חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959

רשויות ומשפט מנהלי – שירות המדינה

תוכן ענינים

2

Go

סיוג פעילות מפלגתית

סעיף 1

2

Go

מפלגה וגוף מדיני

סעיף 2

2

Go

תחולה על עובד פלוני

סעיף 3

2

Go

השתתפות בגוף בוחר

סעיף 3א

2

Go

אין כותרת

סעיף 3ב

2

Go

ארגון הפגנות

סעיף 4

2

Go

סיווג התרמה ומגבית

סעיף 5

2

Go

ניכויים מותרים

סעיף 6

2

Go

היתר הממשלה

סעיף 7

2

Go

אחריות משמעתית

סעיף 8

2

Go

תחולה על מוסדות ציבוריים

סעיף 9

3

Go

שיפוט משמעתי

סעיף 10

3

Go

שמירת דינים

סעיף 11

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 12

3

Go

תוספת


חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959*

סיוג פעילות מפלגתית

1.    הממשלה תקבע, בהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת ובהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים של עובדים בשירות המדינה או נושאי משרות בשירות המדינה, שעליהם יחולו איסורים אלה, דרך כלל או לתקופה שתקבע:

(1)  להיות חברים בהנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני;

(2)  לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי מדיני, לשבת בשולחן הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה;

(3)  להשתתף בהפגנה או בתהלוכה בעלות אופי מדיני;

(4)  להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל-פה, לבחירות לכנסת, או למועצה של רשות מקומית, או לבחירות שעליהן חל חוק הבחירות לגופים ציבוריים, תשי"ד-1954;

(5)  לבקר את המדיניות של משרדיהם, של משרדים אחרים או של הממשלה, במסיבת עתונאים, בראיון עתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעתון או בספר.

מפלגה וגוף מדיני

2.    הממשלה תקבע אם גוף פלוני הוא מפלגה או גוף מדיני לענין סעיף 1.

תחולה על עובד פלוני

3.    נתעורר ספק אם עובד פלוני נמנה עם סוג עובדים שנקבע על ידי הממשלה לענין סעיף 1, תכריע ועדת השירות שהוקמה לענין חוק המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

השתתפות בגוף בוחר (תיקון מס' 2) תש"ן-1990

3א.     (א)  בסעיף זה, "גוף בוחר" – גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או שר בממשלה, או לכל תפקיד ברשות מקומית, בהסתדרות הציונית העולמית או בסוכנות היהודית לארץ ישראל, למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של מפלגה או גוף מדיני.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

           (ב)  (1)   עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף קטן זה יחול עליהם;

(תיקון מס' 3)  תשס"א-2001

(2)   לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני, יחולו ההוראות לפי סעיף 1(1) ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

           (ג)   עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.

(תיקון מס' 3) תשס"א-2001

           (ד)  (1)   מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו;

(תיקון מס' 3)  תשס"א-2001

(2)   מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה (1) יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן – ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.

מיום 1.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 בעמ' 146 (ה"ח 1984)

הוספת סעיף 3א

מיום 31.3.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"א מס' 1777 מיום 31.3.2001 בעמ' 146 (ה"ח 2971)

(ב) (1) עובד מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג, לא יהיה חבר בגוף בוחר. הממשלה, בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאית לקבוע, בהודעה שתפורסם ברשומות, סוגים נוספים של עובדי מדינה שסעיף קטן זה יחול עליהם;

(2) לענין חברות בגוף בוחר שהוא גם ההנהלה הפעילה של מפלגה או של גוף מדיני, יחולו ההוראות לפי סעיף 1(1) ולא יחולו הוראות סעיף קטן זה.

(ג) עובד מדינה או נושא משרה בשכר בחברה ממשלתית שהם חברים בגוף בוחר, לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ההצבעה באותן בחירות היא הצבעה חשאית.

(ד) (1) מי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד מדינה, תיפסק כהונתו כחבר בגוף הבוחר עם מינויו;

(2) מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בפסקה (1) יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף בוחר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה, ואם הפסיק להיות עובד המדינה קודם לכן – ביום שבו הפסיק להיות עובד המדינה.

פעילות מפלגתית בנכסי הציבור (תיקון מס' 2)  תש"ן-1990

3ב.     עובד המדינה לא יעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור כאמור בסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959; הוראה זו לא תחול על פעילות מינהלית של מנהל לשכה, מזכיר, יועץ, עוזר או דובר של שר או של סגן שר, והכל כשהיא נעשית כסיוע לשר או לסגן השר.

מיום 1.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 בעמ' 146 (ה"ח 1984)

הוספת סעיף 3ב

ארגון הפגנות

4.    לא יארגן עובד המדינה הפגנה או תהלוכה בעלות אופי מדיני.

סיווג התרמה ומגבית

5.    לא יתרים עובד המדינה כל כספים, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא זולת לאוצר המדינה ובתור תפקידו.

ניכויים מותרים

6.    שום דבר האמור בסעיף 5 אינו בא למנוע ניכויים משכרו של עובד המדינה המותרים לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

היתר הממשלה

7.    פעולה האסורה לפי סעיף 5, רשאית הממשלה להתירה למטרה ציבורית בדרך כלל או למקרה מסויים; היתר לפי סעיף זה יפורסם ברשומות.

אחריות משמעתית

8.    עובד המדינה המפר חובתו לפי חוק זה, אחראי אחריות משמעתית.

תחולה על מוסדות ציבוריים (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

9.    לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן – מוסד ממלכתי) וכן דינו של בנק ישראל כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בהם כדין עובד המדינה, ודין משרה בהם כדין משרה בשירות המדינה.

מיום 23.3.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 בעמ' 60 (ה"ח 433)

הוספת סעיף 9

שיפוט משמעתי (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

10.   הפיר עובד מוסד ממלכתי או עובד בנק ישראל את חובתו לפי חוק זה יהיו, לענין זה, לבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי המדינה.

מיום 23.3.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 בעמ' 60 (ה"ח 433)

הוספת סעיף 10

שמירת דינים (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

11.   הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

מיום 23.3.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 בעמ' 60 (ה"ח 433)

9. 11. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

12.   ראש הממשלה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

מיום 23.3.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 בעמ' 60 (ה"ח 433)

10. 12. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

(תיקון מס' 1) תשכ"א-1961 הודעה תשמ"ד-1984 (תיקון מס' 2) תש"ן-1990

תוספת

(סעיף 9)

           רשות הפיתוח

המוסד לביטוח לאומי

שירות התעסוקה

רשות הנמלים

רשות הגנים הלאומיים

רשות שמורות הטבע

רשות ניירות ערך

רשות שדות התעופה

כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.

מיום 23.3.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 בעמ' 60 (ה"ח 433)

הוספת תוספת

מיום 12.7.1984

הודעה תשמ"ד-1984

י"פ תשמ"ד מס' 3075 מיום 12.7.1984 בעמ' 2874

רשות הפיתוח

המוסד לביטוח לאומי

שירות התעסוקה

רשות הנמלים

רשות הגנים הלאומיים

רשות שמורות הטבע

רשות ניירות ערך

רשות שדות התעופה

"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.

מיום 1.8.1990

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 בעמ' 146 (ה"ח 1984)

רשות הפיתוח

המוסד לביטוח לאומי

שירות התעסוקה

רשות הנמלים

רשות הגנים הלאומיים

רשות שמורות הטבע

רשות ניירות ערך

רשות שדות התעופה

"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

כל גוף אחר שהכריזה עליו הממשלה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כעל מוסד ממלכתי.

                                                                                     דוד בן-גוריון

                                                                                                                  ראש הממשלה

                             יצחק בן-צבי

                                       נשיא המדינה



* פורסם ס"ח תשי"ט מס' 289 מיום 14.8.1959 עמ' 190 (ה"ח תשי"ט מס' 365 עמ' 90).

תוקן ס"ח תשכ"א מס' 332 מיום 23.3.1961 עמ' 60 (ה"ח תש"ך מס' 433 עמ' 163) – תיקון מס' 1.

י"פ תשכ"ב מס' 902 מיום 11.1.1962 עמ' 695 – הודעה תשכ"ב-1962.

י"פ תשמ"ד מס' 3075 מיום 12.7.1984 בעמ' 2874 – הודעה תשמ"ד-1984. תוקנה בסעיף 2 לתיקון מס' 2.

ס"ח תש"ן מס' 1317 מיום 1.6.1990 עמ' 146 (ה"ח תש"ן מס' 1984 עמ' 152) – תיקון מס' 2; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"א מס' 1777 מיום 1.3.2001 עמ' 146 (ה"ח תשס"א מס' 2939 עמ' 152) – תיקון מס' 3; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

[1] הסמכויות הוענקו לראש הממשלה י"פ תשס"ז מס' 5700 מיום 8.8.2007 עמ' 3790.