת הקולות

Go

31

סעיף 83

פרוטוקול

Go

31

סעיף 84

סיכום מנין הקולות

Go

31

סעיף 84א

הצבעת עובדים מסוימים

Go

31

סעיף 84א1

הצבעת הנמצאים במשמורת הצבא

Go

31

סעיף 84ב

הצבעה של שוטרים

Go

32

סעיף 84ג

סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בקרב חיילים

Go

32

 

פרק ח'1: בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר

Go

32

סעיף 84ד

הגדרות

Go

32

סעיף 84ה

קלפיות לאסירים ועצורים

Go

32

סעיף 84ו

ועדות קלפי לאסירים

Go

33

סעיף 84ז

הוראות בדבר בחירות בקרב אסירים ועצורים

Go

33

סעיף 84ח

סדרי הצבעה

Go

33

סעיף 84ט

מיון מעטפות של אסירים ועצורים וספירת הקולות

Go

33

סעיף 84י

פרוטוקול

Go

33

סעיף 84יא

סיכום מניין הקולות

Go

34

סעיף 84יב

תעמולת בחירות

Go

34

סעיף 84יג

סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר

Go

34

 

פרק ח'2: בחירות במוסדות

Go

34

סעיף 84יד

הגדרה   פרק ח'2

Go

34

סעיף 84טו

קלפיות לשוהים במוסדות

Go

34

סעיף 84טז

סדרי הצבעה

Go

34

 

פרק ח'3: בחירות בבתי חולים

Go

34

סעיף 84יז

הגדרות   פרק ח'3

Go

35

סעיף 84יח

קלפיות למאושפזים

Go

35

סעיף 84יט

הרכב ועדות הקלפי

Go

35

סעיף 84כ

סדרי ההצבעה

Go

35

סעיף 84כא

תעמולת בחירות

Go

35

סעיף 84כב

סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי חולים

Go

35

 

פרק ט': עבירות

Go

35

סעיף 85

זיוף של רשימות בוחרים

Go

35

סעיף 85א

שינוי מען

Go

35

סעיף 85ב

שימוש שלא כדין במידע פנקס

Go

36

סעיף 86

הפרעת בחירות

Go

36

סעיף 87

נטישת חומר ההצבעה

Go

36

סעיף 88

שחיתות ואיום

Go

36

סעיף 89

דרכי שוחד

Go

37

סעיף 90

הצבעה שלא כחוק

Go

37

סעיף 91

פרסום תוצאות בחירות בקרב חיילים

Go

37

סעיף 92

הפקעת שכר אולמות

Go

37

סעיף 93

עבירות אחרות

Go

37

סעיף 94

סמכות וכו'

Go

37

 

פרק י': הוראות שונות

Go

38

סעיף 95

שמירת מסמכים

Go

38

סעיף 96

עיון במסמכים

Go

38

סעיף 96א

עיון בפתקי הצבעה

Go

38

סעיף 96ב

עתירה נגד החלטה אחרת של מנהל הבחירות

Go

38

סעיף 97

ימי מנוחה

Go

38

סעיף 97א

הוראות לענין קיום הבחירות

Go

38

סעיף 97ב

יום הבחירות הכלליות   שבתון והזכות לשכר

Go

38

סעיף 97ג

הארכת מועדים

Go

39

סעיף 98

תיקון פקודת העיריות

Go

39

סעיף 99

הוראת מעבר

Go

39

סעיף 100

ביצוע ותקנות

Go

39

סעיף 100א

תקנות סדרי דין בענין עתירות מינהליות וערעורים

Go

39

סעיף 100ב

הוראות מיוחדות בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה החדש   הוראת שעה

Go

39

סעיף 101

תחילה

Go

40

 


חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965*

פרק א': הוראות יסוד

הגדרות

1.       בחוק זה –

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "שנת פנקס" – (נמחקה);

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "היום הקובע" – (נמחקה);

מיום 11.8.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 482 מיום 11.8.1966 עמ' 71 (ה"ח 695)

"היום הקובע" – 31 בדצמבר א' בניסן לפני שרשימת הבוחרים האמורות בסעיף 11(א)(1) נכנסו לתקפן;

 

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 36 (ה"ח 792)

"היום הקובע" – א' בניסן לפני שרשימת הבוחרים האמורות בסעיף 11(א)(1) נכנסו לתקפן;

"שנת פנקס" – התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה;

"היום הקובע" – יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

מחיקת הגדרות "שנת פנקס" ו-"היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"שנת פנקס" – התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה;

"היום הקובע" – יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

מחיקת הגדרות "שנת פנקס", "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"שנת פנקס" – התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה;

"היום הקובע" – יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998

          "מפלגה" – מפלגה אשר רואים אותה לענין סעיף 12(א) לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973 (להלן – חוק המימון), כסיעה נפרדת, ויש לה לפחות נציג אחד בכנסת;

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 248 (ה"ח 2722)

הוספת הגדרת "מפלגה"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "בחירות" – בחירות לרשות מקומית ולראש הרשות, או בחירות מיוחדות לראש רשות מקומית לפי חוק בחירת ראש הרשות;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "בחירות"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "הועדה המרכזית" – כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "הועדה המרכזית"

(תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

          "בית משפט לעניינים מינהליים" – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 135 (ה"ח 629)

הוספת הגדרת "בית משפט לעניינים מינהליים"

(תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

          "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 135 (ה"ח 629)

הוספת הגדרת "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 47) תשע"ז-2017

          "חוק הבחירות לכנסת" – חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "חוק הבחירות לכנסת"

 

מיום 14.6.2017

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 462 (ה"ח 679)

"חוק הבחירות לכנסת" – חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

 

 

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "חוק בחירת ראש הרשות" – חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "חוק בחירת ראש הרשות"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

הוספת הגדרת "חוק המרשם"

הנוסח:

"חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "חוק המרשם"

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          "יום שליפת הפנקס" – היום ה-40 שלפני יום הבחירות;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "יום שליפת הפנקס"

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

החלפת הגדרת "יום שליפת הפנקס"

הנוסח הקודם:

"יום שליפת הפנקס" – יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים;

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

הוספת הגדרת "מרשם האוכלוסין"

הנוסח:

"מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "מרשם האוכלוסין"

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          "מנהל בחירות" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 29;

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

הוספת הגדרת "מנהל בחירות"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "פנקס הבוחרים" – פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה, הכולל את כלל רשימות הבוחרים ברשות מקומית מסוימת;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "פנקס הבוחרים"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "רשימת בוחרים" – רשימה של בעלי זכות לבחור לרשות מקומית או לראש רשות מקומית שהוכנה לפי הוראות חוק זה;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "רשימת בוחרים"

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          "שליפת הפנקס" – גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "שליפת הפנקס"

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" – יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 16 (ה"ח 2912)

הוספת הגדרת "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית"

          "השר" – שר הפנים;

          לשאר המונחים תהא המשמעות שיש להם בפקודת העיריות.

שיטת הבחירות

2.    מועצה של רשות מקומית (להלן – המועצה) תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

מועד הבחירות הראשונות (תיקון מס' 20) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

3.    הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה – בשנה השישית להקמת המועצה; קבע השר מועד מאוחר יותר בשנה החמישית או השישית כאמור, ידווח לוועדה האמורה, בכתב, מדי שישה חודשים, על ההיערכות לעריכת הבחירות למועצה ברשות המקומית האמורה.

מיום 8.7.1994

תיקון מס' 20

ס"ח תשנ"ד מס' 1471 מיום 8.7.1994 עמ' 241 (ה"ח 2273)

3. הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו ביום שיקבע השר תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה – אף לאחר השנה החמישית להקמת המועצה.

 

מיום 30.7.2008

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 733 (ה"ח 370)

3. הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה – אף לאחר השנה החמישית בשנה השישית להקמת המועצה; קבע השר מועד מאוחר יותר בשנה החמישית או השישית כאמור, ידווח לוועדה האמורה, בכתב, מדי שישה חודשים, על ההיערכות לעריכת הבחירות למועצה ברשות המקומית האמורה.

מועד הבחירות לכל המועצות (תיקון מס' 12) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998 (הוראת שעה) תשס"ח-2008

4.       בכפוף לאמור בסעיף 5, הבחירות לכל המועצות (להלן – הבחירות הכלליות) יקוימו כל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

מיום 25.6.1986

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"ו מס' 1183 מיום 25.6.1986 עמ' 180 (ה"ח 1778)

4. הבחירות לכל המועצות יקוימו כל ארבע שנים כל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה השלישית השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

4. הבחירות לכל המועצות יקוימו כל חמש שנים בכפוף לאמור בסעיף 5, הבחירות לכל המועצות (להלן – הבחירות הכלליות) יקוימו כל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.

 

דחיית מועד הבחירות (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998

5.    (א)  נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קויימו בחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הכלליות הקרוב.

(תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998

          (ב)  קוימו בחירות למועצה מסוימת שלא ביום הבחירות הכלליות, יחולו על הבחירות הבאות למועצה האמורה הוראות אלה:

(1)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנה או פחות לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות הקרוב (להלן – יום הבחירות הכלליות השני);

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(2)[1]  קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות משנתיים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות השני (בסעיף זה – יום הבחירות הכלליות השלישי), והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השלישי;

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(2א)[2] קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנתיים עד שלוש שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, בסוף השליש הראשון של התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השלישי, ואת יום הבחירות שלאחר מכן יקבע, ככל האפשר, בסוף השליש השני של התקופה האמורה; הבחירות למועצה שלאחר הבחירות שקבע השר לפי פסקה זו ייערכו ביום הבחירות השלישי;

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(2ב)[3] קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משלוש שנים ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן ייערכו ביו הבחירות הכלליות השני;

(3)      קוימו הבחירות האחרונות למועצה ארבע שנים או יותר לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הקרוב.

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 270 (ה"ח 2724)

5. (א) נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קויימו בחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות לכל המועצות לפי סעיף 4 ולא יאוחר ממועד הבחירות הכלליות הקרוב.

(ב) קויימו הבחירות האחרונות למועצה פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות לכל המועצות לפי סעיף 4, רשאי השר להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה לא יקויימו במועד הבחירות הבאות לכל המועצות, כי אם במועד שלאחר מכן.

(ב) קוימו בחירות למועצה מסוימת שלא ביום הבחירות הכלליות, יחולו על הבחירות הבאות למועצה האמורה הוראות אלה:

(1) קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנה או פחות לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות הקרוב (להלן – יום הבחירות הכלליות השני);

(2) קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השלישי;

 (3) קוימו הבחירות האחרונות למועצה ארבע שנים או יותר לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הקרוב

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

(2) קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות מארבע שנים ופחות משנתיים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני לבין יום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות השני (בסעיף זה – יום הבחירות הכלליות השלישי), והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השלישי;

(2א) קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנתיים עד שלוש שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, בסוף השליש הראשון של התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השלישי, ואת יום הבחירות שלאחר מכן יקבע, ככל האפשר, בסוף השליש השני של התקופה האמורה; הבחירות למועצה שלאחר הבחירות שקבע השר לפי פסקה זו ייערכו ביום הבחירות השלישי;

(2ב) קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משלוש שנים ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן ייערכו ביו הבחירות הכלליות השני;

הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות (תיקון מס' 33) תשס"ג-2003

5א.     (א)  בסעיף זה, "איחוד רשויות" – כל אחד מאלה:

(1)   הכרזה לפי סעיף 3 לפקודת העיריות, שענינה הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום עיריה לפי סעיפים 8, 8א או 9 לפקודה האמורה;

(2)   צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה מקומית במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום מועצה מקומית לפי סעיף 7 לפקודה האמורה.

          (ב)  (1)   הכריז השר על איחוד רשויות רשאי הוא באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות ברשות המקומית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.

(2)   הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים ממועד הבחירות שמציע השר.

(3)   על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.

          (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על רשויות מקומיות המפורטות בתוספת לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003.

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 40 (ה"ח 25)

הוספת סעיף 5א

פרסום מועדי בחירות

6.    מועדי הבחירות לפי סעיפים 3 ו-5 יפורסמו ברשומות, על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי.

הזכות לבחור (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

6א.     זכאי להצביע בבחירות ברשות מקומית מסוימת מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת סעיף 6א

הזכות להיבחר (תיקון מס' 31) תשס"א-2000 (תיקון מס' 39) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 40) תשע"א-2011

7.    (א)  זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(ב):

(1)   שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;

(2)   ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;

(3)   מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;

(4)   הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד–1964;

(5)   הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

(6)   (נמחקה);

(7)   הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(תיקון מס' 5) תשל"ג-1972 (תיקון מס' 6א) תשל"ג-1973

(8)   הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.

(תיקון מס' 39) תשס"ט-2008

          (א1) (1)   מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות, או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.;

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3.

(תיקון מס' 40) תשע"א-2011

          (א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          (ב)  אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          (ג)   מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          (ד)  קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          (ה)  בסעיף זה –

"מאסר בפועל" – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;

          "עבירה" – כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.

מיום 28.12.1972

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 674 מיום 28.12.1972 עמ' 22 (ה"ח 1030)

הוספת פסקה7(8)

 

מיום 26.7.1973

תיקון מס' 6א

ס"ח תשל"ג מס' 707 מיום 26.7.1973 עמ' 200 (ה"ח 1075)

(8) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.

 

מיום 1.3.1989

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ט מס' 1270 מיום 10.3.1989 עמ' 18 (ה"ח 1918)

(6) הוא לא חוייב בפסק דין סופי על עבירה שיש עימה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, או לאחר מכן; או – אם חוייב כאמור תוך למעלה מחמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו והוטל עליו עונש מאסר – הוא נשא את ענשו לפני אותו יום; ואולם אם הוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה – עברו שש שנים לפחות מיום שגמר לרצות את עונש המאסר;

 

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 16 (ה"ח 2912)

7. (א) זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו כל אלה הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן (ב):

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;

(2) ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;

(4) הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964;

(5) הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(6) הוא לא חוייב בפסק דין סופי על עבירה שיש עימה קלון תוך חמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו, או לאחר מכן; או – אם חוייב כאמור תוך למעלה מחמש שנים שקדמו ליום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו והוטל עליו עונש מאסר – הוא נשא את ענשו לפני אותו יום; ואולם אם הוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה – עברו שש שנים לפחות מיום שגמר לרצות את עונש המאסר;

(7) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(8) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.

(ב) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ג) מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ד) קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

(ה) בסעיף זה –

"מאסר בפועל" – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;

"עבירה" כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.

 

מיום 16.2.2009

תיקון מס' 39

ס"ח תשס"ט מס' 2191 מיום 16.11.2008 עמ' 94 (ה"ח 259)

(א) זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן (ב) סעיפים קטנים (א1) ו-(ב):

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;

(2) ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;

(4) הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964;

(5) הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(6) (נמחקה);

(7) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(8) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.

(א1) (1) מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות, או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.;

(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3.

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשע"א מס' 2309 מיום 8.8.2011 עמ' 1018 (ה"ח 386)

(א) זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(ב):

(1) שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;

(2) ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;

(3) מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;

(4) הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964;

(5) הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962;

(6) (נמחקה);

(7) הוא לא הוכרז פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

(8) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואן – עברו שנתיים ממועד תחילתו.

(א1) (1) מי שכיהן כיושב ראש ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, בהתאם להוראות לפי סעיף 143, 143א או 206 לפקודת העיריות, או לפי סעיף 38 או 38א לפקודת המועצות המקומיות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.;

(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם על מי שהשר מינה למלא את תפקידי ראש הרשות המקומית או חברי המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 3.

(א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו בשנתיים שמיום סיום כהונתו.

הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון (תיקון מס' 31) תשס"א-2000

7א.     לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

 

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(1)  מועמד יגיש למנהל הבחירות יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח) הצהרה לעניין סעיף 7(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה;

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(2)  (א)   מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(ב)   החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

(3)  (א)   (1)   נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);

(2)   ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;

(3)   לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית;

(ב)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;

(ג)    החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(4)  (נמחקה).

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 16 (ה"ח 2912)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

7א. לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

(1) מועמד יגיש לפקיד הבחירות למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 7(ב) יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח);

(2) (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

(ב) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר לפקיד הבחירות למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

(3) (א) (1) נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);

(2) ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;

(3) לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית;

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;

(ג) החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;

(4) נוכח פקיד הבחירות מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 7 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 7(ב).

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

7א. לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

(1) מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 7(ב) יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח) הצהרה לעניין סעיף 7(ב), ואם הגיש המועמד בקשה לפי פסקה (2)(א) – גם אישור מאת הוועדה המרכזית על הגשת הבקשה;

(2) (א) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות לפני הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

(ב) החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

(3) (א) (1) נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);

(2) ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;

(3) לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית;

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;

(ג) החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;

(4) נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 7 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש מנהל הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 7(ב).

ייחוד המועמדות

8.    אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד.

ההצבעה

9.    (א)  ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 48.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (ב)  בכפוף להוראות סעיף 31א ולהוראות פרק ח', רשאי כל בוחר להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים השייכת לה כוללת את שמו ורק אם זיהה את עצמו בהתאם לסעיף 60.

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

(ב) בכפוף להוראות סעיף 78 31א ולהוראות פרק ח', רשאי כל בוחר להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים השייכת לה כוללת את שמו ורק אם זיהה את עצמו בהתאם לסעיף 60.

הוצאות הבחירות

10.  ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת הרשות המקומית.

מפת הבחירות (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

10א.  סעיפים 9 עד 13 בפרק ג' בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיפים 11 עד 13 שבו, בכל מקום במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים", "הועדה המרכזית" או "יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו" יבוא "השר".

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

הוספת סעיף 10א

הנוסח:

אזורי קלפי

10א. תחומי אזורי הקלפי ייקבעו בידי השר ויחולו לענין זה סעיפים 9 עד 11 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן – חוק הבחירות לכנסת), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת, במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים" יבוא "השר".

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

10א. סעיפים 9 עד 13 בפרק ג' בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיפים 12 ו-13 בסעיפים 11 עד 13 שבו, בכל מקום במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים" או "הועדה המרכזית" "הועדה המרכזית" או "יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו" יבוא "השר".

פרק ב': פנקס הבוחרים

פנקס בוחרים (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 37) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

11.  (א)  לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום כבוחר בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת, לרבות מועצה אזורית, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

          (ב)  פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ג)   (בוטל).

מיום 16.5.1983

תיקון מס' 10

ס"ח תשמ"ג מס' 1082 מיום 24.5.1983 עמ' 106 (ה"ח 1624)

(1) רשימות הבוחרים של אזורי הקלפי שהיו ביום הקובע בתחום אותה רשות מקומית; הרשימות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי"ט-1959, והן בתוקף ביום הבחירות הרשימות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969,  והן בתוקף ביום הבחירות, לאחר שהושלמו ותוקנו לפי אותו חוק.

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 251 (ה"ח 1844)

(1) רשימות הבוחרים של אזורי הקלפי שהיו ביום הקובע בתחום אותה רשות מקומית; הרשימות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969(להלן – חוק הבחירות לכנסת), והן בתוקף ביום הבחירות, לאחר שהושלמו ותוקנו לפי אותו חוק.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 11

הנוסח:

פנקס בוחרים

11. לכל רשות מקומית שבה יתקיימו בחירות ביום הבחירות יוכן פנקס בוחרים (להלן – פנקס מיוחד התשס"ג) שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין, כתושב של אותה רשות מקומית ביום א' בניסן התשס"ג (3 באפריל 2003); בפרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ח מס' 1682 מיום 4.8.1998 עמ' 313 (ה"ח 2723)

(ב) כל הרשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית פלונית זכאי לבחור למועצה, אלא אם כן הצביע בשנה שקדמה לבחירות באותה רשות מקומית, לרשות מקומית אחרת.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 40 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

פנקס הבוחרים וזכות לבחור

11. (א) פנקס הבוחרים בבחירות ברשות מקומית פלונית יהא מורכב מרשימות אלה:

(1) רשימות הבוחרים של אזורי הקלפי שהיו ביום הקובע בתחום אותה רשות מקומית; הרשימות יהיו אלה שהוכנו לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969(להלן – חוק הבחירות לכנסת), והן בתוקף ביום הבחירות, לאחר שהושלמו ותוקנו לפי אותו חוק.

 (2) רשימות בוחרים משלימות שהוכנו לכל אזור קלפי כאמור בהתאם לסעיפים הבאים (להלן – נספחים).

(ב) כל הרשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית פלונית זכאי לבחור למועצה, אלא אם כן הצביע בשנה שקדמה לבחירות באותה רשות מקומית, לרשות מקומית אחרת.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

11. (א) לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב בפנקס הבוחרים כבוחר של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 12 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של רשות מקומית אחרת ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

(ב) פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.

(ג) חלו בחירות כלליות לפי סעיף 4, יציג שר הפנים את הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד ליום הבחירות.

 

מיום 1.12.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2166 מיום 14.7.2008 עמ' 644 (ה"ח 218)

(א) לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו בפנקס הבוחרים כבוחר של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 12 החודשים 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של רשות מקומית אחרת, לרבות מועצה אזורית, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

(א) לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו בפנקס הבוחרים כבוחר של אותה רשות מקומית והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט מי שבתוך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של רשות מקומית אחרת ליום הבחירות היה רשום כבוחר בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת, לרבות מועצה אזורית, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

אין לשנות את הפנקס (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

12.    אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.

מיום 11.8.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ו מס' 482 מיום 11.8.1966 עמ' 71 (ה"ח 695)

(1) יום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מהיום הקובע מיום ט"ו באב שלאחר היום הקובע;

 

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 36 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

הזכות להיכלל בנספח

12. הזכות להיכלל בנספח לאזור קלפי שבתחום רשות מקומית פלונית נתונה למי שלא נכלל ברשימות הבוחרים לפי סעיף 11(א)(1) מחמת שלא היה אזרח ישראלי, ונתקיימו בו שניים אלה:

(1) יום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום ט"ו באב שלאחר היום הקובע;

(2) ביום הקובע היה תושב אותו אזור קלפי ונמסרה על כך הודעה לפי פקודת מרשם התושבים, תשי"ט-1949.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

הכנסת נספחים עיון בפנקס

12. לכל שנת פנקס יוכן נספח לכל אחד מאזורי הקלפי שהיו ביום הקובע בתחום הרשות המקומית.

12. פנקס מיוחד התשס"ג יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדה הראשי של הרשות המקומית, מיום ח' בניסן התשס"ג (10 באפריל 2003) עד יום י"ב בניסן התשס"ג (14 באפריל 2003).

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 41 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

הכנסת נספחים

12. לכל שנת פנקס יוכן נספח לכל אחד מאזורי הקלפי שהיו ביום הקובע בתחום הרשות המקומית.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

12. אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי פסק דין שניתן לפי הוראות סעיף 23ג אלא לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.

 

רשימות הבוחרים (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

13.    (א)  לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי אזור הקלפי והעומד גם בשאר התנאים הקבועים בסעיף 11(א).

          (ב)  רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 36 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

הודעה על הגשת בקשות

13. לא יאוחר מהיום ה-101 שלפני יום הבחירות יפרסם השר ברשומות, ובכל העתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה ברציפות במשך 12 החדשים שלפני אותו יום, הודעה על המועד להגשת בקשות לרישום בנספח; ההודעה תכלול גם את הוראות סעיף 12.

 

מיום 13.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 699 מיום 21.6.1973 עמ' 158 (ה"ח 1064)

13. הזכות להירשם בנספח של אחד מאזורי הקלפי שבתחום רשות מקומית נתונה לכל מי שהגיש לשר בקשה להירשם בו ונתקיימו בו אלה כל מי שנתקיימו בו אלה יירשם בנספח של אחד מאזורי הקלפי שבתחום הרשות המקומית:  

(1) יום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של שנת הפנקס שבשבילה הוכן הנספח;

(2) ביום הקובע היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית;

(3) הוא אינו זכאי להירשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שאינו אזרח ישראלי.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 24

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 118 (ה"ח 2495)

(1) יום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של שנת הפנקס שבשבילה הוכן הנספח מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת;

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 13

הנוסח:

בקשה לתיקון ורישום

13. (א) נוכח אדם כי אינו רשום בפנקס מיוחד התשס"ג, כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 20(ב) המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, או כי הוא או אדם אחר רשום בפנקס שלא כדין, רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב להכללתו בפנקס הבוחרים או לתיקון הרישום, לפי הענין, לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ג (14 באפריל 2003).

(ב) לבקשה של אדם לפי הוראות סעיף קטן (א) הנוגעות אליו יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום ספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה .

(ג) לבקשה לפי הוראות סעיף קטן (א) הנוגעות לאדם אחר יצורפו ראיות, ואם נסבה הבקשה על מענו – ראיות על מענו; העתק הבקשה והראיות יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס מיוחד התשס"ג, במסירה אישית לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה; העתק אישור המסירה יצורף לבקשה.

(ד) השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 30

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 239 (ה"ח 2881)

(1) יום הולדתו ה-18 יום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת;

(2) ביום הקובע היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית;

(3) הוא אינו זכאי להירשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שאינו אזרח ישראלי או משום שיום הולדתו ה-18 חל לאחר היום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 41 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

הזכות להירשם בנספח

13. כל מי שנתקיימו בו אלה יירשם בנספח של אחד מאזורי הקלפי שבתחום הרשות המקומית:  

(1) יום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת;

(2) ביום הקובע היה רשום במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית;

(3) הוא אינו זכאי להירשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שאינו אזרח ישראלי או משום שיום הולדתו ה-18 חל לאחר היום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות לכנסת.

סדר השמות ברשימה (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

14.    ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמם הפרטי.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 36 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

הגשת בקשות

14. מהיום ה-100 עד ליום ה-95 שלפני יום הבחירות רשאי כל אדם הזכאי להיכלל בנספח להגיש בכל רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות בקשה כאמור בסעיף 13 למי שנתמנה לכך על ידי השר; השר יקבע בתקנות את סדרי הגשת הבקשות.

 

מיום 13.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 699 מיום 21.6.1973 עמ' 158 (ה"ח 1064)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

בקשות להירשם בנספח

14. (א) בקשה להירשם בנספח תוגש לפי סדר שנקבע בתקנות; בקשה שהוגשה אחרי היום ה-35 שלפני היום הקובע, לא יזדקקו לה לגבי הנספח של שנת הפנקס הסמוכה לאחר אותו יום קובע, אלא לגבי הנספח של שנת הפנקס שלאחריה.

(ב) מי שרשום במרשם האוכלוסין כתושב של שטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948, יראו אותו כאילו הגיש במועדה בקשה להירשם בנספח של אותו שטח לשנת הפנקס שלאחר תחילתו של הצו או של חוק זה, לפי המאוחר יותר .

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 14

הנוסח:

דין הודעה למרשם האוכלוסין

14. נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם, בתקופה שבין יום א' בניסן התשס"ג (3 באפריל 2003) ליום י"ב בניסן התשס"ג (14 באפריל 2003), הנוגעת לפרט מן הפרטים האמורים בסעיף 20(ב), או בדבר הענקת אזרחות ישראלית או שלילתה או בדבר מותו של אדם, יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה שהוגשה כדין לפי סעיף 13.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 30

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 240 (ה"ח 2881)

14. בנספח שיוכן לראשונה לאזור קלפי הנמצא בשטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948, יירשם מי שמלאו לו 18 17 שנה והיה תושב אותו שטח ביום תחילת הצו האמור.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 41 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

רישום מיוחד בנספח

14. בנספח שיוכן לראשונה לאזור קלפי הנמצא בשטח שנקבע בצו לפי סעיף 11ב לפקודת סדרי שלטון ומשפט, תש"ח-1948, יירשם מי שמלאו לו 17 שנה והיה תושב אותו שטח ביום תחילת הצו האמור.

מסירת מידע לציבור (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

15.    (א)  כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם ואם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

          (ב)  השר יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.

          (ג)   השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 36 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

הכרעה בבקשות

15. השר יכריע בבקשות שהוגשו לפי סעיף 14 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש לא יאוחר מהיום ה-80 שלפני יום הבחירות.

 

מיום 13.6.1973

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ג מס' 699 מיום 21.6.1973 עמ' 158 (ה"ח 1064)

(3) נרשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שהיה לאזרח ישראלי;

(3) (4) השר הורה שלא לרשום אותו לאחר שהגיש לשר, במועד ולפי סדר שנקבעו בתקנות, בקשה למחוק את שמו מהנספח.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

המשכיות הרישום בפנקס הכרעה בבקשות

15. מי שנרשם בנספח של אזור קלפי שבתחום רשות מקומית לשנת פנקס פלונית, יירשם גם בנספח לכל שנת פנקס שלאחר מכן, זולת אם נתקיים בו, ביום הקובע שלפני שנת הפנקס, אחד מאלה:  

(1) חדל להיות תושב של הרשות המקומית ונמסרה על כך הודעה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2) נפטר;

(3) נרשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שהיה לאזרח ישראלי או משום שמלאו לו 18 שנים;

(4) השר הורה שלא לרשום אותו לאחר שהגיש לשר, במועד ולפי סדר שנקבעו בתקנות, בקשה למחוק את שמו מהנספח.

15. השר יכריע בבקשות לפי סעיף 13 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש, וכן לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס מיוחד התשס"ג, לפי הענין, לא יאוחר מיום כ"ב בניסן התשס"ג (24 באפריל 2003).

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 30

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 240 (ה"ח 2881)

(3) נרשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שהיה לאזרח ישראלי או משום שמלאו לו 18 שנים;

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 41 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

המשכיות הרישום בפנקס

15. מי שנרשם בנספח של אזור קלפי שבתחום רשות מקומית לשנת פנקס פלונית, יירשם גם בנספח לכל שנת פנקס שלאחר מכן, זולת אם נתקיים בו, ביום הקובע שלפני שנת הפנקס, אחד מאלה:  

(1) חדל להיות תושב של הרשות המקומית ונמסרה על כך הודעה לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2) נפטר;

(3) נרשם בפנקס הבוחרים לכנסת משום שהיה לאזרח ישראלי או משום שמלאו לו 18 שנים;

(4) השר הורה שלא לרשום אותו לאחר שהגיש לשר, במועד ולפי סדר שנקבעו בתקנות, בקשה למחוק את שמו מהנספח.

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

16.    (א)  בסעיף זה –

 

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          "היום הקובע" – היום ה-150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות - יום היווצרות העילה;

          "מידע פנקס" – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;

          "סיעה במועצת הרשות המקומית" – סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          "נציג רשימת מועמדים" – אחד מאלה:

(1)   לעניין סעיף קטן (ב)(1) – מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(2)   לעניין סעיף קטן (ב)(2) – בא כוח רשימת מועמדים שהוגשה לפי הוראות חוק זה;

          לענין סעיף זה, "במספר הנדרש" - 50 לגבי מועצה מקומית ו-100 לגבי עיריה.

          (ב)  השר ימסור למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(1)   מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות;

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(2)   מידע כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ג)   (1)   מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי הענין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחייבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים;

(2)   התחייבות כאמור בפסקה (1) תיחתם בידי בא כוח המפלגה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או בידי בא כוח הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלאי מקומם, בידי חברי הסיעה במועצה המקומית, או בידי נציג רשימת המועמדים לפי הענין וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.

          (ד)  השר רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.

          (ה)  השר יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למי נמסר מידע פנקס לפי סעיף זה.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

מסירת רשימה למועצה

16. לא יאוחר מהיום ה-80 שלפני יום הבחירות ימסור השר למועצה רשימה של שמות הבוחרים שהחליט לכלול בנספח כתוצאה מבקשות שהוגשו לפי סעיף 14.

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 251 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. (א) בכל שנה יציג השר את הנספחים של כל רשות מקומית באותו מועד ובאותו מקום שבהם מוצגות רשימות הבוחרים לפי חוק פנקס הבוחרים לכנסת, תשי"ט-1949 (להלן – חוק הפנקס), הנוגעות לאזורי הקלפי שבתחום אותה רשות מקומית; ההודעה לפי סעיף 26 לחוק הפנקס תכלול גם פרטים על הצגת הנספחים; ברשות מקומית שאין בה נספח, תוצג על כך הודעה מתאימה במועד ובמקום כאמור.

(ב) לא יאוחר מהיום ה-46 שלאחר היום הקובע ימסור השר למועצה של כל רשות מקומית העתק של הנספחים של אותה רשות מקומית.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 16

הנוסח:

השלמת פרטים

16. השר יתקן או ישלים פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס מיוחד התשס"ג, לפי הענין, בהתאם להודעות לפי סעיף 14 ולהחלטותיו לפי סעיף 15, לא יאוחר מיום כ"ב בניסן התשס"ג (24 באפריל 2003).

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 41 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

הצגת הנספחים ומסירת העתק מהם

16. (א) בכל שנה יציג השר את הנספחים של כל הרשויות המקומיות באותו מועד, באותו מקום ובאותו האופן שבהם מוצגות רשימות הבוחרים לכנסת לפי סעיף 33 לחוק הבחירות לכנסת, וההודעה לפי סעיף 35 לאותו חוק תכלול גם פרטים על הצגת הנספחים; ברשות מקומית שאין בה נספח, תוצג הודעה מתאימה על כך במקום ובמועד כאמור.

(ב) בשנה שבה מתקיימות בחירות למועצה כאמור בסעיף 4 או 5 -

(1) ישלח השר הודעה לכל מי ששמו נכלל בנספח על דבר הכללתו בנספח של אותה רשות מקומית.

(2) הנספחים הנוגעים לאזורי הקלפי שבתחום רשות מקומית יוצגו באותה רשות מקומית לצד רשימות הבוחרים כאמור בסעיף 34 לחוק הבחירות לכנסת.

(ג) לא יאוחר מהיום ה-46 לאחר היום הקובע, ימסור השר למועצה של רשות מקומית, שביקשה זאת, העתק של הנספחים של אותה רשות מקומית.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 548 (ה"ח 47)

(א) בסעיף זה –

"היום הקובע" – היום ה-150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות או לקיום בחירות לפי סעיף 24ב לחוק האמור - יום היווצרות העילה;

"מידע פנקס" – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;

"סיעה במועצת הרשות המקומית" – סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;

"נציג רשימת מועמדים" – מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;

לענין סעיף זה, "במספר הנדרש" - 50 לגבי מועצה מקומית ו-100 לגבי עיריה.

(ב) השר ימסור למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:

(1) מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות – לא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע;

(2) מידע פנקס כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס – לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס הבוחרים לתוקף.

(2) מידע כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס.

(ג) (1) מידע פנקס כאמור בסעיף קטן (ב) יימסר למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת המועמדים לאחר שיתחייבו בכתב, בנוסח שקבע השר, שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצרכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.

(1) מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי הענין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחייבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים;

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

(א) בסעיף זה –

"היום הקובע" – היום ה-150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות – יום היווצרות העילה;

"מידע פנקס" – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;

"סיעה במועצת הרשות המקומית" – סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;

"נציג רשימת מועמדים" – אחד מאלה:

(1) מי שאינו חבר מועצה לעניין סעיף קטן (ב)(1) – מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;

(2) לעניין סעיף קטן (ב)(2) – בא כוח רשימת מועמדים שהוגשה לפי הוראות חוק זה;

לענין סעיף זה, "במספר הנדרש" – 50 לגבי מועצה מקומית ו-100 לגבי עיריה.

בקשה לתיקון פרטי בוחר (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

17.    (א)  נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 13(ב) המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.

          (ב)  חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית אדם שייכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, או להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה ייכלל ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום יישוב אחר שהוא תושב בו.

          (ג)   לבקשה לפי סעיף קטן (א) יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה.

          (ד)  לבקשה לפי סעיף קטן (ב) יצורפו ראיות ואם נסבה הבקשה על מענו של הבוחר - ראיות על מענו; העתק הבקשה והראיות יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.

          (ה)  בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר –

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(1)   מהיום ה-68 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

(2)   מהיום ה-73 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

          (ו)   השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

ערעור

17. מי שהגיש בקשה לפי סעיף 14 רשאי, עד היום ה-75 שלפני יום הבחירות, לערער לפני בית המשפט המחוזי על החלטת השר לפי סעיף 15 או על שלא קיבל הודעה .

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 17

הנוסח:

כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

17. פנקס מיוחד התשס"ג כפי שתוקן והושלם לפי סעיף 16 ייכנס לתוקפו ביום כ"ה בניסן התשס"ג (27 באפריל 2003).

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 43 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

בקשות ועררים

17. (א) עד היום ה-65 שלאחר היום הקובע רשאי כל אדם להגיש לשר בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו שנרשמו בנספח באופן לא נכון, או ערר מנומק בכתב על שהוא לא נרשם בנספח, או על שהוא או זולתו נרשם בנספח שלא כדין.

(ב) סדרי הגשת בקשות ועררים לפי סעיף זה ייקבעו בתקנות.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

(ה) בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר –

(1) מהיום ה-35 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים מהיום ה-68 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);

(2) מהיום ה-40 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים מהיום ה-73 שלפני יום הבחירות אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

18.    (א)  חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה כאמור בסעיף 17(ב) שמקורה בשינויים שחלו במרשם האוכלוסין בין היום הקובע כהגדרתו בסעיף 16 לבין יום שליפת הפנקס; בקשה כאמור יכול שתוגש עד היום ה-26 שלפני יום הבחירות ויחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ו) של סעיף 17, בשינויים המחויבים.

          (ב)  מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית כלשהי רשאי הוא, עד היום ה-26 שלפני יום הבחירות, לבקש מהשר לכללו בפנקס הבוחרים של רשות פלונית; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף זה שענינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים או במרשם האוכלוסין.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

שיפוט מקומי לערעורים

18. ערעור לפי סעיף 17 יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא אזור הקלפי אשר בנספח שלו דרש המבקש לכלול את שמו .

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 18

הנוסח:

שינוי בפנקס שנכנס לתוקף

18. אין להכניס שינוי בפנקס מיוחד התשס"ג לאחר שנכנס לתוקף, אלא לפי החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בהתאם לסעיף 55א לחוק הבחירות לכנסת.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 43 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 18

הנוסח הקודם:

הכרעה בבקשות ובעררים

18. (א) השר יכריע בבקשות ובעררים שהוגשו לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש או לעורר, ואם הערר נגע לזולת – גם לו, עד היום ה-89 שלאחר היום הקובע.

(ב) לא יאוחר מהיום ה-94 שלאחר היום הקובע ימסור השר למועצה רשימה של שמות הבוחרים שהחליט להוסיף לנספחים עקב העררים.

הכרעה בבקשות (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

19.    (א)  השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה-58 שלפני יום הבחירות.

          (ב)  השר יכריע בבקשות לפי סעיף 18 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה, לפי הענין, לא יאוחר מהיום ה-19 שלפני יום הבחירות.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

ראיות

19. חובת ההוכחה לטענותיו – על המערער; כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך ערעור כזה .

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 19

הנוסח:

הזכות לבחור

19. זכאי לצביע ביום הבחירות מי שרשום בפנקס מיוחד התשס"ג.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 43 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

ערעור

19. מי שהגיש בקשה או ערר, ואם הערר נגע לזולת  גם הוא, רשאי, עד היום ה-99 שלאחר היום הקובע, לערער לפני בית משפט מחוזי על החלטת השר או על שלא קיבל הודעה על החלטת השר, וכל חבר המועצה רשאי לערער כאמור על החלטת השר להוסיף שם של בוחר לנספח עקב ערר לפי סעיף 17.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

(א) השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה-25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים מהיום ה-58 שלפני יום הבחירות.

עתירה בעניין פנקס הבוחרים (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

20.    (א)  מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת השר, כאמור בסעיפים 18 ו-19, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיפים 17(ב) או 18, גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת השר או נגד אי קבלת הודעה.

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-50 שלפני יום הבחירות.

(2)   העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(ב) תוגש לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות.

(תיקון מס' 42) תשע"ב-2012

          (ג)   (בוטל).

          (ד)  העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה, ולגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי - בכל בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

פטור מאגרות וממס

20. ערעור לפי סעיף 17 פטור מאגרות בית משפט וממס בולים על יפוי כוח.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 20

הנוסח:

רשימת הבוחרים

20. (א) לשם הכנת פנקס מיוחד התשס"ג תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי אזור הקלפי, והעומד גם בשאר התנאים הקבועים בחוק זה לצורך הרישום בפנקס מיוחד התשס"ג.

(ב) רשימת הבוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אימו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום י"ב בניסן התשס"ג (14 באפריל 2003) .

(ג) ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; שמותיהם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמותיהם הפרטיים.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 44 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

שיפוט מקומי לערעורים

20. הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 42

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 135 (ה"ח 629)

עתירה מינהלית עתירה בעניין פנקס הבוחרים

20. (א) מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת השר, כאמור בסעיפים 18 ו-19, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיפים 17(ב) או 18, גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת השר או נגד אי קבלת הודעה.

(ב) (1) העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.

(2) העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(ב) תוגש לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות.

(ג) העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפרק זה - חוק בתי משפט לענינים מינהליים), בכפוף להוראות חוק זה.

(ד) העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה, ולגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי - בכל בית משפט לענינים מינהליים.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 672 (ה"ח 1217)

(ב) (1) העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א) תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים מהיום ה-50 שלפני יום הבחירות.

ראיות (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

21.  כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 20.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 21

הנוסח הקודם:

הרכב בית המשפט ופסק הדין

21. בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד. פסק דינו יהיה סופי, אין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 369 (ה"ח 24)

החלפת סעיף 21

הנוסח:

הודעה לקראת בחירות

21. לא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל מי ששמו רשום בפנקס מיוחד התשס"ג, הודעה בדבר מען הקלפי ששמו רשום ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 44 (ה"ח 3149)

21. חובת ההוכחה לטענותיו – על המערער; כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך ערעור כזה העתירה כאמור בסעיף 20.

הרכב בית המשפט ופסק דין (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

22.    (א)  בית המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף 20 בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו.

          (ב)  פסק הדין יינתן ויימסר לשר –

(1)   בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(1) - בתוך 14 ימים מיום הגשת העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;

(2)   בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(2) - לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

תקנות סדרי דין

22. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לערעורים לפי סעיף 17, לרבות הגשת ערעור, צירוף בעלי דין, איחוד ערעורים ומסירת הזמנות ומסמכים אחרים.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 22

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 44 (ה"ח 3149)

22. (א) בית המשפט המחוזי ידון בערעור לפי סעיף 19 לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף 20 בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו. פסק הדין יינתן ויימסר לשר עד היום ה-113 שלאחר היום הקובע.

(ב) פסק הדין יינתן ויימסר לשר –

(1) בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(1) - בתוך 14 ימים מיום הגשת העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;

(2) בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(2) - לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.

פטור מאגרות ומסים (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23.  (א)  עתירה לפי סעיף 20 פטורה מאגרות בית משפט וממס בולים על יפוי כוח.

          (ב)  (בוטל).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 37 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

הכנת הנספחים

23. עד היום ה-50 שלפני יום הבחירות יכין השר את הנספחים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 15 ולפסקי דין לפי סעיף 21.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 44 (ה"ח 3149)

23. (א) ערעור לפי סעיף 19 פטור עתירה לפי סעיף 20 פטורה מאגרות בית משפט וממס בולים על יפוי כוח.

(ב) עורך דין המופיע מטעם מערער בערעור לפי סעיף 19 רשאי לסמוך על יפוי כוח שנחתם על ידי המערער בפני אחד המנויים להלן, שאישר את חתימת המערער על פני יפוי הכוח, ואלה הם:

(1) שופט;

(2) דיין בבית דין דתי;

(3) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, פרקליט נפה, סגן או עוזר לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז;

(4) ראש רשות מקומית או חבר מועצה של רשות מקומית.

 

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23א.  (בוטל).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23א

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23א

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 44 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 23א

הנוסח הקודם:

תקנות סדרי דין

23א. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לדיון בערעורים לפי סעיף 19, לרבות הגשת ערעור, צירוף בעלי דין, איחוד של ערעורים ומסירת הזמנות ומסמכים אחרים; על דיונים בערעורים לפי סעיף 19 לא תחול כל הוראה בחיקוק אחר המאפשרת הארכת מועדים לערעור.

הוראות בנוגע לחיילים (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ב.  השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיפים 17 ו-18, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 19, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 20, לדיון בהן ולמסירת פסקי דין; הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבטחון.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ב

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ב

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

23ב. השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות ועררים לפי סעיף 17 לפי סעיפים 17 ו-18, לדיון בהם בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 18 19, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת ערעורים לפי סעיף 19 עתירות לפי סעיף 20, לדיון בהם בהן ולמסירת פסקי דין; הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבטחון.

השלמת פרטים (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ג.   השר יתקן פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס הבוחרים, לפי הענין, בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 19 ולפסק דין לפי סעיף 22 בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר –

(1)  מיום שליפת הפנקס - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(1);

(2)  מהיום ה-11 שלפני יום הבחירות - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(2).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ג

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ג

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 23ג

הנוסח הקודם:

מחיקה מהנספח

23ג. היה אדם רשום בנספח, ובית המשפט המחוזי החליט בערעור לפי סעיף 35 לחוק הפנקס לכלול אותו בפנקס הבוחרים לכנסת, ימחוק השר את שמו מהנספח.

הודעה לקראת בחירות (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ד.  לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מען הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ד

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ד

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 23ד

הנוסח הקודם:

השלמת הנספחים ומתן הודעות

23ד. עד היום ה-127 שלאחר היום הקובע יתקן וישלים השר את הנספחים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 18, לפסקי דין לפי סעיף 22 ולפסקי דין כאמור בסעיף 23ג; כל אדם ששמו נוסף לנספח על פי פסק דין, יודיע לו השר על כך עד היום ה-150 שלאחר היום הקובע.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ה. (בוטל).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ה

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 251 (ה"ח 1844)

23ה. לא יאוחר מהיום ה-135 שלאחר היום הקובע ימסור השר למועצה, לפי דרישתה, רשימה של כל השינויים שחלו בנספחים עקב בקשות, עררים וערעורים לפי חוק זה או עקב מחיקה לפי סעיף 23ג.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ה

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 23ה

הנוסח הקודם:

רשימת שינויים

23ה. לא יאוחר מהיום ה-135 שלאחר היום הקובע ימסור השר למועצה, לפי דרישתה, רשימה של כל השינויים שחלו בנספחים עקב בקשות, עררים וערעורים לפי חוק זה או עקב מחיקה לפי סעיף 23ג.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ו.  (בוטל).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ו

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ו

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 23ו

הנוסח הקודם:

תקפו של נספח

23ו. נספח, כפי שתוקן והושלם כאמור, ייכנס לתקפו ביום ט"ו באב שלאחר היום הקובע, ויעמוד בתקפו עד יום תחילת תקפו של הנספח שלאחריו.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

23ז.  (בוטל).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 23ז

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 368 (ה"ח 24)

ביטול סעיף 23ז

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 23ז

הנוסח הקודם:

אין לשנות נספח

23ז. אין להכניס שינוי בנספח תוך שנת הפקס שבשבילה הוא הוכן.

פרק ג': הכנת הבחירות

בחירת ועדת הבחירות והרכבה (תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

24.  (א)  לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הועדה להיות יושב ראש. עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה מנהל הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ב)  כל סיעה תגיש לראש המועצה ולמנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בועדת הבחירות ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.

          (ג)   ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מ-58 ימים לפני יום הבחירות.

          (ד)  לא הוקמה ועדת בחירות תוך המועד שנקבע בסעיף קטן (א), ימנה אותה השר לא יאוחר מ-50 יום לפני יום הבחירות.

          (ה)  ועדת הבחירות מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.

          (ו)   לכל חבר ועדת הבחירות יהיה ממלא מקום קבוע.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"ג מס' 1089 מיום 4.8.1983 עמ' 140 (ה"ח 1634)

(א) לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הועדה להיות יושב ראש. עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה פקיד הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.

(ב) כל סיעה תגיש לראש המועצה ולפקיד הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בועדת הבחירות ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

(א) לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדה כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הועדה להיות יושב ראש. עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה פקיד הבחירות מנהל הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.

(ב) כל סיעה תגיש לראש המועצה ולפקיד הבחירות ולמנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בועדת הבחירות ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.

קביעת סיעות המועצה (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998

25.  (א)  שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי-כוחה ושל ממלאי מקומם יירשמו, לענין חוק זה, על ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה-66 לפני יום הבחירות.

(תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א1) חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

(תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א2) לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ב)  כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29, להחליף את בא-כוחה ואת ממלא מקומו.

(תיקון מס' 4) תשכ"ט-1969

          (ג)   לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת מועמדים לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת שחל לאחר היום ה-66 שלפני יום הבחירות.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 4

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 197 (ה"ח 834)

(ג) השתנה הרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת והמועצה אישרה את השינוי לפני הרכבתה של ועדת הבחירות, יהיה הרכבה הסיעתי של הועדה לפי הרכבה הסיעתי של המועצה בשעת הרכבתה; חל שינוי כזה ואושר כאמור אחרי הרכבתה של הועדה, לא יביא השינוי לידי שינוי הרכב הועדה, אולם סיעה שאין בה נציגות, יהיה לה בה חבר אחד בדעה מייעצת.

(ד) לענין רשימות המועמדים יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה שחל ואושר כאמור עד יומיים לפני תום המועד להגשת רשימות אלה.

(ג) לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת מועמדים לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת שחל לאחר היום ה-66 שלפני יום הבחירות.

 

מיום 14.9.1983 לענין הבחירות שיתקיימו ביום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 3 (ה"ח 1639)

הוספת סעיף קטן 25(ד)

הנוסח:

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאית סיעה בכנסת, על ידי הודעה בכתב חתומה בידי בא כוחה לראש הרשות המקומית ולפקיד הבחירות, להחליף את בא כוחה של סיעה במועצה היוצאת שהודיעה על פי סעיף קטן (א) ששמה כשם הסיעה בכנסת או שם דומה במאפייניו העיקריים וכן להחליף את ממלא מקומו.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

(א) שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי-כוחה ושל ממלאי מקומם יאושרו יירשמו, לענין חוק זה, על ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה-66 לפני יום הבחירות.

(א1) חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב לפקיד הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

(א2) לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב לפקיד הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

(א1) חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב לפקיד הבחירות למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

(א2) לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב לפקיד הבחירות למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

(ב) כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולפקיד הבחירות ולמנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29, להחליף את בא-כוחה ואת ממלא מקומו.

ועדת בחירות ממונה (תיקון מס' 9) תשל"ח-1977 (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998

26.  ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב לאחר התייעצות עם גופים המייצגים לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מחמש שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית.

(תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969

          השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הועדה.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 38 (ה"ח 792)

26. ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב לאחר התייעצות עם גופים המייצגים, לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי אותה רשות מקומית.

השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הועדה.

 

מיום 9.11.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 873 מיום 9.11.1977 עמ' 14 (ה"ח 1302)

26. ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב לאחר התייעצות עם גופים המייצגים, לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי אותה רשות מקומית ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מארבע שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית.

השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הועדה.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

26. ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב לאחר התייעצות עם גופים המייצגים, לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מארבע שנים חלפו יותר מחמש שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית.

השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הועדה.

ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי

27.  (א)  ועדת בחירות שאינה ממלאת את תפקידה כראוי באופן שלדעת השר קיים חשש שהבחירות לא ייערכו במועדן, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה ועדת הבחירות לאתראה רשאי השר, לאחר זמן סביר ממתן האתראה, לפטרה ולמנות ועדה אחרת במקומה; הרכב הועדה החדשה אינו חייב להיות כהרכבה הסיעתי של המועצה.

          (ב)  השר רשאי לצוות שועדת בחירות שנתמנתה על ידיו כאמור בסעיף קטן (א) תשלים את העבודה שהתחילה בה הועדה הקודמת.

מנין רוב וכו'

28.  (א)  המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו בכתב לפחות 24 שעות מראש; לא נוכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים והזקן שבהם ימלא את תפקידי יושב ראש הועדה, עד בואו של היושב ראש.

          (ב)  החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.

          (ג)   לישיבות של ועדת הבחירות יוזמנו להשתתף בזכות דעה מייעצת, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה ושאינה מיוצגת בועדה.

מנהל הבחירות (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

29.  (א)  השר ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית, בה עומדים לקיים בחירות, ורשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות; המינויים יפורסמו ברשומות.

 

(תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          (ב)  סגן מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה שמנהל הבחירות מוסמך לבצעה על פי חוק זה, אם מנהל הבחירות הסמיכו לעשות כן.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

פקיד הבחירות מנהל הבחירות

29. השר ימנה פקיד בחירות מנהל בחירות לרשות מקומית, בה עומדים לקיים בחירות; המינוי יפורסם ברשומות.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 673 (ה"ח 1217)

29. (א) השר ימנה מנהל בחירות לרשות מקומית, בה עומדים לקיים בחירות, ורשאי הוא למנות סגן למנהל הבחירות; המינוי יפורסם ברשומות המינויים יפורסמו ברשומות.

(ב) סגן מנהל הבחירות רשאי לבצע כל פעולה שמנהל הבחירות מוסמך לבצעה על פי חוק זה, אם מנהל הבחירות הסמיכו לעשות כן.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

30.  (בוטל).

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 370 (ה"ח 24)

(א) לא יאוחר מ-45 ימים לפני יום הבחירות לא יאוחר מיום כ"ג באייר התשס"ג (25 במאי 2003) ימסור השר לפקיד הבחירות שני עותקים מפנקס הבוחרים לרשות מקומית לצורך מסירתם לועדות הקלפי כאמור בסעיף 53(1).

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

ביטול סעיף 30

הנוסח הקודם:

מסירת פנקס הבוחרים

30. (א) לא יאוחר מ-45 ימים לפני יום הבחירות ימסור השר לפקיד הבחירות שני עותקים מפנקס הבוחרים לרשות מקומית לצורך מסירתם לועדות הקלפי כאמור בסעיף 53(1).

(ב) פקיד הבחירות ימסור לבא-כוחה של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין עותק אחד של פנקס בוחרים, תוך 4 ימים מיום האישור.

מקומות קלפי (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

31.  (א)  לכל אזור קלפי יקבע מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה.

          (ב)  מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום המשמש בקביעות לתפילה; לא ייקבע מקום קלפי במוסד ציבורי-פוליטי, אלא אם הסכימו לכך כל חברי ועדת הבחירות.

(תיקון מס' 15)  תש"ן-1990

          (ג)   (בוטל).

מיום 5.7.1991

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1322 מיום 5.7.1990 עמ' 162 (ה"ח 1884)

מחיקת סעיף קטן 31(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת, יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך הבחירות לכנסת, ובלבד שלא יוצבו הקלפיות בחדר אחד; לא ניתנה הוראה זו לביצוע במקום פלוני, או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת, ייקבע מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

(א) לכל אזור קלפי יקבע פקיד הבחירות, בהסכמת ועדת הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט פקיד הבחירות, בהסכמת ועדת הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

(א) לכל אזור קלפי יקבע פקיד הבחירות מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט פקיד הבחירות מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה.

הצבעת אנשים המוגבלים בניידות (תיקון מס' 15)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

31א.  (א)  בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד, שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.

 

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (ב)  ברשות מקומית שיש בה יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה-60 שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גאוגרפי רצוף שבו עד כעשרת אלפים תושבים.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          (ג)   מנהל הבחירות יקבע מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) שישמש להצבעת אנשים המוגבלים בניידות, ואולם נוכחו מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (ד)  בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          (ה)  אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שקבע מנהל הבחירות לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ו)   אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ז)   בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

          (ח)  בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(1א) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

 

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (ט)  מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(1)   ברשות מקומית - בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע מנהל הבחירות של אותה רשות מקומית;

(2)   בבחירות כלליות כאמור בסעיף 4 - כפי שיקבע השר.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (י)   בסעיף זה, "אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

(תיקון מס' 32) תשס"ג-2002

          (יא) סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.

מיום 5.7.1991

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1322 מיום 5.7.1990 עמ' 162 (ה"ח 1884)

הוספת סעיף 31א

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 370 (ה"ח 24)

מקומות קלפי לנכים הצבעת אנשים המוגבלים בניידות

31א. (א) בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד, שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לנכים לאנשים המוגבלים בניידות; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.

(ב) ברשות מקומית שיש בה יותר מ-20 אלף תושבים ביום הקובע ביום כניסתו לתוקף של פנקס מיוחד התשס"ג יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גאוגרפי רצוף שבו עד כ-20 אלף תושבים.

(ג) נוכחו פקיד הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) ביום פרסום הודעת שר הפנים האמורה בסעיף 35 לחוק הבחירות לכנסת, תפרסם הרשות המקומית על לוחות המודעות שבתחומה וכן בכל מקום אחר שייראה לה, הודעה בה יפורטו מקומות הקלפי האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וכן הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו).

(ה) עד היום ה-65 שאחרי היום הקובע, רשאי כל אדם אשר מחמת מצבו הגופני אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים בו (להלן – המבקש), להודיע לשר הפנים על מצבו זה ולבקש מן השר להוציא את שמו מאותה רשימה ולכללו ברשימת הבוחרים המתייחסת למקום קלפי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), הקרוב למקום מגוריו באותו ישוב; התגורר המבקש בישוב הנמצא בתחומי מועצה אזורית, רשאי הוא לבקש מהשר לכלול את שמו ברשימת הבוחרים כאמור, בישוב אחר שבתחומי אותה מועצה.

(ו) שר הפנים ייענה לבקשה כזו ויודיע למבקש בכתב לא יאוחר מהיום ה-89 אחרי היום הקובע על מקום הקלפי שנקבע לו כאמור בסעיף קטן (ה).

(ג) אדם המוגבל בניידות ששמו רשום בפנקס מיוחד התשס"ג, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

(ד) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה לפני ועדת הקלפי כאמור בסעיף 60, ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

(ה) בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן לפקיד הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

(ו) בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

(ז) מידע בדבר דרכי הצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות יפורסם לציבור בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית, אם קיים כזה, וכן פעם בשבוע, בחודש שלפני הבחירות, בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע פקיד הבחירות של הרשות המקומית.

(ח) בסעיף זה, "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו רשום ברשימת הבוחרים שלה.

 

החל בבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 45 (ה"ח 3149)

מקומות קלפי לנכים הצבעת אנשים המוגבלים בניידות

31א. (א) בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד, שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לנכים לאנשים המוגבלים בניידות וביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.

(ב) ברשות מקומית שיש בה יותר מ-20 אלף עשרת אלפים תושבים ביום הקובע ביום ה-60 שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גאוגרפי רצוף שבו עד כ-20 אלף תושבים.

(ג) נוכחו פקיד הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) ביום פרסום הודעת שר הפנים האמורה בסעיף 35 לחוק הבחירות לכנסת, תפרסם הרשות המקומית על לוחות המודעות שבתחומה וכן בכל מקום אחר שייראה לה, הודעה בה יפורטו מקומות הקלפי האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) וכן הוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו).

(ה) עד היום ה-65 שאחרי היום הקובע, רשאי כל אדם אשר מחמת מצבו הגופני אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים בו (להלן – המבקש), להודיע לשר הפנים על מצבו זה ולבקש מן השר להוציא את שמו מאותה רשימה ולכללו ברשימת הבוחרים המתייחסת למקום קלפי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), הקרוב למקום מגוריו באותו ישוב; התגורר המבקש בישוב הנמצא בתחומי מועצה אזורית, רשאי הוא לבקש מהשר לכלול את שמו ברשימת הבוחרים כאמור, בישוב אחר שבתחומי אותה מועצה.

(ו) שר הפנים ייענה לבקשה כזו ויודיע למבקש בכתב לא יאוחר מהיום ה-89 אחרי היום הקובע על מקום הקלפי שנקבע לו כאמור בסעיף קטן (ה).

(ד) בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.

(ה) אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

(ו) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

(ז) בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן לפקיד הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

(ח) בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

(ט) מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:

(1) ברשות מקומית - בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע פקיד הבחירות של אותה רשות מקומית;

(2) בבחירות כלליות כאמור בסעיף 4 - כפי שיקבע השר.

(י) בסעיף זה, "אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

(יא) סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

(ג) נוכחו פקיד הבחירות מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.

(ה) אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

(ו) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני ועדת הקלפי בפני מזכיר ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

(ז) בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן לפקיד הבחירות למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

(ח) בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

(ט) מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:

(1) ברשות מקומית - בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע פקיד הבחירות מנהל הבחירות של אותה רשות מקומית;

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 673 (ה"ח 1217)

(ג) מנהל הבחירות יקבע מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) שישמש להצבעת אנשים המוגבלים בניידות, ואולם נוכחו מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.

(ה) אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה שקבע מנהל הבחירות לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

(ו) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

(ז) בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

(ח) בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד) בסעיפים 82(א1) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

בחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת (תיקון מס' 15)  תש"ן-1990

31ב.  מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת, יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך הבחירות לכנסת, ובלבד שלא יוצבו שתי הקלפיות בחדר אחד; לא ניתנת הוראה זו לביצוע במקום פלוני, או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת, ייקבע מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים 31(א) ו-(ב) ו-31א(ג).

מיום 5.7.1991

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ן מס' 1322 מיום 5.7.1990 עמ' 163 (ה"ח 1884)

הוספת סעיף 31ב

הוראות במקרים מיוחדים (תיקון מס' 49) תשע"ח-2018

31ג.   (א)  על אף האמור בסעיף 11 לחוק הבחירות לכנסת כפי שהוחל בסעיף 10א, נוכח השר כי שיעור ההצבעה באזור קלפי פלוני בבחירות הכלליות הקודמות היה נמוך מ-5%, רשאי הוא להורות, על פי המלצת המפקח הארצי על הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, כי אותו אזור קלפי יכלול יותר מ-900 בוחרים, אך לא יותר מ-4500 בוחרים.

          (ב)  הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), תפורסם על כך הודעה באתר האינטרנט של משרד הפנים לא יאוחר מ-26 ימים לפני יום הבחירות.

          (ג)   הוראות סעיף 70(ב) לחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   ברישה, במקום "נוכחו יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו" יבוא "נוכח מנהל הבחירות", במקום "רשאים הם" יבוא "רשאי הוא" ובמקום "יעשו היושב ראש וסגניו" יבוא "יעשה מנהל הבחירות";

(2)   בפסקאות (1), (2) ו-(5), במקום "יקבעו" יבוא "יקבע";

(3)   בפסקה (3), במקום "יודיעו, במקום ובצורה שימצאו לנכון" יבוא "יודיע, במקום ובצורה שימצא לנכון";

(4)   בפסקה (4), במקום "יקבעו" יבוא "יקבע", במקום "ורשאים הם" יבוא "ורשאי הוא", במקום "בועדה המרכזית" יבוא "בוועדת הבחירות" ובמקום "הכנסת היוצאת" יבוא "המועצה היוצאת ומהן סיעה אחת לפחות מתוך אלה שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה";

(5)   בפסקה (6), במקום "ימנו" יבוא "ימנה".

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 49

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 673 (ה"ח 1217)

הוספת סעיף 31ג

ועדות קלפי (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 51) תשע"ח-2018

32.  (א)  ועדת קלפי תמנה שלושה חברים; הרכבה הסיעתי ייקבע על ידי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות שלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.

(תיקון מס' 51) תשע"ח-2018

          (ב)  נקבע הרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ג)   ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ה)  ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ו)   לא מינתה ועדת בחירות ועדות קלפי כאמור בסעיף קטן (ג), ימנה מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי, את היושב-ראש שלהן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה).

(תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998

          (ז)   ברשות מקומית שבה לא מכהנת מועצה נבחרת, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום שנאמר בו "סיעה" או "סיעות", יראו כאילו נאמר בו "רשימת מועמדים שאושרה כאמור בסעיף 41".

(תיקון מס' 51) תשע"ח-2018

          (ח)  (1)   מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך כל יום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שקבעה הוועדה המרכזית לפי חוק הבחירות לכנסת, לעניין חבר ועדת קלפי בבחירות לכנסת שהתקיימו לאחרונה לפני מועד הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, בשינויים המחויבים ובתיאומים שיקבע השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך חלק מיום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, בסכום השווה לכפל שכר המינימום לשעה, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בעד כל שעה שבה הועסק כאמור, אך בכל מקרה לא יותר מהסכום לפי פסקה (1).

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 39 (ה"ח 792)

(א) מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי ייקבעו על ידי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכל ועדות הקלפי לסיעות המועצה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.

(ב) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.

(ג) ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות.

(ד) לכל חבר של ועדת קלפי יכול שיהיו שלושה ממלאי מקום קבועים שיתמנו על ידי ועדת הבחירות.

(ה) ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

הוספת סעיף קטן 32(ז)

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 549 (ה"ח 47)

(ג) ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

(ד) לכל חבר של ועדת קלפי יכול שיהיו שלושה ממלאי מקום קבועים שיתמנו על ידי ועדת הבחירות.

(ה) ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

(ו) לא מינתה ועדת בחירות ועדות קלפי כאמור בסעיף קטן (ג), ימנה פקיד הבחירות מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי, את היושב-ראש שלהן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה).

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 51

ס"ח תשע"ח מס' 2744 מיום 26.7.2018 עמ' 901 (ה"ח 804)

(א) מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי ייקבעו ועדת קלפי תמנה שלושה חברים; הרכבה הסיעתי ייקבע על ידי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות שלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.

(ב) נקבע מספר חבריה והרכבה הרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.

(ח) (1) מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך כל יום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, באמצעות סיעתו, בסכום, בתנאים ולפי הוראות שקבעה הוועדה המרכזית לפי חוק הבחירות לכנסת, לעניין חבר ועדת קלפי בבחירות לכנסת שהתקיימו לאחרונה לפני מועד הבחירות הכלליות כאמור בסעיף 4, בשינויים המחויבים ובתיאומים שיקבע השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

(2) על אף האמור בפסקה (1), מי שהועסק כחבר ועדת קלפי במשך חלק מיום הבחירות זכאי לתשלום מאוצר המדינה, בסכום השווה לכפל שכר המינימום לשעה, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בעד כל שעה שבה הועסק כאמור, אך בכל מקרה לא יותר מהסכום לפי פסקה (1).

מזכיר ועדות קלפי (תיקון מס' 7) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

32א.  (א)  מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי, ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכירים שאינם תושבי אותה הרשות המקומית.

 

 

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א1) מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש ממספר מקומות הקלפי ברשות המקומית ואשר ישמשו, במקרה הצורך, לפי הוראות סעיף 34(א1), כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א2) המזכירים שימונו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקיימו את תנאי הכשירות שיקבע השר בתקנות, ומינוים ייעשה בדרך שיקבע.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ב)  המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 246 (ה"ח 1072)

הוספת סעיף 32א

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

החלפת סעיף קטן 32א(א)

הנוסח הקודם:

(א) ועדת הבחירות רשאית, באישור השר, למנות מזכיר לועדת קלפי.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

32א. (א) פקיד הבחירות מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי, ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכירים שאינם תושבי אותה הרשות המקומית.

(א1) מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש ממספר מקומות הקלפי ברשות המקומית ואשר ישמשו, במקרה הצורך, לפי הוראות סעיף 34(א1), כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.

(א2) המזכירים שימונו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקיימו את תנאי הכשירות שיקבע השר בתקנות, ומינוים ייעשה בדרך שיקבע.

(ב) המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה. אי נוכחותו אינה פוסלת את הישיבה.

חילופי גברי (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

33.  כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדת הבחירות ואת ממלאי מקומם על ידי מתן הודעה של בא-כוחה לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות, וכל סיעה רשאית להחליף את נציגה בועדת קלפי על ידי מתן הודעה בדרך שתיקבע בתקנות.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

33. כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדת הבחירות ואת ממלאי מקומם על ידי מתן הודעה של בא-כוחה לראש הרשות המקומית ולפקיד הבחירות ולמנהל הבחירות, וכל סיעה רשאית להחליף את נציגה בועדת קלפי ואת ממלא מקומו על ידי מתן הודעה בדרך שתיקבע בתקנות.

מנין חוקי בועדת קלפי רוב וכו' (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

34.  (א)  (1)   ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח במועד האמור בסעיף 55(א) לפתיחת ההצבעה אף חבר ועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (א1).

(2)   נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א1) ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, או שקלפי לא נפתחה להצבעה במועד האמור בסעיף 55(א) עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי הוראות סעיף 32(א1).

          (ב)  החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.

          (ג)   בהעדר היושב ראש של ועדת קלפי ימלא סגנו את מקומו.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  בישיבות של ועדת קלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדה.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 39 (ה"ח 792)

(א) המנין החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית מחבריה וביניהם היושב ראש או סגנו, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כראוי; לא נוכח מנין כזה כעבור שעה כעבור חצי שעה ממועד הישיבה או ממועד פתיחת הקלפי, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובהעדר היושב ראש או סגנו ימלא הזקן שבחברי ועדת הקלפי הנוכחים את תפקיד היושב ראש עד שבא היושב ראש או סגנו; נוכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי והפרוטוקול שייחתם על ידיו לא יהיה טעון חתימה נוספת.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

(א) המנין החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית מחבריה וביניהם היושב ראש או סגנו, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כראוי; לא נוכח מנין כזה כעבור חצי שעה ממועד הישיבה או ממועד פתיחת הקלפי, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובהעדר היושב ראש או סגנו ימלא הזקן שבחברי ועדת הקלפי הנוכחים את תפקיד היושב ראש עד שבא היושב ראש או סגנו; נוכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי והפרוטוקול שייחתם על ידיו לא יהיה טעון חתימה נוספת.

(א) (1) ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח במועד האמור בסעיף 55(א) לפתיחת ההצבעה אף חבר ועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (א1).

(2) נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.

(א1) ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, או שקלפי לא נפתחה להצבעה במועד האמור בסעיף 55(א) עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי הוראות סעיף 32(א1).

(ב) החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.

(ג) בהעדר היושב ראש של ועדת קלפי ימלא סגנו את מקומו.

(ד) ממלא מקום של חבר ועדת הקלפי רשאי להשתתף בישיבות הועדה בתורת חבר בהעדרו של חבר הועדה.

פרק ד': רשימות מועמדים

רשימות מועמדים (תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 27) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

35.  (א)  רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.

          (ב)  רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 31) תשס"א-2000

          (ג)   רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.

          (ד)  מי שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת – חתימותיו בטלות.

          (ה)  מי שחתם על רשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.

          (ו)   הוגשה רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 43) תשע"ב-2012

          (ז)   רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה בצירוף הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ח)  רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33 לפני יום הבחירות[4]; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה, ייקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

(ט)  מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (י)   עם קבלת רשימת מועמדים יאשר מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"ג מס' 1089 מיום 4.8.1983 עמ' 140 (ה"ח 1634)

(ט) פקיד הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

(ט) (י) עם קבלת רשימת מועמדים יאשר פקיד הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 2.11.1993

הוראות שעה תשנ"ג-1993

ס"ח תשנ"ג מס' 1427 מיום 22.7.1993 עמ' 135 (ה"ח 2190)

החלפת סעיף קטן 35(ח)

הנוסח:

(ח) רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב, במברק או בפקסימילה, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה, ייקבעו בתקנות.

 

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 248 (ה"ח 2722)

(א) רשאיות להגיש רשימת מועמדים כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבפנקס הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.

(ב) רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.

(ג) רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה לפי סעיף 37 לפקודת העדות המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.

(ד) מי שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת – חתימותיו בטלות.

(ה) מי שחתם על רשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.

(ו) הוגשה רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.

(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו; רשימת מועמדים המוגשת במשותף על ידי שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת תיחתם בידי באי-כוחן של כל אותן הסיעות או ממלאי מקומם.

(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

(א) רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבפנקס הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.

 

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 17 (ה"ח 2912)

(ג) רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה לפי סעיף 37 לפקודת העדות המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

35. (א) רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבפנקס הבוחרים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.

(ב) רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.

(ג) רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כוח הרשימה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.

(ד) מי שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת – חתימותיו בטלות.

(ה) מי שחתם על רשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.

(ו) הוגשה רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.

(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.

(ח) רשימת מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש לפקיד הבחירות למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33 לפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה, ייקבעו בתקנות.

(ט) פקיד הבחירות מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

(י) עם קבלת רשימת מועמדים יאשר פקיד הבחירות מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.

 

מיום 7.8.2012

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ב מס' 2379 מיום 7.8.2012 עמ' 671 (ה"ח 398)

(ז) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה בצירוף הסכמתם להגשת הרשימה במשותף עם כל אחד מיתר הגופים.

סיעות ומפלגות הכנסת (תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998

36.  (א)  שמות הסיעות של הכנסת והשמות של בא כוחה של כל סיעה וממלא מקומו יהיו, לענין חוק זה, כפי שנקבעו לפי חוק הבחירות לכנסת, תשי"ט-1959, במידה שנקבעו.

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 50) תשע"ח-2018

          (ב)  (1)   לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות והשמות של בא כוחה וממלא מקומו יהיו, לעניין חוק זה, כפי שנקבעו לפי סעיף 14 לחוק המימון אם נקבעו;

(תיקון מס' 50) תשע"ח-2018

(2)   מפלגה רשאית לקבוע את אחת מאותיות האלף-בית העברי כסימון למפלגה;

(תיקון מס' 50) תשע"ח-2018

(3)   המפלגה תודיע על קביעתה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה-עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים.

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 248 (ה"ח 2722)

סיעות הכנסת סיעות ומפלגות הכנסת

36. (א) שמות הסיעות של הכנסת והשמות של בא כוחה של כל סיעה וממלא מקומו יהיו, לענין חוק זה, כפי שנקבעו לפי חוק הבחירות לכנסת, תשי"ט-1959, במידה שנקבעו.

(ב) (1) לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות;

(2) מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא לקבוע את אחת מאותיות האלף-בית העברי כסימון למפלגה;

(3) המפלגה תודיע על קביעותיה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה-עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים, אם מצא כי הסיעה אשר אותה מפלגה משתייכת אליה, מסרה את ההודעה הנדרשת לפי סעיף 12(ב) לחוק המימון.

 

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 50

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 714 (ה"ח 737)

(ב) (1) לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות והשמות של בא כוחה וממלא מקומו יהיו, לעניין חוק זה, כפי שנקבעו לפי סעיף 14 לחוק המימון אם נקבעו;

(2) מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא לקבוע רשאית לקבוע את אחת מאותיות האלף-בית העברי כסימון למפלגה;

(3) המפלגה תודיע על קביעותיה קביעתה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה-עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים, אם מצא כי הסיעה אשר אותה מפלגה משתייכת אליה, מסרה את ההודעה הנדרשת לפי סעיף 12(ב) לחוק המימון.

כל מועמד – ברשימה אחת בלבד (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

37.  אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

37. אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, ימחוק פקיד הבחירות מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות.

 

באי כוח רשימות המועמדים (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

38.    (א)  המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה, ואת השני - כממלא מקומו.

 

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ב)  בא כוח רשימת מועמדים שצוין ברשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות; התפטר בא כוח רשימה כאמור, ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 39 (ה"ח 792)

38. המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את האדם החתום ראשון למגישים המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה, ואת השני - כממלא מקומו.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 550 (ה"ח 47)

38. (א) המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כוח הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה, ואת השני - כממלא מקומו.

(ב) בא כוח רשימת מועמדים שצוין ברשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות; התפטר בא כוח רשימה כאמור, ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.

ערבון (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 9)  תשל"ח-1977 (תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

38א.  (א)  עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

 

(תיקון מס' 9) תשל"ח-1977 (תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983 הודעה תשס"ח-2008 הודעה תשע"ה-2014

                           מספר התושבים                                                 סכום הערבון

עד 5,000                                              4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000                                    8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000                               21,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000                                25,000 שקלים חדשים.

(תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (א1) הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות.

 

(תיקון מס' 27)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ב)  לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.

          (ג)   סעיף זה אינו חל בבחירות הראשונות לאחר כינונה של הרשות המקומית.

(תיקון מס' 11) תשמ"ג-1983

          (ד)  (1)   בסעיף קטן זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם ב-15 ביולי 1983;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש הרביעי שלפני החודש בו יתקיימו הבחירות;

(2)   עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי יוגדלו סכומי הערבון הקבועים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור העליה;

(3)   סכום מוגדל כאמור בפסקה (2) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים; סכום של חמש מאות שקלים יעוגל כלפי מטה;

(4)   שר הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי הערבון כפי שהוגדלו עקב עליית המדד לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות[5].

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 39 (ה"ח 792)

הוספת סעיף 38א

 

מיום 9.11.1977

תיקון מס' 9

ס"ח תשל"ח מס' 873 מיום 9.11.1977 עמ' 14 (ה"ח 1302)

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 500 לירות;

5001 עד 25,000 1,000 לירות;

25,001 עד 100,000 3,000 לירות;

למעלה מ -100,000 4,000 לירות;

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 2,000 לירות;

5001 עד 25,000 4,000 לירות;

25,001 עד 100,000 12,000 לירות;

למעלה מ -100,000 16,000 לירות;

 

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 11

ס"ח תשמ"ג מס' 1089 מיום 4.8.1983 עמ' 140 (ה"ח 1634)

38א. (א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 2,000 לירות 20,000 שקלים;

5001 עד 25,000 4,000 לירות 40,000 שקלים;

25,001 עד 100,000 12,000 לירות 100,000 שקלים;

למעלה מ -100,000 16,000 לירות 120,000 שקלים;

(ב) בלא ערבון כאמור לא יקבל פקיד הבחירות את רשימת המועמדים.

(ג) סעיף זה אינו חל בבחירות הראשונות לאחר כינונה של הרשות המקומית.

(ד) (1) בסעיף קטן זה –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם ב-15 ביולי 1983;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש הרביעי שלפני החודש בו יתקיימו הבחירות;

(2) עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי יוגדלו סכומי הערבון הקבועים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור העליה;

(3) סכום מוגדל כאמור בפסקה (2) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים; סכום של חמש מאות שקלים יעוגל כלפי מטה;

(4) שר הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי הערבון כפי שהוגדלו עקב עליית המדד לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 271 (ה"ח 2724)

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, במזומנים או בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 20,000 שקלים;

5001 עד 25,000 40,000 שקלים;

25,001 עד 100,000 100,000 שקלים;

למעלה מ-100,000 120,000 שקלים.

(א1) הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות.

(ב) בלא ערבון כאמור לא יקבל פקיד הבחירות את רשימת המועמדים.

(ב) לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה לפקיד הבחירות.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 370 (ה"ח 24)

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע ביום כ"ה בניסן התשס"ג (27 באפריל 2003) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 20,000 שקלים;

5001 עד 25,000 40,000 שקלים;

25,001 עד 100,000 100,000 שקלים;

למעלה מ-100,000 120,000 שקלים.

(א1) הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות לא יאוחר מיום ב' באייר התשס"ג (4 במאי 2003).

 

מיום 31.7.2003

הודעה תשס"ג-2003

י"פ תשס"ג מס' 5212 מיום 31.7.2003 עמ' 3661

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום כ"ה בניסן התשס"ג (27 באפריל 2003) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 20,000 שקלים 3,450 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000 40,000 שקלים 6,890 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000 100,000 שקלים 17,240 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000 120,000 שקלים 20,680 שקלים חדשים.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 551 (ה"ח 47)

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 3,450 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000 6,890 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000 17,240 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000 20,680 שקלים חדשים.

(א1) הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן לפקיד הבחירות למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים ואחד לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות.

(ב) לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה לפקיד הבחירות למנהל הבחירות.

 

מיום 4.9.2008

הודעה תשס"ח-2008

י"פ תשס"ח מס' 5846 מיום 4.9.2008 עמ' 4575

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 3,450 4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000 6,890 8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000 17,240 19,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000 20,680 23,000 שקלים חדשים.

 

מיום 19.12.2013

הודעה תשע"ד-2013

י"פ תשע"ד מס' 6716 מיום 19.12.2013 עמ' 2127

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000 8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000 19,000 22,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000 23,000 שקלים חדשים.

 

מיום 20.10.2014

הודעה תשע"ה-2014

י"פ תשע"ה מס' 6896 מיום 20.10.2014 עמ' 147

(א) עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון, בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה, תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים סכום הערבון

עד 5,000 4,000 שקלים חדשים;

5001 עד 25,000 8,000 שקלים חדשים;

25,001 עד 100,000 22,000 21,000 שקלים חדשים;

למעלה מ-100,000 23,000 25,000 שקלים חדשים.

כינוי ואות של רשימת מועמדים (תיקון מס' 3)  תשכ"ט-1969

39.  (א)  כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.

          (ב)  סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, המגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתים.

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998

          (ב1) למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36.

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998

          (ג)   לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.

(תיקון מס' 19) תשנ"ג-1993

          (ג1) הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:

(1)   בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;

(2)   רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת.

(תיקון מס' 26) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ד)  על זכות מפלגה לענין סעיפים קטנים (ב) עד (ג), זכותן של סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת – זכותה עדיפה על זכות מפלגה.

          (ה)  בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות – קודמת.

(תיקון מס' 34) תשס"ג-2003

          (ו)   רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה מנהל הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.

          (ז)   רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.

מיום 16.1.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 549 מיום 16.1.1969 עמ' 39 (ה"ח 792)

הוספת סעיף קטן 39(בב)

 

מיום 4.4.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 97 (ה"ח 792)

החלפת סעיף 39

הנוסח הקודם:

כינוי ואות של רשימות המועמדים

39. (א) כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות, ובלבד שהכינוי והאות או שתי האותיות לא יהיו עלולים להטעות.

(ב) סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, זכות עדיפות לה, אם רצונה בכך, לסמן את רשימתה בכינוי או באות או בשתי האותיות שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, שהגישו רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן, אם רצונן בכך, לסמן את רשימתן בכינויים, באות אחת או שתים מבין האותיות שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת.

(בב) לענין סעיף קטן (ב) זכותן של סיעה או סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה.

(ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, את האות או את צירוף שתי האותיות שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה; ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת של הכנסת או של המועצה היוצאת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.

(ד) בכפוף להוראות הסעיפים הקטנים (א) עד (ג), מי שהקדים להגיש רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת.

(ה) רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה פקיד הבחירות, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), כינוי ואות או שתי אותיות.

 

מיום 12.10.1978 לענין הבחירות שיתקיימו ביום 7.11.1978

הוראת שעה תשל"ט-1978

ס"ח תשל"ט מס' 913 מיום 22.10.1978 עמ' 3 (ה"ח 1365)

הוספת סעיף 39(גג)

הנוסח:

(גג) היתה הסיעה בכנסת סיעה מאוחדת כאמור בסעיף 12 לחוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, יחולו הוראות אלה:

(1) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי שבו היתה מסומנת רשימת מועמדים של אחת המפלגות המרכיבות אותה בכנסת או במועצת הרשות המקומית לפני איחודן אלא בהסכמת בא כוח אותה סיעה;

(2) לא תישא רשימת מועמדים את האות או צירוף האותיות כסדרן, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של אחת המפלגות המרכיבות אותה בכנסת או במועצת הרשות המקומית לפני איחודן, בבחירות לכנסת או לאותה רשות מקומית החל משנת תשכ"ט, אלא בהסכמת בא כוח אותה סיעה.

 

מיום 14.9.1983 לענין הבחירות שיתקיימו ביום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 3 (ה"ח 1639)

39. (א) כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שתיים או שלוש אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.

(ב) סיעה מסיעות הכנסת העשירית או המועצה היוצאת, זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת העשירית או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת העשירית או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, המגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת העשירית או למועצה היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתים שלוש.

(ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת. ואולם לא יוכל מי שהיה בא כוח לתת הסכמתו לשימוש בכינוי, באות או באותיות של סיעה במועצה היוצאת – שהיא אינה סיעת בת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)(הוראת שעה), התשמ"ג-1983 – שהודיעה לראש הרשות המקומית על ביטולה.

(ג1) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי שבו או באחת ממלותיו המאפיינות היתה מסומנת אחת הרשימות המפורטות להלן וכן לא תסומן באות או באותיות המסומנות לצידן:

מפלגת פועלי ארץ ישראל א

המזרחי –

תנועת החרות ח

מפלגת הפועלים המאוחדת .מ

המפלגה הפרוגרסיבית –

הסתדרות הפועל המזרחי –

הסתדרות הציונים הכלליים – מפלגת המרכז צ

מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית ק

מפלגת אחדות העבודה – פועלי ציון תו

המחנה התורתי – פועלי אגודת ישראל ד

המפלגה הליברלית ל

רשימת המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל –

מפלגת פועלי ארץ ישראל ומפלגת אחדות העבודה פועלי ציון את

גוש תנועת החרות – המפלגה הליברלית בישראל (גח"ל) חל

המפלגה הליברלית העצמאית לע

רשימת פועלי ישראל (רפ"י) –

המרכז החפשי ט

גח"ל – גוש חרות ליברלים –

הרשימה הממלכתית עמ

התנועה לזכויות האזרח ולשלום רצ

שלומציון, תנועה להגשמה ציונית –

מחנה שלי ש

התנועה הדמוקרטית לשינוי –

תלם – תנועה להתחדשות ממלכתית –

(ג2) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) –

(1) רשאי בא כוח סיעה מסיעות המועצה היוצאת או מסיעות הכנסת העשירית להגיש רשימת מועמדים שתישא כינוי או אות או צירוף אותיות שהיו של סיעתו ביום האמור בסעיף 25(א) או ביום הבחירות לכנסת העשירית, לפי הענין.

(2) רשאי בא כוח סיעה מסיעות הכנסת העשירית או סיעה מאוחדת שהיא צירוף של שתי מפלגות או יותר המקיימות בנכסת העשירית סיעה אחת, להסכים בכתב שרשימת מועמדים תישא כינוי או אות או צירוף של האותיות של הסיעה או הסיעה המאוחדת או של כל אחד ממרכיביה בכנסת כלשהי.

(ד) לענין סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) זכותן של סיעה או סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה.

(ה) בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות שתיים או שלוש אותיות – קודמת.

(ו) רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה פקיד הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות שתיים או שלוש אותיות.

(ז) רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.

 

מיום 30.7.1993

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 157 (ה"ח 2191)

הוספת סעיף קטן 39(ג1)

 

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 248 (ה"ח 2722)

(ב1) למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36.

(ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת – בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.

(ג1) הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:

(1) בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;

(2) רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת.

(ד) על זכות מפלגה לענין סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) (ב) עד (ג), זכותן של סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת – זכותה עדיפה.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 551 (ה"ח 47)

(ד) על זכות מפלגה לענין סעיפים קטנים (ב) עד (ג), זכותן של סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת – זכותה עדיפה על זכות מפלגה.

(ה) בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות – קודמת.

(ו) רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה פקיד הבחירות מנהל הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.

מניעת השתתפות רשימת מועמדים (תיקון מס' 28) תשנ"ח-1998

39א.  רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: