נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – אמצעי תשלום – שיקים

תוכן ענינים

2

Go

מקום השיפוט

סעיף 1

2

Go

בקשת ערעור

סעיף 2

2

Go

המשיב

סעיף 3

2

Go

צירופים לבקשה

סעיף 4

3

Go

מועד הגשת הבקשה

סעיף 5

3

Go

תשובת המשיב

סעיף 6

3

Go

כתב תשובה של המבקש

סעיף 7

3

Go

סעד זמני

סעיף 8

3

Go

בקשה מאוחדת

סעיף 9

3

Go

מבקש שותף

סעיף 10

3

Go

בקשה של מבקש שותף

סעיף 11

3

Go

תשובת משיב למבקש שותף

סעיף 12

3

Go

כתב תשובה של מבקש שותף

סעיף 13

4

Go

הגבלה לנימוקים

סעיף 14

4

Go

עותקים

סעיף 15

4

Go

מעשה בית דין

סעיף 16

4

Go

פקדון לכיסוי הוצאות משפט

סעיף 17

5

Go

פקדון להוצאות עד

סעיף 18

6

Go

אגרות

סעיף 19

6

Go

שמירת דינים

סעיף 20

6

Go

תוספת

 

6

Go

בקשה לפי סעיף 10 לחוק שקים ללא כיסוי, תשמא–1981

 

 


תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן - החוק), סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

מקום השיפוט

1.    ערעור לפי סעיף 10 לחוק יוגש לבית-משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק נושא הערעור (להלן - סניף הבנק), ושהוא הקרוב ביותר לסניף הבנק.

בקשת ערעור תק' תשס"ג-2002

2.    (א)  הערעור יוגש בכתב לפי טופס 1 שבתוספת (להלן – הבקשה).

          (ב)  בכל ענין הנוגע לבקשה שלא נזכר בתקנות אלה יחול פרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

          (ג)   הבקשה תכלול פירוט של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מסתמך המבקש.

מיום 19.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 26

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. (א) הערעור יוגש בצורת בקשה בדרך המרצה לפי טופס 1 שבתוספת (להלן – הבקשה).

(ב) הבקשה תכלול הרצאה מפורטת של כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם מסתמך המבקש.

המשיב

3.    המשיב לבקשה יהיה הבנק שעליו נמשך השיק שסורב וכמענו יצויין מען סניף הבנק.

צירופים לבקשה

4.    לבקשה יצורפו –

(1)   תצהיר מפורט לאימות כל העובדות המשמשות יסוד לבקשה;

תק' תשמ"ב-1982

(2)   העתק של מסמך או של כל ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש;

(3)   העתק מפניתו של המבקש או של שותף אחר לחשבון אל המשיב בבקשה לבטל את הבאת השיק נושא הבקשה במנין השיקים שסורבו, ותשובת המשיב לפניה;

(4)   העתק מהודעה לפי טופס 2 שבתוספת - אם השיק נושא הבקשה נמשך על חשבון משותף.

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347

החלפת פסקה 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) כל מסמך או ראיה אחרת שעליהם מסתמך המבקש;

מועד הגשת הבקשה תק' תשנ"ב-1992

5.    הבקשה תוגש תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 3א(א) לחוק; ואם קיבל המבקש הודעה לפי סעיף 3א(ב) לחוק - תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 3א(א) לחוק או תוך עשרה ימים מיום ההמצאה לפי סעיף 3א(ב) לחוק, לפי המאוחר שבהם.

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

5. הבקשה תוגש תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 2(ג) 3א(א) לחוק; ואם קיבל המבקש הודעה לפי סעיף 3(ב) 3א(ב) לחוק - תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעה לפי סעיף 2(ג) 3א(א) לחוק או תוך עשרה ימים מיום ההמצאה לפי סעיף 3(ב) 3א(ב) לחוק, לפי המאוחר שבהם.

תשובת המשיב

6.    (א)  תשובת המשיב תוגש תוך עשרים ימים מהיום שבו הומצאה לו הבקשה.

תק' תשמ"ב-1982

          (ב)  לתשובה יצורפו העתק של מסמך ושל כל ראיה אחרת שהמשיב מסתמך עליהם.

          (ג)   תשובת המשיב אינה טעונה תמיכה בתצהיר.

          (ד)  לא הגיש המשיב תשובה כאמור - לא יורשה להתנגד לבקשה.

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347

החלפת תקנת משנה 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לתשובה יצורפו כל מסמך וכל ראיה אחרת שהמשיב מסתמך עליהם.

כתב תשובה של המבקש תק' תשמ"ב-1982

7.    (א)  המבקש רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה בתצהיר.

          (ב)  בכתב התשובה לא יעלה המבקש נימוק חדש לבקשה או טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות.

מיום 19.7.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347

(א) המבקש רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה בתצהיר.

סעד זמני

8.    הוגשה בקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שהשהייה הכרוכה בדיון בבקשה עלולה לגרום נזק, ליתן צו זמני על פי צד אחד, עם הוראות ככל שייראה לו; משיב רשאי לבקש ביטולו של צו כאמור תוך שלושים ימים מיום שהומצא לו.

בקשה מאוחדת

9.    בעלי חשבון משותף רשאים להגיש יחד בקשה לגבי אותו חשבון, אף אם בקשתו של כל אחד מהם היא בשל שיק שונה.

מבקש-שותף

10.  היה השיק נושא הבקשה משוך על חשבון משותף - ימציא המבקש לשאר בעלי החשבון (להלן - מבקשים-שותפים), העתק מהבקשה בצירוף הודעה לפי טופס 2 בתוספת שבו יוזמנו להתיצב ביום שנקבע לדיון בבקשה.

בקשה של  מבקש-שותף

11.  מי שהומצאה לו הודעה לפי תקנה 10 לגבי שיק מסוים רשאי תוך עשרה ימים מיום ההמצאה, להגיש לגבי אותו שיק בקשת מבקש-שותף; על בקשה זו יחולו תקנות 2(ב) ו-4(1) ו-(2).

תשובת משיב  למבקש-שותף

12.  תשובת המשיב תוגש תוך עשרה ימים מהיום שהומצאה לו בקשת מבקש-שותף, ותחול עליה תקנה 6(ב) ו-(ג).

כתב תשובה של מבקש-שותף

13.  מבקש-שותף רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה; על כתב התשובה תחול תקנה 7(ב).

הגבלה לנימוקים

14.  בדונו בבקשה לא ייזקק בית המשפט לנימוק או לראיה שלא הוזכרו בבקשה, בתשובת המשיב או בכתב התשובה של המבקש או של המבקש-השותף אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, או אם הועלו הנימוק או הראיה לראשונה בכתב התשובה של המבקש או של המבקש-השותף.

עותקים

15.  בקשה, תשובה או כתב תשובה לפי תקנות אלה יוגשו במספר מספיק של עותקים לשם המצאה לכל אחד מבעלי הדין.

מעשה בית-דין

16.  החלטת בית המשפט בבקשה תהווה מעשה בית דין גם כלפי מבקש-שותף, אף אם לא הגיש בקשה לפי תקנה 11.

פקדון לכיסוי הוצאות משפט תק' תשע"ט-2018 הודעה תשפ"ב-2021

17.  (א)  עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 426 שקלים חדשים כפיקדון לתשלום הוצאות משפט (להלן – סכום הפיקדון).

          (ב)  סכום הפיקדון כאמור בתקנת משנה (א) יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם, אם השתנה, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (תיקון), התשע"ט-2018 – לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017.

          (ג)   סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את סכום הפיקדון כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

מיום 1.9.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1908

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 750 שקלים 2400 שקלים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1984

הודעה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1089

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 2400 שקלים 5,355 שקלים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.5.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1187

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 5,355 שקלים 26,725 שקלים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1986

הודעה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 30.3.1986 עמ' 744

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 26,725 שקלים 71 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 760

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 71 שקלים חדשים 88 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 592

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 88 שקלים חדשים 102 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 567

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 102 שקלים חדשים 122 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.5.1990

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 556

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 122 שקלים חדשים 142 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5344 מיום 28.3.1991 עמ' 778

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 142 שקלים חדשים 167.50 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.6.1992

הודעה תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1016

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 167.50 שקלים חדשים 195 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את סכום הפקדון כפי שהוא מוגדל עקב עליית המדד. תחילתה של חובת הפקדת הפקדון המוגדל תהיה ביום 1 בחודש שאחרי פרסום ההודעה.

 

מיום 1.6.1993 (בוטלה)

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 823

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 195 שקלים חדשים 213 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.7.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 940

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 195 שקלים חדשים 217 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 1.4.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5585 מיום 10.3.1994 עמ' 698

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 217 שקלים חדשים 240 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

 

מיום 31.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8098 מיום 31.10.2018 עמ' 652

החלפת תקנה 17

הנוסח הקודם:

פקדון לכיסוי הוצאות משפט

17. (א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 240 שקלים חדשים כפקדון לתשלום הוצאות המשפט.

(ב) הסכום שיש להפקידו יועלה מדי שנה לפי השינויים שיחולו במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד);

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לחודש ינואר מדי שנה בשנה (להלן - המדד החדש), כי המדד עלה לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1982 (להלן - המדד היסודי), יוגדל סכום הפקדון באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג) סכום הפקדון המוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל השלם הקרוב; סכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

(ד) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את סכום הפקדון כפי שהוא מוגדל עקב עליית המדד. תחילתה של חובת הפקדת הפקדון המוגדל תהיה ביום 1 בחודש שאחרי פרסום ההודעה.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1830

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 413 418 שקלים חדשים כפיקדון לתשלום הוצאות משפט (להלן – סכום הפיקדון).

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 219

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 418 420 שקלים חדשים כפיקדון לתשלום הוצאות משפט (להלן – סכום הפיקדון).

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1566

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 420 416 שקלים חדשים כפיקדון לתשלום הוצאות משפט (להלן – סכום הפיקדון).

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9862 מיום 30.12.2021 עמ' 1465

(א) עם הגשת הבקשה יפקיד המבקש סכום של 416 426 שקלים חדשים כפיקדון לתשלום הוצאות משפט (להלן – סכום הפיקדון).

פקדון להוצאות עד

18.  (א)  מבקש ומבקש-שותף המבקשים להזמין את פקיד הבנק המשיב כעד ישלמו לבית המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך הזמן שייקבע, סכום כסף להנחת דעתו של הרשם או המזכיר הראשי של בית משפט, לכיסוי הוצאותיו של העד.

תק' תשס"ג-2002

          (ב)  לענין הוצאותיו ושכרו של עד כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בדבר עד מומחה.

מיום 19.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 26

(ב) לענין הוצאותיו ושכרו של עד כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963 התשמ"ד-1984, בדבר עד מומחה.

אגרות

19.  על בקשה לפי תקנות אלה יחולו תקנות בית המשפט (אגרות), תשל"ו-1976.

תק' תשס"ג-2002

20.  (בוטלה).

מיום 1.7.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209

20. הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, יחולו בערעור לפי סעיף 10 לחוק ובבקשה לפי סעיף 10א, במידה ואין בהם סתירה לתקנות אלה.

 

מיום 19.10.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 26

ביטול תקנה 20

הנוסח הקודם:

שמירת דינים

20. הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, יחולו בערעור לפי סעיף 10 לחוק ובבקשה לפי סעיף 10א, במידה ואין בהם סתירה לתקנות אלה.

 

תוספת

תק' תשמ"ב-1982

טופס 1

(תקנה 2)

[בקשה לפי סעיף 10 לחוק שקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981]

 

טופס 2

(תקנה 10)

הודעה למבקש-שותף

בבית משפט השלום

ב המבקש

נגד

המשיב

אל: מבקש-שותף

הואיל והמבקש במשפט שלעיל הגיש בקשה שהעתקה מצורף בזה:

הנך מוזמן להתייצב בבית משפט השלום ב

ביום           שעה,

הואיל ובמועד זה תינתן החלטה לעניין השיקים בנושא הבקשה.

הנך רשאי להגיש בקשה תוך 10 ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו ובה הרצאה של טענותיך.

 

 

כ"ד בכסלו תשמ"ב (20 בדצמבר 1981)                   משה נסים

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4298 מיום 24.12.1981 עמ' 370.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4383 מיום 19.7.1982 עמ' 1347 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1908 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.9.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1089 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1187 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.5.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4919 מיום 10.3.1986 עמ' 744 – הודעה תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 760 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5091 מיום 17.3.1988 עמ' 592 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.4.1988. ת"ט ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 852.

ק"ת תשמ"ט מס' 5171 מיום 19.3.1989 עמ' 567 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5261 מיום 8.4.1990 עמ' 556 – הודעה תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.5.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5344 מיום 28.3.1991 עמ' 778 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5438 מיום 1.5.1992 עמ' 1017 – הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.6.1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5454 מיום 1.7.1992 עמ' 1209 – תק' תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 823 – הודעה תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.6.1993 (בוטלה ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 940 בהודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993).

ק"ת תשנ"ג מס' 5529 מיום 30.6.1993 עמ' 940 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5585 מיום 10.3.1994 עמ' 698 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשס"ג מס' 6198 מיום 19.9.2002 עמ' 26 – תק' תשס"ג-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ט מס' 8098 מיום 31.10.2018 עמ' 652 – תק' תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8149 מיום 15.1.2019 עמ' 1830 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 219 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1566 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9862 מיום 30.12.2021 עמ' 1465 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות