חוק מקורות אנרגיה, תש"ן-1989

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – אנרגיה – רשות לאומית לאנרגיה

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות ומטרה

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

מטרת החוק

Go

3

 

פרק ב': התייעלות אנרגטית

Go

3

סעיף 2א

תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית

Go

3

סעיף 2ב

תמריצים

Go

4

סעיף 2ג

מינוי הממונה

Go

4

סעיף 3

סמכות להתקין תקנות

Go

4

 

פרק ג': הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא ובשיווק של מכשירים חשמליים

Go

4

 

סימן א': הגדרות

Go

4

סעיף 3א

הגדרות   פרק ג'

Go

5

 

סימן ב': תקנות נצילות אנרגטית

Go

5

סעיף 3ב

תחולה ותקנות נצילות אנרגטית

Go

5

 

סימן ג': חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

Go

5

סעיף 3ג

חובת קבלת אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

Go

5

סעיף 3ד

אישור על פי הצהרה

Go

6

סעיף 3ה

אישור הממונה

Go

6

סעיף 3ו

תוקף אישורים

Go

6

סעיף 3ז

איסור העברה, שעבוד או עיקול של אישורים

Go

7

סעיף 3ח

צירוף תווית דירוג אנרגטי לאישור על פי הצהרה ולאישור הממונה

Go

7

סעיף 3ט

חובת שמירת מסמכים

Go

7

 

סימן ד': חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

Go

7

סעיף 3י

חובת יבואן ויצרן להעביר למשווק תווית דירוג אנרגטי

Go

7

סעיף 3יא

חובת משווק להציג דירוג אנרטי

Go

7

 

סימן ה': סמכויות הממונה

Go

7

סעיף 3יב

מתן הוראות בשל  אי עמידת מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית או בשל דירוג אנרגטי שגוי

Go

7

סעיף 3יג

מפר אמון

Go

8

 

סימן ו': פטור

Go

8

סעיף 3יד

פטור

Go

8

 

פרק ד': פיקוח

Go

8

סעיף 4

הסמכת מפקחים

Go

8

סעיף 4א

התנאים להסמכת מפקח

Go

8

סעיף 4ב

סמכויות פיקוח

Go

9

סעיף 4ג

זיהוי מפקח

Go

9

סעיף 4ד

פיקוח בנוגע למכשיר חשמלי שניתן לגביו אישור הממונה

Go

9

סעיף 5

סמכויות פיקוח כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני

Go

9

 

פרק ה': הוראות כלליות

Go

9

סעיף 6

סודיות

Go

9

סעיף 7

ביצוע על ידי הממונה

Go

10

סעיף 8

שימוש בסמכות בענין כור גרעיני

Go

10

 

פרק ו': עונשין

Go

10

סעיף 9

עונשין

Go

10

 

פרק ז': עיצום כספי

Go

10

סעיף 9א

עיצום כספי

Go

10

סעיף 9ב

הודעה על כוונת חיוב

Go

10

סעיף 9ג

זכות טיעון

Go

10

סעיף 9ד

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

11

סעיף 9ה

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

11

סעיף 9ו

סכומים מופחתים

Go

11

סעיף 9ז

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

11

סעיף 9ח

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

11

סעיף 9ט

הפרשי הצמדה וריבית

Go

11

סעיף 9י

גבייה

Go

11

סעיף 9יא

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

11

סעיף 9יב

ערעור

Go

12

סעיף 9יג

פרסום

Go

12

סעיף 9יד

שמירת אחריות פלילית

Go

12

סעיף 9טו

שינוי התוספת הראשונה

Go

13

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

13

סעיף 10

תיקון חוק הנפט

Go

13

סעיף 11

תיקון חוק הפעלת רכב

Go

13

סעיף 12

סמכות פקודת המכרות

Go

13

סעיף 13

ביטול

Go

13

סעיף 14

תקפות תקנות

Go

13

סעיף 14א

שמירת דינים

Go

13

סעיף 15

תחולה

Go

13

 

תוספת ראשונה

Go

13

 

תוספת שנייה

Go

16

סעיף 1

הגדרות   תוספת שנייה

Go

16

סעיף 2

הפחחת סכומי העיצום הכספי

Go

16

סעיף 3

הפחתה בשל נסיבות אישיות

Go

16

סעיף 4

הפחתה בשל כמה נסיבות

Go

16

סעיף 5

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

Go

16

 


חוק מקורות אנרגיה, תש"ן-1989*

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק א': הגדרות ומטרה

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק א'

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אנרגיה" – יכולת ליצור עבודה שניתנת לניצול בצורת חשמל, חום, פעולה מכנית וכיוצא באלה;

          "מקור אנרגיה" – חומר העשוי לשמש מקור להפקת אנרגיה, לרבות חשמל וכן אנרגיה גרעינית, אנרגית השמש, אנרגית הגלים והרוח ואנרגיה גיאותרמית;

          "עוסק באנרגיה" – מי שעוסק בחיפוש מקורות אנרגיה, בפיתוחם, בהפקתם, בייצורם, בהמרתם, בעיבודם, באגירתם, בהחסנתם או בהקמת מיתקנים והפעלתם לצרכים כאמור, וכן מי שעוסק בהספקתם של מקורות אנרגיה באמצעות מערכת ארצית או אזורית;

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

          "צרכן אנרגיה" – לרבות המדינה, למעט צרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים או ביתיים;

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 651 (ה"ח 349)

"צרכן אנרגיה" – צרכן אנרגיה בתעשיה, בחקלאות, בתחבורה, או בענף משק אחר, לרבות המדינה, למעט צרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים או ביתיים;

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

          "צרכן אנרגיה ביטחוני" – משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, צבא הגנה לישראל, יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, משטרה ישראל ושירות בתי הסוהר;

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 651 (ה"ח 349)

הוספת הגדרת "צרכן אנרגיה ביטחוני"

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          "תקנות" – (נמחקה);

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

מחיקת הגדרת "תקנות"

הנוסח הקודם:

"תקנות" – תקנות לפי סעיף 3 לחוק זה;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          "השר" – שר האנרגיה;

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

"השר" – שר האנרגיה והתשתית;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          "הממונה" – מי שהשר מינהו לענין חוק זה לפי סעיף 2ג;

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

"הממונה" – מי שהשר מינהו לענין חוק זה והודעה על מינויו פורסמה ברשומות לפי סעיף 2ג;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          "מפקח" – מפקח שהוסמך לפי סעיף 4.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת הגדרת "מפקח"

מטרת החוק

2.    מטרתו של חוק זה היא לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה, הקצאתם בהתאם לצרכי המשק השונים ושימוש בהם ביעילות ובחסכון.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ב': התייעלות אנרגטית

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ב'

תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית (תיקון מס' 1) תשע"א-2011

2א.     (א)  לשם קידום מטרת חוק זה, תאשר הממשלה עד ליום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011), לפי הצעת השר, לאחר שהתייעץ עם השר להגנת הסביבה, תכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית שבה ייכללו, בין השאר, אלה:

(1)   יעדים מדידים או כמותיים לחיסכון ולייעול בשימוש באנרגיה ולניצול מקורות אנרגיה, לרבות במגזר הציבורי, בתוך פרקי זמן שונים שייקבעו בתכנית;

(2)   אמצעים ודרכים ועמידה ביעדים כאמור בפסקה (1), לרבות הוראות להעדפת השימוש במבנים ובמתקנים יעילים מבחינת השימוש באנרגיה ואמצעים לעידוד עמידה ביעדים שנקבעו;

(3)   הוראות לפעילות שרי הממשלה ומשרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם לעניין ביצוע התכנית, בהתאם לשטחי הפעולה שעליהם הם ממונים ובכפוף להוראות כל דין.

          (ב)  שרי הממשלה ידווחו לממשלה בכל שנה, לא יאוחר מ-31 במרס, על הפעולות שנקטו משרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם בהתאם לתכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.

          (ג)   השר יציג את התכנית לפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ויגיש לה בכל שנה, לא יאוחר מ-30 ביוני, דוח בדבר יישום התכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.

          (ד)  הממשלה תעדכן את התכנית מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 651 (ה"ח 349)

הוספת סעיף 2א

תמריצים (תיקון מס' 1) תשע"א-2011

2ב.     (א)  השיג מוסד ממוסדות המדינה או גוף אחר הממומן מתקציב המדינה חיסכון בתקציבו כתוצאה מצעדים שנקט להתייעלות אנרגטית בו, יעמוד מלוא הסכום שנחסך עקב התייעלות כאמור לשימושו של אותו מוסד או גוף לפי שיקול דעתו, והוא לא ייגרע מתקציבו במישרין או בעקיפין, על אף האמור בכל דין.

          (ב)  שר האוצר והשר רשאים לקבוע הוראות לעניין סעיף זה.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 651 (ה"ח 349)

הוספת סעיף 2ב

מינוי הממונה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

2ג.     (א)  השר ימנה ממונה לעניין חוק זה מקרב עובדי משרדו.

          (ב)  הממונה רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד משרד האנרגיה, למעט הסמכות לקבוע הוראות לפי סעיף 3ד(ג), לתת פטור לפי סעיף 3יד ולהטיל עיצום כספי לפי פרק ז'.

          (ג)   הודעה על מינוי הממונה לפי סעיף קטן (א) ועל אצילת סמכויות לפי סעיף קטן (ב) תפורסם ברשומות.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 2ג

סמכות להתקין תקנות

3.    (א)  למימוש מטרתו של חוק זה רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר:

(1)   הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה;

(2)   הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה;

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

(2א) הדרכים להבטחת חיסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה ושימוש באנרגיה במבנים;

(3)   ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה;

(4)   הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום;

(5)   דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל;

(6)   עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקורות אנרגיה וניצולם;

(7)   ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי מקורות אנרגיה ובביצוע תכניות אנרגיה;

          (ב)  כל אשר השר רשאי להסדיר בתקנות לפי סעיף זה רשאי הוא בתקנות לאסרו, להגבילו ולהתנותו בתנאים, לרבות תנאים לקבלת רשיון כללי או מיוחד.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

          (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר יקבע הוראות לעניין התייעלות אנרגטית, ובכלל זה הוראות לעניין –

(1)   הפחתת צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל בזמן המתנה;

(2)   העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית בתאורה במגזר הפרטי, הציבורי והעסקי;

(3)   העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במיזוג אוויר במגזר הציבורי והעסקי;

(4)   העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במכשירי טלוויזיה.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ד)  (1)   תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו; לא העביר אחד מהשרים האמורים את עמדתו לעניין תקנות כאמור בסעיף זה בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין (הפסקה זו – תקופת ההתייעצות), יראו בתום אותה תקופה כאילו קוימה חובת ההתייעצות עמו לפי פסקה זו, אלא אם כן ביקש בתוך תקופת ההתייעצות להאריכה לגביו, ואם ביקש זאת – תוארך תקופת ההתייעצות עמו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 30 ימים;

(2)   בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), תקנות שיחולו רק על המגזר הציבורי יותקנו בהסכמת שר האוצר;

(3)   תקנות לפי סעיף קטן (א)(2א), שיש להן השלכה על תכנון ובנייה לפי דיני התכנון והבנייה, יותקנו בהסכמת שר הפנים.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 652 (ה"ח 349)

3. (א) למימוש מטרתו של חוק זה רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר:

(1) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה;

(2) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה;

(2א) הדרכים להבטחת חיסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה ושימוש באנרגיה במבנים;

(3) ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה;

(4) הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום;

(5) דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל;

(6) עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקורות אנרגיה וניצולם;

(7) ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי מקורות אנרגיה ובביצוע תכניות אנרגיה;

(ב) כל אשר השר רשאי להסדיר בתקנות לפי סעיף זה רשאי הוא בתקנות לאסרו, להגבילו ולהתנותו בתנאים, לרבות תנאים לקבלת רשיון כללי או מיוחד.

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר יקבע הוראות לעניין התייעלות אנרגטית, ובכלל זה הוראות לעניין –

(1) הפחתת צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל בזמן המתנה;

(2) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית בתאורה במגזר הפרטי, הציבורי והעסקי;

(3) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במיזוג אוויר במגזר הציבורי והעסקי;

(4) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במכשירי טלוויזיה.

(ד) (1) תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), תקנות שיחולו רק על המגזר הציבורי יותקנו בהסכמת שר האוצר;

(3) תקנות לפי סעיף קטן (א)(2א), שיש להן השלכה על תכנון ובנייה לפי דיני התכנון והבנייה, יותקנו בהסכמת שר הפנים.

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

(ד) (1) תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו; לא העביר אחד מהשרים האמורים את עמדתו לעניין תקנות כאמור בסעיף זה בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין (הפסקה זו – תקופת ההתייעצות), יראו בתום אותה תקופה כאילו קוימה חובת ההתייעצות עמו לפי פסקה זו, אלא אם כן ביקש בתוך תקופת ההתייעצות להאריכה לגביו, ואם ביקש זאת – תוארך תקופת ההתייעצות עמו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 30 ימים;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ג': הוראות לעניין נצילות אנרגטית ביבוא ובשיווק של מכשירים חשמליים

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת פרק ג'

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן א': הגדרות

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת סימן א'

הגדרות – פרק ג' (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3א.     בפרק זה –

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3א

          "אב טיפוס", של מכשיר חשמלי – דגם בסיס לייצור המכשיר החשמלי;

          "אישור הממונה" – כמשמעותו בסעיף 3ה;

          "דירוג אנרגטי", של מכשיר חשמלי – הדירוג של המכשיר החשמלי במדרג האנרגטי בהתאם לרמת הנצילות האנרגטית שלו;

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

  "דרישות חוקיות היבוא האירופיות" – כללי האסדרה כמפורט להלן:

(1)  תקנה של האיחוד האירופי הקובעת דרישת נצילות אנרגטית;

(2)  תקנה של האיחוד האירופי הקובעת את תווית הדירוג האנרגטי שיש לצרף למכשיר חשמלי;

(3)  תקן של האיחוד האירופי הקובע את אופן הבדיקה של דרישת נצילות אנרגטית;

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת הגדרת "דרישות חוקיות היבוא האירופיות"

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          "דרישת נצילות אנרגטית" – כמשמעותה לפי סעיף 3ב(א)(1);

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

"דרישת נצילות אנרגטית" – כמשמעותה לפי סעיף 3ב(א)(1) או בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, לפי העניין;

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

  "ועדת החריגים" – ועדת החריגים שהוקמה לפי סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ופועלת בהתאם להוראות לפי סעיף 3ד2;

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת הגדרת "ועדת החריגים"

          "חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג-1953;

          "יבואן" – אדם העוסק ביבוא מכשיר חשמלי באופן מסחרי, בין דרך קבע ובין באקראי;

          "יצרן" – אדם העוסק בייצור בישראל של מכשיר חשמלי לשם שיווקו בישראל;

          "מכון התקנים" – כמשמעותו לפי חוק התקנים;

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

  "מכשיר חשמלי במסלול האירופי" – מכשיר חשמלי שדרישות חוקיות היבוא האירופיות קובעות לגביו דרישת נצילות אנרגטית, המנוי בתוספת השלישית;

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת הגדרת "מכשיר חשמלי במסלול האירופי"

          "מעבדה בישראל" – מכון התקנים או מעבדה מאושרת לפי סעיף 12 לחוק התקנים;

          "משווק" – אדם העוסק בשיווק או במכר של מכשיר חשמלי, בישראל;

          "תווית דירוג אנרגטי" – כמשמעותה בסעיף 3ח;

          "תקנות נצילות אנרגטית" – תקנות לפי סעיף 3ב.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן ב': תקנות נצילות אנרגטית

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 109 (ה"ח 1347)

הוספת סימן ב'

תחולה ותקנות נצילות אנרגטית (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ב.     (א)  הוראות פרק זה יחולו על סוגי מכשירים חשמליים שיקבע השר; קבע השר כאמור, יקבע לגבי כל אחד מסוגי המכשירים החשמליים הוראות בעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3), וכן רשאי הוא לקבוע לגבי כל אחד מהם הוראות בעניין המפורט בפסקה (4):

(1)   דרישה שלפיה הנצילות האנרגטית של המכשירים החשמליים תעלה על נצילות אנרגטית מזערית כפי שתיקבע;

(2)   דרך הבדיקה לקביעת עמידתם של המכשירים החשמליים בדרישת הנצילות אנרגטית;

(3)   המדרג האנרגטי – טווח הדירוגים האנרגטיים של מכשיר חשמלי;

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

(4)   המתכונת והצורה של תווית דירוג אנרגטי.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו –

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

(1)   כך שלא יימנע יבוא מקביל של מכשירים חשמליים; לעניין זה, "יבוא מקביל" – יבוא של מכשיר חשמלי בידי מי שאינו יבואן המייבא את המכשיר החשמלי בהתאם להסכם עם היצרן של אותו מכשיר;

(2)   במטרה להביא לחיסכון באנרגיה, לצמצם את השימוש בחשמל ולהפחית זיהום אוויר;

(3)   בשים לב לנהוג במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים ולצורך לצמצם חסמי סחר במכשירים חשמליים בין ישראל למדינות העולם.

          (ג)   (1)   תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) ו-(3) יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה; לא העביר השר להגנת הסביבה את עמדתו לעניין תקנות כאמור בתוך 45 ימים מיום שפנה אליו השר בעניין זה, יחולו הוראות סעיף 3(ד)(1) סיפה;

(2)   תקנות לפי סעיף קטן (א)(3) יותקנו בשים לב להוראות הקבועות במדינות מפותחות, ובכלל זה מדינות האיחוד האירופי.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 109 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ב

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

(א) הוראות פרק זה יחולו על סוגי מכשירים חשמליים שיקבע השר, בכפוף להוראות סעיף 3ב1; קבע השר כאמור, יקבע לגבי כל אחד מסוגי המכשירים החשמליים הוראות בעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3), וכן רשאי הוא לקבוע לגבי כל אחד מהם הוראות בעניין המפורט בפסקה (4):

(1) דרישה שלפיה הנצילות האנרגטית של המכשירים החשמליים תעלה על נצילות אנרגטית מזערית כפי שתיקבע;

(2) דרך הבדיקה לקביעת עמידתם של המכשירים החשמליים בדרישת הנצילות אנרגטית;

(3) המדרג האנרגטי – טווח הדירוגים האנרגטיים של מכשיר חשמלי;

(4) המתכונת והצורה של תווית דירוג אנרגטי אם חלה חובה לצרף תווית דירוג אנרגטית לגבי סוגי מכשירים חשמליים, כפי שייקבע.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו –

(1) כך שלא יימנע יבוא מקביל של מכשירים חשמליים ובכלל זה שלא תיקבע דרישה לקשר ישיר בין היבואן ליצרן כתנאי ליבוא מוצר; לעניין זה, "יבוא מקביל" – יבוא של מכשיר חשמלי בידי מי שאינו יבואן המייבא את המכשיר החשמלי בהתאם להסכם עם היצרן של אותו מכשיר;

תחולה לעניין מכשירים חשמליים במסלול האירופי (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ב1.  הוראות פרק זה יחולו על מכשירים חשמליים במסלול האירופי, שהשר לא קבע לגביהם דרישת נצילות אנרגטית לפי סעיף 3ב, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 3ד1.

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף 3ב1

 

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן ג': חובת עמידה בדרישת נצילות אנרגטית

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 110 (ה"ח 1347)

הוספת סימן ג'

חובת קבלת אישור על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3ג.     לא ייבא יבואן מכשיר חשמלי, לא יעביר יבואן או יצרן למשווק מכשיר חשמלי ולא ישווק יבואן או יצרן מכשיר חשמלי אלא אם כן בידו אחד מאלה:

(1)  אישור על פי הצהרה על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית, לפי הוראות סעיף 3ד;

(2)  אישור מאת הממונה על עמידה בדרישת נצילות אנרגטית, לפי הוראות סעיף 3ה;

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

(3) אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי, לפי הוראות סעיף 3ד1.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 110 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ג

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת פסקה 3ג(3)

אישור על פי הצהרה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3ד.     (א)  יבואן או יצרן המבקש אישור על פי הצהרה (בפרק זה – מבקש) יגיש לממונה, באופן מקוון, הצהרה שלפיה –

(1)   המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור עומד בדרישת נצילות אנרגטית;

(2)   הוא מודע להליכים העלולים להינקט נגדו לפי הוראות כל דין בשל הגשת הצהרה כוזבת או שגויה;

(3)   הוא צירף התחייבות כנדרש לפי סעיף קטן (ב)(2).

          (ב)  להצהרה יצרף המבקש את אלה:

(1)   נתונים בעניין עמידתו של אב טיפוס של המכשיר החשמלי בדרישת נצילות אנרגטית, ובכלל זה נתונים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג) ושעליהם הממונה יוכל להסתמך, בין היתר, בקביעת הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי; אין בהגשת הנתונים האמורים כדי לפטור את המבקש מאחריותו לעמידת אב הטיפוס של המכשיר החשמלי בדרישת הנצילות האנרגטית;

(2)   התחייבות שלפיה –

(א)   הוא יעמיד את המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור לבדיקה מדגמית בידי מפקח, במחסן היבואן, בנמל או בכל מקום שבו נמצא המכשיר החשמלי בטרם הפצתו למשווק, בלא קבלת תמורה, והכול אם המפקח יורה לו לעשות כן ובאופן שיורה לו;

(ב)   הוא יעביר את המכשיר החשמלי שלגביו מתבקש האישור למעבדה בישראל לשם בדיקת עמידתו בדרישת נצילות אנרגטית, וכן יישא בהוצאות הבדיקה ויעביר את תוצאותיה לבחינת הממונה, והכול אם המפקח יורה לו לעשות כן ובאופן שיורה לו.

          (ג)   (1)   הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר הנתונים שיש לצרף להצהרה לפי סעיף קטן (ב)(1) לשם הוכחת עמידתו של אב טיפוס של מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית;

(2)   אין חובה לפרסם ברשומות את הוראות הממונה לפי פסקה (1), אולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על קביעת הוראות כאמור ועל מועד תחילתן; הוראות כאמור וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרד האנרגיה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

          (ד)  מבקש שהגיש הצהרה והתחייבות לפי סעיף זה יקבל אישור שיונפק אוטומטית על קליטת ההצהרה במערכת המקוונת (בפרק זה – אישור על פי הצהרה).

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד), היה לממונה חשש כי אב טיפוס של מכשיר חשמלי שלגביו הוגשה הצהרה אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות כי לא יונפק אישור על פי הצהרה וכי יראו את ההצהרה כבקשה לקבלת אישור הממונה לפי סעיף 3ה.

          (ו)   הוראת הממונה כאמור בסעיף קטן (ה) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים או על מידע שבידי הממונה לגבי המבקש, המכשיר החשמלי שבנוגע אליו מתבקש האישור, יצרן המכשיר החשמלי או המדינה שממנה מיובא המכשיר החשמלי או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין-לאומי.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 110 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ד

שינוי התוספת השלישית והתוספת הרביעית (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

ועדת החריגים (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ד1.  (א)  יבואן או יצרן המבקש אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי, בהתבסס על דרישות חוקיות היבוא האירופיות, יגיש לממונה הצהרה מקוונת הכוללת את כל אלה:

(1)  התחייבות כי המכשיר שלגביו התבקש האישור זהה למכשיר שהמסמכים המפורטים בפסקה (2) נוגעים אליו;

(2)  אחד מאלה:

(א)  מסמך הצהרת התאמה לתקנות ולתקנים אירופיים (EU Declaration of Conformity) באנגלית מטעם היצרן או מטעם נציגות שהסמיך היצרן, המפרט את התקנות והתקנים האירופיים שבהם המכשיר עומד, ותצורף לו תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה דוגמה למסמך הצהרת התאמה לתקנות ולתקנים האירופיים;

(ב)  תעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC או מאת מעבדה בישראל, לבדיקת מכשיר חשמלי מאותו סוג, ולפיה המכשיר עומד בדרישות רמת הנצילות האנרגטית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, ותצורף לה תווית דירוג אנרגטי המתאימה לרמת הנצילות האנרגטית של המכשיר החשמלי, אם נדרשת תווית כאמור בדרישות חוקיות היבוא האירופיות; לעניין זה, "ארגון ILAC" – הארגון הבין-לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח (International Laboratory Accreditation Cooperation);

(ג)  כל מסמך אחר שקבע השר, שיש בו כדי להוכיח את התאמת המוצר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר;

(3)  כל מסמך נוסף אחר שקבע השר, בהמלצה של ועדת החריגים בהתאם להוראות סעיף 3ד2, אם קבע, שיש בו כדי להוכיח את התאמת המוצר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר.

  (ב)  מבקש שהגיש הצהרה לפי סעיף זה יקבל אישור שיונפק אוטומטית על קליטת ההצהרה במערכת המקוונת (בפרק זה – אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי).

  (ג)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), היה לממונה חשש כי אב טיפוס של מכשיר חשמלי שלגביו הוגשה הצהרה אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות על אחד מאלה:

(1)  כי לא יונפק אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי וכי יראו את ההצהרה כבקשה לקבלת אישור הממונה לפי סעיף 3ה;

(2)  כי היבואן יגיש מסמך נוסף על המסמך שצורף לפי סעיף קטן (א), שיש בו כדי לסייע בהוכחת התאמת המכשיר לכלל דרישות חוקיות היבוא האירופיות החלות על המכשיר.

  (ד)  הוראת הממונה כאמור בסעיף קטן (ג) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים או על מידע שבידי הממונה לגבי המבקש, המכשיר החשמלי שבנוגע אליו מתבקש האישור, יצרן המכשיר החשמלי או המדינה שממנה מיובא המכשיר החשמלי או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין-לאומי.

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 398 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף 3ד1

3ד2.  (א)  ועדת החריגים לפי הוראות סעיף 2יח לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (בסעיף זה – הפקודה), תפעל גם לעניין חוק זה, ותפקידה לתת לשר את המלצתה לעניין קביעת תנאים נוספים לגבי יבוא מכשיר חשמלי במסלול האירופי ותנאים מחמירים לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות כמפורט להלן (בסעיף זה – קביעת תנאים מחמירים):

(1)  קביעת תנאים נוספים בתקנות לקבלת אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי לפי סעיף 3ד1(א)(3);

(2)  גריעת מכשיר חשמלי מהתוספת השלישית לפי סעיף 3ד3 לשם קביעתה של דרישת נצילות אנרגטית מחמירה לגבי אותו מכשיר חשמלי, לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות.

  (ב)  הוראות סעיף 2יח לפקודה, למעט סעיף 2יח(י) לעניין קביעת צו זמני, (יב) ו-(יט), יחולו לעניין פעולתה של ועדת החריגים לפי חוק זה בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים בסעיפים קטנים (ג) עד (יב).

  (ג)  הממונה יכהן כחבר הוועדה במקום הממונה על התקינה.

  (ד)  השר או הממונה יפנו לוועדת החריגים לשם קבלת המלצתה לעניין קביעת תנאים מחמירים; לפנייה יצורפו פרטי התנאים המחמירים שהשר מבקש לקבוע, לפי העניין, וכן חוות דעת מאת הממונה בדבר נחיצותם של התנאים המחמירים; חוות הדעת תכלול גם התייחסות לעניין שיקולי תחרות והפחתת יוקר מחיה.

  (ה)  ועדת החריגים תעביר את המלצתה לשר בתוך 60 ימים מיום קבלת הפנייה ותפרט בהחלטתה את נימוקיה; לא העבירה ועדת החריגים את המלצתה בתקופה האמורה או הודיעה במהלכה כי אין בכוונתה לדון בפנייה, יראו כאילו המליצה לקבוע את התנאים המחמירים.

  (ו)  השר רשאי לקבוע את התנאים המחמירים לאחר קבלת המלצת ועדת החריגים לעשות כן.

  (ז)  המליצה ועדת החריגים לשר שלא לקבוע את התנאים המחמירים, רשאי הוא לפנות לממשלה לקבלת אישורה לעשות כן.

  (ח)  לפניית השר לממשלה לשם קבלת אישורה לקבוע את התנאים המחמירים יצורפו המלצת ועדת החריגים, פרטי התנאים המחמירים הנוגעים לפנייה ועמדת השר המפרטת את נימוקיו שלא לאמץ את המלצת ועדת החריגים.

  (ט)  הממשלה תקבל החלטה בנוגע לפניית השר כאמור בסעיף קטן (ז) בתוך 21 ימים ממועד פניית השר לממשלה, ורשאית היא להאריך את התקופה בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופה הנוספת הכוללת לא תעלה על 42 ימים; הממשלה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה לפי סעיף זה באמצעות ועדת שרים, כפי שתחליט.

  (י)  לא החליטה הממשלה בתוך התקופה הקבועה בסעיף קטן (ט), יראו את פניית השר לקביעת התנאים המחמירים כאילו אושרה על ידה, אלא אם כן חזר בו השר מפנייתו טרם סיום התקופה האמורה.

  (יא)  החליטה הממשלה לאשר את בקשת השר או חלפה התקופה הקבועה בסעיף קטן (ט), רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות את התנאים הנוספים או לשנות בצו את התוספת השלישית כאמור בסעיף קטן (א), לפי העניין.

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 400 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף 3ד2

3ד3.  השר רשאי בצו –

(1)  להוסיף מכשיר חשמלי לתוספת השלישית או לתוספת הרביעית, אם נקבעה לגבי אותו מכשיר חשמלי, בדרישות חוקיות היבוא האירופיות, דרישת נצילות אנרגטית או דרישת צירוף צווית דירוג אנרגטי;

(2)  לגרוע מכשיר חשמלי מהתוספת השלישית או מהתוספת הרביעית;

(3)  בהמלצה של ועדת החריגים בהתאם להוראות סעיף 3ד2, לגרוע מכשיר חשמלי מהתוספת השלישית אם ביקש לקבוע לגביו דרישת נצילות אנרגטית מחמירה לעומת דרישות חוקיות היבוא האירופיות.

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 401 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף 3ד3

אישור הממונה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3ה.     יבואן או יצרן המבקש לקבל את אישור הממונה, יגיש לממונה בקשה מקוונת בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף קטן (ד) (בסעיף זה – בקשה לממונה).

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ב)  לבקשה לממונה יצרף המבקש תוצאות בדיקה שבוצעה במעבדה בישראל המעידות שאב הטיפוס של המכשיר החשמלי עומד בדרישת נצילות אנרגטית.

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ג)   הממונה ייתן אישור לפי סעיף זה אם מצא, על פי תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, כי אב הטיפוס של המכשיר החשמלי עומד בדרישת נצילות אנרגטית.

          (ד)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה לממונה ואופן מתן האישור.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 111 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ה

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 401 (ה"ח 1443)

(ב) לבקשה לממונה יצרף המבקש תוצאות בדיקה שבוצעה במעבדה בישראל המעידות שאב הטיפוס של המכשיר החשמלי, ובכלל זה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי, עומד בדרישת נצילות אנרגטית.

(ג) הממונה ייתן אישור לפי סעיף זה אם מצא, על פי תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, כי אב הטיפוס של המכשיר החשמלי, ובכלל זה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי, עומד בדרישת נצילות אנרגטית.

תוקף אישורים (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ו.      (א)  אישור על פי הצהרה או אישור הממונה יינתן לתקופה של שנה, אולם הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את תוקף האישור בשנה נוספת לפי בקשת היבואן או היצרן.

          (ב)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את תקופת התוקף של אישורים כאמור בסעיף קטן (א) ולקבוע תקופות תוקף שונות לסוגי מכשירים חשמליים.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ו

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 401 (ה"ח 1443)

(א) אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או אישור הממונה יינתן לתקופה של שנה, אולם הממונה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את תוקף האישור בשנה נוספת לפי בקשת היבואן או היצרן.

איסור העברה, שעבוד או עיקול של אישורים (תיקון מס' 2)  תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ז.      אישור על פי הצהרה ואישור הממונה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ז

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 401 (ה"ח 1443)

3ז. אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי ואישור הממונה אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.

 

צירוף תווית דירוג אנרגטי לאישור על פי הצהרה ולאישור הממונה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

3ח.     לאישור על פי הצהרה ולאישור הממונה תצורף תווית שעליה סימן המשקף את הדירוג האנרגטי של אב הטיפוס של המכשיר החשמלי; הדירוג האנרגטי ייקבע על סמך הנתונים שפורטו בהצהרה או על סמך תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, לפי העניין.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ח

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

3ח. לאישור על פי הצהרה או לאישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי ולאישור הממונה תצורף תווית שעליה סימן המשקף את הדירוג האנרגטי של אב הטיפוס של המכשיר החשמלי אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית דירוג אנרגטי; הדירוג האנרגטי ייקבע על סמך הנתונים שפורטו בהצהרה או על סמך תוצאות הבדיקה שצורפו לבקשה לממונה, לפי העניין.

 

חובת שמירת מסמכים (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3ט.     (א)  יבואן או יצרן שקיבל אישור על פי הצהרה או אישור הממונה ישמור מסמכים המעידים על עמידת המכשיר החשמלי בדרישת הנצילות האנרגטית לתקופה של שבע שנים לפחות, לרבות בדרך דיגיטלית.

          (ב)  השר רשאי לקבוע הוראות לעניין שמירת מסמכים לפי סעיף קטן (א), לרבות לעניין אופן שמירתם והיקף המידע שיש לשמור.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3ט

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

(א) יבואן או יצרן שקיבל אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או אישור הממונה ישמור מסמכים המעידים על עמידת המכשיר החשמלי בדרישת הנצילות האנרגטית לתקופה של שבע שנים לפחות, לרבות בדרך דיגיטלית.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן ד': חובות לעניין סימון הדירוג האנרגטי

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סימן ד'

חובת יבואן ויצרן להעביר למשווק תווית דירוג אנרגטי (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3י.      יבואן או יצרן המעביר מכשיר חשמלי למשווק יעביר למשווק את תווית הדירוג האנרגטי עם המכשיר החשמלי.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3י

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

3י. יבואן או יצרן המעביר מכשיר חשמלי למשווק יעביר למשווק את תווית הדירוג האנרגטי עם המכשיר החשמלי אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבעה לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית דירוג אנרגטי.

 

 

חובת משווק להציג דירוג אנרטי (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3יא.    (א)  משווק שקיבל תווית דירוג אנרגטי מיבואן או מיצרן כאמור בסעיף 3י ידביק או יטביע את התווית במקום בולט לעין על גבי המכשיר החשמלי המוצע למכירה; לא יציג משווק מכשיר חשמלי אלא אם כן מודבקת או מוטבעת עליו תווית כאמור; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע חובת הצגה של התווית במקומות נוספים.

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ב)  לא יפרסם משווק מכשיר חשמלי, ובכלל זה לא יציג תמונה או ציור של אב טיפוס של מכשיר חשמלי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמלי, אלא אם כן ציין בפרסומת את הדירוג האנרגטי של המכשיר.

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ד)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק יציג משווק לצד תיאור המכשיר החשמלי, במקום תווית הדירוג האנרגטי, את הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי;

(2)   נוסף על הוראות פסקה (1), במסמך שמוסר משווק לצרכן לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, יכלול המשווק את הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי;

(3)   השר רשאי לקבוע נתונים נוספים לעניין נצילות אנרגטית של מכשיר חשמלי שעל משווק להציג בשיווק מרחוק לפי הוראות סעיף קטן זה;

(4)   יראו הפרה של הוראות סעיף קטן זה כהפרה של הוראות סעיף 14ג(א) או (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, ולממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ולמפקח לפי חוק הגנת הצרכן יהיו נתונות, לעניין אותה הפרה, כל הסמכויות שיש להם לפי פרקים ה' וה'1 לאותו חוק; סכום העיצום הכספי בשל הפרת הוראות כאמור יהיה הסכום הנקוב בסעיף 22ג(א) לחוק הגנת הצרכן;

(5)   בסעיף קטן זה –

"חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

"שיווק מרחוק" – כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק הגנת הצרכן.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 112 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3יא

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

(ב) לא יפרסם משווק מכשיר חשמלי, ובכלל זה לא יציג תמונה או ציור של אב טיפוס של מכשיר חשמלי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמלי, אלא אם כן ציין בפרסומת את הדירוג האנרגטי של המכשיר אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבע לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית כאמור.

(ג) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק יציג משווק לצד תיאור המכשיר החשמלי, במקום תווית הדירוג האנרגטי, את הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי אם המכשיר החשמלי מנוי בתוספת הרביעית או אם נקבע לגביו לפי חוק זה דרישה להצגת תווית כאמור;

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן ה': סמכויות הממונה

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 113 (ה"ח 1347)

הוספת סימן ה'

 

מתן הוראות בשל  אי-עמידת מכשיר חשמלי בדרישת נצילות אנרגטית או בשל דירוג אנרגטי שגוי (תיקון מס' 2)  תשפ"א-2020

3יב.    (א)  הממונה רשאי להורות ליבואן או ליצרן לפעול בהתאם למפורט בפסקאות שלהלן, כולן או חלקן, אם מצא כי מכשיר חשמלי שייבא או שייצר אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית:

(1)   להודיע לציבור, ובכלל זה לפרסם בכלי התקשורת, כפי שיורה לו הממונה, כי המכשיר החשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית; בלי לגרוע מהאמור, הממונה רשאי לפרסם בכלי התקשורת כי מכשיר חשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית;

(2)   להפסיק לייבא או להעביר למשווק, לפי העניין, את המכשיר החשמלי;

(3)   לאסוף את המכשיר החשמלי מהמשווק כפי שיורה לו הממונה.

          (ב)  הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות גם למשווק של המכשיר החשמלי שלגביו הורה כאמור, להפסיק לשווק או להציג למכירה את המכשיר החשמלי.

          (ג)   מצא הממונה כי הדירוג האנרגטי של מכשיר חשמלי כפי שמופיע בתווית הדירוג האנרגטי המתבססת על הצהרה היבואן או היצרן הוא שגוי, אף שהוא עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא להורות ליבואן או ליצרן להחליף את תווית הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי, וכן רשאי הוא להורות ליבואן או ליצרן על כל אחד מאלה:

(1)   להודיע לציבור, ובכלל זה לפרסם בכלי התקשורת, כפי שיורה לו הממונה, כי תווית הדירוג האנרגטי של המכשיר החשמלי הוחלפה;

(2)   להפסיק לייבא או להפסיק להעביר למשווק את המכשיר החשמלי עד להחלפת תווית הדירוג האנרגטי כאמור;

(3)   להודיע למשווק לחדול מלשווק את המכשיר החשמלי עד שתווית הדירוג האנרגטי תוחלף; קיבל משווק הודעה כאמור, יפסיק לשווק את המכשיר החשמלי עד להחלפת התווית.

          (ד)  הוראות הממונה לפי סעיף זה יינתנו בשים לב, בין היתר, לפער שבין הנתונים כפי שפורטו בהצהרה לנתונים שעלו מתוצאות בדיקת המכשיר החשמלי במעבדה בישראל.

          (ה)  הממונה לא ייתן הוראה לפי סעיף זה אלא לאחר שהודיע על כך, בכתב, למי שבכוונתו להורות לו כאמור, ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 113 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3יב

נטילת דגימות של מכשיר חשמלי (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3יב.  היה לממונה חשש כי מכשיר חשמלי אינו עומד בדרישת נצילות אנרגטית, רשאי הוא למסור ליצרן, ליבואן או למשווק הודעה בכתב, באמצעות מפקח, בדבר החובה למסור לו דגישה של מכשירי חשמלי כדי לערוך בהם בדיקות או מדידות וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה או להורות על מסירתן למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת לתכלית שלשמה נמסרו הדגימות; הוראות סעיף 4ב(3)(ב) עד (ד) יחולו לעניין זה בשינויים המחויבים ובשינוי זה: השגה לפי סעיף 4ב(3)(ד) תוגש למנהל הכללי של משרד האנרגיה.

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

הוספת סעיף 3יב1

מפר אמון (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3)  תשפ"ב-2021

3יג.    (א)  הממונה רשאי לקבוע כי יבואן או יצרן שהגיש בקשה לאישור על פי הצהרה או לאישור הממונה על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות הצהרה כוזבת או שגויה או נתונים כוזבים או שגויים, הוא מפר אמון, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה; משך התקופה ייקבע בשים לב לחומרת ההפרה ולנסיבותיה.

          (ב)  הממונה לא יקבע כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שהודיע, בהודעה מנומקת בכתב, למי שנוכח לגביו כי הוא מפר אמון, על כוונתו לעשות כן, ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

          (ג)   מפר אמון לא יהיה רשאי לקבל אישור על פי הצהרה בתקופה שבה חלה לגביו הקביעה כאמור בסעיף קטן (א).

          (ד)  הממונה רשאי לדרוש ממפר אמון ערובה בהתאם להוראות שהשר רשאי לקבוע לעניין דרישת ערובה כאמור, ובין השאר הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 114 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3יג

 

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 402 (ה"ח 1443)

(א) הממונה רשאי לקבוע כי יבואן או יצרן שהגיש בקשה לאישור על פי הצהרה או לאישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי או לאישור הממונה על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות הצהרה כוזבת או שגויה או נתונים כוזבים או שגויים, הוא מפר אמון, לתקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה; משך התקופה ייקבע בשים לב לחומרת ההפרה ולנסיבותיה.

(ב) הממונה לא יקבע כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שהודיע, בהודעה מנומקת בכתב, למי שנוכח לגביו כי הוא מפר אמון, על כוונתו לעשות כן, ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ג) מפר אמון לא יהיה רשאי לקבל אישור על פי הצהרה או אישור על פי הצהרה של מכשיר חשמלי במסלול האירופי בתקופה שבה חלה לגביו הקביעה כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

סימן ו': פטור

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 114 (ה"ח 1347)

הוספת סימן ו'

פטור (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

3יד.    השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים או נסיבות שבהתקיימם רשאי הממונה, בהחלטה מנומקת בכתב, לתת פטור ליבואן או ליצרן, לפי בקשתו, מההוראות לפי פרק זה, כולן או חלקן.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 114 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 3יד

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ד': פיקוח

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 114 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ד'

הסמכת מפקחים (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

4.    (א)  השר רשאי להסמיך, מקרב עובדי משרדו, מפקח שיהיו נתונות לו הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.

          (ב)  הודעה על הסמכת מפקח כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות וכן באתר האינטרנט של משרד האנרגיה.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 652 (ה"ח 349)

(א) כדי להבטיח ביצוען של התקנות או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפי התקנות רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מעוסק באנרגיה או מצרכן אנרגיה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקיהם או לעיסוקם לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר, שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות התקנות או כדי להוכיח את ביצוע העבירה; בחוק זה, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 115 (ה"ח 1347)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

4. (א) כדי להבטיח ביצוען של התקנות או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפי התקנות רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מעוסק באנרגיה או מצרכן אנרגיה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקיהם או לעיסוקם לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר, שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות התקנות או כדי להוכיח את ביצוע העבירה; בחוק זה, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(ב) הממונה יחזיר מסמך שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שנמסר לו המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

(ג) ביקש מי שממנו נלקח מסמך לקבל העתק צילומי של המסמך, ימסור לו הממונה העתק כאמור לא יאוחר מאשר תוך שלושה חדשים מיום שנלקח המסמך או תוך חודש מיום הבקשה, לפי המאוחר יותר.

התנאים להסמכת מפקח (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

4א.     לא יוסמך מפקח לפי סעיף 4(א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1)  הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח או לא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(2)  הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה כפי שהורה השר, וכן הכשרה מתאימה בנושאים הנוגעים לחוק זה כפי שהורה הממונה;

(3)  הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 115 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 4א

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

4ב.     לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –

(1)  לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת במזהה אותו;

(2)  לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חוק זה או להקל את ביצוען; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)  (א)   לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דגימות של מכשירי חשמל, וכן למסור את המדידות והדגימות למעבדה או להורות על מסירתן למעבדה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת לתכלית שלשמה יטלו הדגימות, והכול בכפוף להוראות פסקה זו;

(ב)   מכשיר חשמלי שניטל לפי פסקת משנה (א) יישמר לתקופה הנדרשת לביצוע הבדיקה, אך היא לא תעלה על 90 ימים; בתום התקופה יודיע מפקח למי שהמכשיר ניטל ממנו או לבעליו כי באפשרותו לקבל את המכשיר בחזרה ממקום כפי שיודיע לו;

(ג)    על אף האמור בפסקת משנה (ב), מפקח לא יחויב להחזיר מכשיר חשמלי לידי מי שהמכשיר ניטל ממנו, אם המכשיר אינו עומד בהוראות כל דין לפי בדיקת המעבדה או אם מצבו של המכשיר לאחר הבדיקה אינו מאפשר להשתמש בו למטרה שלשמה יוצר; במקרים כאמור רשאי מפקח לשמור את המכשיר, להשמידו או לנהוג בו בדרך אחרת, בכפוף להוראות פסקת משנה (ד);

(ד)   מי שניטל ממנו מכשיר חשמלי ורואה את עצמו נפגע מהחלטת מפקח שלא להשיב לידיו את המכשיר בשל אי-עמידת המכשיר בהוראות כל דין כאמור בפסקת משנה (ג), רשאי להשיג על ההחלטה לפני הממונה, בתוך שלושים ימים מהמועד שבו נמסרה לו;

(4)  להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 115 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 4ב

זיהוי מפקח (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

4ג.     מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח ואותה יציג לפי דרישה.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 4ג

פיקוח בנוגע למכשיר חשמלי שניתן לגביו אישור הממונה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

4ד.     (א)  ניתן לגבי מכשיר חשמלי אישור הממונה לפי סעיף 3ה, יופעלו לגביו סמכויות פיקוח לפי פרק זה בהתחשב בכך שאישור הממונה ניתן על בסיס בדיקת נצילות אנרגטית שבוצעה במעבדה בישראל ולא על בסיס הצהרת יבואן או יצרן לפי סעיף 3ד.

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות פיקוח ואכיפה הנתונה לגוף המוסמך לכך לפי כל דין.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 4ד

סמכויות פיקוח כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

5.    (א)  (בוטל).

 

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ד)  על אף האמור בסעיף 4ב, לא ייכנס מפקח למקום המוחזק על ידי צרכן אנרגיה ביטחוני, כל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת הכניסה פעילות מבצעית או פעילות עוינת.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ה)  מפקח לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני, אלא אם כן הוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה; בסעיף קטן זה, "התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 652 (ה"ח 349)

5. (א) מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של התקנות או למנוע עבירה על הוראותיהן, להכנס בכל עת סבירה למקום המשמש עסק למקום שאינו משמש למגורים ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות התקנות, לבדוק מסמכים ולתפוס מסמך שיש לו יסוד סביר להניח שהוא דרוש לצורך חקירה על ביצוע העבירה על הוראות התקנות.

(ב) על חיפוש לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

(ג) הוראות סעיף 4(ב) יחולו לגבי מסמך שנתפס לפי הוראות סעיף זה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ייכנס מי שהשר הסמיך לכך בכתב למקום המוחזק על ידי צרכן אנרגיה ביטחוני, כל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת הכניסה פעילות מבצעית או פעילות עוינת.

(ה) מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני, אלא אם כן הוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה; בסעיף קטן זה, "התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

ביקורת ותפיסה סמכויות פיקוח כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני

5. (א) מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של התקנות או למנוע עבירה על הוראותיהן, להכנס בכל עת סבירה למקום שאינו משמש למגורים ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות התקנות, לבדוק מסמכים ולתפוס מסמך שיש לו יסוד סביר להניח שהוא דרוש לצורך חקירה על ביצוע העבירה על הוראות התקנות.

(ב) על חיפוש לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.

(ג) הוראות סעיף 4(ב) יחולו לגבי מסמך שנתפס לפי הוראות סעיף זה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) בסעיף 4ב, לא ייכנס מי שהשר הסמיך לכך בכתב מפקח למקום המוחזק על ידי צרכן אנרגיה ביטחוני, כל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת הכניסה פעילות מבצעית או פעילות עוינת.

(ה) מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני, אלא אם כן הוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה; בסעיף קטן זה, "התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ה': הוראות כלליות

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ה'

סודיות (תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

6.    (א)  מפקח לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ב)  הממונה ומפקח ינהג בכל ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו מצרכן אנרגיה ביטחוני לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד האנרגיה בנוגע לאבטחת מידע; בסעיף קטן זה, "ממונה ביטחון" – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 652 (ה"ח 349)

6. (א) מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט.

(ב) הממונה ומי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 ינהג בכל ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו מצרכן אנרגיה ביטחוני לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד התשתיות הלאומיות בנוגע לאבטחת מידע; בסעיף קטן זה, "ממונה ביטחון" – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

6. (א) מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 מפקח לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט.

(ב) הממונה ומי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 ומפקח ינהג בכל ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו מצרכן אנרגיה ביטחוני לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה בנוגע לאבטחת מידע; בסעיף קטן זה, "ממונה ביטחון" – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

ביצוע על-ידי הממונה (תיקון מס' 1) תשע"א-2011 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

7.    (א)  לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות לפי חוק זה, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כפל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

          (ב)  הממונה יפעל כאמור בסעיף קטן (א) רק לאחר שנתן הודעה למי שחייב בקיום ההוראה, בה הוא נדרש לבצעה מיד, ובלבד, שבנסיבות הענין, היתה שהות למתן הודעה.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 653 (ה"ח 349)

(א) לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כל את כפל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

(א) לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות לפי חוק זה, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כפל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

שימוש בסמכות בענין כור גרעיני

8.    שימוש בסמכות מכוח חוק זה בכל ענין הנוגע לבטיחות הבניה וההפעלה של כור גרעיני להפקת חשמל תיעשה בכפוף להוראות כל דין ולאחר התייעצות עם ראש הממשלה.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ו': עונשין

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ו'

עונשין (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9.    (א)  מי שהפר הוראה שנקבעה בתקנות, למעט הוראה שנקבעה בתקנות נצילות אנרגטית לפי פרק ג' או בתקנות המפורטות בחלק א' לתוספת הראשונה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובעבירה נמשכת – קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה, בשיעור האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

          (ב)  (1)   נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין;

(2)   נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו כאמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו;

(3)   בסעיף קטן זה, "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2011

          (ג)   (1)   בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף קטן (א) שכתוצאה ממנו השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר; לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(2)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 653 (ה"ח 349)

הוספת סעיף קטן 9(ג)

 

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 116 (ה"ח 1347)

(א) מי שהפר הוראה שנקבעה בתקנות, למעט הוראה שנקבעה בתקנות נצילות אנרגטית לפי פרק ג' או בתקנות המפורטות בחלק א' לתוספת הראשונה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ובעבירה נמשכת – קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה, בשיעור האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.

(ב) הופרה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) בידי תאגיד, אחראי לעבירה גם אדם אשר בעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל בתאגיד, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפרת ההוראה.

(ב) (1) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף קטן (א) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין;

(2) נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו כאמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו;

(3) בסעיף קטן זה, "נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ז': עיצום כספי

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 117 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ז'

עיצום כספי (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9א.     מי שהפר הוראה מהוראות חוק זה או לפיו כמפורט בטור א' לחלק ב' בתוספת הראשונה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הנקוב בטור ב' לצד אותה הוראה.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 117 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9א

הודעה על כוונת חיוב (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ב.     (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה ומועד ביצועו;

(2)   סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 9ג;

(4)   הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 9ה ושיעור התוספת.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 117 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ב

זכות טיעון (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ג.     מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 9ב, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה, בכתב או בעל פה לפי החלטת הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 117 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ג

החלטת הממונה ודרישת תשלום (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ד.     (א)  הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 9ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 9ו.

          (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), ובה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.

          (ד)  לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 9ג בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב בתום אותה תקופה כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 117 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ד

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ה.     (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק העשרים שלו לכל חודש מלא שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 118 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ה

סכומים מופחתים (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ו.      (א)  הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בתוספת הראשונה אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת השנייה ובשיעורים הקבועים בה.

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השנייה.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 118 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ו

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ז.      (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 9ד(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 9יב ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי המנויים בתוספת הראשונה יתעדכנו ביום 1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; עדכון ראשון לפי סעיף קטן זה יהיה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022); לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הממונה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 118 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ז

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ח.     המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 9ד.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ח

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9ט.     לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9ט

גבייה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9י.      עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9י

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9יא.    על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 9א ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9יא

 

ערעור (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9יב.    (א)  על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.

          (ב)  אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

          (ג)   החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9יב

פרסום (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9יג.    (א)  הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4)   אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;

(5)   פרטים על המפר הנוגעים לעניין;

(6)   שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.

          (ב)  הוגש ערעור לפי סעיף 9יב, יפרסם הממונה בפרסום לפי סעיף קטן (א) גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), הממונה רשאי לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 9ג, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 9ב.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

          (ה)  פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון בפרטים שפורסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה בתום תקופת הפרסום, ובלבד שיש אמצעים מקובלים למניעת העיון כאמור.

          (ו)   השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 119 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9יג

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9יד.    (א)  תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המהווה עבירה.

          (ב)  שלח הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת.

          (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 120 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9יד

שינוי התוספת הראשונה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

9טו.   השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת הראשונה, ובלבד שסכומי העיצום הכספי כמפורט בטור ב' לתוספת האמורה לא יעלו על סכומים אלה, לפי העניין:

(1)  250,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות החוק;

(2)  100,000 שקלים חדשים – לעניין הפרות של הוראות התקנות.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 120 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 9טו

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

פרק ח': הוראות שונות

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 121 (ה"ח 1347)

הוספת כותרת פרק ח'

תיקון חוק הנפט

10.  בחוק הנפט, תשי"ב-1952 –

(1)   בסעיף 1, הגדרות "הרשות" ו"המנהל" - בטלות.

(2)   אחרי סעיף 1 יבוא:

"ממונה על עניני נפט

2.     השר ימנה ממונה על עניני נפט (להלן - הממונה); הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

מועצה מייעצת

3.     (א) השר ימנה מועצה מייעצת של תשעה חברים (להלן - המועצה), בהם לפחות חמישה מקרב הציבור; החברים יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם.

(ב)   השר ימנה את אחד מחברי המועצה ליושב ראש המועצה.

(ג)    הודעה על מינוי המועצה תפורסם ברשומות.

(ד)   המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה בחוק זה, ותייעץ לשר ולממונה בכל ענין שיביאו בפניה.

(ה)   חמישה מחברי המועצה יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

(ו)    המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

(ז)    אין לגלות דבר מדיוני המועצה או כל חומר שנמסר לה, אלא בידי יושב ראש המועצה."

(3)   בכל מקום שנאמר "הרשות" יבוא "המועצה".

תיקון חוק הפעלת רכב

11.  בסעיף 2 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960, במקום "שר המסחר והתעשיה רשאי בהתייעצות עם שר התחבורה ועם הרשות הלאומית לאנרגיה, שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית לאנרגיה, תשל"ז-1977" יבוא "שר האנרגיה והתשתית בהתייעצות עם שר התחבורה".

סמכות פקודת המכרות

12.  (א)  סמכות הנתונה בפקודת המכרות למפקח או למנהל, כמשמעותם בפקודה האמורה, תהיה בכל הנוגע למחצבים, שהשר או מי שהסמיך לענין זה קבעו בהודעה ברשומות שהם מקור אנרגיה, נתונה לממונה, והוא יפעילה בהתייעצות עם המועצה המייעצת לפי חוק הנפט.

          (ב)  לענין סעיף זה, "מחצבים" - למעט מינרלים רדיו אקטיביים כמשמעותם בפקודת המינרלים הרדיו אקטיביים, 1947.

ביטול

13.  חוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל"ז-1977 - בטל.

תקפות תקנות

14.  תקנות שהותקנו לפי חוק רשות לאומית לאנרגיה, תשל"ז-1977, יעמדו בתוקפן במשך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקנו מכוח חוק זה.

שמירת דינים (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

14א.  אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין.

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 121 (ה"ח 1347)

הוספת סעיף 14א

תחולה (תיקון מס' 1) תשע"א-2011

15.    חוק זה יחול על המדינה.

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 653 (ה"ח 349)

הוספת סעיף 15

 

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020 (תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

תוספת ראשונה

(סעיפים 9, 9א ו-9טו)

חלק א'

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 121 (ה"ח 1347)

הוספת תוספת ראשונה

בתוספת זו –

"תקנות דודי הקיטור" – תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס"ד-2004;

"תקנות דירוג אנרגטי ליחידת דיור" – תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), התש"ף-2020;

"תקנות יחידת קירור מים" – תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), התשע"ג-2013;

"תקנות יחידת קירור מים חדשה" – תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"ג-2013;

"תקנות המחממים" – תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה במחממים מוסקים בדלק נוזלי או בגז), התשס"ד-2004;

"תקנות מיתקני השאיבה" – תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס"ד-2004;

"תקנות הממירים" – תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ה-2015;

"תקנות מנועי השראה חשמליים" – תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים), התשס"ד-2004;

"תקנות הסקרים" – תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ט-2018;

"תקנות פיקוח על צריכת האנרגיה" – תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יחידות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993.

חלק ב'

טור א'

ההוראה

טור ב'

סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)

יחיד

תאגיד

(1) יבואן שייבא מכשיר חשמלי בלי שבידו אישור על פי הצהרה או אישור הממונה, בניגוד להוראות סעיף 3ג

80,000

160,000

(2) יבואן או יצרן שהעביר מכשיר חשמלי למשווק או שיווק מכשיר חשמלי בלי שבידו אישור על פי הצהרה או אישור הממונה, בניגוד להוראות סעיף 3ג

80,000

160,000

(3) יבואן או יצרן שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה שמסר לפי סעיף 3ד או במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור

80,000

160,000

(4) יבואן או יצרן שהעביר מכשיר חשמלי למשווק ולא העביר למשווק את תווית הדירוג האנרגטי עם המכשיר החשמלי, בניגוד להוראות סעיף 3י

80,000

160,000

(5) יבואן, יצרן או משווק שלא קיים את הוראת הממונה שניתנה לו לפי סעיף 3יב

80,000

160,000

(6) יבואן או יצרן שלא שמר מסמכים, בניגוד להוראות לפי סעיף 3ט

25,000

50,000

(7) משווק שהציג מכשיר חשמלי ללא תווית דירוג אנרגטי על גבי המכשיר, בניגוד להוראות סעיף 3יא(א)

15,000

25,000

(8) משווק שפרסם מכשיר חשמלי, ובכלל זה הציג תמונה או ציור של אב טיפוס של מכשיר חשמלי או חפץ הנחזה כמכשיר חשמלי, ולא ציין בפרסומת את הדירוג האנרגטי של המכשיר, בניגוד להוראות סעיף 3יא(ב)

15,000

25,000

הוראות בתקנות

תקנות דודי קיטור

(1) בעל דוד קיטור שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של דוד קיטור בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות דודי הקיטור

3,000

15,000

(2) בעל דוד קיטור שלא נקט אמצעים לשיפור נצילות הבעירה ולא דאג לעריכת בדיקה חוזרת של נצילות בעירה של דוד קיטור בידי בוחן, בניגוד לתקנה 4(א) לתקנות דודי הקיטור

3,000

15,000

(3) בעל דוד קיטור שהפעיל דוד קיטור לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, בלי שנצילותו היא כמפורט בתקנה 3 לתקנות דודי הקיטור, בניגוד לתקנה 4(ב) לאותן תקנות

3,000

15,000

תקנות דירוג אנרגטי ליחידת דיור

(4) מוכר שהציג לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור או שהעביר את הדירוג האנרגטי למתווך, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור

15,000

25,000

(5) מתווך שהציג דירוג אנרגטי של יחידת דיור, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור

15,000

25,000

(6) מוכר שהציג דירוג אנרגטי ליחידת דיור לקונים בלי שהעביר לממונה את הנתונים שעל בסיסם קבעה המעבדה את הדירוג האנרגטי של אותה יחידת דיור, וקיבל אישור מקוון על קליטת הנתונים במערכת, בניגוד לתקנה 3 לתקנות הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור

3,000

15,000

תקנות יחידת קירור מים

(7) בעלים של יחידת קירור מים שלא ערך בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים, בניגוד לתקנה 2 לתקנות יחידת קירור מים

3,000

15,000

(8) בעלים של יחידת קירור מים שלא נקט את האמצעים הדרושים לשיפור היעילות האנרגטית ולא ערך בדיקה חוזרת של יחידת קירור מים, בניגוד לקתנה 4(א) לתקנות יחידת קירור מים

3,000

15,000

(9) בעלים של יחידת קירור מים שלא השבית יחידת קירור שלא בוצעה לה בדיקה חוזרת או שממצאי הבדיקה החוזרת מצביעים על כך שהיא לא יעילה מבחינה אנרגטית, או שהפעיל אותה מחדש לאחר שנערכה בה בדיקה חוזרת בלי שחדלה להיות יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית, בניגוד לתקנה 4(ב) לתקנות יחידת קירור מים

 

 

תקנות יחידת קירור מים חדשה

(10) מי שייבא, ייצא לשימוש בישראל, מכר או שיווק יחידת קירור מים חדשה בלא שהממונה שוכנע על פי חוות דעת מקצועית שהוגשה לו כי אותה יחידה עומדת בדרישות היעילות האנרגטית המזערית, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות יחידת קירור מים חדשה

3,000

15,000

תקנות יחידת המחממים

(11) בעל מחמם שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של מחמים בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות המחממים

3,000

15,000

(12) בעל מחמם שלא שיפר את הנצילות ולא דאג לעריכת בדיקה חוזרת בידי בוחן, בניגוד לתקנה 2(ה) לתקנות המחממים

3,000

15,000

תקנות הממירים

(13) מי שייבא בדרך עיסוקו, ייצר לשימוש בישראל, מכר או שיווק ממיר ספרתי, בניגוד להוראות תקנה 2(א) לתקנות הממירים

3,000

15,000

(14) יבואן, יצרן, מוכר או משווק של ממיר ספרתי שלא שמר את תעודת הבדיקה, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הממירים

3,000

15,000

(15) יצרן או יבואן של ממיר ספרתי שלא מסר מידע על ההספק החשמלי של הממיר לפי דרישת הממונה, בניגוד לתקנה 3 לתקנות הממירים

3,000

15,000

תקנות מנועי השראה חשמליים

(16) ייבא ביבוא שאינו יבוא אישי, ייצר או מכר מנוע השראה חשמלי, בניגוד לתקנה 2 לתקנות מנועי השראה חשמליים; לעניין זה, "יבוא אישי" – יבוא של טובין על ידי יחיד שאינו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובין מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד

3,000

15,000

תקנות מיתקני השאיבה

(17) בעל מיתקן שאיבה שלא דאג לעריכת בדיקת נצילות של מיתקן השאיבה, בניגוד לתקנה 3 לתקנות מיתקני השאיבה

3,000

15,000

(18) בעל מיתקן שאיבה שהפעיל מיתקן שאיבה לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, בלי שנצילותו היא כמפורט בתקנה 2 לתקנות מיתקני השאיבה, בניגוד לתקנה 4(ב) לאותן תקנות

3,000

15,000

תקנות הסקרים

(19) צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה תכנית לביצוע סקר, בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות הסקרים

25,000

50,000

(20) צרכן אנרגיה שלא תיקן תכנית סקר בתוך 30 ימי עבודה, בניגוד לתקנה 2(ב) לתקנות הסקרים

10,000

10,000

(21) צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה סקר לפי תכנית הסקר שאושרה בתוך שנה, בניגוד לתקנה 3(א) לתקנות הסקרים

25,000

50,000

(22) צרכן אנרגיה שלא תיקן סקר בתוך 60 ימי עבודה, בניגוד לתקנה 3(ב) לתקנות הסקרים

10,000

10,000

(23) צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה תכנית סקר חדשה, בניגוד לתקנה 4 לתקנות הסקרים

10,000

10,000

(24) צרכן אנרגיה שלא כלל בסקר המלצות לשימור אנרגיה בעלות כדאיות כלכלית, בניגוד לתקנה 5 לתקנות הסקרים

10,000

10,000

(25) צרכן אנרגיה שלא יישם המלצה לשימור אנרגיה בעלת כדאיות כלכלית בתוך שלוש שנים מיום אישור הסקר, בניגוד לתקנה 6(א) לתקנות הסקרים

10,000

10,000

(26) צרכן אנרגיה שלא הגיש לממונה נתונים, בניגוד לתקנה 6(ד) לתקנות הסקרים

25,000

50,000

תקנות פיקוח על צריכת האנרגיה

(27) מפעל צרכן שלא מינה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה או שמינה אחראי כאמור שאינו עומד בדרישות הקבועות בתקנה 2 לתקנות פיקוח על צריכת האנרגיה, בניגוד לתקנה האמורה

3,000

10,000

(28) מפעל צרכן שלא הגיש דוח על צריכת אנרגיה שנתית, בניגוד לתקנה 4(א) לתקנות פיקוח על צריכת האנרגיה

3,000

10,000

 

(תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

תוספת שנייה

(סעיף 9ו)

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

מיום 2.12.2020

תיקון מס' 2

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 125 (ה"ח 1347)

הוספת תוספת שנייה

הגדרות – תוספת שנייה

1.        בתוספת זו –

          "אישור" – כל אחד מאלה:

(1)   אם המפר חייב, לפי דין, במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;

(2)   אישור שנתן רואה חשבון או אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;

          "יועץ מס מייצג" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

          "מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

          "רואה חשבון מבקר" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הפחחת סכומי העיצום הכספי

2.        הממונה רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

(1)  המפר לא הפר כל הוראה מהוראות חוק זה או לפיו בחמש השנים שקדמו להפרה – 20%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 10%;

(2)  מפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 30%;

(3)  המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 30%.

הפחתה בשל נסיבות אישיות

3.        ראה הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.

הפחתה בשל כמה נסיבות

4.        התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיפים 2 ו-3, רשאי הממונה להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה לא יעלה על 80% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה אם הייתה זו הפרה ראשונה, ועל 70% ממנו אם הייתה זו הפרה שאינה הפרה ראשונה.

הפחתה בשל התחשבות במחזור עסקאות

5.        (א)  מצא הממונה שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל-5% ממחזור העסקאות שלו.

          (ב)  סעיף קטן (א) יחול בין שסכום העיצום הכספי לפי סעיפים 2 ו-3 הופחת ובין שלא הופחת.

          (ג)   מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי סעיף זה, יגיש לממונה אישור לעניין גובה מחזור העסקאות שלו בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה על כוונת חיוב.

 

מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישות נצילות אנרגטית לעניין הספק במצב המתנה

מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישת נצילות אנרגטית

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

(תיקון מס' 3) תשפ"ב-2021

תוספת שלישית

(סעיף 3ב1)

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שסעיף 3ד1 חל עליהם

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 403 (ה"ח 1443)

הוספת תוספת שלישית

1.  מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישת נצילות אנרגטית:

(1)  יחידות קירור מים הפועלות במחזור דחיסת אדים (צ'ילרים);

(2)  מזגנים;

(3)  מקררים;

(4)  מכונות כביסה;

(5)  מייבשי כביסה;

(6)  מדיחי כלים;

(7)  תנורי אפייה;

(8)  נורות;

(9)  נטלים לנורות פלוארניות;

(10)  ממירי אפיקים ספרתיים לקליטת שידורי טלוויזיה;

(11)  טלוויזיות;

(12)  מנועי השראה חשמליים אסינכרוניים תלת-מופעיים כלוביים.

2.  מכשירים חשמליים הנדרשים לעמוד בדרישות נצילות אנרגטית לעניין הספק במצב המתנה:

(1)  מזגנים;

(2)  מקררים;

(3)  מכונות כביסה;

(4)  מייבשי כביסה;

(5)  מדיחי כלים;

(6)  תנורי אפייה;

(7)  תנורי מיקרוגל;

(8)  ציוד טכנולוגיית מידע:

(א)  מחשבים;

(ב)  מסכים למחשב;

(ג)  מדפסות;

(9)  ציוד שמע:

(א)  מכשירי רדיו;

(ב)  מגבירים;

(ג)  מכשירי טלפון אלחוטיים;

(10)  טלוויזיות;

(11)  ממירים דיגיטליים.

 

תוספת רביעית

(סעיף 3י)

מכשירים חשמליים במסלול האירופי שיש לצרף להם תווית דירוג אנרגטי

מיום 1.9.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 404 (ה"ח 1443)

הוספת תוספת רביעית

1.  מזגנים

2.  מקררים

3.  מכונות כביסה

4.  מייבשי כביסה

5.  מדיחי כלים

6.  תנורי אפיה

7.  נורות

8.  טלוויזיות

9.  מסכי מחשב

 

 

                                       יצחק שמיר                  משה שחל

                                                 ראש הממשלה              שר האנרגיה  והתשתית

      חיים הרצוג

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ן מס' 1296 מיום 31.12.1989 עמ' 28 (ה"ח תשמ"ט מס' 1943 עמ' 123).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 651 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 349 עמ' 8) – תיקון מס' 1; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשפ"א מס' 2873 מיום 2.12.2020 עמ' 108 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1347 עמ' 580) – תיקון מס' 2; ר' סעיפים 19, 20 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 397 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 3 בסעיף 101 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.9.2022 ור' סעיף 102.

102. (ב) שר האנרגיה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות בצו את המועד האמור בסעיף קטן (א) בתקופה אחת שלא תעלה על תשעה חודשים, אם שכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת להפעלת הסמכויות ליישום הוראות חוק מקורות אנרגיה כנוסחו בחוק זה.