נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – שיקים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

רישום פרטי זיהוי

Go

2

סעיף 3

שינויים בפרטי זיהוי

Go

3

סעיף 4

אימות פרטים

Go

3

סעיף 4א

ללא כותרת

Go

3

סעיף 4ב

ללא כותרת

Go

3

סעיף 4ג

ללא כותרת

Go

3

סעיף 4ד

ללא כותרת

Go

3

סעיף 5

פרטי זיהוי שיימסרו לאוחז

Go

3

סעיף 6

משלוח התראה

Go

3

סעיף 7

פרטי התראה

Go

3

סעיף 8

הודעת בנק על הגבלה

Go

3

סעיף 9

מועד משלוח הודעת בנק ותחילת הגבלה

Go

4

סעיף 10

הודעת מפקח

Go

4

סעיף 11

מועד משלוח הודעת מפקח ותחילת הגבלה בנסיבות מחמירות

Go

4

סעיף 12

דרכי משלוח

Go

4

סעיף 13

פגם בהודעה

Go

4

סעיף 13א

פרסום פרטי זיהוי

Go

4

סעיף 14

ביטול

Go

4

סעיף 15

תחילה

Go

5

תוספת

Go

5


תקנות שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 11, 12 ו-21 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשמ"ב-1982

1.    בתקנות אלה –

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1346

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

           "איזור" – יהודה ושומרון או חבל עזה;

           "גוף מוכר" – גוף כמצויין בתוספת;

תק' תשנ"ב-1992

           "הודעת בנק" – הודעת בנק על הגבלה לפי סעיף 3א(א) לחוק;

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

"הודעת בנק" – הודעת בנק על הגבלה לפי סעיף 2 לחוק סעיף 3א(א) לחוק;

תק' תשנ"ב-1992

           "הודעת המפקח" – הודעת המפקח לפי סעיף 3א(ב) לחוק;

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

"הודעת המפקח" – הודעת המפקח לפי סעיף 3(ב) לחוק סעיף 3א(ב) לחוק;

           "המפקח" – המפקח כמשמעותו בחוק או מי שהוא אצל לו את סמכויותיו לפי סעיף 20(ב) לחוק;

           "יום עסקים" – יום שבו הבנק מקבל קהל בסניפיו;

           "יחיד" – מי שאינו תאגיד רשום, תאגיד רשום באזור, תאגיד לא רשום או גוף מוכר;

           "מספר זהות" –

(1)   בתושב – מספר זהות על פי מרשם האוכלוסין;

(2)   בתושב אזור – מספר הזהות על פי מרשם האוכלוסין שבאזור;

(3)   בתושב חוץ – מספר דרכון;

(4)   בתאגיד רשום – מספר הרישום;

(5)   בתאגיד רשום באזור – מספר הרישום;

           "מען רשום" –

(1)   בתושב – מענו שבמרשם האוכלוסין;

(2)   בתושב אזור – המען במרשם האוכלוסין שבאזור;

(3)   בתושב חוץ – המען שבדרכונו ומענו בישראל, אם ישנו;

(4)   בתאגיד רשום – מענו הרשום;

(5)   בתאגיד רשום באזור – מענו הרשום באזור;

(6)   בתאגיד לא רשום ובגוף מוכר – המען שמסרו כמענם בישראל;

(7)   בגוף מוכר באזור – המען שמסר כמענו באזור;

           "פרטי חשבון" – מספר החשבון, שם הבנק ושם הסניף שבו מנוהל החשבון;

           "שם" –

(1)   ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם;

(2)   בתאגיד רשום – שמו הרשום;

(3)   בתאגיד רשום באזור – שמו הרשום באזור;

(4)   בתאגיד לא רשום, בגוף מוכר ובגוף מוכר באזור –

(א)   נקבע השם בחיקוק – השם שנקבע;

(ב)   בכל מקרה אחר – שם המזהה את התאגיד או את הגוף המוכר;

           "תאגיד רשום" – חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית או עמותה הרשומות בישראל;

           "תאגיד רשום באזור" – תאגיד הרשום לפי דיני האזור;

           "תאגיד לא רשום" – תאגיד שאינו תאגיד רשום ואינו תאגיד רשום באזור, שהציג לבנק מסמך המעיד על היותו תאגיד, או שהוא תאגיד מכוח חיקוק בישראל או באזור;

           "תושב" – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב;

           "תושב אזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין שבאזור;

           "תושב חוץ" – יחיד שאינו תושב או תושב אזור.

רישום פרטי זיהוי

2.    לא יפתח בנק חשבון בלא שירשום לגבי בעלו את פרטי הזיהוי הבאים:

(1)  מספר זהות;

(2)  שם;

(3)  שם קודם, אם שונה השם לאחר פרסומן של תקנות אלה או תוך שלוש השנים שלפני פתיחת החשבון, לפי המאוחר שבהם;

(4)  מען רשום;

(5)  מען להמצאת דברי דואר;

(6)  ביחיד – גם פרטים אלה:

א.     שנת לידה;

ב.     שמות ההורים, אם הם רשומים בתעודת הזהות או בדרכון;

ג.     מין;

ד.     מדינת אזרחותו אם אינה ישראל;

(7)  סימול שקבע המפקח, אם קבע;

תק' תשנ"ב-1992

(8)  הפרטים שבפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) לגבי מיופה כוח ומורשה חתימה.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

(8) הפרטים שבפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) לגבי מיופה כוח של בעל חשבון ומורשה חתימה.

שינויים בפרטי זיהוי

3.    מי שמסר לבנק פרטי זיהוי, יודיע לו על כל שינוי בהם.

אימות פרטים תק' תשמ"ב-1982

4.    (א)  בנק ירשום את פרטי הזיהוי על פי תעודת זהות ישראלית, תעודת זהות שבאזור, דרכון חוץ, תעודת רישום תאגיד או מסמך לפי תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, אם הם רשומים במסמכים אלה.

           (ב)  בנק ירשום פרטי זיהוי של תאגיד לא רשום על פי מסמך שהוציאה רשות מוסמכת; נבצר מן התאגיד להמציא מסמך כאמור – ירשום הבנק את פרטי הזיהוי על פי מסמך אחר שהמציא התאגיד להנחת דעתו של הבנק.

           (ג)   בנק ירשום פרטי זיהוי של גוף מוכר לאחר שמצא, על פי מסמך, שהמבקש לפתוח את החשבון ולפעול בו מורשה לפעול בשם הגוף המוכר.

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347

(א) בנק ירשום את פרטי הזיהוי על פי תעודת זהות ישראלית, תעודת זהות שבאזור, דרכון חוץ, תעודת רישום תאגיד או מסמך לפי תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, אם הם רשומים במסמכים אלה.

תק' תשנ"ב-1992

4א.     (בוטלה).

מיום 5.7.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 554

הוספת תקנה 4א

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

ביטול תקנה 4א

הנוסח הקודם:

הטבעת פרטים אישיים

4א. הפרטים האישיים של בעל חשבון שיוטבעו על טפסי שיקים הם אלה:

(1) השם;

(2) מספר זהות;

(3) המען הרשום, מקום מגוריו, מקום עסקו או מקום עבודתו של בעל החשבון, לפי בחירת בעל החשבון, וכפי שנמסרו על ידו.

תק' תשנ"ב-1992

4ב.     (בוטלה).

מיום 5.7.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 554

הוספת תקנה 4ב

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

ביטול תקנה 4ב

הנוסח הקודם:

חשבון משותף

4ב. על טופס שיק של יחיד בחשבון משותף, יוטבעו הפרטים האישיים של שניים לפחות מבעלי החשבון.

תק' תשנ"ב-1992

4ג.      (בוטלה).

מיום 5.7.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 554

הוספת תקנה 4ג

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

ביטול תקנה 4ג

הנוסח הקודם:

חשבון של גוף מוכר

4ג. על טופס שיק של גוף מוכר, יוטבעו בנוסף לשם הגוף המוכר, הפרטים האישיים של שניים לפחות מחברי אותו גוף מוכר, אם יש שניים.

תק' תשנ"ב-1992

4ד.     (בוטלה).

מיום 5.7.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 554

הוספת תקנה 4ד

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206

ביטול תקנה 4ד

הנוסח הקודם:

סייג להטבעה

4ד. (א) בשל מגבלות טכניות הנובעות מגודלו של טופס השיק, רשאי הבנק להטביע –

(1) שם פרטי אחד בלבד או קיצורו;

(2) שם משפחה אחד בלבד;

(3) בחשבון משותף – מען של אחד מבעלי החשבון.

(ב) במקרים כאמור בתקנת משנה (א) יבחר הלקוח בשם או במען שיוטבעו.

פרטי זיהוי שיימסרו לאוחז תק' תשנ"ב-1992

5.    אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי בקשתו, את הפרטים הבאים כפי שהם רשומים אצלו:

(1)  שם, מספר זהות ומען רשום של בעל החשבון;

(2)  שם, מספר זהות ומען רשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם להנחת דעתו של הבנק ניתן לזהות את החותם.

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347

5. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי בקשתו, את שם המושך ואת מענו הרשום את מענו הרשום ואת מספר זהותו, כפי שהם רשומים אצלו.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1207

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי בקשתו, את שם המושך את מענו הרשום ואת מספר זהותו, כפי שהם רשומים אצלו.

משלוח התראה תק' תשנ"ב-1992

6.    (א)  סורבו חמישה שיקים ישלח הבנק התראה לבעל חשבון, למיופה כוח ולמורשה חתימה בחשבון; לענין זה אין נפקא מינה אם סורבו שיקים נוספים במועד סירוב השיק החמישי; הוראות סעיף זה לא יחולו אם במועד שבו צריכה היתה להישלח התראה, נתקיימו כבר התנאים להגבלה.

           (ב)  הבנק ישלח את ההתראה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק החמישי כאמור.

           (ג)   לענין חובת משלוח התראה אין נפקא מינה אם השיקים שלענינם הוטלה ההגבלה אינם זהים לשיקים שפרטיהם נמסרו בהתראה, ובלבד שסורבו לפני תחילת ההגבלה.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1207

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

6. (א) כל אחד מבעלי חשבון יקבל התראה מהבנק אחרי שסורב השיק החמישי במנין השיקים המשוכים על החשבון, כאמור בסעיף 2(א) לחוק.

(ב) הבנק ישלח את ההתראה לא יאוחר משלושה ימי עסקים אחרי היום שבו הוצג לפרעון השיק החמישי כאמור.

פרטי התראה

7.    (א)  בהתראה ייאמר כי הבנק סירב לפרוע חמישה שיקים שנמשכו על החשבון שנזכר בהתראה, וכי בהתמלא התנאים שבסעיף 2(א) לחוק יוטלו על החשבון ובעליו, למשך שנה אחת, הגבלות כאמור בחוק.

           (ב)  התראה תכלול גם פרטים אלה:

(1)   תאריך משלוח ההתראה;

(2)   פרטי החשבון;

(3)   שם בעל החשבון ומספר זהותו;

תק' תשנ"ב-1992

(4)   פרטיהם של חמישה שיקים שחזרו באותו חשבון עד מועד משלוח ההתראה.

תק' תשנ"ב-1992

(5)   מקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;

תק' תשנ"ב-1992

(6)   לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), ו-5 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1207

(ב) התראה תכלול גם פרטים אלה:

(1) תאריך משלוח ההתראה;

(2) פרטי החשבון;

(3) שם בעל החשבון ומספר זהותו;

(4) פרטיהם של חמישה שיקים שחזרו באותו חשבון עד מועד משלוח ההתראה.

(4) (5) מקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;

(5) פירוט והסבר של ההוראות שבסעיפים 2(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), 5 ו-14(א) לחוק.

(6) לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), ו-5 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח.

הודעת בנק על הגבלה תק' תשנ"ב-1992

8.    (א)  בנק ישלח הודעה על הגבלה לבעל חשבון שלגבי חשבונו נתקיימו התנאים שבסעיף 2(א) לחוק, וכן למיופה כוח ולמורשה חתימה באותו חשבון.

           (ב)  הודעת בנק תכלול פרטים אלה:

(1)   יום משלוח ההודעה;

(2)   פרטי החשבון;

(3)   שמו ומספר זהותו של בעל החשבון;

(4)   תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;

(5)   פרטי השיקים שסורבו ושנכללו במנין השיקים שהביא להגבלה, ופרטים של עשרים שיקים נוספים, לכל היותר, שסורבו, אף אם לא נכללו במנין השיקים כאמור; לענין פסקה זו, "פרטים" – מספר השיק, סכומו והתאריך שבו סורב.

(6)   לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), 5 ו-10 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;

(7)   ציון המקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;

(8)   הפניה לסדר הדין ולדיני הראיות המיוחדים לצורך ערעור על פי סעיף 10 לחוק;

(9)   הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה, על פי החוק, תוסיף על הודעת הבנק ולא תגרע ממנה.

           (ג)   הודעה למיופה הכוח או למורשה החתימה תכלול, בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב), גם שם ומספר זהות של מיופה הכוח או מורשה החתימה, לפי הענין.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1207

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

8. (א) כל אחד מבעלי חשבון, ומיופה כוחו, שלגבי חשבונו נתמלאו התנאים שבסעיף 2(א) לחוק, יקבל הודעה מהבנק המטילה את ההגבלות שבסעיפים 4(א) ו-(ב) ו-5 לחוק.

(ב) הודעת הבנק תכלול גם פרטים אלה:

(1) יום משלוח ההודעה;

(2) פרטי החשבון;

(3) שם בעל החשבון ומספר זהותו, ובהודעה למיופה כוח – גם שם מיופה הכוח ומספר זהותו;

(4) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;

(5) לבעל חשבון – ולמיופה כוח שהרשהו בעל החשבון לענין פסקה זו – מספר כל שיק שסורב, סכומו והתאריך שבו סורב;

(6) נוסח סעיפים 2(א), (ג) ו-(ד), 3, 4, 5, 6, 10 ו-14 לחוק או פירוט ההוראות שבהם;

(7) מקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;

(8) הפניה לסדר הדין ולדיני הראיות המיוחדים לצורך ערעור על פי סעיף 10 לחוק;

(9) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה, על פי החוק, תוסיף על ההודעה ולא תגרע ממנה.

מועד משלוח הודעת בנק ותחילת הגבלה תק' תשנ"ב-1992

9.    (א)  הודעת בנק על הגבלה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה.

           (ב) תאריך תחילת ההגבלה בהודעת בנק יהיה היום החמישה עשר שאחרי יום משלוח ההודעה.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1208

החלפת תקנת משנה 9(א)

הנוסח הקודם:

(א) הודעת בנק על הגבלה תישלח לא יאוחר משלושה ימי עסקים אחרי היום שבו הוצג לפרעון השיק האחרון שגרם להגבלה.

הודעת מפקח תק' תשנ"ב-1992

10.   (א)  הודעת המפקח לפי סעיף 3(ב) לחוק ללקוח מוגבל חמור תכלול פרטים אלה:

(1)   תאריך משלוח ההודעה;

(2)   שמו ומספר זהותו;

(3)   פרטי החשבון שהגבלתו גרמה להגבלה בנסיבות מחמירות והסיבה להגבלה כאמור;

(4)   לשון הסעיפים 3, 3ב(ב) ו-(ג), 4, 5, 10 ו-14 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;

(5)   תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;

(6)   הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק תוסיף על הודעת המפקח ולא תגרע ממנה;

(7)   הבהרה שבנק ישראל רשאי לפרסם את שמו של הלקוח המוגבל כאמור, אלא אם כן הגיש ערעור והודיע לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת הערעור, בצירוף העתק ממנו, תוך 60 ימים מיום משלוח הודעת המפקח.

           (ב)  בחשבון שבו לקוח מוגבל חמור הינו שותף או מיופה כוח, תכלול הודעת המפקח לבעל החשבון, למיופה הכוח או למורשה החתימה בחשבון את הפרטים הבאים:

(1)   שמו ומספר זהותו של הלקוח המוגבל החמור;

(2)   שמו ומספר זהותו של מיופה כוח או מורשה חתימה, לפי הענין;

(3)   תאריך משלוח ההודעה;

(4)   פרטי החשבון;

(5)   לשון הסעיפים 3ב(ב) ו-(ג), 4(ב), 5(א) ו-(ב) לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;

(6)   תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;

(7)   הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק תוסיף על ההודעה ולא תגרע ממנה.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1208

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

10. (א) בהודעת מפקח על הגבלה בנסיבות מחמירות ייאמר שנתמלאו התנאים שבסעיף 3(א) לחוק ועל כן מוטלות ההגבלות שבסעיפים 3, 4 ו-5 לחוק, לפי המפורט בהודעה.

(ב) הודעת מפקח תכלול גם פרטים אלה:

(1) תאריך משלוח ההודעה.

(2) שם בעל החשבון ומספר זהותו;

(3) למוגבל בנסיבות מחמירות – פרטי החשבון שהגבלתו גרמה להגבלה בנסיבות מחמירות והסיבה להגבלה כאמור;

(4) לשותף בחשבון שהוגבל על פי סעיף 3(א)(1) לחוק – פרטי החשבון המשותף, שם השותף שהוגבל בנסיבות מחמירות ושם השותף האחר שהוא לקוח מוגבל;

(5) למיופה כוח – שמו ומספר זהותו ופרטי החשבון שבו הוא מיופה כוח;

(6) נוסח סעיפים 3, 4, 5, 14 ו-16 לחוק;

(7) תאריך תחילה ותאריכי סיום של ההגבלה;

(8) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק, תוסיף על ההודעה ולא תגרע ממנה.

מועד משלוח הודעת מפקח ותחילת הגבלה בנסיבות מחמירות

11.   (א)  הודעת מפקח תישלח תוך תשעה ימים מן היום הקובע.

תק' תשנ"ב-1992

           (ב)  יום תחילת ההגבלה שיצויין בהודעת המפקח לפי סעיף 3ב(ג) לחוק, לא יהיה מאוחר מעשרים וארבעה ימים מן היום הקובע.

           (ג)   בסעיף זה, "היום הקובע" – היום שבו נתקבל בבנק ישראל דיווח הבנק לפי סעיף 13 לחוק על ההגבלה שגרמה להגבלה בנסיבות מחמירות.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

(ב) יום תחילת ההגבלה שיצויין בהודעת המפקח לפי סעיף 3(ג) סעיף 3ב(ג) לחוק, לא יהיה מאוחר מעשרים וארבעה ימים מן היום הקובע.

דרכי משלוח

12.   (א)  התראה והודעת בנק יימסרו לידי הנמען או יישלחו בדואר למען להמצאת דברי דואר שנרשם בבנק לגבי אותו חשבון, ואם המען האמור הוא בתיבה בסניף בנק – יושמו בתיבה.

           (ב)  נמסרו התראה או הודעת בנק לידיו של נמען, לא תהיה המסירה מאוחרת מיום עסקים אחד אחרי יום המשלוח האחרון הקבוע, לפי הענין, בתקנות 6(ב) ו-9(א).

           (ג)   הודעת מפקח תישלח לאחד המענים של הנמען שנרשם על פי התקנות בבנק כלשהו, לרבות תיבה בסניף של בנק.

פגם בהודעה תק' תשנ"ב-1992

13.   הודעת בנק והודעת מפקח אין כוחן נפגע בשל פגם שבהן, ובלבד שעולים מהן בבירור זהות הנמען, החשבון הנזכר בהן ומועדי תחילת ההגבלה, והן נשלחו כאמור בתקנה 12.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

פגם בהתראה או בהודעה פגם בהודעה

13. התראה, הודעת בנק והודעת מפקח אין כוחן נפגע בשל פגם שבהן, ובלבד שעולים מהן בבירור זהות הנמען, החשבון הנזכר בהן ומועדי תחילת ההגבלה, והן נשלחו כאמור בתקנה 12.

פרסום פרטי זיהוי תק' תשנ"ב-1992

13א.   פרטי הזיהוי שיכול שיפורסמו לפי סעיף 14(ב) לחוק הם: שמו של הלקוח המוגבל החמור, מספר זהותו, מענו הרשום ותאריך התחילה והסיום של ההגבלה.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

הוספת תקנה 13א

ביטול

14.   תקנות שיקים ללא כיסוי (פרטי זיהוי), תשמ"א-1981 – בטלות.

תחילה

15.   תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בכסלו תשמ"ב (3 בדצמבר 1981).

תוספת

(סעיף 1)

ועד עובדים

נציגות בית משותף

ט"ז באלול תשמ"א (15 בספטמבר 1981)                               משה נסים

                                                                                                                  שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4275 מיום 28.9.1981 עמ' 1576.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1346 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 554 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 5.7.1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1206 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.7.1992.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות