נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

שיטת הבחירות

Go

4

סעיף 3

מועד הבחירות

Go

4

סעיף 4

הזכות לבחור ולהיבחר

Go

4

סעיף 5

הצעת מועמד

Go

5

סעיף 6

התפטרות של מועמד

Go

5

סעיף 6א

פטירת מועמד

Go

5

סעיף 6ב

המועמד המוצע

Go

5

סעיף 6ג

דחיית מועד הבחירות

Go

5

סעיף 7

סדרי הבחירות

Go

6

סעיף 8

ערבון

Go

6

סעיף 8א

נבחר ללא הצבעה בקלפי

Go

7

סעיף 9

תוצאות הבחירות בקלפי

Go

7

סעיף 9א

באין אפשרות לבחור במועמד אחד או בשני המועמדים בבחירות חוזרות

Go

7

סעיף 9ב

ראש רשות שרשימתו למועצה לא זכתה במנדט

Go

7

סעיף 10

בחירות בלא הצבעה בקלפי

Go

7

סעיף 11

הפרדת ערעורים

Go

8

סעיף 12

כהונת ראש הרשות

Go

8

סעיף 13

דיון חוזר בהחלטות המועצה

Go

8

סעיף 14

סגנים ממלאי מקום קבועים לראש הרשות

Go

8

סעיף 15

סגנים נוספים

Go

8

סעיף 15א1

משכורת ראש הרשות וסגניו

Go

9

סעיף 15ב

עיסוק נוסף   איסור והסדרה

Go

10

סעיף 15ג

עיסוק נוסף   סייג לתחולה

Go

11

סעיף 16

מילוי מקום ראש הרשות בהעדר סגן

Go

11

סעיף 17

אצילת תפקידים וסמכויות של ראש רשות

Go

11

סעיף 18

ראש רשות שחדל להיות חבר המועצה

Go

11

סעיף 19

התפטרות

Go

11

סעיף 19א

השעיה בשל כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה

Go

12

סעיף 20

פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון

Go

13

סעיף 21

העברה מכהונה מטעמי בריאות

Go

14

סעיף 22

העברה מכהונה מחמת התנהגות

Go

14

סעיף 23

כהונת ראש רשות במקרה של מינוי מועצה או ועדה

Go

14

סעיף 24א

בחירות מיוחדות

Go

14

סעיף 24ב

בחירת ממלא מקום בשנת בחירות

Go

15

סעיף 24ב1

בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת

Go

15

סעיף 24ג

סייג במקרה של פטירת ראש רשות הוראת שעה

Go

15

סעיף 25

חדילה מכהונת סגן

Go

16

סעיף 26

בחירת המועצה בראש רשות וסגנו

Go

16

סעיף 27

ראש רשות לזמן ביניים

Go

16

סעיף 27א

ראש רשות המסיים תפקידו

Go

16

סעיף 28

פרסום

Go

17

סעיף 29

תחולת חוק הבחירות

Go

17

סעיף 30

תיקון פקודת העיריות

Go

17

סעיף 31

תיקון פקודת המועצות המקומיות

Go

17

סעיף 32

תיקון חוק הבחירות

Go

18

סעיף 33

ביצוע ותקנות

Go

18

סעיף 34

הוראת מעבר

Go

18

 


חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
תשל"ה-1975
*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

          "בית משפט לעניינים מינהליים" – כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

הוספת הגדרת "בית משפט לעניינים מינהליים"

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

          "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים" – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000;

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

הוספת הגדרת "חוק בתי משפט לעניינים מינהליים"

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;

          "ראש רשות" – ראש רשות מקומית;

          " מועצה" – מועצה של רשות מקומית;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

          "מנהל בחירות" – מנהל הבחירות שמונה לפי הוראות סעיף 29 לחוק הבחירות;

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח 47)

הוספת הגדרת "מנהל בחירות"

          "חוק הבחירות" – חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

          "השר" – שר הפנים.

שיטת הבחירות

2.    ראש רשות ייבחר בבחירות אישיות, כלליות, ישירות, שוות וחשאיות, לפי הוראות חוק זה.

מועד הבחירות

3.    כל אימת שיהיו בחירות למועצה יהיו גם בחירות לראש הרשות והן יתקיימו ביום הבחירות למועצה.

הזכות לבחור ולהיבחר

4.    (א)  מי שזכאי לבחור בבחירות למועצה (להלן – בוחר) זכאי לבחור בבחירות לראש הרשות.

(תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 27) תשס"ח-2008

          (ב)  בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), זכאי להיבחר ראש רשות מי שהוא אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר המועצה והוא ראשון ברשימת מועמדים למועצה.

(תיקון מס' 10) תשנ"ד-1994

          (ג)   קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות.

(תיקון מס' 27) תשס"ח-2008

          (ד)  מי שכיהן כראש רשות מקומית וכהונתו פקעה לפי סעיף 20(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש רשות או הקשורה להיבחרו כראש רשות, לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו ברשות המקומית לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.

מיום 28.7.1994

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 261 (ה"ח 2230)

(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), זכאי להיבחר ראש רשות מי שהוא אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר המועצה והוא ראשון ברשימת מועמדים למועצה.

(ג) קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות.

 

לענין הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003

הוראת שעה תשס"ג-2003

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 372 (ה"ח 24)

(ג) קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות לא יאוחר משבעה ימים לאחר תחילתו של חוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), התשס"ג-2003.

 

מיום 5.8.2008

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 800 (ה"ח 215)

(ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), זכאי להיבחר ראש רשות מי שהוא אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר המועצה והוא ראשון ברשימת מועמדים למועצה.

(ג) קצין צבא הגנה לישראל בדרגת אלוף ומעלה וכן קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, לא יהיו זכאים להיבחר כראש רשות זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור 100 ימים לפחות לפני יום הבחירות.

(ד) מי שכיהן כראש רשות מקומית וכהונתו פקעה לפי סעיף 20(ה), בשל הרשעה בעבירה שעבר במהלך כהונתו כראש רשות או הקשורה להיבחרו כראש רשות, לא יהיה זכאי להיבחר כראש רשות בבחירות שייערכו ברשות המקומית לראשונה לאחר פקיעת כהונתו.

הצעת מועמד (תיקון מס' 7) תש"ן-1989 (תיקון מס' 16)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

5.    (א)  כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש, או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א) לחוק הבחירות, הכל לפי המספר הקטן יותר, כל סיעה או יותר של הכנסת, כל מפלגה כמשמעותה בחוק הבחירות, וכן סיעה אחת או יותר של המועצה היוצאת שאושרה לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש הרשות לפי סעיף 4(ב).

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

          (ב)  הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב) לחוק הבחירות; הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.

(תיקון מס' 17) תשנ"ח-1998

          (ג)   הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים ולא צוינו בה בא-כוח המגישים וממלא מקומו, יראו את המגיש הראשון ברשימה כבא-כוח המגישים ואת המגיש השני ברשימה כממלא מקומו.

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

          (ד)  הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים, כל החתימות שאחרי 850 החתימות הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף קטן (א).

מיום 21.11.1989

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1289 מיום 21.11.1989 עמ' 8 (ה"ח 1935)

5. (א) כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש, או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, כל סיעה או יותר של הכנסת, וכן סיעה אחת או יותר של המועצה היוצאת שאושרה לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש הרשות לפי סעיף 4(ב).

(ב) הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של המועצה היוצאת תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת מאת שתי סיעות או יותר של המועצה היוצאת תיחתם בידי בא כוחן של אותן סיעות או ממלאי מקומם.

(ב) הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת מאת שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת תיחתם בידי בא כוחן של כל אותן הסיעות או ממלאי מקומם.

 

מיום 30.6.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 249 (ה"ח 2722)

5. (א) כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש, או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, כל סיעה או יותר של הכנסת, כל מפלגה כמשמעותה בחוק הבחירות, וכן סיעה אחת או יותר של המועצה היוצאת שאושרה לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש הרשות לפי סעיף 4(ב).

(ב) הצעת מועמד המוגשת מאת סיעה של הכנסת או סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת מאת שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת תיחתם בידי בא כוחן של כל אותן הסיעות או ממלאי מקומם.

(ב) הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב) לחוק הבחירות; הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחה של כל אחד מגופים אלה.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח 2724)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח 47)

5. (א) כל קבוצת בוחרים המונה 750 איש, או שלושה אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א) לחוק הבחירות, הכל לפי המספר הקטן יותר, כל סיעה או יותר של הכנסת, כל מפלגה כמשמעותה בחוק הבחירות, וכן סיעה אחת או יותר של המועצה היוצאת שאושרה לפי סעיף 25(א) לחוק הבחירות, רשאית להציע כמועמד לראש הרשות אדם הזכאי להיבחר ראש הרשות לפי סעיף 4(ב).

(ב) הצעת מועמד המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו; הצעת מועמד המוגשת על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוחה או ממלא מקומו שנקבעו כאמור בסעיף 36(ב) לחוק הבחירות; הצעת מועמד המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.

(ג) הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים ולא צוינו בה בא-כוח המגישים וממלא מקומו, יראו את המגיש הראשון ברשימה כבא-כוח המגישים ואת המגיש השני ברשימה כממלא מקומו.

(ד) הוגשה הצעת מועמד בידי קבוצת בוחרים, כל החתימות שאחרי 850 החתימות הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף קטן (א).

התפטרות של מועמד (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

6.    (א)  התפטר מועמד לראש הרשות ביום ה-10 לפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה-7 שלפני יום הבחירות, להציע מתוך הכלולים ברשימת המועמדים למועצה מועמד אחר שהוא אזרח ישראלי, במקומו.

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

          (ב)  חובת ההודעה לפי סעיף 41 והוראות סעיף 42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

          (ג)   מועמד שהוצע לפי סעיף קטן (א) רואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים, על אף האמור בסעיף 41א(ב) לחוק הבחירות.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 43 (ה"ח 2429)

פטירה או התפטרות של מועמד

6. (א) נפטר או התפטר מועמד לראש הרשות ביום ה-10 לפני יום הבחירות או לפני כן, רשאי מי שהציע את מועמדותו, לא יאוחר מהיום ה-7 שלפני יום הבחירות, להציע מתוך הכלולים ברשימת המועמדים למועצה מועמד אחר שהוא אזרח ישראלי, במקומו.

(ב) חובת ההודעה לפי סעיף 41 והוראות סעיף 42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף זה לפי סעיף קטן (א).

(ג) מועמד שהוצע לפי סעיף זה לפי סעיף קטן (א) רואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים, על אף האמור בסעיף 41א(ב) לחוק הבחירות.

פטירת מועמד (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

6א.     (א)  נפטר מועמד לראש הרשות, רשאי מי שהציע את מועמדותו, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד.

          (ב)  הוצע המועמד שנפטר על ידי קבוצת בוחרים, רשאים כל יתר המועמדים הכלולים ברשימת המועמדים למועצה, שבראשה עמד המועמד שנפטר, להציע מועמד אחר במקומו, לא יאוחר מהיום העשירי שלאחר פטירת המועמד.

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

          (ג)   הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש למנהל הבחירות בימים, בשעות, במקום ועל גבי הטפסים שקבע שר הפנים.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 43 (ה"ח 2429)

הוספת סעיף 6א

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח 47)

(ג) הצעת מועמד לפי סעיף זה תוגש לפקיד הבחירות למנהל הבחירות בימים, בשעות, במקום ועל גבי הטפסים שקבע שר הפנים.

המועמד המוצע (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

6ב.     (א)  מועמד שהוצע לפי סעיף 6א יהיה אזרח ישראלי הזכאי להיבחר כחבר המועצה ואין הוא חייב להיות כלול ברשימת מועמדים כלשהיא.

          (ב)  הוראות סעיפים 41 ו-42 לחוק הבחירות לא יחולו על מועמד שהוצע לפי סעיף 6א אם מועמד זה כלול ברשימת מועמדים שאושרה.

          (ג)   מועמד שהוצע לפי סעיף 6א רואים אותו, לכל דבר, כעומד בראש רשימת המועמדים שבה היה כלול המועמד שנפטר.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 43 (ה"ח 2429)

הוספת סעיף 6ב

דחיית מועד הבחירות (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

6ג.     (א)  נפטר מועמד לראש הרשות ביום ה-15 שלפני יום הבחירות או לפני כן, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף 6א – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שלישי הראשון שלאחר היום ה-33 מיום הגשת הצעת המועמד;

(2)   לא הוצע מועמד בהתאם לסעיף 6א יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות ביום שבו היו צריכות להתקיים.

          (ב)  נפטר מועמד לראש הרשות אחרי היום ה-15 שלפני יום הבחירות יחולו הוראות אלה:

(1)   הוצע מועמד לפי סעיף 6א – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות במועד כאמור בסעיף קטן (א)(1);

(2)   לא הוצע מועמד לפי סעיף 6א – יתקיימו הבחירות למועצה ולראש הרשות בתום 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להתקיים.

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 44 (ה"ח 2429)

הוספת סעיף 6ג

סדרי הבחירות (תיקון מס' 8) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

7.    (א)  פנקס הבוחרים המשמש לצורך הבחירות למועצה ישמש גם לצורך הבחירות לראש הרשות, וכן ישמשו מנהל הבחירות, ועדת הבחירות, מקומות הקלפי, ועדת הקלפי והקלפיות.

          (ב)  בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(תיקון מס' 4)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 8)  תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 17) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 21) תשס"א-2000

(1)   סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

 

 

(תיקון מס' 32) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 34) תשע"ח-2018

(2)   פרקים ז', ח', ח'1, ח'2, ח'3 ו-ט';

 

(תיקון מס' 36 – הוראת שעה) תשפ"א-2020

(3)   סעיפים 95 עד 97 ו-100ב.

 

(תיקון מס' 17) תשנ"ח-1998

          (ג)   נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), יחולו על פתק ההצבעה לבחירות ראש הרשות הוראות אלה:

(1)   הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

ת"ט תשל"ז-1976 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(2)   הפתק יישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא, לפי דוגמה שאישר מנהל הבחירות;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(3)   מנהל הבחירות יאשר לכל מועמד דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית, ואם נתבקש, גם דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית ובערבית;

(4)   במקום פתק מודפס יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק, שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות, ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(5)   פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;

(6)   פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;

(7)   פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;

(8)   נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(9)   נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות;

(10)  פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף זה – הקול פסול;

(11)  נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף קטן (ב) ובפסקאות (1) עד (10), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב יד של אותו אדם ייפסלו.

(תיקון מס' 8)  תשנ"ג-1993

          (ד)  על מעטפות הצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו הוראות אלה:

(1)   מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה כפי שיקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה;

(2)   המעטפה תהיה בצבע שונה ממעטפת ההצבעה למועצה; צבעה וצורתה ייקבעו בתקנות;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(3)   מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.

(תיקון מס' 8)  תשנ"ג-1993

          (ה)  וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מפני זולתו נותן הבוחר פתק הצבעה לבחירת ראש הרשות לתוך המעטפה המיוחדת להצבעה זו, שנתנה לו ועדת הקלפי; הצבעה זו תהיה מקבילה בזמן להצבעתו למועצה.

מיום 4.11.1976

ת"ט תשל"ז-1976

ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 4

(ג) על פתק ההצבעה לבחירות ראש רשות יחולו הוראות אלה:

(1) הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית, או בעברית, וערבית, ותו לא;

 

מיום 6.8.1978, לענין הבחירות לראשי רשויות מקומיות שיתקיימו לפני תום שנת תשל"ט

הוראת שעה תשל"ח-1978

ס"ח תשל"ח מס' 907 מיום 6.8.1978 עמ' 194

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח) ו-(ט), 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 61 עד 61א, 62(א), 63, 64 עד 66, 71, 72 ו-73;

 

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ג מס' 1089 מיום 4.8.1983 עמ' 142 (ה"ח 1634)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 8, 9 (ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח) ו-(ט) (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50,  51(ג) ו-(ד), 52 עד 61, 62(א), 63, 64 עד 66, 71, 72 ו-73;

 

מיום 23.10.1991 לענין הבחירות שיתקיימו לפני יום  1.2.1993

הוראת שעה תשנ"ב-1991

ס"ח תשנ"ב מס' 1369 מיום 23.10.1991 עמ' 2 (ה"ח 2060)

7. (א) פנקס הבוחרים המשמש לצורך הבחירות למועצה ישמש גם לצורך הבחירות לראש הרשות, וכן ישמשו פקיד הבחירות, ועדת הבחירות, מקומות הקלפי, ועדות הקלפי, הקלפיות ומעטפות ההצבעה והקלפיות.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 8, 9 (ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51(ג)
ו-(ד), 52 עד 61 עד 60, 61(ב) ו-(ג), 62(א), 63, 64 עד 66, 71, 72 ו-73;

(2) פרקים ז', ח' ו-ט;

(3) סעיפים 95 עד 97.

(ג) על פתק ההצבעה לבחירות ראש רשות יחולו הוראות אלה:

(1) הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית, או בעברית, וערבית, ותו לא;

(2) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

(3) במקום פתק מודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות ושעליו יסמן הבוחר בכתב יד את שם המועמד בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק;

(4) הכנסת פתק ההצבעה או שני פתקי הצבעה זהים לבחירת המועצה ופתק הצבעה או שני פתקי הצבעה זהים לבחירת ראש הרשות, לתוך מעטפת הצבעה אחת, אין בה כדי לפסול את הקול, על-אף האמור בסעיף 63 לחוק הבחירות;

(5) היה הקול לבחירת המועצה פסול, אין בכך כשלעצמו כדי לפסול את הקול לבחירת ראש הרשות; היה הקול לבחירת ראש הרשות פסול, אין בכך כשלעצמו כדי לפסול את הקול לבחירת המועצה.

(4) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(5) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות.

(ד) על מעטפות הצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו הוראות אלה:

(1) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה כפי שיקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה;

(2) המעטפה תהיה בצבע שונה ממעטפת ההצבעה למועצה; צבעה וצורתה ייקבעו בתקנות.

(3) פקיד הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.

(ה) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מפני זולתו נותן הבוחר פתק הצבעה לבחירת ראש הרשות לתוך מעטפה המיוחדת להצבעה זו, שנתנה לו ועדת הקלפי, את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי; הצבעה זו תהיה מקבילה בזמן להצבעתו למועצה.

 

מיום 31.5.1993

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ג מס' 1421 מיום 31.5.1993 עמ' 114 (ה"ח 2159)

7. (א) פנקס הבוחרים המשמש לצורך הבחירות למועצה ישמש גם לצורך הבחירות לראש הרשות, וכן ישמשו פקיד הבחירות, ועדת הבחירות, מקומות הקלפי, ועדות הקלפי, הקלפיות ומעטפות ההצבעה והקלפיות.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 8, 9 (ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51(ג)
ו-(ד), 52 עד 61 עד 60, 61(ב) ו-(ג), 62(א), 63, 64 עד 66, 71, 72 ו-73;

(2) פרקים ז', ח' ו-ט;

(3) סעיפים 95 עד 97.

(ג) על פתק ההצבעה לבחירות ראש רשות יחולו הוראות אלה:

(1) הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית, או בעברית, וערבית, ותו לא;

(2) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

(3) במקום פתק מודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות ושעליו יסמן הבוחר בכתב יד את שם המועמד בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק;

(4) הכנסת פתק ההצבעה או שני פתקי הצבעה זהים לבחירת המועצה ופתק הצבעה או שני פתקי הצבעה זהים לבחירת ראש הרשות, לתוך מעטפת הצבעה אחת, אין בה כדי לפסול את הקול, על-אף האמור בסעיף 63 לחוק הבחירות;

(5) היה הקול לבחירת המועצה פסול, אין בכך כשלעצמו כדי לפסול את הקול לבחירת ראש הרשות; היה הקול לבחירת ראש הרשות פסול, אין בכך כשלעצמו כדי לפסול את הקול לבחירת המועצה.

(4) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(5) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות.

(ד) על מעטפות הצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו הוראות אלה:

(1) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה כפי שיקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה;

(2) המעטפה תהיה בצבע שונה ממעטפת ההצבעה למועצה; צבעה וצורתה ייקבעו בתקנות.

(3) פקיד הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.

(ה) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מפני זולתו נותן הבוחר פתק הצבעה לבחירת ראש הרשות לתוך מעטפה המיוחדת להצבעה זו, שנתנה לו ועדת הקלפי, את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי; הצבעה זו תהיה מקבילה בזמן להצבעתו למועצה.

 

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח 2724)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 8, 9 (ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג)
ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב) ו-(ג) 61(ב), 61א, 62(א), 63 63 (1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72
ו-73 73 ו-73א;

(2) פרקים ז', ח' ו-ט;

(3) סעיפים 95 עד 97.

(ג) על פתק ההצבעה לבחירות ראש רשות יחולו הוראות אלה:

(1) הפתק ישא את שם המועמד בדפוס, בעברית, או בעברית, וערבית, ותו לא;

(2) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

(3) במקום פתק מודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות ושעליו יסמן הבוחר בכתב יד את שם המועמד בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק;

(4) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(5) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות.

(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), יחולו על פתק ההצבעה לבחירות ראש הרשות הוראות אלה:

(1) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

(2) הפתק יישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא, לפי דוגמה שאישר פקיד הבחירות;

(3) פקיד הבחירות יאשר לכל מועמד דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית, ואם נתבקש, גם דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית ובערבית;

(4) במקום פתק מודפס יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק, שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות, ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק;

(5) פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר פקיד הבחירות – הקול פסול;

(6) פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;

(7) פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;

(8) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(9) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות;

(10) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף זה – הקול פסול;

(11) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף קטן (ב) ובפסקאות (1) עד (10), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב יד של אותו אדם ייפסלו.

 

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 19 (ה"ח 2912)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9 (ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63 (1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח 47)

(א) פנקס הבוחרים המשמש לצורך הבחירות למועצה ישמש גם לצורך הבחירות לראש הרשות, וכן ישמשו פקיד הבחירות מנהל הבחירות, ועדת הבחירות, מקומות הקלפי, ועדת הקלפי והקלפיות.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

(2) פרקים ז', ח' ו-ט';

(3) סעיפים 95 עד 97.

(ג) נוסף על הוראות סעיף קטן (ב), יחולו על פתק ההצבעה לבחירות ראש הרשות הוראות אלה:

(1) הפתק יהיה בצבע שונה מפתק ההצבעה למועצה; צבעו וצורתו ייקבעו בתקנות;

(2) הפתק יישא את שם המועמד בדפוס, בעברית או בעברית ובערבית, ותו לא, לפי דוגמה שאישר פקיד הבחירות מנהל הבחירות;

(3) פקיד הבחירות מנהל הבחירות יאשר לכל מועמד דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית, ואם נתבקש, גם דוגמת פתק אחד בלבד הנושא את שם המועמד בדפוס בעברית ובערבית;

(4) במקום פתק מודפס יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק, שצבעו וצורתו נקבעו בתקנות, ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק;

(5) פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר פקיד הבחירות מנהל הבחירות – הקול פסול;

(6) פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;

(7) פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;

(8) נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה – הקול פסול;

(9) נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה – פסולים שני הקולות;

(10) פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף זה – הקול פסול;

(11) נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של מועמד אחד מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בסעיף קטן (ב) ובפסקאות (1) עד (10), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב יד של אותו אדם ייפסלו.

(ד) על מעטפות הצבעה לבחירת ראש הרשות יחולו הוראות אלה:

(1) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה כפי שיקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות הצבעה;

(2) המעטפה תהיה בצבע שונה ממעטפת ההצבעה למועצה; צבעה וצורתה ייקבעו בתקנות;

(3) פקיד הבחירות מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.

 

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח 676)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

(2) פרקים ז', ח' ח', ח'1 ו-ט';

 

מיום 24.7.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 826 (ה"ח 1242)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

(2) פרקים ז', ח', ח'1 ו-ט' ז', ח', ח'1, ח'2, ח'3 ו-ט';

 

בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

תיקון מס' 36 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2867 מיום 19.11.2020 עמ' 79 (ה"ח 1369)

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחוייבים, גם על בחירות לראש הרשות:

(1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג), (ד), (ה), (ח), (ט) ו-(י), 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51(ג) ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 63(1) עד (4) ו-(7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73 ו-73א;

(2) פרקים ז', ח', ח'1, ח'2, ח'3 ו-ט';

(3) סעיפים 95 עד 97 ו-100ב.

ערבון (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

8.    (א)  הוראות סעיף 38א לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הגשת הצעת מועמד לראש רשות מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5.

          (ב)  לא אושרה סופית הצעת המועמד, תחולט חמישית מסכום הערבון לקופת המועצה והיתרה תוחזר לנותן הערבון.

          (ג)   נפטר המועמד לפני יום הבחירות, יוחזר הערבון לנותנו.

(תיקון מס' 2) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

          (ד)  מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם אין לחלטו כאמור או אם לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א, יוחזר הערבון לנותנו במועד שיקבע השר.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 137 (ה"ח 1311)

(ד) מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם אין לחלטו כאמור או אם לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א, יוחזר הערבון לנותנו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות.

 

מיום 4.8.1998

תיקון מס' 18

ס"ח תשנ"ח מס' 1682 מיום 4.8.1998 עמ' 314 (ה"ח 2723)

החלפת סעיף קטן 8(א)

הנוסח הקודם:

(א) עם הגשת מועמד מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיפים 5 או 6 יתן בא כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון בסכום שיקבע שר הפנים בתקנות באישור ועדת הפנים של הכנסת; בלא ערבון כאמור לא יקבל פקיד הבחירות את הצעת המועמד.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח 47)

8. (א) עם הגשת הצעת מועמד מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיפים 5 או 6 ייתן בא-כוח הקבוצה או ממלא מקומו בידי פקיד הבחירות ערבון בשיק בנקאי בסכום הזהה לסכום הקבוע בסעיף 38א(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, לפי הענין; הערבון יינתן לפקיד הבחירות לא יאוחר מהיום העשרים ואחד שלפני יום הבחירות; לא ניתן ערבון כאמור, יראו את הצעת המועמד כאילו לא הוגשה לפקיד הבחירות.

(א) הוראות סעיף 38א לחוק הבחירות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הגשת הצעת מועמד לראש רשות מאת קבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5;

(ב) לא אושרה סופית הצעת המועמד, תחולט חמישית מסכום הערבון לקופת המועצה והיתרה תוחזר לנותן הערבון.

(ג) נפטר המועמד לפני יום הבחירות, יוחזר הערבון לנותנו.

(ד) מועמד שלא קיבל 10% לפחות מהקולות הכשרים או מועמד שהתפטר, יחולט הערבון לקופת המועצה. אם אין לחלטו כאמור או אם לא היתה הצבעה בקלפי כאמור בסעיף 8א, יוחזר הערבון לנותנו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות במועד שיקבע השר.

נבחר ללא הצבעה בקלפי (תיקון מס' 2) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

8א.     אושר מועמד לראש רשות והוא מרשימת מועמדים שאושרה לפי חוק הבחירות כרשימה היחידה לבחירות למועצה, יכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על המועמד כמי שנבחר ראש הרשות ויפרסם הודעה על כך ברשומות.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 138 (ה"ח 1311)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

8א. אושר מועמד לראש רשות והוא מרשימת מועמדים שאושרה לפי חוק הבחירות כרשימה היחידה לבחירות למועצה, יכריז פקיד הבחירות מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על המועמד כמי שנבחר ראש הרשות ויפרסם הודעה על כך ברשומות.

 

תוצאות הבחירות בקלפי (תיקון מס' 1) תשל"ו-1976

9.    (א)  היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.

(תיקון מס' 1)  תשל"ו-1976

          (ב)  לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו, כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות – הוא הנבחר.

(תיקון מס' 3) תש"ם-1980

          (ג)   קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר; היה מספר הקולות הכשרים שקיבלו שני המועמדים שווה גם לאחר צירוף כאמור, תבחר המועצה, ברוב חבריה, באחד משני המועמדים כראש הרשות.

(תיקון מס' 20)  תש"ס-2000

          (ד)  היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר, ובלבד שמספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו; לא נבחר המועמד כאמור, תבחר המועצה ראש רשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26.

(תיקון מס' 5) תשמ"ד-1983

          (ה)  ביום הבחירות החוזרות לפי סעיף קטן (ב) יהיה מקום הקלפי פתוח להצבעה ללא הפסקה משעה 13.00 עד שעה 22.00, אך ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, יהיה מקום הקלפי פתוח להצבעה ללא הפסקה משעה 13.00 עד שעה 20.00; מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בו.

מיום 9.4.1976

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ו מס' 805 מיום 9.4.1976 עמ' 151 (ה"ח 1208)

9. (א) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרים הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 50% 40% מאותם קולות.

(ב) לא קיבל אף מועמד 50% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד 50% מהקולות הכשרים לא קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקויימו, כעבור 14 מיום מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות – הוא הנבחר.

(ג) היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות מספר קולות כשרים השווה ל-50% 40% ממספר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה; לא קיבל המועמד 50% 40% כאמור, תבחר המועצה ראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

 

מיום 25.7.1980

תיקון מס' 3

ס"ח תש"ם מס' 977 מיום 25.7.1980 עמ' 160 (ה"ח 1433)

(ג) קיבלו שני המועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות, יצורפו מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד, הוא הנבחר; היה מספר הקולות הכשרים שקיבלו שני המועמדים שווה גם לאחר צירוף כאמור, תבחר המועצה, ברוב חבריה, באחד משני המועמדים כראש הרשות.

(ג) (ד) היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות מספר קולות כשרים השווה ל-40% ממספר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה; לא קיבל המועמד 40% כאמור, תבחר המועצה ראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

 

מיום 21.9.1983

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 6 (ה"ח 1639)

הוספת סעיף קטן 9(ה)

 

מיום 13.7.2000

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ס מס' 1745 מיום 13.7.2000 עמ' 224 (ה"ח 2878)

החלפת סעיף קטן 9(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) היה מועמד אחד בלבד, יהא הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות מספר קולות כשרים השווה ל-40% ממספר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה; לא קיבל המועמד 40% כאמור, תבחר המועצה ראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

באין אפשרות לבחור במועמד אחד או בשני המועמדים בבחירות חוזרות (תיקון מס' 2) תשל"ח-1978

9א.     (א)  היה צורך לערוך בחירות חוזרות לפי סעיף 9(ב), ואחד משני המועמדים בבחירות אלה חדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, יקויימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו; לא נבחר המועמד כך, תבחר המועצה בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

          (ב)  חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה כאמור בסעיף קטן (א), בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקויימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 138 (ה"ח 1311)

הוספת סעיף 9א

ראש רשות שרשימתו למועצה לא זכתה במנדט (תיקון מס' 2) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1998

9ב.     (א)  מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיפים 9 או 9א, אך רשימת המועמדים למועצה שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש הרשות.

 

(תיקון מס' 15) תשנ"ח-1998

          (ב)  מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיף 24א והוא אינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין, וייווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש רשות.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 138 (ה"ח 1311)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 5.3.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 147 (ה"ח 2481)

9ב. (א) מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיפים 9 או 9א, אך רשימת המועמדים למועצה שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין ויווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש הרשות.

(ב) מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיף 24א והוא אינו חבר המועצה, יהיה חבר המועצה לכל דבר וענין, וייווסף למנין החברים שקבע השר על פי חיקוק, והוא כל עוד הוא מכהן כראש רשות.

בחירות בלא הצבעה בקלפי (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

10.  לא הוגשה או לא אושרה שום הצעת מועמד, או התפטר או נפטר מועמד יחיד ולא הוצע מועמד אחר במקומו כאמור בסעיפים 6 ו-6א, לא יהיו בחירות בקלפי והמועצה תבחר ראש רשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 138 (ה"ח 1311)

10. לא הוגשה שום הצעת מועמד או התפטר המועמד היחיד או נפטר המועמד היחיד או אחד המועמדים לאחר היום ה-10 שלפני יום הבחירות, לא יהיו בחירות בקלפי, והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. לא הוגשה שום הצעת מועמד או התפטר המועמד היחיד או נפטר המועמד היחיד לאחר היום ה-10 שלפני יום הבחירות, לא יהיו בחירות בקלפי, והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996

10א.  (בוטל).

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 138 (ה"ח 1311)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 19.1.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 44 (ה"ח 2429)

ביטול סעיף 10א

הנוסח הקודם:

דחיית מועד הבחירות

10א. (א) נפטר אחד המועמדים לאחר היום ה-10 שלפני יום הבחירות, יידחו הבחירות למועצה ולראש הרשות והן ייערכו כעבור 14 ימים מהיום שבו היו צריכות להיערך.

(ב) מי שהציע את מועמדותו של הנפטר רשאי להציע מועמד אחר במקומו לפי הוראות סעיף 6 בשינויים המחוייבים.

הפרדת ערעורים

11.  (א)  ערעור על בחירות למועצה אין בו ערעור על בחירת ראש רשות ועריכה שניה של בחירות למועצה כתוצאה מערעור על בחירתה אינה גוררת בחירות לראש רשות, על אף האמור בסעיף 3.

          (ב)  ערעור על בחירות לראש הרשות אין בו ערעור על בחירות למועצה ועריכה שניה של בחירות לראש הרשות כתוצאה מערעור על בחירתו אינה גוררת בחירות למועצה.

כהונת ראש הרשות (תיקון מס' 11) תשנ"ד-1994

12.  ראש רשות שנבחר בבחירות בקלפי יתחיל לכהן 21 ימים לאחר יום בחירתו; ראש רשות שנבחר על ידי המועצה יתחיל לכהן עם בחירתו; כהונתם תימשך עד שיתחיל לכהן ראש רשות חדש.

מיום 28.7.1994

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 262 (ה"ח 2273)

12. ראש רשות שנבחר בבחירות בקלפי יתחיל לכהן למחרת יום פרסום תוצאות הבחירות 21 ימים לאחר יום בחירתו; ראש רשות שנבחר על ידי המועצה יתחיל לכהן עם בחירתו; כהונתם תימשך עד שיתחיל לכהן ראש רשות חדש.

דיון חוזר בהחלטות המועצה

13.  (א)  ראש רשות רשאי, תוך 48 שעות משעה שנתקבלה החלטה במועצה, להודיע בכתב לחברי המועצה על רצונו להביא את ההחלטה לדיון חוזר במועצה ועל יום הדיון החוזר.

          (ב)  הדיון החוזר יהיה בישיבה מיוחדת של המועצה שתתקיים תוך 10 ימים מיום שנתקבלה ההחלטה, או תוך פרק זמן קצר יותר אם דרשו זאת 40% מחברי המועצה.

          (ג)   תקפה של החלטה שעליה נמסרה הודעה לפי סעיף קטן (א) יותלה עד שהחליטה המועצה בדיון החוזר או עד שחזר בו ראש הרשות מהודעתו, לפי המוקדם יותר.

          (ד)  החלטת המועצה בדיון חוזר אינה נתונה לדיון חוזר נוסף לפי סעיף זה.

          (ה)  סעיף זה לא יחול על החלטה שחיקוק מחייב את קבלתה ברוב מיוחד של חברי המועצה והיא נתקבלה ברוב כזה.

          (ו)   סמכות ראש רשות לפי סעיף זה אינה ניתנת לאצילה.

סגנים ממלאי מקום קבועים לראש הרשות (תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

14.  (א)  (1)   לראש רשות יהיה סגן אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000, או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה עולה על 45,000 ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה יכול שיהיו, על פי הצעת ראש הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה;

(תיקון מס' 12) תשנ"ה-1995

(2)   בסעיף קטן זה –

                         "הנגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1991;

                         "הגליל" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג-1993.

          (ב)  בחירת הסגן או הסגנים כאמור תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים.

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

          (ג)   נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו למלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו; היו שני סגנים – ימלא את מקום ראש הרשות אותו סגן שראש הרשות קבעו, אך אם נבצר ממנו למלא תפקידו – הסגן השני; לא נקבע ממלא המקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג הסיעה הגדולה מבין הסגנים; היו הסגנים נציגי אותה סיעה או היה גודל סיעותיהם שווה, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש הרשות.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח 2223)

החלפת סעיף 14

הנוסח הקודם:

סגן ממלא מקום

14. (א) לראש רשות יהיה סגן אחד והוא ייבחר מבין חברי המועצה; הבחירה תהיה תוך חדשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרת הסגן הקודם והיא טעונה אישור המועצה ברוב חבריה.

(ב) הסגן האמור בסעיף קטן (א) יהיה ממלא מקומו של ראש הרשות, אם נעדר ראש הרשות או נבצר ממנו למלא תפקידו או שחדל לכהן בטרם התחיל לכהן ראש רשות חדש.

 

מיום 25.5.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ה מס' 1524 מיום 25.5.1995 עמ' 314 (ה"ח 2389)

(א) (1) לראש רשות יהיה סגן אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000, או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה עולה על 45,000 ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה יכול שיהיו, על פי הצעת ראש הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה;

(2) בסעיף קטן זה –

"הנגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1991;

"הגליל" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג-1993.

 

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1580 מיום 21.3.1996 עמ' 227 (ה"ח 2524)

14. (א) (1) לראש רשות יהיה סגן אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 150,000, או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה עולה על 45,000 ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה יכול שיהיו, על פי הצעת ראש הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה;

(2) בסעיף קטן זה –

"הנגב" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב-1991;

"הגליל" – כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג-1993.

(ב) בחירת הסגן או הסגנים כאמור תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים.

(ג) נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו למלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן כראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו; היו שני סגנים – ימלא את מקום ראש הרשות אותו סגן שראש הרשות קבעו, אך אם נבצר ממנו למלא תפקידו – הסגן השני; לא נקבע ממלא המקום, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש הרשות לא נקבע ממלא המקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג הסיעה הגדולה מבין הסגנים; היו הסגנים נציגי אותה סיעה או היה גודל סיעותיהם שווה, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש הרשות.

סגנים נוספים (תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994

15.  (א)  נוסף לסגן או לסגנים כאמור בסעיף 14 רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26 –

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996

(1)   ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 150,000 – סגן אחד או שני סגנים, אולם השר רשאי בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לקבוע שברשויות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על המספר שנקבע לכך לא ייבחר סגן נוסף או שייבחר סגן אחד בלבד;

(תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 31) תשע"ה-2014

(1א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך אינו עולה על 200,000 – שני סגנים;

 

(תיקון מס' 28) תשע"א-2011 (תיקון מס' 31) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 35) תשע"ט-2019

(2)   ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 אך אינו עולה על 400,000 – שלושה סגנים;

 

(תיקון מס' 35) תשע"ט-2019

(2א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 400,000 אך אינו עולה על 500,000 – ארבעה סגנים;

(תיקון מס' 28) תשע"א-2011 (תיקון מס' 35) תשע"ט-2019

(3)   ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 – חמישה סגנים;

 

(תיקון מס' 28) תשע"א-2011

(4)   בעיריית ירושלים – שישה סגנים.

(תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 28) תשע"א-2011

          (ב)  לענין סעיפים 14, 15 ו-15א1 יהיה מספר התושבים המספר שנקבע לענין מספר חברי המועצה.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח 2223)

15. (א) נוסף לסגן האמור נוסף לסגן או לסגנים כאמור בסעיף 14 רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26 –

(1) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 – סגן אחד או שני סגנים, אולם השר רשאי בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לקבוע שברשויות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על המספר שנקבע לכך לא ייבחר סגן נוסף או שייבחר סגן אחד בלבד;

(2) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 – שלושה סגנים.

(ב) לענין סעיף זה לענין סעיף 14 ולענין סעיף זה יהיה מספר התושבים המספר שנקבע לענין מספר חברי המועצה.

 

מיום 21.3.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1580 מיום 21.3.1996 עמ' 227 (ה"ח 2524)

(א) נוסף לסגן או לסגנים כאמור בסעיף 14 רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26 –

(1) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 150,000– סגן אחד או שני סגנים, אולם השר רשאי בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לקבוע שברשויות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על המספר שנקבע לכך לא ייבחר סגן נוסף או שייבחר סגן אחד בלבד;

(1א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך אינו עולה על 250,000 – שני סגנים;

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 690 (ה"ח 292)

15. (א) נוסף לסגן או לסגנים כאמור בסעיף 14 רשאית המועצה לבחור, בדרך האמורה בסעיף 26 –

(1) ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 150,000 – סגן אחד או שני סגנים, אולם השר רשאי בתקנות, באישור ועדת הפנים של הכנסת, לקבוע שברשויות מקומיות שמספר תושביהן אינו עולה על המספר שנקבע לכך לא ייבחר סגן נוסף או שייבחר סגן אחד בלבד;

(1א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך אינו עולה על 250,000 – שני סגנים;

(2) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 אך אינו עולה על 500,000 – שלושה סגנים;

(3) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 – ארבעה סגנים;

(4) בעיריית ירושלים – שישה סגנים.

(ב) לענין סעיף 14 ולענין סעיף זה סעיפים 14, 15 ו-15א1 יהיה מספר התושבים המספר שנקבע לענין מספר חברי המועצה.

 

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ה מס' 2478 מיום 4.12.2014 עמ' 42 (ה"ח 576)

(1א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך אינו עולה על 250,000 200,000 – שני סגנים;

(2) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 200,000 אך אינו עולה על 500,000 – שלושה סגנים;

 

מיום 7.1.2019

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ט מס' 2775 מיום 7.1.2019 עמ' 162 (ה"ח 831)

(2) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 אך אינו עולה על 500,000 400,000 – שלושה סגנים;

(2א) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 400,000 אך אינו עולה על 500,000 – ארבעה סגנים;

(3) ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000 – ארבעה חמישה סגנים;

(תיקון מס' 24) תשס"ג-2003

15א.  (בוטל).

מיום 7.1.1999

תיקון מס' 19

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 עמ' 46 (ה"ח 2775)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 5.8.2003

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 517 (ה"ח 25)

ביטול סעיף 15א

הנוסח הקודם:

המרת כהונת סגן בשכר בכהונת סגן או שני סגנים ללא שכר

15א. (א) על אף הוראות סעיפים 14 ו-15 או כל דין אחר, ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 100,000 תושבים ניתן להמיר כהונת סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר לפי הוראות סעיף 129 לפקודת העיריות (להלן – סגן בשכר), בכהונה של סגן או של שני סגנים שלא יהיו זכאים לקבל שכר (להלן – סגן ללא שכר), ויחולו הוראות אלה –

(1) כהונת סגן בשכר שנבחר לפי הוראות סעיף 14, תומר לפי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה;

(2) כהונת סגן בשכר שנבחר לפי הוראות סעיף 15, תומר בהחלטת המועצה בדרך האמורה בסעיף 26;

הוחלט כאמור בפסקאות (1) או (2) ייבחרו הסגן או הסגנים בדרך האמורה בסעיפים 14 או 26, לפי הענין.

(ב) המספר המרבי של הסגנים בשכר שניתן להמיר את כהונתם בכהונת סגן או סגנים ללא שכר, לא יעלה על שלושה.

(ג) סגן ללא שכר המכהן כתוצאה מהמרת כהונה של סגן בשכר לפי הוראות סעיף קטן (א), יכול שיוחלף, פעם אחת בלבד במשך כהונת המועצה כלהלן –

(1) לענין סגן שנבחר לפי הוראות סעיף 14 – ייבחר מחליפו לפי הצעת ראש הרשות באישור המועצה ברוב חבריה;

(2) לענין סגן שנבחר לפי הוראות סעיף 26 – ייבחר מחליפו לפי החלטת המועצה בדרך האמורה בסעיף 26.

(ד) הומרה כהונת סגן בשכר בכהונת סגן או שני סגנים ללא שכר, לא תומר כהונת כל אחד מהם חזרה בכהונת סגן בשכר בתקופת כהונתה של המועצה.

(ה) העלויות הנובעות מהמרת כהונת סגן בשכר בכהונת סגן ללא שכר לא יעלו על 25% מעלות כהונתו של סגן בשכר.

(ו) בסעיף זה, "שכר" – "שכר ותנאי שירות" כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת העיריות.

משכורת ראש הרשות וסגניו (תיקון מס' 28) תשע"א-2011

15א1.[1] (א) ראש רשות וסגן ראש רשות רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית, בכפוף לאישור השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית כל אחד מאלה:

(1)   סגן ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 10,000;

(2)   יותר מסגן ראש רשות אחד – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 20,000;

(3)   יותר משני סגני ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 100,000;

(4)   יותר משלושה סגני ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 200,000;

(5)   יותר מארבעה סגני ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 400,000;

(6)   יותר מחמישה סגני ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 500,000;

(7)   יותר משישה סגני ראש רשות – ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 500,000;

(8)   יותר משמונה סגני ראש רשות – בעיריית ירושלים.

(תיקון מס' 31) תשע"ה-2014

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000, למעט ירושלים, שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, כי סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א).

          (ג)   מונה סגן ראש רשות לפי סעיף קטן (ב) וחדל להתקיים ברשות המקומית אחד התנאים המנויים בפסקה זו, יחדל סגן ראש רשות שקבעה המועצה לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א), ואם לא קבעה המועצה מי סגן ראש הרשות – יקבע זאת ראש הרשות; לא קבע ראש הרשות סגן כאמור, יחדל סגן ראש הרשות מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה, לקבל שכר ותנאי שירות כאמור.

          (ד)  תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית לראש הרשות או לסגן ראש הרשות שנבחר במהלך תקופת כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן.

          (ה)  על אף הוראות סעיף קטן (ד), לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש רשות או לסגן ראש רשות שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל לכהן, בהתקיים כל אלה:

(1)   הסכם בדבר חילופי ראש הרשות או הסגן הונח על שולחן המועצה, בתוך 45 ימים מהיום שראש הרשות הראשון בכל תקופת כהונת מועצה התחיל לכהן;

(2)   ראש הרשות, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים, הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן בתפקידו לפחות 28 חודשים;

(3)   מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה של המועצה אינו עולה על –

(א)   ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על 250,000 – שני סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום ראש הרשות, לפי סעיף 14 (בסעיף זה – סגן ממלא מקום);

(ב)   ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 – שלושה סגנים וביניהם מי שנבחר לסגן ממלא מקום.

          (ו)   (1)   התחלף ראש רשות או סגן ראש רשות והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ה), יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות בעבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת כהונתה של המועצה כראש רשות או כסגן ראש רשות, אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ה)(1) נקבע כי ראש רשות או סגן ראש רשות שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות בעבור תקופת כהונתו במקום מי שכיהן ראש כאמור;

(2)   ראש רשות או סגן ראש רשות שאינו זכאי לתנאי פרישה וגמלאות לפי פסקה (1), יהיה זכאי למענק בעבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשל"ז-1977, והחלטות שהתקבלו לפיו.

          (ז)   בסעיף זה –

          "רשות מקומית" – לרבות מועצה אזורית;

          "שכר ותנאי שירות" – שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של ראש רשות או סגנו.

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 690 (ה"ח 292)

הוספת סעיף 15א1

 

מיום 4.12.2014

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ה מס' 2478 מיום 4.12.2014 עמ' 42 (ה"ח 576)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 250,000, למעט ירושלים, שאינה מקבלת מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, כי סגן ראש רשות נוסף על המספר המנוי בסעיף קטן (א), יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור בסעיף קטן (א).

עיסוק נוסף – איסור והסדרה  (תיקון מס' 22) תשס"א-2001 (תיקון מס' 28) תשע"א-2011

15ב[2]. (א)  ראש רשות או סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעיף 15א1, לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

          (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות שאינם מגיעים כדי מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית, רשאי לעסוק בעסק או בעיסוק נוסף, אחד בלבד, אם מתקיימים כל אלה:

(1)   שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוסף ושכרו ותנאי השירות מהרשות המקומית לא יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי השירות המשולמים לסגן ראש רשות באותה רשות מקומית;

(2)   סגן ראש הרשות הודיע למועצה ולשר הפנים על רצונו לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף, על מהותו ועל משך הזמן שיוקדש על ידו לצורך כך ועל הכנסתו הצפויה מהעסק או מהעיסוק הנוסף;

(3)   שר הפנים אישר לסגן ראש הרשות לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף.

          (ג)   (1)   ראש רשות או סגן ראש רשות לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף אם יש בעיסוק כאמור אחד מאלה:

(א)   פגיעה בכבוד הרשות המקומית, או במעמדו או בקיום חובותיו כראש רשות או כסגן ראש רשות;

(ב)   חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בשל היותו ראש רשות או סגן ראש רשות;

(ג)    אפשרות של ניגוד ענינים בין העיסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לבין תפקידו כראש רשות או כסגן ראש רשות;

(ד)   ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי שבו אחד מבעלי הדין הוא הרשות המקומית או אחד הגופים המנויים בסעיף קטן (ה)(1); הוראת פסקת משנה זו לא תחול על ראש רשות או סגן ראש רשות המייצג את עצמו.

(2)   הוראת סעיף קטן זה תחול גם על עיסוק בכל עסק או עיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה או על עיסוק כאמור המותר לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ה).

          (ד)  ראש רשות או סגן ראש רשות, העוסק בעסק או בעיסוק נוסף בהתנדבות ובלא תמורה, ימסור על כך הודעה בכתב לשר הפנים ולמועצה ביום תחילת כהונתו; החל לעסוק בעסק או בעיסוק הנוסף לאחר תחילת כהונתו – במועד שבו החל לעסוק בו; ההודעה תכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(2).

          (ה)  לענין סעיף זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוסף –

(1)   כהונה כיושב ראש, כחבר, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל להם לפי הענין, באחד מאלה:

(א)   מוסד תכנון כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(ב)   איגוד ערים כהגדרתו בחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955;

(ג)    תאגיד שהקימה רשות מקומית בהתאם לסמכויותיה לפי כל דין, ויש בידיה הון או כוח הצבעה בתאגיד;

(2)   פעילות במסגרת סיעה או מפלגה, ובלבד שראש הרשות או סגן ראש הרשות אינו מקבל שכר בעבור פעילות זו; ואולם רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצורך פעילות זו משרד, שירותי משרד, רכב ונהג;

(3)   החזקה בלבד של מניות בתאגיד;

(4)   קבלת הכנסות מנכס של ראש רשות או סגן ראש רשות או מנכס של משפחתו;

(5)   קבלת הכנסה מיצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אמנותית או מדעית.

          (ו)   לענין סעיף זה –

          "יעסוק" – בין בעצמו ובין בשיתוף עם אחר, לרבות כעובד או כשלוח;

          "עיסוק נוסף" – עיסוק נוסף על העיסוק כראש רשות או כסגן ראש רשות, לרבות עיסוק חד פעמי, ייצוג של אדם אחר, מתן ייעוץ או קיום פעילות שתדלנית למענו;

          "תמורה" – תמורה כספית או תמורה חומרית אחרת;

          "תמורה חומרית" – לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות ראש רשות או סגן ראש רשות לצרכיו הפרטיים, ולרבות העמדת רכב לרשותו הן לצרכיו הפרטיים והן לצורך העיסוק בהתנדבות ובלא תמורה.

מיום 21.3.2001

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"א מס' 1782 מיום 21.3.2001 עמ' 191 (ה"ח 2903)

הוספת סעיף 15ב

 

מיום 4.4.2011

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 690 (ה"ח 292)

(א) ראש רשות או סגן ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעיף 129 לפקודת העיריות, או סעיף 35ב לפקודת המועצות המקומיות 15א1, לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוסף, למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה.

עיסוק נוסף – סייג לתחולה (תיקון מס' 22) תשס"א-2001

15ג.   הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת ששת החודשים הראשונים לכהונתו של ראש רשות או סגן ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף 15ב(ג).

מיום 21.3.2001

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"א מס' 1782 מיום 21.3.2001 עמ' 193 (ה"ח 2903)

הוספת סעיף 15ג

מילוי מקום ראש הרשות בהעדר סגן (תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994

16.  לא נבחרו סגן או סגנים כאמור בסעיף 14 או חדלו לכהן, או נעדרו מן הארץ או נבצר מהם למלא את מקומו של ראש הרשות, ימלא את מקומו של ראש הרשות – אחד מהסגנים הנוספים כאמור בסעיף 15, שהמועצה קבעה לכך, ואם אין סגן כאמור – חבר המועצה שהמועצה קבעה לכך.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח 2223)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. לא נבחר סגן כאמור בסעיף 14, או נעדר אותו סגן, או נבצר ממנו למלא את מקומו של ראש הרשות, או חדל לכהן, ימלא את מקומו של ראש הרשות אחד מהסגנים הנוספים שהמועצה קבעה לכך, ואם אין סגן כזה – חבר המועצה שהמועצה קבעה לכך.

אצילת תפקידים וסמכויות של ראש רשות

17.  ראש רשות רשאי, באישור המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת הנהלה כמשמעה בפקודת העיריות או לעובד הרשות והכל דרך כלל או לענין מסויים או לסוג ענינים מסויים; מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר.

ראש רשות שחדל להיות חבר המועצה

18.  ראש רשות שחדל להיות חבר המועצה תיפסק כהונתו כראש הרשות.

התפטרות

19.  (א)  ראש רשות רשאי, בהודעה בכתב לשר, להתפטר מכהונתו; כהונתו נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת אם ראש הרשות חזר בו מהתפטרותו לפני כן.

          (ב)  ראש הרשות ישלח העתק ההתפטרות לחברי המועצה.

השעיה בשל כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה (תיקון מס' 30) תשע"ד-2013

19א.  (א)  תמונה ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום (בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה), ואלה חבריה:

(1)   שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שימנו השר ושר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימנה השר;

(3)   ראש רשות מקומית לשעבר, שימנה השר.

          (ב)  לא ימונה לחבר הוועדה לבחינת השעיה לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) מי שבמהלך השנתיים שקדמו למינוי היה פעיל בחיים הפוליטיים, ובמהלך כהונתו לא יהיה חבר הוועדה לבחינת השעיה שמונה לפי אותן פסקאות פעיל בחיים הפוליטיים; לעניין סעיף קטן זה, לא יראו חברות במפלגה בלא השתתפות בפעילות במוסדותיה, כפעילות בחיים הפוליטיים.

          (ג)   חברי הוועדה לבחינת השעיה ימונו לתקופה אחת של שבע שנים.

          (ד)  (1)   השר רשאי לקבוע כללים נוספים לעניין כשירותם של חברי הוועדה לבחינת השעיה;

(2)   השר יקבע את סדרי הדיון של הוועדה לבחינת השעיה, וכל עוד לא נקבעו, רשאית היא לקבוע בעצמה את סדרי דיוניה.

          (ה)  (1)   הוגש כתב אישום נגד ראש רשות במהלך כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש רשות כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש רשות ובין לפני שהחל לכהן כראש רשות, רשאית הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנתנה לראש הרשות הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את ראש הרשות מכהונתו, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות;

(2)   החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי פסקה (1), תיתן את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה, ורשאית היא לקבוע סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013

(3)   החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ המשפטי לממשלה.

          (ו)   לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן (ה), תשקול הוועדה לבחינת השעיה, בין השאר, את כל אלה:

(1)   העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום, נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן;

(2)   מספר הפרשות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום;

(3)   הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ובין סמכויותיו ותפקידיו כראש הרשות;

(4)   פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום.

          (ז)   החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), תעמוד ההשעיה בתוקפה לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא תעלה על שנה (בסעיף זה – תקופת ההשעיה); ואולם הוועדה לבחינת השעיה רשאית, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את תקופת ההשעיה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, ולעניין זה תשקול, בין השאר, את משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש הרשות ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים.

          (ח)  על אף הוראות סעיף קטן (ז), תקופת ההשעיה לפי סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה:

(1)   ההליך הפלילי שהתנהל נגד ראש הרשות הופסק או שהסתיים בלא הרשעה, או שבית המשפט הרשיע את ראש הרשות וקבע שאין עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

(2)   ראש הרשות הושעה מכהונתו לפי סעיף 20(ד).

          (ט)  הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), יחולו הוראות אלה:

(1)   המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26, והוא יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה, לפי המוקדם, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין;

(2)   ראש הרשות שהושעה זכאי לקבל, במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית מהשכר לפי הוראות סעיף 15א1 שהיה זכאי לו אלמלא הושעה מכהונתו, ומתום התקופה האמורה עד תום תקופת ההשעיה ישולמו לו שבעים אחוזים מהשכר כאמור; זוכה ראש הרשות, בפסק דין סופי, מכל האישומים נגדו, ישולם לו החלק היחסי של שכרו לתקופת ההשעיה, שלא שולם באותה תקופה, בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף בתקופת ההשעיה;

(3)   ראש הרשות שהושעה זכאי, בתקופת ההשעיה, לתנאי השירות שמגיעים לו לפי הוראות סעיף 15א1 או שוויים, כולם או חלקם, כפי שיורה השר, ובלבד ששיעורם לא יעלה על השיעורים הנקובים בפסקה (2) מתנאי השירות שהיה זכאי להם אלמלא הושעה מכהונתו;

(4)   הוראות סעיף 15ב(ב) עד (ו) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי ראש רשות המקבל שכר ותנאי שירות כאמור בפסקאות (2) ו-(3) במהלך תקופת ההשעיה.

          (י)   הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש הרשות ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש הרשות, תימשך השעייתו של ראש הרשות עד תום תקופת ההשעיה.

          (יא) שב ונבחר ראש רשות שהושעה מכהונתו בבחירות שהתקיימו לפי סעיף 3, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1), וכממלא מקום ראש הרשות ישמש המועמד ששמו בא אחרי ראש הרשות שהושעה מכהונתו ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, ובלבד שנבחר כחבר המועצה, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין; לא נבחר המועמד האמור כחבר מועצה, יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1).

          (יב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין מי שנבחר לראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום לאחר בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני בחירתו, וטרם התחיל בכהונתו.

          (יג)  החלטות הוועדה לבחינת השעיה, לרבות החלטות ביניים שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 150 (ה"ח 819)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 22.12.2013 עד יום 21.12.2014 (30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

תיקון מס' 30 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

(ה) (1) הוגש כתב אישום נגד ראש רשות במהלך כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש רשות כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש רשות ובין לפני שהחל לכהן כראש רשות, רשאית הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנתנה לראש הרשות הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את ראש הרשות מכהונתו, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות;

(2) החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי פסקה (1), תיתן את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה, ורשאית היא לקבוע סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;

(3) החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך 30 ימים 45 ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ המשפטי לממשלה.

פקיעת כהונה והשעיה מחמת קלון (תיקון מס' 21) תשס"א-2000

20.  (א)  גזר בית המשפט את דינו של ראש רשות בשל עבירה פלילית, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן כראש רשות ובין אם לפני שהחל לכהן כראש רשות, יקבע בית המשפט בגזר הדין אם יש בעבירה שעבר משום קלון; החלטת בית המשפט לענין הקלון ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

          (ב)  לא קבע בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), או שראש הרשות החל לכהן בין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו פסק הדין נהיה סופי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, כל עוד פסק הדין לא נהיה סופי, לפנות לבית המשפט ולבקשו לקבוע אם יש בעבירה משום קלון; הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את גזר הדין ואם הוגש ערעור, לבית המשפט שלערעור.

          (ג)   מזכירות בית המשפט תמציא עותק מפסק הדין או מהחלטת בית המשפט, לפי הענין, למזכיר הרשות המקומית ולשר הפנים.

          (ד)  קבע בית המשפט לפי סעיף זה כי יש עם העבירה שבה הורשע ראש הרשות משום קלון, יושעה ראש הרשות מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

          (ה)  כהונתו של ראש הרשות תפקע מיום שפסק הדין, הקובע כי יש בעבירה משום קלון, נהיה סופי.

          (ו)   (1)   ראש רשות שנידון למאסר כאמור בסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א לחוק האמור, תפקע כהונתו ויחדל לכהן כראש הרשות;

(2)   הודעה בדבר פקיעת כהונתו כאמור תישלח לראש הרשות על ידי השר והוראות סעיף 123א(ג) לפקודת העיריות יחולו, בשינויים המחויבים;

(3)   הגיש ראש הרשות בקשה לביטול ההודעה לפי סעיף 123א(ג)(1) לפקודת העיריות, יושעה מכהונתו עד להחלטת בית המשפט בבקשה.

          (ז)   (1)   פקעה כהונתו של ראש רשות לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 27 לענין מילוי מקומו עד הבחירות המיוחדות;

(2)   הושעה ראש רשות לפי סעיפים קטנים (ד) או (ו), יחולו הוראות אלה:

(א)   בששת החודשים הראשונים מיום תחילת ההשעיה ימלא את מקום ראש הרשות סגנו כאמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור, או שנבצר ממנו לפעול תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26;

(ב)   לא ניתן פסק דין סופי בענינו או לא ניתנה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(3) בתוך שישה חודשים מיום תחילת ההשעיה, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות לפי סעיף 26;

(תיקון מס' 30) תשע"ד-2013

(2א) על אף הוראות פסקה (2), קדמה להשעיה כאמור באותה פסקה השעיה לפי סעיף 19א, ימשיך לכהן כממלא מקום ראש הרשות מי שמכהן בתפקיד האמור לפי סעיף 19א(ט)(1) או (יא);

(3)   זוכה ראש הרשות בערעור או קבע בית המשפט שלערעור כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יחזור לכהן כראש רשות.

          (ח)  הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות; ואולם אם הושעה סגן ראש רשות לפי סעיף זה, תבחר המועצה ממלא מקום לסגן לפי סעיף 26.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 19 (ה"ח 2912)

החלפת סעיף 20

הנוסח הקודם:

העברה מכהונה מחמת קלון

20. (א) הורשע ראש רשות בעבירה פלילית וקבע בית המשפט, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או נציגו שהוגשה לפני מתן גזר הדין, שיש עם העבירה קלון, יעביר בית המשפט את ראש הרשות מכהונתו.

(ב) החלטה להעביר ראש רשות מכהונתו או לסרב להעבירו ניתנת לערעור כאילו היתה חלק מגזר הדין.

(ג) החליט בית המשפט להעביר ראש רשות מכהונתו, רואים אותו כמושעה עד לגמר תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור – עד להכרעה בו; עם היות ההחלטה לסופית תיפסק כהונתו של ראש הרשות.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות.

 

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 152 (ה"ח 819)

הוספת פסקה 20(ז)(2א)

העברה מכהונה מטעמי בריאות

21.  (א)  נוכח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש רשות דרך קבע למלא את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

          (ב)  ראש הרשות רשאי לעתור נגד החלטת השר לבית משפט לעניינים מינהליים תוך 15 יום מהיום שנמסרה לו החלטת השר.

(תיקון מס' 29) תשע"ב-2012

          (ג)   כהונתו של ראש רשות לא תיפסק אלא כעבור המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח 629)

(ב) ראש הרשות רשאי לערער על לעתור נגד החלטת השר לפני בית המשפט לבית משפט לעניינים מינהליים תוך 15 יום מהיום שנמסרה לו החלטת השר.

(ג) כהונתו של ראש רשות לא תיפסק אלא כעבור תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור – עם דחייתו המועד להגשת עתירה לפי סעיף קטן (ב); ואם הוגשה עתירה – עם דחייתה.

העברה מכהונה מחמת התנהגות

22.  (א)  נוכחה המועצה כי ראש הרשות מתנהג התנהגות שאינה הולמת מעמדו של ראש רשות וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו, רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.

          (ב)  ההחלטה להעביר את ראש הרשות מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.

          (ג)   לא קרא ראש הרשות לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 יום מהיום שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות כן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור והם יקבעו מי ישב בראשה.

(תיקון מס' 30) תשע"ד-2013

          (ד)  הוגש כתב אישום, לא יחולו הוראות סעיף זה לעניין המעשים המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום, ויחולו הוראות סעיף 19א.

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 152 (ה"ח 819)

הוספת סעיף קטן 22(ד)

כהונת ראש רשות במקרה של מינוי מועצה או ועדה (תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

23.  מונתה ועדה או מועצה לפי סעיפים 143 או 206 לפקודת העיריות או סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות למילוי תפקידי ראש הרשות והמועצה, יחדל ראש הרשות מכהונתו ביום שיתחיל לכהן יושב ראש הועדה שנתמנה או ראש הרשות שתבחר המועצה, לפי הענין.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

23. מונתה ועדה או מועצה לפי סעיף 143 סעיפים 143 או 206 לפקודת העיריות או סעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות למילוי תפקידי ראש הרשות והמועצה, יחדל ראש הרשות מכהונתו ביום שיתחיל לכהן יושב ראש הועדה שנתמנה או ראש הרשות שתבחר המועצה, לפי הענין.

(תיקון מס' 15) תשנ"ח-1998

24.  (בוטל).

מיום 9.12.1976

ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1976

ס"ח תשל"ז מס' 833 מיום 9.12.1976 עמ' 21

(ב) על מועמד שנבחר לפי הוראות סעיף 26 לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת המועמדים למועצה.

 

מיום 5.3.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 147 (ה"ח 2481)

ביטול סעיף 24

הנוסח הקודם:

ראש רשות במקום ראש רשות שחדל לכהן

24. (א) נפטר או התפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או תוך תקופת כהונתו, או חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 18 עד 22, תבחר המועצה ראש רשות מבין חבריה לפי הוראות סעיף 26.

(ב) על מועמד שנבחר לפי הוראות סעיף 26 לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת המועמדים למועצה.

בחירות מיוחדות (תיקון מס' 15) תשנ"ח-1998

24א. (א)  חדל ראש הרשות לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות להלן, למעלה משנה לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות רק לראש הרשות (להלן – בחירות מיוחדות):

(1)   התפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

(2)   נפטר לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו;

(3)   חדל לכהן לפי אחד הסעיפים 18 או 20 עד 22;

(4)   פקעה כהונתו לפי סעיף 13א1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951.

          (ב)  על בחירות מיוחדות ועל המועמד לראש הרשות בבחירות מיוחדות יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   הבחירות יתקיימו ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכתן, או במועד סמוך לאחר מכן, כפי שיורה השר, אם מצא כי נסיבות הענין מצדיקות זאת;

(2)   רשאים להציע מועמד, בנוסף לקבוצת בוחרים כאמור בסעיף 5(א) – חמישית מחברי המועצה;

(3)   על מועמד לא תחול החובה להיות הראשון ברשימת מועמדים למועצה;

(4)   על מועמד לא תחול החובה להיות חבר מועצה;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(5)   קציני צבא וקציני משטרה בדרגות האמורות בסעיף 4(ג), לא יהיו זכאים להיות מועמדים, זולת אם חדלו להיות קצינים כאמור בתוך 10 ימים מן היום שבו נוצרה העילה לעריכת הבחירות;

(תיקון מס' 33) תשע"ח-2018

(5א) בקשה לפי סעיף 17 לחוק הבחירות יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר מהיום ה-51 שלפני יום הבחירות, והשר יודיע על החלטתו בבקשה כאמור, לפי הוראות סעיף 19 לחוק האמור, לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות;

(תיקון מס' 33) תשע"ח-2018

(5ב) עתירה לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק הבחירות תוגש לא יאוחר מהיום ה-44 שלפני יום הבחירות;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(6)   מנהל הבחירות ימונה לפי הוראות סעיף 29 לחוק הבחירות לא יאוחר מהיום ה-55 לפני יום הבחירות;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 33) תשע"ח-2018

(7)   ועדת הבחירות תיבחר בידי המועצה לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות; ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מהיום ה-46 שלפני יום הבחירות; לא נבחרה ועדת בחירות בידי המועצה עד המועד האמור, ימנה אותה השר לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות;

(תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

(8)   כחברי ועדות הקלפי ימונו נציגיהם של המועמדים; ועדת הבחירות תקבע את מספר החברים וההרכב של כל ועדת קלפי ובלבד שבכל ועדה יהיו מיוצגים לא פחות משלושה מועמדים אם ישנם כאלה, ושיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים;

(תיקון מס' 33) תשע"ח-2018

(9)   הוראות סעיף 38א(ד)(4) לחוק הבחירות לא יחולו.

          (ג)   תקופת כהונתו של ראש רשות שנבחר בבחירות מיוחדות, תסתיים ביום סיום כהונתה של המועצה שכיהנה בזמן היבחרו.

מיום 5.3.1998

פסקה 24א(א)(1) מהבחירות שיתקיימו לאחר יום 10.11.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 147 (ה"ח 2481)

הוספת סעיף 24א

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

הוספת פסקאות 24א(ב)(5), 24א(ב)(6), 24א(ב)(7), 24א(ב)(8)

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 675 (ה"ח 1217)

(5א) בקשה לפי סעיף 17 לחוק הבחירות יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר מהיום ה-51 שלפני יום הבחירות, והשר יודיע על החלטתו בבקשה כאמור, לפי הוראות סעיף 19 לחוק האמור, לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות;

(5ב) עתירה לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק הבחירות תוגש לא יאוחר מהיום ה-44 שלפני יום הבחירות;

(6) מנהל הבחירות ימונה לפי הוראות סעיף 29 לחוק הבחירות לא יאוחר מהיום ה-55 לפני יום הבחירות;

(7) ועדת הבחירות תיבחר בידי המועצה לא יאוחר מהיום ה-48 שלפני יום הבחירות; ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מהיום ה-46 שלפני יום הבחירות; לא נבחרה ועדת בחירות בידי המועצה עד המועד האמור, ימנה אותה השר לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות;

(8) כחברי ועדות הקלפי ימונו נציגיהם של המועמדים; ועדת הבחירות תקבע את מספר החברים וההרכב של כל ועדת קלפי ובלבד שבכל ועדה יהיו מיוצגים לא פחות משלושה מועמדים אם ישנם כאלה, ושיובטח ייצוג הולם בכלל ועדות הקלפי לכל המועמדים;

(9) הוראות סעיף 38א(ד)(4) לחוק הבחירות לא יחולו.

בחירת ממלא מקום בשנת בחירות (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003

24ב.  חדל ראש הרשות לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 24א(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, תבחר המועצה ממלא מקום לראש הרשות מבין חבריה לפי הוראות סעיף 26 והוא יכהן עד בחירת ראש הרשות במועד הבחירות האמור.

מיום 5.3.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 148 (ה"ח 2481)

הוספת סעיף 24ב

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

החלפת סעיף 24ב

הנוסח הקודם:

הקדמת מועד הבחירות לראש הרשות ולמועצה

24ב. חדל ראש הרשות לכהן מכל אחת מהסיבות המנויות בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 24א(א), שנה או פחות לפני מועד הבחירות כאמור בסעיף 3, יתקיימו בחירות לראש הרשות ולמועצה.

בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת (תיקון מס' 26) תשס"ד-2004

24ב1. (א)  חדל ראש הרשות, בלבד, לכהן בשל הוראת השר לפי סעיף 143(א) לפקודת העיריות או סעיף 38(א) לפקודת המועצות המקומיות, יתקיימו בחירות רק לראש הרשות (בסעיף זה – בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת), במועד שיקבע השר לפי הוראות הסעיפים האמורים.

          (ב)  על בחירות מיוחדות במועצה מתמעטת או נחשלת יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסעיף 24(ב)(2) עד (4) ו-(ג), ואולם לענין זה יקראו את סעיף 24א(ג) כך שאחרי "בבחירות מיוחדות" יבוא "במועצה מתמעטת או נחשלת".

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 24ב1

סייג במקרה של פטירת ראש רשות – הוראת שעה (תיקון מס' 23) תשס"ג-2002

24ג[3]. נפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו, ייבחר ראש הרשות לפי הוראות סעיף 26.

מיום 5.11.2002 עד הבחירות שיתקיימו ביום 28.10.2003

תיקון מס' 23 (הוראת שעה)

ס"ח תשס"ג מס' 1868 מיום 5.11.2002 עמ' 10 (ה"ח 10)

הוספת סעיף 24ג

 

חדילה מכהונת סגן

25.  סגן ראש רשות יחדל מכהונתו אם נתקיים אחד מאלה:

(1)  חדל להיות חבר המועצה;

(2)  התפטר במתן הודעה בכתב למועצה;

(3)  בסגן כאמור בסעיף 14 – ראש הרשות, באישור המועצה ברוב חבריה, העביר אותו מכהונתו;

(4)  בסגן אחר – הועבר מכהונתו בהחלטת המועצה שנתקבלה ברוב חבריה בישיבה מיוחדת;

(תיקון מס' 21) תשס"א-2000

(5)  פקעה כהונתו על פי סעיף 20 לחוק זה.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח 2912)

(5) הועבר מכהונתו פקעה כהונתו על פי סעיף 20 לחוק זה.

בחירת המועצה בראש רשות וסגנו (תיקון מס' 15)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 21)  תשס"א-2000 (תיקון מס' 25) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 30) תשע"ד-2013

26.  (א)  על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א, 10, 19א(ט)(1), 20 או 24ב וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:

(1)   ההצבעה תהיה גלויה;

(2)   המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה – הוא הנבחר;

(3)   לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה הראשונה;

(4)   המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה – רוב) – הוא הנבחר;

(5)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים בשלישית;

(6)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים ברביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;

(7)   לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שמועמד אחד יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בפסקה זו – יצא), מועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה;

(8)   כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב ראש הישיבה; היה היושב ראש עצמו מועמד לראש הרשות בהצבעה שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש הרשות והוא יערוך את ההגרלה.

          (ב)  על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להיות ראשון ברשימת המועמדים למועצה.

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בהוראות אחרות של חוק זה.

מיום 5.3.1998

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 148 (ה"ח 2481)

(א) על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א או 10 וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:

 

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח 2912)

(א) על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א או 10 10 או 20 וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 554 (ה"ח 47)

(א) על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א 10 או 20 10, 20 או 24ב וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:

 

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

(א) על בחירת המועצה בראש רשות לפי סעיפים 9, 9א, 10, 19א(ט)(1), 20 או 24ב וסגנים לראש רשות יחולו הוראות אלה:

ראש רשות לזמן ביניים (תיקון מס' 21) תשס"א-2000

27.  כל עוד לא החל לכהן ראש רשות לפי סעיף 12, יכהן כראש הרשות האדם שנשא בכהונה זו ערב יום הבחירות למועצה, ואם נבצר ממנו לפעול או שחדל מכהונתו, או שפקעה כהונתו אחרי הבחירות – הסגן האמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור או שנבצר אף ממנו לפעול – חבר המועצה שהשר מינהו לכך.

מיום 26.11.2000

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 20 (ה"ח 2912)

27. כל עוד לא החל לכהן ראש רשות לפי סעיף 12, יכהן כראש הרשות האדם שנשא בכהונה זו ערב יום הבחירות למועצה, ואם נבצר ממנו לפעול או שחדל מכהונתו, או שפקעה כהונתו אחרי הבחירות – הסגן האמור בסעיף 14, ובאין סגן כאמור או שנבצר אף ממנו לפעול – חבר המועצה שהשר מינהו לכך.

ראש רשות המסיים תפקידו (תיקון מס' 6) תשמ"ח-1988

27א.  (א)  בסעיף זה –

          "ראש רשות המסיים תפקידו" – אחד מאלה:

(1)   ראש רשות המכהן לפי סעיף 27;

(2)   ראש רשות שלא הוצע כמועמד לראש הרשות לפי סעיף 5 – מהיום האחרון להגשת רשימות המועמדים;

(3)   ראש רשות שהוצע כמועמד לראש הרשות לפי סעיף 5, לא נבחר לפי סעיף 9(א) ולא היה אחד משני המועמדים שקיבלו את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים – מהיום שלאחר יום הבחירות;

(4)   ראש רשות כאמור בפסקה (3) שהיה אחד משני המועמדים בבחירות חוזרות ולא נבחר בבחירות החוזרות – מהיום שלאחר יום הבחירות החוזרות.

          "חוזה" – חוזה לפי סעיף 195 לפקודת העיריות (להלן – הפקודה), שנעשה ללא החלטת המועצה או על פי החלטת המועצה שהתקבלה לאחר שראש הרשות נעשה ראש רשות המסיים תפקידו.

          (ב)  ראש רשות המסיים תפקידו, לא יהיה רשאי –

(1)   למנות עובדים לפי סעיף 170 לפקודה;

(2)   לפטר עובדים לפי סעיף 171א(2) לפקודה;

(3)   להעלות עובדים בדרגה;

(4)   לחתום על שטרות לפי סעיף 199 לפקודה או על מסמכי תשלום לפי סעיף 191 לפקודה בסכום העולה על החלק השנים-עשר של התקציב הרגיל, לכל חודש של כהונה כראש רשות המסיים תפקידו, למעט:

(א)   תשלום שכר ופרעון מילוות;

(ב)   שטרות ומסמכי תשלום הנובעים מהתחייבויות שנעשו כדין לפני שנעשה ראש רשות המסיים תפקידו;

(5)   ראש הרשות החדש רשאי, תוך שלושים ימים מתחילת כהונתו, לבקש מהשר כי יבטל חוזה שראש הרשות המסיים תפקידו התקשר בו; ביטל השר את החוזה – לא יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, למעט הוראות סעיף 9.

                    (ג)                פעל ראש הרשות המסיים תפקידו בניגוד להוראות סעיף קטן (ב), לא יהא תוקף למינוי עובד, לפיטורי עובד או להעלאתו בדרגה, כאמור בפסקאות (1) עד (3), וכל תשלום כאמור בפסקה (4) ייחשב בלתי חוקי ויחולו הוראות סעיף 221 לפקודה.

          (ד)  שר הפנים רשאי להתאים את הוראות הצווים לפי פקודת המועצות המקומיות, על פי האמור בסעיף זה.

מיום 1.6.1988

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ח מס' 1251 מיום 1.6.1988 עמ' 86 (ה"ח 1850)

הוספת סעיף 27א

פרסום

28.  (א)  השר יפרסם ברשומות הודעה על אלה:

(1)   בחירה של ראש רשות על ידי המועצה;

(2)   בחירה של סגן ראש רשות;

(3)   חדילתם של ראש רשות או סגן ראש רשות, מכהונה.

          (ב)  מזכיר הרשות המקומית יודיע לשר מיד על כל מקרה כאמור בסעיף קטן (א).

תחולת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)

29.  חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, יחול בשינויים המחוייבים גם על בחירות לראש רשות לפי סעיף 3.

תיקון פקודת העיריות

30.  (א)  סעיפים 126 עד 135 לפקודת העיריות, למעט סעיף 129 – בטלים.

          (ב)  בסעיף 143 לפקודת העיריות, במקום פסקאות (2) ו-(3) יבוא:

"(2)  המועצה או ראש העיריה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3)   ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש העיריה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי והמליצה לפני השר על פיזור המועצה."

          (ג)   בסעיף 145 לפקודת העיריות, בסעיף קטן (א), במקום "לועדה ממונה" יבוא "מועצה שמונתה לפי סעיף 143 תבחר ביושב ראש וסגנים לפי סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה–1975; לועדה שמונתה".

תיקון פקודת המועצות המקומיות

31.  (א)  בסעיף 38 לפקודת המועצות המקומיות –

(1)   במקום "הממונה" יבוא "השר";

(2)   במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)  המועצה או ראש המועצה אינם ממלאים עוד, לדעת השר, את התפקידים שהוטלו עליהם לפי הפקודה או צו הכינון או בכל דין אחר או שאינם מנהלים כשורה את תחום שיפוטה, וכל זאת לאחר שהזהיר אותם;

(3)   ועדת חקירה מצאה כי המועצה או ראש המועצה אינם עשויים למלא את תפקידיהם כראוי והמליצה לפני השר על פיזור המועצה."

          (ב)  בסעיף 41 לפקודת המועצות המקומיות, בסעיף קטן (א), במקום "מונתה ועדה" יבוא "מועצה שמונתה לפי הוראות סעיף 38 תבחר ביושב ראש ובסגנים לפי הוראות סעיף 26 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975; לועדה שמונתה".

תיקון חוק הבחירות

32.  בחוק הבחירות –

(1)  בסעיף 63(ב), בסופו יבוא "אולם לא ייפסל אם נמצאו במעטפה לא יותר משני פתקי הצבעה של רשימה אחת";

(2)  בסעיף 73(א), במקום "פסק דינו יהיה סופי" יבוא "פסק דינו ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון, בשאלה משפטית; בקשת הרשות תוגש תוך 14 יום מיום מתן פסק הדין".

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 17) תשנ"ח-1998

33.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.

מיום 22.7.1998

תיקון מס' 17

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח 2724)

33. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.

הוראת מעבר

34.  כל עוד לא נבחר ראש רשות ברשות מקומית פלונית לפי חוק זה, יהיו סמכויותיהם וכהונתם של ראש הרשות וסגניו כאילו חוק זה לא נתקבל.

 

 

      אפרים קציר                 יצחק רבין                   יוסף בורג

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                        שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשל"ה מס' 778 מיום 7.8.1975 עמ' 211 (ה"ח תשל"ד מס' 1134 עמ' 252).

תוקן ס"ח תשל"ו מס' 805 מיום 9.4.1976 עמ' 151 (ה"ח תשל"ו מס' 1208 עמ' 16) – תיקון מס' 1.

ת"ט ס"ח תשל"ז מס' 829 מיום 4.11.1976 עמ' 4. ס"ח תשל"ז מס' 833 מיום 9.12.1976 עמ' 21 – ת"ט (מס' 2) תשל"ז-1976.

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 137 (ה"ח תשל"ח מס' 1311 עמ' 24) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשל"ח מס' 907 מיום 6.8.1978 עמ' 194 – הוראת שעה תשל"ח-1978 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות שעה), תשל"ח-1978.

ס"ח תש"ם מס' 977 מיום 25.7.1980 עמ' 160 (ה"ח תש"ם מס' 1433 עמ' 102) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשמ"ג מס' 1089 מיום 4.8.1983 עמ' 142 (ה"ח תשמ"ג מס' 1634 עמ' 207) – תיקון מס' 4 בסעיף 13 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 11), תשמ"ג-1983; ר' סעיף 15 לענין תחולה.

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 6 (ה"ח תשמ"ד מס' 1641 עמ' 4) – הוראת שעה; תחילתה ביום 14.9.1983.

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 6 (ה"ח תשמ"ג מס' 1639 עמ' 252) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשמ"ח מס' 1251 מיום 1.6.1988 עמ' 86 (ה"ח תשמ"ח מס' 1850 עמ' 6) – תיקון מס' 6.

ס"ח תש"ן מס' 1289 מיום 21.11.1989 עמ' 8 (ה"ח תשמ"ט מס' 1935 עמ' 98) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשנ"ב מס' 1369 מיום 23.10.1991 עמ' 2 (ה"ח תשנ"א מס' 2060 עמ' 249) – הוראת שעה בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (מעטפות הצבעה) (הוראות שעה), תשנ"ב-1991; תחולתה על הבחירות שיתקיימו לפני יום 1.2.1993.

ס"ח תשנ"ג מס' 1421 מיום 31.5.1993 עמ' 114 (ה"ח תשנ"ג מס' 2159 עמ' 65) – תיקון מס' 8 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות – מעטפות הצבעה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ד מס' 1459 מיום 24.3.1994 עמ' 122 (ה"ח תשנ"ד מס' 2223 עמ' 114) – תיקון מס' 9; ר' סעיף 4 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 261 (ה"ח תשנ"ד מס' 2230 עמ' 137) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשנ"ד מס' 1475 מיום 28.7.1994 עמ' 262 (ה"ח תשנ"ד מס' 2273 עמ' 462) – תיקון מס' 11 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), תשנ"ד-1994.

ס"ח תשנ"ה מס' 1524 מיום 25.5.1995 עמ' 314 (ה"ח תשנ"ה מס' 2389 עמ' 419) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשנ"ו מס' 1557 מיום 19.1.1996 עמ' 43 (ה"ח תשנ"ה מס' 2429 עמ' 588) – תיקון מס' 13.

ס"ח תשנ"ו מס' 1580 מיום 21.3.1996 עמ' 227 (ה"ח תשנ"ו מס' 2524 עמ' 625) – תיקון מס' 14.

ס"ח תשנ"ח מס' 1657 מיום 5.3.1998 עמ' 147 (ה"ח תשנ"ו מס' 2481 עמ' 433) – תיקון מס' 15 בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות מיוחדות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; ראה סעיפים 2, 3, 6 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשנ"ח מס' 1671 מיום 30.6.1998 עמ' 249 (ה"ח תשנ"ח מס' 2722 עמ' 378) – תיקון מס' 16 בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1676 מיום 22.7.1998 עמ' 275 (ה"ח תשנ"ח מס' 2724 עמ' 394) – תיקון מס' 17 בסעיף 23 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 2), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ח מס' 1682 מיום 4.8.1998 עמ' 314 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 392) – תיקון מס' 18 [במקור מס' 17] בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (הסדרי בחירות) (מס' 3), תשנ"ח-1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1697 מיום 7.1.1999 עמ' 46 (ה"ח תשנ"ט מס' 2775 עמ' 198) – תיקון מס' 19.

ס"ח תש"ס מס' 1745 מיום 13.7.2000 עמ' 224 (ה"ח תש"ס מס' 2878 עמ' 401) – תיקון מס' 20.

ס"ח תשס"א מס' 1758 מיום 26.11.2000 עמ' 19 (ה"ח תש"ס מס' 2912 עמ' 500) – תיקון מס' 21 בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (שלילת הזכות להיבחר ולכהן בשל עבירה שיש עמה קלון), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1782 מיום 21.3.2001 עמ' 191 (ה"ח תש"ס מס' 2903 עמ' 501) – תיקון מס' 22; ראה סעיפים 2-6 לענין תחילה. תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 48 (ה"ח הכנסת תשס"ג מס' 2 עמ' 7) – תיקון מס' 22 (תיקון).

ס"ח תשס"ג מס' 1868 מיום 5.11.2002 עמ' 10 (ה"ח הכנסת תשס"ג מס' 10 עמ' 33) – תיקון מס' 23 (הוראת שעה); תוקפו עד יום 28.10.2003 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ג מס' 1887 מיום 27.3.2003 עמ' 372 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 24 עמ' 254) – הוראת שעה בסעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות ברשויות מקומיות מסוימות) (הוראת שעה), תשס"ג-2003; תחולתה על הבחירות שיתקיימו ביום 3.6.2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1897 מיום 5.8.2003 עמ' 517 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 265) – תיקון מס' 24 בסעיף 5 לחוק להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ג מס' 1902 מיום 6.8.2003 עמ' 553 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 47 עמ' 580) – תיקון מס' 25 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני בחירות לרשויות המקומיות, תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 125 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 26 בסעיף 77 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ח מס' 2175 מיום 5.8.2008 עמ' 800 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 215 עמ' 230) – תיקון מס' 27.

ס"ח תשע"א מס' 2287 מיום 4.4.2011 עמ' 690 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 292 עמ' 55) – תיקון מס' 28.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 136 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 629 עמ' 132) – תיקון מס' 29 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 150 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 819 עמ' 146) – תיקון מס' 30 בסעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2013; ר' סעיפים 4, 5 לענין תחולה והוראת שעה.

4. הוראות סעיף 19א לחוק הבחירה הישירה והוראות סעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות, כנוסחם בחוק זה, יחולו גם לגבי ראש רשות או ראש מועצה, כהגדרתם בחוקים האמורים, לפי העניין, שהוגש נגדם כתב אישום לפני תחילתו של חוק זה.

5. בתקופה של שנה מיום תחילתו של חוק זה, בסעיף 19א(ה)(3) לחוק הבחירה הישירה, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, במקום "30 ימים" יקראו "45 ימים".

ס"ח תשע"ה מס' 2478 מיום 4.12.2014 עמ' 42 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 576 עמ' 6) – תיקון מס' 31.

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 676 עמ' 54) – תיקון מס' 32 בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 675 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1217 עמ' 864) – תיקון מס' 33.

ס"ח תשע"ח מס' 2736 מיום 24.7.2018 עמ' 826 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1242 עמ' 1094) – תיקון מס' 34 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), תשע"ח-2018; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ט מס' 2775 מיום 7.1.2019 עמ' 162 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 831 עמ' 78) – תיקון מס' 35.

ס"ח תשפ"א מס' 2867 מיום 19.11.2020 עמ' 79 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1369 עמ' 50) – תיקון מס' 36 – הוראת שעה בסעיף 2 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תשפ"א-2020; תוקפה בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.

[1] סמכויותיו, למעט הסמכות להתקין תקנות, הואצלו למנכ"ל משרד הפנים: י"פ תשע"ב מס' 6382 מיום 19.2.2012 עמ' 2798.

[2] סמכויותיו, למעט הסמכות להתקין תקנות, הואצלו למנכ"ל משרד הפנים: י"פ תשע"ב מס' 6382 מיום 19.2.2012 עמ' 2798.

[3] התיקון יחול גם על בחירת ראש רשות מקומית שראשה נפטר לפני תחילתו של התיקון, בשינויים אלה:

(1)    תקופת עשרת הימים תיספר מיום 5.11.2002;

(2)    נבחר ראש רשות לפי הוראות סעיף זה, יתקיימו הבחירות הבאות לראש רשות, באותה רשות מקומית, ביום הבחירות הכלליות הקרובות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות