נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חובת מינוי יועצת לקידום מעמד האישה

Go

2

סעיף 3

תנאי כשירות והכשרה מקצועית

Go

2

סעיף 3א

תפקידי היועצת לקידום מעמד האישה

Go

2

סעיף 4

כפיפות, סמכות ודיווח

Go

3

סעיף 5

חובת הזמנה לישיבות

Go

3

סעיף 6

העברת היועצת מתפקידה

Go

3

סעיף 7

הוראת ביצוע

Go

3

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

3

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008


חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), תש"ס-2000*

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח 212)

חוק הרשויות המקומיות (יועצת לעניני לקידום מעמד האישה)

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          "יועצת לקידום מעמד האישה" - מי שמונתה לפי חוק זה להיות יועצת לקידום מעמד האישה;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח 212)

"יועצת לעניני לקידום מעמד האישה" - מי שמונתה לפי חוק זה להיות יועצת לעניני לקידום מעמד האישה;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          "מועצת נשים" - מועצה, ועדה או גוף אחר המייצגים את מי שפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית או הפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח 212)

"מועצת נשים" - מועצה המייצגת מועצה, ועדה או גוף אחר המייצגים את מי שפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית או הפועלים לקידום מעמד האישה בתחום הרשות המקומית;

          "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          "רשות לקידום מעמד האישה" – הרשות כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998;

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח 212)

הוספת הגדרת "רשות לקידום מעמד האישה"

          "השר" - שר הפנים.

חובת מינוי יועצת לקידום מעמד האישה (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

2.    (א)  רשות מקומית תמנה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב)  יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של כתב המינוי.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב1) היקף המשרה של היועצת לקידום מעמד האישה ייקבע בהתחשב, בין היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

          (ב2) (1)   הדרגות הצמודות למשרת היועצת לקידום מעמד האישה יהיו מקבילות, לכל הפחות, לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות המקומית;

(2)   מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא את תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה רשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1) או הדרגה שהיתה צמודה כדין לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו, במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפקיד זה במשך חמש שנים או יותר.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב3) חדלה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות מקומית למלא את תפקידה דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועצת חדשה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ג)   לא מינתה רשות מקומית יועצת חדשה לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה, יורה השר לאותה רשות מקומית למנות יועצת לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים; לא מונתה יועצת כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועצת לקידום מעמד האישה לאותה רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; היועצת לקידום מעמד האישה שמינה השר תכהן עד למינוי יועצת לקידום מעמד האישה בידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ד)  על מינויה וכהונתה של היועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח 212)

חובת מינוי יועצת לעניני לקידום מעמד האישה

2. (א) רשות מקומית תמנה יועצת לעניני לקידום מעמד האישה אשר תהא עובדת הרשות המקומית באחת מארבע הדרגות הגבוהות בדירוג שאליו תהא שייכת והנוהג באותה רשות ברשות המקומית.

(ב) כפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ד), מילוי תפקיד היועצת לעניני מעמד האישה יכול שיהיה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה רשות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להפריע למילוי תפקידיה כיועצת לעניני מעמד האישה; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק יועצת לעניני מעמד האישה בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתה כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר של הרשות המקומית.

(ג) ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה יועצת לעניני מעמד האישה, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו, כי תמנה יועצת כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות יועצת לעניני מעמד האישה במקומה.

(ב) יועצת לקידום מעמד האישה תיבחר בדרך של מכרז ומינויה יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונתה יועצת לקידום מעמד האישה, תודיע על כך הרשות המקומית לשר ולרשות לקידום מעמד האישה, ותעביר להם עותק של כתב המינוי.

(ב1) היקף המשרה של היועצת לקידום מעמד האישה ייקבע בהתחשב, בין היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית.

(ב2) (1) הדרגות הצמודות למשרת היועצת לקידום מעמד האישה יהיו מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל אגף באותה רשות המקומית; על אף האמור בפסקה זו, ברשות מקומית שאין בה עובד המכהן כדין בדרגה של מנהל אגף יהיו הדרגות הצמודות כאמור מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות מקומית;

(2) מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא את תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה רשות, תהיה דרגתה כאמור בפסקה (1) או הדרגה שהיתה צמודה כדין לתפקידה ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו, במשרה אחרת, זולת אם היועצת לקידום מעמד האישה מילאה תפקיד זה במשך חמש שנים או יותר.

(ב3) חדלה יועצת לקידום מעמד האישה ברשות מקומית למלא את תפקידה דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועצת חדשה.

(ג) לא מינתה רשות מקומית יועצת חדשה לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים מיום שהיועצת הקודמת חדלה למלא את תפקידה, יורה השר לאותה רשות מקומית למנות יועצת לקידום מעמד האישה בתוך שלושה חודשים; לא מונתה יועצת כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועצת לקידום מעמד האישה לאותה רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; היועצת לקידום מעמד האישה שמינה השר תכהן עד למינוי יועצת לקידום מעמד האישה בידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה.

(ד) על מינויה וכהונתה של היועצת לעניני לקידום מעמד האישה ברשות המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.

מיום 5.11.2008

ת"ט תשס"ט-2008

ס"ח תשס"ט מס' 2185 מיום 5.11.2008 עמ' 16

החלפת פסקה 2(ב2)(1)

הנוסח הקודם:

(ב2) (1) הדרגות הצמודות למשרת היועצת לקידום מעמד האישה יהיו מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל אגף באותה רשות המקומית; על אף האמור בפסקה זו, ברשות מקומית שאין בה עובד המכהן כדין בדרגה של מנהל אגף יהיו הדרגות הצמודות כאמור מקבילות לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות מקומית;

תנאי כשירות והכשרה מקצועית (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

3.    (א)  לא תמונה ליועצת לקידום מעמד האישה אלא מי שנתקיימו בה כל אלה:

(1)   היא בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית;

(2)   היא בעלת ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה.

          (ב)  יועצת לקידום מעמד האישה תקבל, בתוך זמן סביר מתחילת כהונתה, הכשרה מקצועית בתחומי הפעולה של התפקיד; הרשות לקידום מעמד האישה תאשר את תכנית ההכשרה המקצועית ותהיה אחראית לביצועה.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 629 (ה"ח 212)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

תנאי כשירות

3. כשירה להיות יועצת לעניני מעמד האישה מי שהיא בעלת רקע אקדמי או ניסיון מקצועי או מעשי של שנתיים לפחות, בתחומים הנוגעים למעמד האישה.

תפקידי היועצת לקידום מעמד האישה (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

3א.     (א)  תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים (בחוק זה – תחומי הפעולה של התפקיד).

          (ב)  לשם ביצוע תפקידיה תנקוט היועצת לקידום מעמד האישה, בין השאר, פעולות אלה:

(1)   מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;

(2)   פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך, לרבות לשם יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי חברה עירונית; בפסקה זו, "חברה עירונית" – חברה עירונית כהגדרתה בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, שאמצעי השליטה בה כאמור בהגדרה הם בידי אותה רשות מקומית;

(3)   בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;

(4)   איתור צרכים וקבוצות אוכלוסיה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם;

(5)   הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;

(6)   שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד;

(7)   איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים;

(8)   טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 629 (ה"ח 212)

הוספת סעיף 3א

כפיפות, סמכות ודיווח (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

4.    (א)  במילוי תפקידיה כיועצת לקידום מעמד האישה, תהיה היועצת כפופה במישרין לראש הרשות המקומית.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב)  פעלה ברשות מקומית מועצת נשים, תקיים היועצת לקידום מעמד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ג)   היועצת לקידום מעמד האישה תפעל בתיאום עם ראש הרשות המקומית, להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום הרשות, לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך; פעלה ברשות המקומית מועצת נשים, תפעל היועצת לקידום מעמד האישה כאמור יחד עם מועצת הנשים.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ד)  היועצת לקידום מעמד האישה תדווח, מדי שנה, לרשות לקידום מעמד האישה ולמועצת הרשות המקומית שבה היא עובדת, על פעולותיה, על המדיניות שהיא מיישמת ועל המשאבים העומדים לרשותה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ה)  הרשות לקידום מעמד האישה תכלול בדוח השנתי שהיא מגישה לפי סעיף 21 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998, סיכום של הדוחות שהוגשו על ידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות באותה שנה; בדיווח יצוינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצות והממצאים העיקריים העולים מהדוחות.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 630 (ה"ח 212)

4. (א) במילוי תפקידיה כיועצת לעניני לקידום מעמד האישה, תהיה היועצת כפופה במישרין לראש הרשות המקומית.

(ב) פעלה ברשות מקומית מועצת נשים, תקיים היועצת לעניני לקידום מעמד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות.

(ג) היועצת לעניני לקידום מעמד האישה תפעל בתיאום עם ראש הרשות המקומית, להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה בתחום הרשות, לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך; פעלה ברשות המקומית מועצת נשים, תפעל היועצת לעניני לקידום מעמד האישה כאמור יחד עם מועצת הנשים.

(ד) היועצת לעניני לקידום מעמד האישה תדווח, מדי שנה, לועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, לרשות לקידום מעמד האישה ולמועצת הרשות המקומית שבה היא עובדת, על פעולותיה, על המדיניות שהיא מיישמת ועל המשאבים העומדים לרשותה.

(ה) הרשות לקידום מעמד האישה תכלול בדוח השנתי שהיא מגישה לפי סעיף 21 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998, סיכום של הדוחות שהוגשו על ידי היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות באותה שנה; בדיווח יצוינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצות והממצאים העיקריים העולים מהדוחות.

חובת הזמנה לישיבות (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

5.    (א)  היועצת לקידום מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות המקומית.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב)  היועצת לקידום מעמד האישה או עובד הרשות המקומית שהסמיכה לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ג)   ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועצת לקידום מעמד האישה תחווה את דעתה בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן ליועצת לקידום מעמד האישה הזדמנות לחוות את דעתה בעניין.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 630 (ה"ח 212)

5. (א) היועצת לעניני לקידום מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות המקומית.

(ב) נכחה היועצת לעניני מעמד האישה בישיבה, תינתן לה הזדמנות להשמיע את דעתה לפני קבלת כל החלטה שיש לה נגיעה לעניני מעמד האישה.

(ב) היועצת לקידום מעמד האישה או עובד הרשות המקומית שהסמיכה לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.

(ג) ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועצת לקידום מעמד האישה תחווה את דעתה בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן ליועצת לקידום מעמד האישה הזדמנות לחוות את דעתה בעניין.

העברת היועצת מתפקידה (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

6.    (א)  לא תועבר היועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתה מהתפקיד יידון באותה ישיבה ולאחר שניתנה לה הזדמנות לטעון את טענותיה בפני המועצה.

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2008

          (ב)  הודעה על כוונה להעביר יועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה ועל מועד ישיבת המועצה שבה תידון העברתה מהתפקיד תימסר לרשות לקידום מעמד האישה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 631 (ה"ח 212)

6. (א) לא תועבר היועצת לעניני לקידום מעמד האישה מתפקידה, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתה מהתפקיד יידון באותה ישיבה ולאחר שניתנה לה הזדמנות לטעון את טענותיה בפני המועצה.

(ב) הודעה על כוונה להעביר יועצת לקידום מעמד האישה מתפקידה ועל מועד ישיבת המועצה שבה תידון העברתה מהתפקיד תימסר לרשות לקידום מעמד האישה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין.

הוראת ביצוע (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

7.    בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות המקומית יועצת לקידום מעמד האישה בהתאם להוראות חוק זה; לא מינתה הרשות המקומית יועצת לקידום מעמד האישה כאמור, יחולו הוראות סעיף 2(ג).

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 631 (ה"ח 212)

7. בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות המקומית יועצת לעניני לקיודם מעמד האישה בהתאם להוראות חוק זה; לא מינתה הרשות המקומית יועצת לעניני לקידום מעמד האישה כאמור, יחולו הוראות סעיף 2(ג).

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1)  תשס"ח-2008

8.    שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

מיום 10.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 631 (ה"ח 212)

8. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

                          אהוד ברק                             חיים רמון

                               ראש הממשלה                           ממלא מקום שר הפנים

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תש"ס מס' 1751 מיום 13.8.2000 עמ' 278 (ה"ח תש"ס מס' 2898 עמ' 484).

תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 628 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 212 עמ' 220) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 12 לענין תחולה והוראות מעבר (ת"ט ס"ח תשס"ט מס' 2185 מיום 5.11.2008 עמ' 16.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות