נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), תשנ"ו-1996

תוכן עניינים

1

Go

הגדרות

סעיף 1

1

Go

אי תחולת סעיף 157א לחוק התכנון והבניה

סעיף 2

1

Go

חיבור לרשת החשמל

סעיף 3

1

Go

ערר על רשימה

סעיף 4

2

Go

הספקת חשמל

סעיף 5

2

Go

דיווח לשר הפנים

סעיף 6

2

Go

העתקי החלטת הממשלה ודוח

סעיף 7

2

Go

תקנות

סעיף 8

2

Go

שמירת דינים   הצורך בהיתר

סעיף 9

2

Go

תחילה ותוקף

סעיף 10


חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), תשנ"ו-1996*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "מבנה" - בנין של קבע ששימש למגורים ערב תחילתו של חוק זה, גם אם אין לגביו היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - חוק התכנון והבניה), ובלבד שחלה עליו החלטת הממשלה מס' 205 מיום ט"ז בשבט תשמ"ז (15 בפברואר 1987) (להלן - ההחלטה), והוא בין המבנים אשר לפי ההחלטה האמורה אינם מיועדים להריסה, אין לגביו צו הריסה שיפוטי ולא ניתוספה לו תוספת בניה כלשהיא לאחר יום ל' בכסלו תשמ"ז (1 בינואר 1987);

          "החברה" - חברת החשמל לישראל בע"מ;

(תיקון מס' 1) תשנ"ח-1998

          "השר" - שר התשתיות הלאומיות.

אי תחולת סעיף 157א לחוק התכנון והבניה

2.    על אף הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבניה, הספקת חשמל למבנה תיעשה על-פי הוראות חוק זה.

חיבור לרשת החשמל

3.    השר יקבע ויפרסם ברשומות רשימה או רשימות של מבנים שמבחינה עניינית ובטיחותית יש לחברם לרשת החשמל (להלן - הרשימה); פרסם השר רשימה, יעביר העתק ממנה, סמוך לחתימתה, כלהלן:

(1)  במרחב תכנון מקומי בו מועצת הרשות המקומית היא הועדה המקומית - לראש הרשות המקומית וליושב ראש הועדה המחוזית;

(2)  במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת - לראש הרשות המקומית, ליושב ראש הועדה המקומית וליושב ראש הועדה המחוזית;

(3)  במרחב תכנון מחוזי כמשמעותו בסעיף 12 לחוק התכנון והבניה - ליושב ראש הועדה המחוזית.

ערר על רשימה

4.    (א)  מי שקיבל רשימה, כאמור בסעיף 3, רשאי לערור בפני השר על כך שמבנה פלוני כלול או אינו כלול ברשימה, תוך 20 ימים מיום קבלת הרשימה.

          (ב)  בדונו בערר רשאי השר להחליט על הכללת מבנה ברשימה; החליט השר שלא לכלול מבנה ברשימה יתייעץ עם שר הפנים.

          (ג)   החלטת השר בערר תישלח למגיש הערר ולנוגעים בדבר, כאמור בסעיף 3, תוך 30 ימים מיום ההחלטה.

הספקת חשמל

5.    (א)  בתום שלושים ימים לפחות מיום פרסום רשימה או מיום ההחלטה בערר, לפי המאוחר, רשאי השר להורות לחברה לספק חשמל למבנה שברשימה (להלן - ההוראה).

          (ב)  ההוראה תשמש אסמכתה להספקת חשמל למבנה, והחברה תספק את החשמל ללא כל אישור נוסף, ובלבד שמולאו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור מבנים לרשת החשמל.

דיווח לשר הפנים

6.    השר ידווח לשר הפנים על המבנים שיחוברו לרשת החשמל והנימוקים למתן ההוראה, לפני נתינתה.

העתקי החלטת הממשלה ודו"ח (תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1998

7.    העתק מההחלטה ומהדין וחשבון של הועדה הבינמשרדית לבניה בלתי חוקית במגזרים הערבי והדרוזי אליו מתייחסת ההחלטה, יונחו לעיון הציבור במינהל החשמל שבמשרד התשתיות הלאומיות ובמינהל התכנון שבמשרד הפנים.

תקנות

8.    השר רשאי להתקין תקנות לביצועו של חוק זה.

שמירת דינים – הצורך בהיתר

9.    אין בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבניה.

תחילה ותוקף (תיקון מס' 1) תשנ"ח-1998 חוק (מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

10.  תחילתו של חוק זה בתום שלושים ימים מיום פרסומו, והוא יעמוד בתוקפו עד יום י"ד בסיון התשס"ז (31 במאי 2007).

                         שמעון פרס                             גונן שגב

                               ראש הממשלה                           שר האנרגיה והתשתית

            עזר ויצמן                             שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1559 מיום 31.1.1996 עמ' 56 (ה"ח תשנ"ד מס' 2246 עמ' 219, ה"ח תשנ"ה מס' 2332 עמ' 165).

תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1665 מיום 1.4.1998 עמ' 200 (ה"ח תשנ"ח מס' 2700 עמ' 296) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.3.1998.

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 126 (ה"ח תש"ס מס' 2911 עמ' 546) – תיקון מס' 2; תחילתו ביום 1.3.1999.

ס"ח תשס"ד מס' 1947 מיום 30.6.2004 עמ' 434 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 38 עמ' 59) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 17.5.2003.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות