נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972*

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

זיהום בלתי סביר על ידי פליטת חומר חלקיקי מרחף

Go

2

סעיף 3

הגבלת קצב הפליטה ממפעלים

Go

2

סעיף 4

בדיקות

Go

2

סעיף 5

חובת דיווח

Go

2

סעיף 6

התקנת מיתקן איסוף

Go

3

סעיף 7

הגנה

Go

3

סעיף 8

השם

Go

3

תוספת

Go

3

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

           בוטלו בתקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר) (ביטול), תשע"ב-2012.


           בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5 ו-18 לחוק למניעת מפגעים[1], תשכ"א-1961, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אפר מרחף" – ( (Fly Ash- חומר חלקיקי הנוצר עקב שריפת דלק, העשוי להינשא באויר או בגאז ומורכב בעיקר מאפר מותך או חומר שרוף או בלתי שרוף;

מיום 28.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1567

"אפר מרחף" -  (Fly Ash- חומר חלקיקי הנוצר עקב שריפת דלק, העשוי להינשא באויר או בגאז ומורכב בעיקר מאפר מותך או חומר שרוף או בלתי שרוף;

           "חומר חלקיקי" ( (Particulate Matter- כל חומר, לרבות נוזל או מוצק, למעט אדי מים, הקיים בצורה של חלקיקים דקים;

           "בעל מפעל" - אדם המעבד חומר גלם בתהליך במפעל שממנו נפלט חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה בעת עיבוד חומר הגלם;

           "חומר חלקיקי מרחף" ( (Suspended Particulate Matter- חומר חלקיקי שקטרו פחות מ-10 מיקרון המרחף באויר או בגאז אחר;

           "מנהל היחידה" - מנהל היחידה למניעת מפגעי זיהום אויר וסכנות קרינה במשרד הבריאות, או מי שהוא מינה;

           "מערכת דגימה" ( (Sampling System- ציוד המשמש לאיסוף חומר חלקיקי כדי למדוד את כמותו, ריכוזו או כל תכונה אחרת שלו;

           "משקל חמרי הגלם שבתהליך" ( (Process Weight- המשקל הכולל בקילוגרמים של כל החמרים שמשתמשים בהם בפעולה הגורמת ליצירת מקור פליטה, לרבות דלקים מוצקים, למעט נוזלים וגאזים המשמשים באופן בלעדי כדלקים ואויר המשמש לבעירה;

           "משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה" ( (Process Weight Rate- היחס בין משקל חמרי הגלם שבתהליך לבין משך התהליך בשעות;

           "מתקן לאיסוף חומר חלקיקי" (Particulate Separating Equipment) - מיתקן המפריד בין החומר החלקיקי לבין גאזי הפליטה ואוסף את החומר החלקיקי כדי שלא ייפלט לאטמוספירה;

           "קצב הפליטה" (Emission Rate) - כמות החומר החלקיקי בקילוגרמים הנפלטת לשעה כתוצאה מתהליך;

           "הרופא המחוזי" - הרופא המחוזי או מי שהוא מינה.

זיהום בלתי סביר על ידי פליטת חומר חלקיקי מרחף

2.    (א)  פליטת חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה, למעט אפר מרחף, בעת עיבוד חומר גלם בתהליך, במשקל הנקוב בטור א' לתוספת, העולה על קצב הפליטה הנקוב בטור ב' לצדו, היא זיהום בלתי סביר של אויר.

           (ב)  לגבי משקל של חומר גלם בתהליך שאינו נקוב בטור א' לתוספת, פליטת חומר חלקיקי מרחף לאטמוספירה, למעט אפר מרחף, בשיעור העולה על קצב הפליטה המתקבל על פי נוסחאות החישוב המפורטות בטור ג' לתוספת, היא זיהום בלתי סביר של האויר.

הגבלת קצב הפליטה ממפעלים

3.    עלה ריכוז החומר החלקיקי המרחף באטמוספירה באזור מגורים מעל לתקן הנקוב בחלק ג' של התוספת לתקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), תשל"ב-1971, רשאים מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל כי קצב הפליטה יהיה נמוך מהערך הנקוב בטור ב' לתוספת לתקנות אלה ולתקופה שיורו.

בדיקות

4.    (א)  כל בעל מפעל יערוך אחת לשנה בדיקות לקביעת קצב הפליטה של החומר החלקיקי המרחף הנפלט.

           (ב)  מנהל היחידה והרופא המחוזי רשאים להורות על עריכת בדיקות בנוסף לאמור בתקנת משנה (א).

           (ג)   הבדיקה תיעשה במכשירים ולפי שיטות שאישר מנהל היחידה.

חובת דיווח

5.    (א)  בעל מפעל ידווח על תוצאות הבדיקה למנהל היחידה ולרופא המחוזי.

           (ב)  בעל מפעל ישמור על תוצאות הבדיקה במשך חמש שנים, ויעמידן בכל עת לעיון מנהל היחידה או הרופא המחוזי לפי דרישתם.

           (ג)   כל בעל מפעל יאפשר למנהל היחידה או לרופא המחוזי לערוך בדיקות לפליטת חומר חלקיקי בחצרים של מפעלו, ולפי דרישתם להעמיד לרשותם במידת הצורך כוח חשמלי, עובדים וציוד הדרושים להפעלת מערכת הדגימה וכן לבצע כל פעולה הדרושה לביצוע הבדיקה.

התקנת מיתקן איסוף

6.    (א)  רשאים מנהל היחידה והרופא המחוזי להורות לכל בעל מפעל להתקין מיתקן לאיסוף חומר חלקיקי לשביעות רצונם (להלן - המיתקן).

           (ב)  בעל מפעל חייב למלא אחר הוראה שניתנה לו על פי תקנת משנה (א).

           (ג)   בעל המפעל יחזיק את המיתקן במצב תקין בכל עת; חל קלקול במיתקן, יאחוז מיד בכל האמצעים הדרושים לתיקונו.

           (ד)  בעל מפעל יערוך רישום של הימים שבהם המיתקן לא פעל במשך תקופה העולה על 24 שעות וידווח על כך למנהל היחידה ולרופא המחוזי.

הגנה

7.    (א)  תהיה זו הגנה טובה לנאשם בעבירה על פי סעיף 4 לחוק אם הוכיח כי נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת זיהום האויר לשביעות רצונם של מנהל היחידה והרופא המחוזי.

           (ב)  יראו בעל מפעל כנוקט באמצעים סבירים אם ערך תכנית פעולה לחיסול המקורות הגורמים לזיהום האויר ממפעלו ומנהל היחידה והרופא המחוזי אישרו את התכנית.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל"ג-1972".

תוספת

(תקנה 2)

בתוספת זו –

1.        "P" - משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה (ק"ג/שעה);

2.        "E" - קצב הפליטה (ק"ג/שעה).

מיום 28.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1567

2. "E" - קצב הפליטה (ק"ג/שעה).

3.        קצב הפליטה (על פי נוסחת החישוב בטור ג') - הינו:

א.    לגבי  Pעד 5000 ק"ג/שעה - כפל של 0.0290 ושל  Pהנתון בחזקת 0.60;

ב.    לגבי  Pמ-5000 עד 27,000 ק"ג/שעה - כפל של 0.0124 ושל  Pהנתון בחזקת 0.70;

ג.    לגבי  Pלמעלה מ-27,000 עד 500,000 ק"ג/שעה - כפל של 3.07 ושל P הנתון בחזקת 0.16;

טור א'

טור ב'

טור ג'

משקל חמרי הגלם שבתהליך לשעה – P (ק"ג/שעה)

קצב הפליטה – E (ק"ג/שעה)

נוסח החישוב

50

100

200

300

500

1000

1500

2000

3000

5000

0.30

0.46

0.70

0.89

1.21

1.83

2.33

2.77

3.54

4.81

E=0.0290P0.60

בעד

P5000

8000

12000

15000

18000

22000

27000

6.69

8.89

10.40

11.80

13.58

15.68

E=0.0124P0.70

בעד

5000<P27000

35000

45000

60000

90000

150000

250000

500000

16.38

17.04

17.84

19.04

20.66

22.43

25.05

E=3.07P0.16

בעד

27000<P

מיום 28.6.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1567

טור א' טור ב' טור ג'

משקל חמרי הגלם שבתהליך קצב הפליטה – E נוסח החישוב

לשעה - P (ק"ג/שעה) (ק"ג/שעה)

כ' בכסלו תשל"ג (26 בנובמבר 1972)

                                                        ויקטור שם-טוב                    יוסף בורג

                                                                              שר הבריאות                                 שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 2938 מיום 30.11.1972 עמ' 361.

תוקנו ק"ת תשל"ג מס' 3028 מיום 28.6.1973 עמ' 1567 – תק' תשל"ג-1973.

בוטלו ק"ת תשע"ב מס' 7088 מיום 9.2.2012 עמ' 757 בתקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאוויר) (ביטול), תשע"ב-2012.

[1] יראו אותן כאילו הותקנו עפ"י סעיף 13 לחוק אוויר נקי; ר' סעיף 96 לחוק אוויר נקי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות