חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, תשנ"ו-1996

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הרשות ומטרותיה

Go

2

סעיף 3

הרשות   תאגיד

Go

2

סעיף 4

הרשות   גוף מבוקר

Go

2

סעיף 5

המועצה

Go

2

סעיף 6

יושב ראש המועצה

Go

3

סעיף 7

תפקידי המועצה

Go

3

סעיף 8

הועד המנהל

Go

3

סעיף 9

תקנון

Go

3

סעיף 10

המנהל ותפקידיו

Go

3

סעיף 11

כהונת המנהל

Go

3

סעיף 12

תקופת כהונה

Go

3

סעיף 13

פקיעת כהונה

Go

3

סעיף 14

העברה מכהונה

Go

3

סעיף 15

תוקף פעילות

Go

4

סעיף 16

ניגוד ענינים

Go

4

סעיף 17

מימון פעילות

Go

4

סעיף 18

איסור העברת נכסים

Go

4

סעיף 19

דין וחשבון שנתי

Go

4

סעיף 20

דין הרשות

Go

4

סעיף 20א

הכרה כמוסד ציבורי

Go

4

סעיף 21

אי תלות

Go

4

סעיף 22

ביצוע ותקנות

Go

4

סעיף 23

תחילה

Go

4


חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, תשנ"ו-1996*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "הועד המנהל" - הועד המנהל של הרשות כאמור בסעיף 8;

          "המועצה" - מועצת הרשות כאמור בסעיף 5;

          "המנהל" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 10;

          "הרשות" - הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו שהוקמה לפי חוק זה;

          "תרבות לאדינו" - לרבות שפה ולשון, ספרות, אמנויות ופולקלור לאדינו;

          "השר" - שר החינוך התרבות והספורט.

הרשות ומטרותיה

2.    מוקמת בזה הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו בישראל; מטרות הרשות הן –

(1)  להעמיק בעם את הכרת תרבות הלאדינו על כל צורותיה ולטפח לשם כך את חקר התרבות האמורה והוראתה, לרבות באמצעי התקשורת למיניהם;

          (2)  לקדם, לסייע ולעודד את היצירה בת זמננו בלשון הלאדינו;

(3)  לסייע בהקמה ובשימור של מוסדות שבהם מתנהלת פעילות המתייחסת לתרבות הלאדינו;

(4)  לקדם, לסייע ולעודד את האיסוף, התיעוד והקיטלוג של אוצרות התרבות העממית שבעל פה והתרבות הכתובה של שפת הלאדינו;

(5)  לקדם, לסייע ולעודד הוצאה לאור של יצירות נבחרות מהתרבות העממית בלאדינו, וכן את הכתיבה בלאדינו, הן במקור והן בתרגומים הולמים לעברית.

הרשות   תאגיד

3.    הרשות היא תאגיד.

הרשות   גוף מבוקר

4.    הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי"ח-1958.

המועצה

5.    לרשות תהיה מועצה של 21 חברים שימנה השר בהתייעצות עם נציגי המוסדות להשכלה גבוהה, ואלה חבריה:

(1)  נציג השר;

(2)  שני נציגים מטעם הממשלה;

(3)  שני נציגים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

(4)  נציג אחד של הסתדרות המורים;

(5)  נציג אחד של ארגון המורים העל-יסודיים;

(6)  שני נציגים של סופרים ויוצרים ספרות לאדינו;

(7)  שני נציגים של אמנים ומלחינים העוסקים במוסיקה הקשורה לתרבות הלאדינו;

(8)  נציג אחד של ועד עדת הספרדים בירושלים, נציג אחד של ועד עדת הספרדים בתל-אביב-יפו, ונציג אחד של ועד עדת הספרדים בחיפה;

(9)  שלושה נציגים של עמותות ומכונים העוסקים בתרבות הלאדינו והפצתה;

(10) שני נציגים של תאגיד השידור הישראלי כהגדרתו בחוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014;

(11) נציג אחד של האקדמיה ללשון העברית;

(12) נציג אחד מקרב הציבור.

מיום 31.10.2013

ת"ט תשע"ד-2013

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 30

(3) שלושה נציגים שני נציגים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 1 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 1 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח 1030)

תיקון מס' 1 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 1 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

החלפת פסקה 5(10)

הנוסח הקודם:

(10) נציג אחד של רשות השידור ונציג אחד של מדור הלאדינו ברשות השידור לפי חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965;

יושב ראש המועצה

6.    השר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה.

תפקידי המועצה

7.    תפקידי המועצה יהיו:

(1)  להתוות את קווי הפעולה של הרשות;

(2)  לאשר את תקציב הרשות ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;

(3)  לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל תכניותיה;

(4)  לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים.

מיום 21.5.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2718 מיום 21.5.2018 עמ' 666 (ה"ח 1197)

(2) לאשר את תקציב הרשות ולהגישו לאישור השר ושר האוצר;

(3) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל תכניותיה;

(4) לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים.

הועד המנהל

8.    (א)  המועצה תבחר מבין חבריה ועד מנהל של שבעה חברים.

          (ב)  המועצה רשאית לאצול מסמכויותיה לועד המנהל למעט הסמכתו לקבוע את המדיניות הכללית ולאשר את תקציב הרשות.

תקנון

9.    (א)  הועד המנהל יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר היוועצות במועצה, את תקנון המועצה ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות המועצה, הועד המנהל, המנהל ושאר מוסדותיה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.

          (ב)  התקנון וכל שינוי בו יובאו לאישור המועצה.

המנהל ותפקידיו

10.  (א)  המועצה באישור השר תמנה מנהל כללי לרשות.

          (ב)  המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה והועד המנהל.

כהונת המנהל

11.  (א)  תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופות נוספות.

          (ב)  המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2)   המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה;

(3)   הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

תקופת כהונה

12.  חברי המועצה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופות נוספות.

פקיעת כהונה

13.  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

          (1)  התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)  הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(3)  חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה;

          (4)  לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד מדינה.

העברה מכהונה

14.  השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

תוקף פעילות

15.  קיום המועצה והועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם ופעולותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

ניגוד ענינים

16.  (א)  חבר המועצה או הועד המנהל יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה או הועד המנהל אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה או הועד המנהל לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה או הועד המנהל לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

          (ב)  נתברר לחבר המועצה או חבר הועד המנהל כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א) יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

          (ג)   בסעיף זה –

          "ענין אישי" - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או חבר הועד המנהל או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

          "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או חבר הועד המנהל.

מימון פעילות

17.  (א)  הרשות תגיש לשר ולשר האוצר, לאישורם, לא יאוחר מיום 31 ביולי בכל שנה, את הצעת התקציב של הרשות לגבי שנת התקציב הבאה.

          (ב)  התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה.

          (ג)   חלקו של התקציב השנתי מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר לרשות, בכפוף לתנאים שיורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, ככל שיורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה, "חוק תקציב שנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), הרשות רשאית לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים, מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי (בסעיף קטן זה – הכנסות נוספות), והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה באישור השר ושר האוצר; קיבלה הרשות הכנסות כאמור, תהיה רשאית לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין כתקציב נוסף; קיבלה הרשות הכנסות נוספות מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) או (5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], תהיה הרשות רשאית לשלם ולהתחייב כאמור, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר, וניתנה על כך הודעה לשר ולשר האוצר.

          (ה)  הרשות תפרסם את הנוהל שנקבע בהתאם לסעיף קטן (ד), באתר האינטרנט שלה.

מיום 21.5.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2718 מיום 21.5.2018 עמ' 666 (ה"ח 1197)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

תקציב וכספים

17. המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.

איסור העברת נכסים

18.  (א)  הרשות לא תהא רשאית למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותה, למעט נכסים שפרטים לגביהם לרבות סוגם ושווים נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.

          (ב)  הרשות לא תהא רשאית למשכן נכס שברשותה או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; שכירות המקנה זכות לחדשה או להאריכה וכן שכירות לתקופה נוספת שבצירופה לקודמות היו יחד עולות על עשר שנים - טעונה אישור כאמור בסעיף קטן זה.

          (ג)   הרשות לא תיטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר.

דין וחשבון שנתי

19.  המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכן על תקציב הרשות וביצועו ויגישו לשר באישור המועצה.

מיום 21.5.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2718 מיום 21.5.2018 עמ' 666 (ה"ח 1197)

19. המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכן על תקציב הרשות וביצועו ויגישו לשר באישור המועצה.

דין הרשות

20.  דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.

הכרה כמוסד ציבורי

20א.  בלי לגרוע מהוראות סעיף 20, לעניין פקודת מס הכנסה, יראו את הרשות כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה.

מיום 21.5.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2718 מיום 21.5.2018 עמ' 666 (ה"ח 1197)

הוספת סעיף 20א

אי תלות

21.  בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון, תהא הרשות בת חורין לכלכל את עניניה.

ביצוע ותקנות

22.  שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תחילה

23.  תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

                                       שמעון פרס                                     אמנון רובינשטיין

                                                 ראש הממשלה                                        שר החינוך התרבות והספורט

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1577 מיום 17.3.1996 עמ' 185 (ה"ח תשנ"ה מס' 2394 עמ' 441).

ת"ט ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 30.

תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 1 בסעיף 138 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 30.4.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 1 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2541 מיום 30.3.2016 עמ' 656 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1030 עמ' 878) – תיקון מס' 1 (תיקון מס' 2) תשע"ו-2016 בסעיף 17 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 31.3.2016. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 1 (תיקון מס' 3) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 1 (תיקון מס' 4) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2718 מיום 21.5.2018 עמ' 666 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1198 עמ' 648) – תיקון מס' 2.