נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963*

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת זיהום

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – רכב – זיהום מרכב

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

כללי הבדיקה

סעיף 2

2

Go

רישום תוצאות הבדיקה

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בוחן" - בוחן מורשה שמונה לפי תקנה 3 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), תשכ"ג-1963 (להלן - תקנות הזיהום);

          "תעודה" - כאמור בתקנה 2(4) או (5) לתקנות הזיהום;

          "תקן" - תקן של מבחן הרטרידג' לענין תקנה 4 לתקנות הזיהום.

כללי הבדיקה

2.    מידת הזוהמה תיקבע לפי תקן בהתאם לכללי הבדיקה שלהלן:

(1)  הרכב ייבדק על ידי בוחן על דינמומטר שלדה באמצעות מד-עשן מתוצרת הרטרידג';

(2)  בעת הבדיקה לחץ האוויר בצמיגים יהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב;

(3)  טמפרטורת המים במערכת הקירור ברכב שיש בו מערכת קירור מים תהיה כפי שנקבעה בהוראות יצרן המנוע, ובאין הוראות כאמור - בין º75 לבין º85 צלסיוס;

(4)  הבדיקה תבוצע כשהמנוע מופעל במקסימום הסיבובים בדקה או בקמ"ש, בהתאם להוראות היצרן של המנוע או הרכב, ובאין הוראות כאמור - לפי שיקול דעתו של הבוחן כשההילוך הישיר משולב וצינור הפליטה מחובר לצינור מד העשן;

(5)  משהגיע המנוע למקסימום הסיבובים בדקה או בקמ"ש, יוטל באמצעות הדינמומטר עומס על המנוע עד שמספר הסיבובים בדקה יוקטן ב-15% ובמצב שיווצר כאמור יפעיל הבוחן את מד-העשן.

רישום תוצאות הבדיקה

3.    הבוחן ירשום את תוצאות הבדיקה בתעודה וימסרנה למבקש הבדיקה.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963".

כ"ג בתשרי תשכ"ד (11 באוקטובר 1963)

                                                     חיים משה שפירא            חיים משה שפירא

                                                                            שר הפנים                               שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשכ"ד מס' 1500 מיום 17.10.1963 עמ' 92.

בוטלו ק"ת תשע"ב מס' 7153 מיום 8.8.2012 עמ' 1596 בתקנה 13 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), תשע"ב-2012; תוקף הביטול מיום 1.9.2012.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 35 לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות