נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977

מסים – מסי שלטון מקומי – ארנונה

מסים – סדרי דין – ערר – ועדות ערר

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – מסי שלטון מקומי – ארנונה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תוכן כתב הערר

Go

2

סעיף 3

הגשת כתב ערר

Go

2

סעיף 4

חתימת הערר

Go

2

סעיף 5

עותק למשיב

Go

2

סעיף 6

תשובת המשיב

Go

2

סעיף 7

חתימת התשובה

Go

2

סעיף 8

עותק לעורר

Go

2

סעיף 9

דיון בערר

Go

2

סעיף 10

קביעת מועד לשמיעת הערר והזמנת הצדדים

Go

2

סעיף 11

שמיעת הערר

Go

2

סעיף 11א

פומביות הדיון

Go

2

סעיף 11ב

פרוטוקול

Go

3

סעיף 11ג

מותב חסר

Go

3

סעיף 11ד

מותב קטוע

Go

3

סעיף 12

התייצבות בעלי הדין

Go

3

סעיף 13

דחיית הדיון

Go

3

סעיף 14

הגשת תצהיר

Go

3

סעיף 15

התייצבות לחקירה שכנגד

Go

4

סעיף 16

תצהיר כראיה

Go

4

סעיף 17

הגבלת הדיון לנימוקים

Go

4

סעיף 18

פרטים נוספים

Go

4

סעיף 19

מיזוג עררים

Go

4

סעיף 19א

תשלום הוצאות

Go

4

סעיף 20

החלטת הועדה

Go

4

סעיף 21

מסירת עותק ה

Go

4

סעיף 22

תחילה

Go

4


תקנות

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977*

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1086

הוספת שם התקנות

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

           "ערר" - ערר לפי סעיף 6 לחוק;

           "ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 5 לחוק;

           "משיב" - מנהל הארנונה לפי סעיף 2 לחוק.

תוכן כתב הערר

2.    בכתב הערר יצויינו –

(1)   שם העורר, משלח ידו, מענו והמען להמצאת מסמכים;

(2)   פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום;

(3)   התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו;

(4)   הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו;

(5)   האם העורר מבקש להתייצב לפני הועדה כדי להשמיע טענותיו.

הגשת כתב ערר

3.    העורר ימסור לועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה את כתב הערר בארבעה עתקים.

חתימת הערר

4.    כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.

עותק למשיב

5.    עותק של כתב הערר יימסר מאת הועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.

תשובת המשיב

6.    המשיב יגיש לועדה לא יאוחר משלושים יום מהיום שנמסר לו עותק כתב הערר, תשובה מנומקת בארבעה עתקים, ויצרף לעותק הראשון עותק של ההחלטה נושא הערר.

חתימת התשובה

7.    התשובה תיחתם ביד המשיב.

עותק לעורר

8.    עותק של התשובה יימסר לעורר או יישלח אליו בדואר רשום.

דיון בערר

9.    (א)  הועדה רשאית לדון בערר ולהחליט בו על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה ובהעדרם של בעלי הדין, אם אף אחד מהם לא ביקש בכתב להתייצב לפניה על מנת להשמיע טענותיו;

           (ב)  ביקש אחד מבעלי הדין להתייצב לפני הועדה או החליט יושב ראש הועדה להזמין את בעלי הדין, יחולו הוראות התקנות 10 עד 18.

קביעת מועד לשמיעת הערר והזמנת הצדדים

10.   יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר; הזמנות לעורר ולמשיב יימסרו או יישלחו בדואר רשום, לפחות חמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע לשמיעתו.

שמיעת הערר

11.   הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.

פומביות הדיון

11א.   (א)  לדיוני הוועדה יינתן פומבי, כפי שתפרסם המועצה בנוהל, באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

           (ב)  קבעה המועצה כי דיוני הוועדה יתקיימו בדלתיים פתוחות, תהיה הוועדה רשאית לדון בערר מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, אם ראתה צורך בכך, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול הדיון האמור בתקנה 11ב, באחת מאלה:

(1)   לשם שמירה על ביטחון המדינה או על יחסי החוץ שלה;

(2)   לשם הגנה על המוסר או על עניינו של קטין;

(3)   הדיון הפומבי עלול –

(א)   להרתיע עד מלהעיד עדות חופשית או מלהעיד בכלל;

(ב)   לפגוע בסוד מסחרי;

(ג)    לפגוע בצנעת הפרט.

           (ג)   התקיים דיון פומבי בערר, ומצא יושב ראש הוועדה כי לא ניתן לקיים את הדיון מחמת הפרעות לדיון, רשאי הוא להפסיק את הדיון או לקבוע כי הדיון, כולו מקצתו, יתקיים בדלתיים סגורות.

           (ד)  הפריע אדם בדרך כלשהי לדיוני ועדת הערר במקום הדיון או בסמוך לו, רשאי יושב ראש הוועדה לצוות על הרחקתו.

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1086

הוספת תקנה 11א

פרוטוקול

11ב.   (א)  עיקרי הדברים בדיון יירשמו בפרוטוקול.

           (ב)  פרוטוקול יכול שייערך גם בדרך של הקלטה או באופן אחר שיורה יושב ראש הוועדה, ובלבד שפרוטוקול שנערך כאמור יועלה על הכתב ויצורף לתיק הדיון.

           (ג)   יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיכו לכך מבין חברי הוועדה, יחתום על הפרוטוקול.

           (ד)  בסמוך לאחר החתימה על הפרוטוקול זכאי בעל דין לקבל העתק ממנו.

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1087

הוספת תקנה 11ב

מותב חסר

11ג.   (א)  זומנה הוועדה לישיבה ונעדר מן הישיבה חבר ועדה אחד שאינו יושב הראש, יתקיים הדיון באותה ישיבה לפני חברי הוועדה הנוכחים (להלן – מותב חסר); לא הסכימו לכך בעלי הדין או החליט יושב ראש הוועדה שלא לקיים את הדיון, ייחדה הדיון למועד אחר.

           (ב)  החלטה במותב חסר שנחלקו בו הדעות תתקבל על פי דעתו של יושב ראש הוועדה.

           (ג)   דיון שנערך במותב חסר יימשך ויסתיים באותו מותב, זולת אם סבר יושב ראש הוועדה כי השתתפותו של החבר שנעדר תועיל לדיון ולא יהיה בכך שהדיון נערך במותב חסר משום עיוות דין.

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1087

הוספת תקנה 11ג

מותב קטוע

11ד.   (א)  נבצר מחבר ועדה אחד, שאינו היושב ראש, להישאר בדיון עד לסיומו, יימשך הדיון לפני חברי הוועדה האחרים עד לסיומו (להלן – מותב קטוע), אם הסכימו לכך בעלי הדין, זולת אם החליט יושב ראש הוועדה להפסיק את הדיון או שבעלי הדין לא הסכימו להמשיך את הדיון במותב הקטוע; הופסק הדיון, ימונה חבר אחר מבין ממלאי המקום שמונו לעניין זה או שימונה הרכב חדש לוועדה.

           (ב)  התמנה חבר אחר למותב הקיים, רשאי המותב להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע המותב בהרכב הקודם, אם סבר, לאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, שלא ייגרם עיוות דין; החליט המותב להמשיך בדיון, רשאי הוא לנהוג בראיות שגבה המותב בהרכב הקודם כאילו גבה אותן בעצמו או לחזור ולגבותן, כולן או מקצתן.

           (ג)   התמנה הרכב חדש – יקיים את הדיון מתחילתו.

           (ד)  החלטה במותב קטוע שנחלקו בו הדעות תתקבל על פי דעתו של יושב ראש הוועדה.

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1087

הוספת תקנה 11ד

התייצבות בעלי הדין

12.   לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח שהוזמן כדין, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.

דחיית הדיון

13.   הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.

הגשת תצהיר

14.   הועדה רשאית לדרוש מבעל דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך בערר או בתשובה.

התייצבות לחקירה שכנגד

15.   רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בהתאם לתקנה 14, יודיע על כך בכתב לבעל הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור עותק של הודעתו ליושב ראש הועדה.

תצהיר כראיה

16.   הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה 15, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד, זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.

הגבלת הדיון לנימוקים

17.   בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא יצויין בכתב הערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.

פרטים נוספים

18.   הועדה רשאית להורות שיוגשו לה פרטים נוספים בכל ענין הנזכר בכתב הערר או בתשובה, או בקשר לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו לפי תקנה 17.

מיזוג עררים

19.   הועדה רשאית לאחד עררים, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם.

תשלום הוצאות

19א.   (א)  היה יושב ראש הוועדה מי שכשיר להתמנות שופט של בית משפט שלום, רשאית הוועדה לפסוק לבעל דין הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין ולמעט שכר מומחים.

           (ב)  עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני הוועדה, רשאית הוועדה לפסוק לו דמי נסיעה, לינה ושכר בטלה.

           (ג)   הוועדה רשאית להטיל את תשלום ההוצאות על בעלי הדין או על מי מהם, ולקבוע את שיעור התשלום שישלם כל אחד מהם.

           (ד)  יושב ראש הוועדה רשאי לחייב בעל דין להפקיד ערובה לתשלום הוצאות.

           (ה)  על פסיקת הוצאות לפי תקנה זו יחולו ההוראות לפי פרק ל"ד לתקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים.

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1088

הוספת תקנה 19א

החלטת הועדה

20.   (א)  החלטת הועדה תהיה מנומקת; היא תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הועדה.

           (ב)  בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבה, בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לצדדים.

           (ג)   החלטות הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית, כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.

           (ד)  יושב ראש הוועדה רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, שפרט מן הפרטים המופיעים בהחלטת הוועדה לא יפורסם, אם ראה שיש בחשיפתו משום פגיעה מטעם מן הטעמים המפורטים בתקנה 11א(ב).

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1088

20. (א) החלטת הועדה תהיה מנומקת; היא תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הועדה.

(ב) בגוף ההחלטה יצוין כי החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבה, בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לצדדים.

(ג) החלטות הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית, כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.

(ד) יושב ראש הוועדה רשאי להורות, מיוזמתו או לבקשת בעל דין, שפרט מן הפרטים המופיעים בהחלטת הוועדה לא יפורסם, אם ראה שיש בחשיפתו משום פגיעה מטעם מן הטעמים המפורטים בתקנה 11א(ב).

מסירת עותק ה

21.   עתקים מאושרים של החלטת הועדה יימסרו לעורר ולמשיב או יישלחו אליהם בדואר רשום, סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

תחילה

22.   תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

23.   (בוטלה).

מיום 30.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1088

ביטול תקנה 23

הנוסח הקודם:

השם

23. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977".

ב' באייר תשל"ז (20 באפריל 1977)                       חיים י' צדוק

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3723 מיום 9.6.1977 עמ' 1920.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7114 מיום 30.4.2012 עמ' 1086 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 3 חודשים מיום פרסומן והן לא יחולו על ערר שהדיון בו החל לפני תחילתן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות