להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987*

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גיל לפרישת עובדת מעבודה

Go

2

סעיף 3

מסירת הודעות

Go

2

סעיף 4

שמירת זכויות

Go

2

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

2

 

 


חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "הסכם קיבוצי" – לרבות צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, ולרבות הסדר קיבוצי;

           "גיל פרישה" – הגיל שבהגיעם אליו חייבים עובד או עובדת לפרוש מעבודתם בהתאם להוראות הסכם קיבוצי החל עליהם.

גיל לפרישת עובדת מעבודה

2.    נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד, תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי, לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.

מסירת הודעות

3.    (א)  שר העבודה והרווחה רשאי בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר –

(1)   מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2)   תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם קיבוצי עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה בתקנות כאמור למתן הודעה מאת העובדת.

           (ב)  נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (א)(2), יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

שמירת זכויות

4.    בכפוף לאמור בסעיף 3 אין חוק זה בא למעט מכל זכות הנתונה לעובדת לפי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה, תקנון של קופת גמל או נוהג; לענין חוק זה, "קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק הביטוח הלאומי, תשכ"ח-1968.

ביצוע ותקנות

5.    שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

                                                           יצחק שמיר                       משה קצב

                                                                             ראש הממשלה                      שר העבודה והרווחה

                     חיים הרצוג

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ז מס' 1208 מיום 26.3.1987 עמ' 48 (ה"ח תשמ"ז מס' 1812 עמ' 106).

בוטל ס"ח תשס"ד מס' 1919 מיום 18.1.2004 עמ' 58 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 201) בסעיף 25 לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.4.2004.