להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת שטח השיפוט והסמכויות

בטחון – שטח שיפוט וסמכויות

דיני חוקה  – שטח שיפוט

תוכן ענינים

2

Go

שטח תחולת החוק

סעיף 1

2

Go

שטח הסמכויות

סעיף 2

2

Go

כלי שיט וכלי טיס

סעיף 2א

2

Go

תחילת תוקף ואישור פעולות

סעיף 3

2

Go

שם

סעיף 4


פקודת שטח השיפוט והסמכויות*

מס' 29 לש' תש"ח-1948

           מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

שטח תחולת החוק

1.    כל חוק החל על מדינת ישראל כולה ייראה כחל על כל השטח הכולל גם את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק מארץ-ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל.

שטח הסמכויות

2.    כל איש או חבר אנשים המוסמכים בתוקף חוק כאמור לכהן או לפעול במדינת ישראל כולה ייראו כמוסמכים לכהן או לפעול בכל השטח הכולל גם את שטח מדינת ישראל וגם כל חלק מארץ-ישראל אשר שר הבטחון הגדיר אותו במנשר כמוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל.

כלי שיט וכלי טיס (תיקון מס' 1)  תשט"ז-1956

2א.     כל כלי שיט או כלי טיס, באשר הם שם, הרשומים בישראל, יראו אותם, לענין השיפוט של בתי המשפט, כאילו היו חלק משטח מדינת ישראל.

מיום 23.2.1956

תיקון מס' 1

ס"ח תשט"ז מס' 198 מיום 23.2.1956 עמ' 34 (ה"ח 253)

הוספת סעיף 2א

תחילת תוקף ואישור פעולות

3.    תקפה של פקודה זו הוא למפרע מיום ו' באייר תש"ח (15 במאי 1948), ואישור למפרע ניתן בזה לכל הפעולות אשר נעשו ואשר, לולא הוראות פקודה זו, היו חסרות תוקף.

שם

4.    פקודה זו תיקרא בשם "פקודת שטח השיפוט והסמכויות, תש"ח-1948".

י"ב באלול תש"ח (26 בספטמבר 1948)             דוד בן-גוריון                  פליכס רוזנבליט

                                                                              ראש הממשלה ושר הבטחון                שר המשפטים* פורסמה ע"ר מס' 23 מיום 22.9.1948, תוס' א', עמ' 61.

תוקנה ס"ח תשט"ז מס' 198 מיום 23.2.1956 עמ' 34 (ה"ח תשט"ז מס' 253 עמ' 32) – תיקון מס' 1.