מס הכנסה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

4

Go

כרטיס העובד

סעיף 2

4

Go

ניכויי מס ממשכורת חודש

סעיף 3

4

Go

ניכויי מס ממשכורת בלתי קבועה כללים* תשמז 1987

סעיף 4

4

Go

ניכוי מס ממשכורת חלקית ומקיצבה

סעיף 5

5

Go

ניכויי מס במקרים מיוחדים

סעיף 6

6

Go

ניכויי מס ממענק פרישה

סעיף 7

6

Go

ניכויי מס משווי כסף

סעיף 8

6

Go

הנחות ופטורים

סעיף 9

7

Go

תיאום ניכוי המס

סעיף 10

7

Go

תשלום הניכויים מס מעסיקים והגשת דוח לפקיד השומה

סעיף 11

8

Go

רישום תשלום משכורת והגשת הטפסים לפקיד השומה

סעיף 12

8

Go

אישור על משכורת וניכוי

סעיף 13

8

Go

טפסים

סעיף 14

8

Go

תחולה

סעיף 15

8

Go

תוספת


פרק 255

מס הכנסה

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980(166)(*)

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), וסעיפים 2 ו-6 לחוק מס מעסיקים, תשל"ה–1975, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה -

           "מעביד" - אדם המשלם משכורת, בין על חשבונו ובין מטעמו או על חשבון אדם אחר, לרבות קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה, ולרבות קרן השתלמות;

           "עובד" - יחיד המקבל משכורת, למעט עובד יומי כמשמעותו בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980;

------------

(166) פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4127 מיום 20.5.1980 עמ' 1650.

תוקנו ק"ת תשמ"א: מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1029; מס' 4252 מיום 16.7.1981 עמ' 1210 - תק' (מס' 2) תשמ"א–1981.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1082; מס' 4505 מיום 23.6.1983 עמ' 1578 - תק' (מס' 2) תשמ"ג–1983.

 

           "משכורת" -

תק' תשמ"א–1981 תק' תשמ"ג–1983

(1)  הכנסת עבודה, לרבות שווי של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, כנקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשל"ה–1975, או בתקנות אחרות שיבואו במקומן, ולרבות תשלומים מקופת גמל בעד דמי חופשה, דמי מחלה או דמי חגים ולרבות תשלומים מקרן השתלמות או תשלומים בעד שבתון וכן כל הכנסה שנקבע לגביה שדינה כדין הכנסת עבודה;

(2)  קיצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, לרבות סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור על פי סעיפים 9א או 9ב לפקודה, ולרבות קיצבאות חייבות מס המשתלמות מאת המוסד לביטוח לאומי;

(3)  הטבה הנובעת ממימוש זכות שמקבל עובד ממעבידו לרכישת נכס או שירות, וכן הפרשי ריבית על הלוואה שקיבל עובד ממעבידו, כאמור בסעיף 3(ט) לפקודה;

(4)  מענק עקב פרישה או מוות לפי סעיף 9(7א) לפקודה (להלן - מענק פרישה);

(5)  שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק, כמשמעותו בצו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), תשל"ב–1971;

תק' (מס' 2) תשמ"ו–1986

(6)  סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב) לפקודה והמהווים הכנסה בידי מקבלם וכן תשלומים לפי צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה), תשמ"ו– 1986.

           "משכורת חודש" - משכורת המשתלמת לעובד בעד עבודת חודש; לענין זה, "חודש" - למעט חלק ממנו;

           "משכורת חלקית" - משכורת המשתלמת לעובד בעד עבודה של חמש שעות ליום או פחות, או בעד עבודה של יותר מחמש שעות ליום אולם פחות משמונה שעות בשבוע;

כללים תשמ"ז–1987*

           "משכורת בלתי קבועה" - משכורת המשתלמת לעובד בין בנוסף למשכורת חודש ובין בנפרד ממנה, בין באופן חד-פעמי, בין במועדים קבועים ובין במועדים לא קבועים, אם כהטבה ואם בכל צורה אחרת;*

------------

* ראה להלן בעמ' 16533 את סעיף 3(א) לכללים תשמ"ז–1987.

 

תק' (מס' 2)* תשמ"א–1981 תק' תשמ"ה–1985 תק' תשמ"ז–1987

           "משכורת בעד עבודת משמרות" - משכורת המשתלמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז–1986 (להלן - התקנות הקובעות), לעובד כמפורט בתקנות הקובעות - למעט עובד בניהול כללי, בכספים, בגזברות, בחשבונות, בשיווק, בקניות או במכירות - על פי רישום שעות העבודה וימי העבודה במשמרת שניה או שלישית, המבוססים על כרטיסי נוכחות מודפסים בשעון או על פי רישום שאישר מראש פקיד השומה וכאשר נוהל רישום נפרד של המשכורת בעד עבודה במשמרות;

תק'תשמ"ג–1983**

           "תשלומים בעד שבתון" - סכומים המשתלמים לעובד על פי הסכם קיבוצי או הסכם מיוחד אחר בשל שבתון, כולל תשלומים לכיסוי הוצאות הכרוכות בשבתון, לרבות שווי כרטיסי טיסה לעובד ולבני משפחתו לנסיעת שבתון בחו"ל, אך למעט סכומים שמקורם בקרן השתלמות שחל לגביה סעיף 9(16) לפקודה וסכומים שמקורם בקופת גמל שחל לגביה סעיף 9(17) לפקודה;

תק'תשמ"ג–1983**

           "שבתון" - השתלמות, התמחות, הוראה במוסדות אקדמאיים, או עבודת מחקר של העובד, והכל בין אם הם נעשים בארץ ובין בחו"ל, בין אם הם בתחום עבודתו הרגילה שבשלה מוענקת לו הזכות לשבתון, או בתחום קרוב לו, ובין אם הם בתחום שבו יש כוונה להעסיק את העובד לאחר השבתון, וכן כל פעילות אחרת המיועדת לתרום לקידומו המקצועי של העובד, שאושרה כשבתון לענין קבלת תשלום כסף בעד שבתון מהמעביד (להלן - השתלמות), ובלבד שתקופת ההשתלמות איננה קצרה מתקופת ההשתלמות הרצופה המינימלית המקנה את הזכות לקבלת תשלום כסף בעד שבתון;

           "מס מעסיקים" - המס המוטל לפי סעיף 2 לחוק מס מעסיקים, תשל"ה–1975;

           "אשה עובדת" - אשה שיש לה הכנסה מעסק, ממשלח יד או מעבודה או שיש לה הכנסה מיגיעה אישית;

תק' (מס' 2) תשמ"ג–1983

           "ילד" - ילד שבשנת המס טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, ושהעובד הצהיר בטופס 0101 שכלכלת הילד עליו;

           "רווק" - לרבות גרוש או אלמן שאין לו ילד;

------------

* תק' (מס' 2) תשמ"א–1981 פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4252 מיום 16.7.1981 עמ' 1210. תקנות אלה יחולו לגבי המשכורת המשתלמת לחודש יולי 1981 ואילך.

** תחילתן של תק' תשמ"ג–1983 היא לגבי משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון, המשתלמת החל ביום 1.4.1983.

 

תק'תשמ"ד–1984* תק' תשמ"ז–1987

           "עובד זכאי לנקודות קיצבה" - עובד שזכאי לנקודות קיצבה שעליהן חל סעיף 2 לחוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), תשמ"ז–1987.

כרטיס העובד

2.       (א)  עובד חייב למלא בכרטיס העובד (טופס 0101) את כל הפרטים במועדים אלה:

(1)  תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביום שקיבל את משכורתו לראשונה ממעבידו, הכל לפי המועד המוקדם יותר;

תק' תשמ"ז–1987

(2)  באחד בינואר של כל שנה לאחר מכן.

           (ב)  מעביד חייב לדרוש כרטיס עובד מכל עובד, במועדים המפורטים בתקנת משנה (א).

           (ג)  חל שינוי באחד הפרטים המפורטים בכרטיס העובד (טופס 0101), חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

           (ד)  הוכיח מעביד להנחת דעתו של הנציב, כי הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון, וכי הוא מנהל מעקב ממוכן על השינויים במצבם המשפחתי של עובדיו, על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת אשתו, רשאי הנציב לאשר לו להימנע ממילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) והמעביד ינהג במקום זאת לפי הוראות הנציב.

ניכויי מס ממשכורת חודש

3.       (א)  מעביד המשלם לעובד משכורת, פרט למקרים המפורטים בתקנות 4, 5 ו-6, ינכה ממנה בעת התשלום, לכל משכורת חודש, מס כמפורט בתוספת.

           (ב)  מעביד המשלם משכורת חודש לא בפעם אחת, ינכה בעת תשלום כל חלק ממנה, חלק יחסי מהמס שיש לנכות ממשכורת החודש, כיחס החלק המשתלם למשכורת החודש.

תק'תשמ"ד–1984*

           (ג)  מעביד המשלם לעובד זכאי לנקודות קיצבה משכורת לפי תקנות משנה (א) או (ב), ינכה מהמשכורת את המס כאילו היו נקודות הקיצבה חלק ממשכורת החודש.

------------

* תק' תשמ"ד–1984 פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 תחולתן בתקופה הקובעת, כמשמעותה בחוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה) תשמ"ד–1984.

 

ניכויי מס ממשכורת בלתי קבועה כללים* תשמ"ז–1987

4.       (א)  מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב-12; לענין זה, "הפרש המס" - ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים עשר מהמשכורת הבלתי קבועה, ובלבד שאם המשכורת הבלתי קבועה שולמה לעובדי פושט רגל או חברה בפירוק ינוכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור שלא יפחת מ-25%.

           (ב)  פקיד השומה רשאי להורות על שינוי בסכום הניכוי כאמור בתקנת משנה (א).*

ניכוי מס ממשכורת חלקית ומקיצבה תק' תשמ"ה–1985 תק' תשמ"ז–1987

5.       (א)  מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור 45%, או לפי האמור בתוספת, לפי הגבוה.

           (ב)  מעביד המשלם לעובד קצבה, ינכה ממנה בעת התשלום, בכפוף להוראות תקנה 9(ג), מס בשיעורים אלה:

(1)  מעובד שהגיע לגיל 55 שנים באשה ו_60 שנים בגבר - 25%, או לפי האמור בתוספת, לפי הגבוה;

תק' תשמ"ז–1987

(2)  מעובד אחר - 48%.

           (ג)  הגיש עובד למעבידו הצהרה, בטופס 0130 במקור והעתק, כי תוך פרק הזמן שלגביו משתלמת המשכורת החלקית או הקיצבה אין לו הכנסה חייבת אחרת, ינכה המעביד מאותה משכורת חלקית או מאותה קיצבה מס לפי האמור בתוספת, ויעביר מיד לפקיד השומה את המקור של ההצהרה האמורה.

           (ד)  עובד שחלה לגביו תקנת משנה (ג) והתחיל לקבל הכנסה חייבת אחרת לאחר מתן הצהרתו, חייב להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים; הודיע עובד למעביד על קבלת הכנסה חייבת אחרת, ינכה המעביד מהמשכורת החלקית או מהקיצבה מס כאמור בתקנת משנה (א), (ב) או (ה), לפי הענין.

           (ה)  (1)  הוכיח עובד המקבל משכורת חלקית או קיצבה מיותר ממעביד אחד, או שיש לו הכנסה חייבת אחרת, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי אילו נוכה מס לפי האמור בתוספת מסך כל ההכנסה החייבת שיש לו, היה שיעור המס פחות מהשיעור שנקבע בתקנת משנה (א) או (ב), רשאי פקיד השומה להורות על הפחתת שיעור הניכוי לפי תקנת משנה (א) או (ב) והמעביד ינכה בהתאם להוראותיו;

------------

* ראה להלן בעמ' 16533 את סעיף 3(א)(1)(א)(2) לכללים תשמ"ז–1987.

 

(2)  נציב מס הכנסה רשאי להורות למעבידים, בין באופן כללי ובין למעבידים מסויימים, לערוך את התאמת המס לפי בקשת העובד, מבלי להזדקק לאישורו של פקיד השומה; משעשה כן, חייב המעביד לבצע את ההתאמה.

תק' תשמ"ז–1987

           (ו)  מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית או קיצבה, חייב להודיע על כך לפקיד השומה בטופס 0130 תוך שבעה ימים מהיום שבו החל להעסיק את העובד, או שבו החל לשלם לו את המשכורת החלקית או הקיצבה, ובאחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

ניכויי מס במקרים מיוחדים תק' תשמ"ה–1985

6.       (א)  מעביד המשלם הכנסת עבודה לשאיריו של עובד שנפטר, כאמור בסעיף 125א לפקודה, ינכה ממנה בעת התשלום, מס בשיעור הנמוך שבין שניים אלה:

(1)  שיעור של 40%;

(2)  שיעור המס שהיה צריך לנכותו מאותה הכנסה אילו שולמה לעובד.

תק' תשמ"ז–1987

           (ב)  מעביד המשלם לעובד משכורת כהגדרתה בפסקה (6) לתקנה 1, כאשר לעובד לא שולמה משכורת חודש, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בשיעור 48%.

           (ג)  מעביד המשלם משכורת לעובד תושב חוץ ינכה ממנה, בעת התשלום, מס לפי הוראות פקיד השומה; המעביד חייב לבקש הוראות מפקיד השומה לפני התשלום.

           (ד)  מעביד שהוא קופת גמל המשלם לעובד דמי חופשה, דמי מחלה או דמי חגים, ינכה מתשלומים אלה מס בשיעור 25%.

תק' (מס' 2) תשמ"ו–1986

           (ה)  (בוטלה).

           (ו)  מעביד שהוא קרן השתלמות המשלם לעובד תשלומים מהקרן ינכה, בעת התשלום, מס בשיעור 35% מהחלק המהווה את תשלומי המעביד לזכות העובד, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שהצטברו על אותו חלק מהפרשות המעביד שממנו נוכה מס במקור כאמור בתקנת משנה (ה); פקיד השומה רשאי להורות על ניכוי בשיעור שונה והמעביד ינכה את המס בהתאם.

תק' תשמ"ה–1985 תק' תשמ"ז–1987

           (ז)  (1)  מעביד המשלם לעובד משכורת בעד עבודת משמרות, יראה אותה כחלק בלתי נפרד ממשכורת החודש, ינכה ממנה מס בהתאם ויתיר זיכוי בסכום השוה ל_15% מהמשכורת בעד עבודת משמרות; סכום הזיכוי לא יעלה על הסכום שנקבע בתקנות;

 

(2)  מעביד המנכה את המס לפי תקנת משנה זו חייב להצהיר ולהודיע לפקיד השומה על תשלום משכורת בעד עבודת משמרות בטופס שנקבע לכך (טופס 0105) תוך שבוע ימים מיום התשלום הראשון שממנו נוכה מס כאמור; הודעה והצהרה כאמור הינם תנאי לתחולתן של תקנות אלה.

תק'תשמ"ג–1983*

           (ח)  מעביד המשלם לעובד משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בשיעור של 35%.

תק' תשמ"ה–1985

           (ט)  נכה המשלם משכורת למלווה, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור 25%;

           בתקנת משנה זו -

           "נכה" -כמשמעותו בסעיף 9(5) לפקודה, הנזקק למלווה לשם תפקודו;

           "מלווה" -יחיד המקבל משכורת מנכה בעד עבודתו כמלווה צמוד של אותו נכה.

ניכויי מס ממענק פרישה

7.       (א)  מעביד המשלם לעובד מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה ינכה מהחלק שאינו פטור, בעת התשלום, מס כאילו היה משכורת בלתי קבועה, לפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד; שולמה המשכורת האחרונה בשל עבודה בחלק מחודש, תובא בחשבון לענין חישוב הניכוי האמור המשכורת האחרונה שהיתה משתלמת לעובד בעד עבודה בחודש שלם.

           (ב)  (1)  מעביד שאינו קופת גמל המשלם מענק פרישה, כאשר משתלם המענק עקב אותה פרישה גם מאת קופת גמל, ינכה ממלוא המענק שהוא משלם, בעת תשלומו, מס כאילו היה משכורת בלתי קבועה;

(2)  הוכח למעביד, להנחת דעת פקיד השומה, כי סך כל מענקי הפרישה שהוא שילם וששילמה קופת הגמל אינם עולים על הסכום הפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, או שחלק מהתשלום פטור ממס לפי הסעיף האמור, רשאי פקיד השומה להורות על פטור ממס או על סכום המס שעליו לנכות מאותו מענק פרישה שהוא משלם.

           (ג)  שילם המעביד את מענק הפרישה כולו או חלקו, בשווה כסף, ינכה מאותו חלק ממנו שאינו פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה מס לפי שוויו בעת התשלום.

------------

* תחולתן של תק' תשמ"ג–1983 היא לגבי משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון, המשתלמת החל ביום 1.4.1983.

 

           (ד)  לענין תקנה זו רואים כתשלום גם מענק פרישה שנשאר מופקד בקופת גמל, כאמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודה.

ניכויי מס משווי כסף

8.       (א)  היה התשלום האמור בתקנות 3, 5 ו_6 כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) שוויו של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, יהיה כאמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשל"ה–1975, או בתקנות אחרות שיבואו במקומן.

           (ג)  פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה (א) והמעביד ינכה את המס בהתאם.

הנחות ופטורים

9.       (א)  פקיד השומה רשאי, על פי בקשת העובד, להורות למעביד להקטין את ניכוי המס או להימנע מניכוי מס כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודת זיכוי, או כאשר הכנסתו פטורה ממס כולה או מקצתה -

(1)  עקב היותו עיוור או נכה שנקבעה לו נכות של 100% או של 90% בחישוב מיוחד -לפי סעיף 9(5) לפקודה;

(2)  עקב היותו תלמיד שמלאו לו 16 שנה אך טרם מלאו לו 18 שנה -לפי סעיף 9(11) לפקודה;

(3)  עקב תקנות שהותקנו לפי סעיף 11 לפקודה;

(4)  עקב היותו עולה -לפי סעיף 35 לפקודה;

(5)  בשל נישואין תוך שנת המס -לפי סעיף 37 לפקודה;

(6)  עקב עבודת אשתו -לפי סעיף 38 לפקודה, אם לא דרש חישוב מס בנפרד;

(7)  בשל תשלום מזונות לאשתו לשעבר, לאחר שנשא אשה אחרת -לפי סעיף 40א לפקודה;

תק' תשמ"ה–1985

(8)  בשל תרומות -לפי סעיף 46 לפקודה, אם התרומות עולות על 10,000 שקלים;

(9)  בשל הוצאות ריפוי מיוחדות -לפי סעיף 44 לפקודה;

(10)        בשל נטולי יכולת -לפי סעיף 45 לפקודה;

(11)        בשל תשלומים לפי סעיפים 45א או 47 לפקודה, או לפי סעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2), תשכ"ב–1962;

 

(12)        לעובדת בשל לידת ילד תוך שנת המס -לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(א)(3) לפקודה;

(13)        עקב היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה -לפי סעיף 45ב לפקודה;

(14)        בשל תשלומים בעד ביטוח רפואי או ביטוח רפואת שיניים, לפי סעיף 47ב לפקודה;

(15)        בשל נקודות זיכוי שלא ניתנו עקב העדר הכנסה בחלק משנת המס;

תק'תשמ"א–1981*

(16)        בשל נקודות זיכוי המגיעות לו, בהיותו חייל משוחרר, לפי חוק מס הכנסה (הטבה לחיילים משוחררים) (הוראת שעה), תשמ"א–1981*.

הנציב רשאי להודיע לכלל המעבידים או לחלק מהם שעליהם להתיר את ההנחות או הפטורים שבתקנת משנה זו, כולם או מקצתם, גם בלי אישור מפקיד השומה ומשהודיע כן, חייב המעביד להתיר את ההנחות או הפטורים האמורים.

           (ב)  מעביד לא ינכה מס ממשכורת עובד שלא מלאו לו 16 שנה.

           (ג)  מעביד המשלם לעובד קיצבה אשר חלק ממנה פטור ממס, לפי סעיפים 9א או 9ב לפקודה, לא ינכה מס מהחלק הפטור מהקיצבה שהוא משלם.

תיאום ניכוי המס

10.     פקיד השומה רשאי להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף או גרעון מניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, והמעביד חייב לקיים כל הוראה כזאת.

תשלום הניכויים מס מעסיקים והגשת דו"ח לפקיד השומה תק' תשמ"ט–1988

11.     (א)  מעביד יגיש לפקיד השומה עד ה-15 בכל חודש דין וחשבון בטופס 0102 על מספר העובדים ששילם להם משכורת חודש, משכורת חלקית, קיצבה או תשלום לפי תקנה 6, בתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם עד ל-13 בחודש הדיווח על סכום המשכורת ששילם בתקופה האמורה, בין אם נוכה ממנה מס ובין אם לאו, ועל סכום המס שניכה לפי תקנות 3, 5 ו-6 באותה תקופה, וישלם לו באותו מועד את סכום המס שניכה כאמור.

------------

* תחולתן של תק' תשמ"א–1981, לגבי משכורת המשתלמת לחודש אפריל 1981 ואילך.

 

תק' תשמ"ט–1988

           (ב)  מעביד יגיש לפקיד השומה, עד ה-15 בכל חודש, דין וחשבון בטופס 0102, על מספר העובדים ששילם להם משכורת בלתי קבועה או מענק פרישה, בתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם ועד ל-13 בחודש הדיווח, על סכום המשכורת או המענק ששילם בתקופה האמורה בין אם ניכה מהם מס ובין אם לאו, ועל סכום המס שניכה לפי תקנות 4 או 7 באותה תקופה, וישלם לו באותו מועד את סכום המס שניכה כאמור.

           (ג)  מעביד ששילם מענק פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 0102 שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים בטופס 0161 על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה 7(ב) יכלול טופס 0161 גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל.

תק' תשמ"ט–1988

           (ד)  מעביד ישלם לפקיד השומה, יחד עם הדו"ח בטופס 0102 שהוא מגיש לפי תקנות משנה (א) או (ב), את סכום מס המעסיקים שהוא חייב בו מסך כל המשכורת ששילם בתקופת הדיווח, ויפרט בטופס 0102 את סכום מס המעסיקים שהוא חייב לשלם; לענין תקנת משנה זו, "משכורת" - לרבות משכורת חודש, משכורת חלקית, משכורת בלתי קבועה, ותשלום לפי תקנה 6, ולמעט קיצבה, מענק פרישה, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת רכב, או בשל החזקת טלפון במקום מגוריו, שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד, או הכנסת עבודה, כאמור בסעיף 3(ט) לפקודה.

רישום תשלום משכורת והגשת הטפסים לפקיד השומה

12.     (א)  מעביד ירשום לגבי כל אחד מעובדיו, בכרטיס העובד (טופס 0101) תוך שבוע ימים מיום התשלום, את כל פרטי המשכורת ששילם לעובד ואת המס שניכה.

תק' תשמ"ז–1987

           (ב)  מעביד חייב להגיש לפקיד השומה, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה, או תוך שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים, דו"ח בטופס 0126 לגבי העובדים שהעסיק בשנת המס, או ששילם להם קיצבה ובו יפרט את כל הפרטים הכלולים בו, המשכורת ששולמה לעובדים, המס שניכה מהם וכן את מס המעסיקים ששילם; מעביד יגיש לפקיד השומה, לפי דרישתו, יחד עם טופס 0126 את כרטיס העובד (טופס 0101) של כל עובד, לאחר שסוכם לכל פרטיו.

           (ג)  מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון, רשאי להגיש לפקיד השומה את הדו"ח כאמור בתקנת משנה (ב) כפי שיקבע הנציב.

 

אישור על משכורת וניכוי תק' תשמ"ז–1987

13.     מעביד ששילם משכורת לעובד, בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו, יתן לעובד אישור, בטופס 0106, על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה; האישור יינתן לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין.

טפסים

14.     (א)  טפסים לענין תקנות אלה יקבע הנציב.

           (ב)  טפסים שהוצאו לענין תקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ט– 1979, יהיו טובים גם לענין תקנות אלה.

תחולה

15.     (א)  תקנות אלה יחולו לגבי משכורת המשתלמת לחודש אפריל 1980 ואילך.

           (ב)  תקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ט–1979, ימשיכו לחול לגבי משכורת המשתלמת בעד תקופה שקדמה לחודש אפריל 1980.

תוספת

(תקנות 3 ו-5)

המס שיש לנכותו ממשכורת חודש, ממשכורת חלקית או מקיצבה כאמור בתקנה 5(ד) (להלן - משכורת חודש) יחושב בדרך המפורטת להלן:

(1)  משכורת החודש תוכפל ב-12;

תק'תשמ"ד–1984* כללים(*) תשמ"ז–1987

(2)  על הסכום המתקבל מהמכפלה יחושבו המס לפי הוראות סעיף 121 לפקודה וסעיף 29(ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 72), תשמ"ז–1987 וההיטל לפי הוראות סעיף 2 לחוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), תשמ"ד–1984, בהתחשב בתיאומים המחוייבים מסעיף 120ב לפקודה;

תק'תשמ"א–1981**

(3)  מהמס שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד לפי סעיפים 34, 36, 37, 40 ו-40ב לפקודה בהתאם להצהרתו בכרטיס העובד לפי תקנה 2;**

------------

* תק' תשמ"ד–1984 פורסמו בק"ת תשמ"ד מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1232; תחולתן בתקופה הקובעת כמשמעותה בחוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה) תשמ"ד– 1984.

** תחולתן של תק' תשמ"א–1981 לגבי משכורת המשתלמת לחודש אפריל 1981 ואילך.

(*) ראה להלן בעמ' 16534 את סעיף 4 לכללים תשמ"ז–1987.

 

(4)  המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב-12 והמנה תנוכה ממשכורת החודש;

תק' (מס' 2)* תשמ"א–1981 תק' תשמ"ו–1986

(5)  כל שבר של שקל חדש מן המשכורת או מן המס העולה על 49 אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 49 אגורות לא יובא בתשבון;

(6)  נציב מס הכנסה יפרסם לוח המס לניכוי ממשכורת החודש כאמור, ומשעשה כן ינכה המעביד את המס של עובדיו לפי אותו לוח.

ט"ז באייר תש"ם (2 במאי 1980)                            יגאל הורביץ

                                                                                                   שר האוצר

------------

* תק' (מס' 2) תשמ"א–1981 פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4252 מיום 16.7.1981 עמ' 1210. תקנות אלה יחולו לגבי המשכורת המשתלמת לחודש יולי 1981 ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות