מס הכנסה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ניכויי מס משכר עבודה

סעיף 2

2

Go

ניכוי מס מתשלום לקבוצת עובדים

סעיף 3

2

Go

תיאום ניכויי המס

סעיף 4

2

Go

תשלום הניכויים ומס מעסיקים והגשת הדוח לפקיד השומה

סעיף 5

3

Go

הגשת דוח שנתי

סעיף 6

3

Go

אישור על שכר עבודה וניכוי מס

סעיף 7

3

Go

טפסים

סעיף 8

3

Go

תחולה

סעיף 9

3

Go

תוספת


פרק 255

מס הכנסה

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980(167)(*)

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), וסעיפים 2 ו-6 לחוק מס מעסיקים, תשל"ה–1975, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה -

           "עובד יומי" - יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחד בעד עבודה של פחות משמונה עשר יום בחודש, אולם לא פחות משמונה שעות בשבוע;

           "עבודת יום" - עבודה ביום כלשהו;

           "שכר עבודה" - משכורת כמשמעותה בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980, המשתלמת בעד עבודה בעסק או במשלח יד;

           "מעביד", "אשה עובדת", "רווק", "ילד", "מס מעסיקים" ו"מענק פרישה" - כמשמעותם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980.

ניכויי מס משכר עבודה

2.       (א)  מעביד המשלם לעובד יומי שכר עבודה בעד עבודת יום ינכה ממנו בעת התשלום מס כמפורט בתוספת.

           (ב)  מעביד המשלם לעובד יומי מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, ינכה מהחלק שאינו פטור, בעת התשלום, מס בשיעור שיורה לו פקיד השומה; המעביד חייב לבקש הוראות מפקיד השומה לפני התשלום.

------------

(167) פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4127 מיום 20.5.1980 עמ' 1648.

 

ניכוי מס מתשלום לקבוצת עובדים

3.       מעביד המשלם שכר עבודה בסכום כולל למספר עובדים יומיים והחלק המגיע לכל עובד אינו ידוע למעביד, ינכה משכר זה, בעת התשלום, מס בשיעור של 35%;

           לענין תקנה זו, "עובד יומי" - לרבות יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחר בעד עבודה של שמונה עשר יום או יותר.

תיאום ניכויי המס

4.       פקיד השומה רשאי להורות שניכויי המס לפי תקנות אלה יוקטנו או יוגדלו, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף או גרעון מניכויי המס, בין כתוצאה מתשלום שכר עבודה מאת מעביד אחד ובין כתוצאה מתשלום שכר עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, והמעביד חייב לקיים כל הוראה כזאת.

תשלום הניכויים ומס מעסיקים והגשת הדו"ח לפקיד השומה תק' תשמ"ט–1988

5.       (א)  מעביד יגיש לפקיד השומה, ב-15 בחודש, דין וחשבון בטופס 0102 על מספר העובדים היומיים ששילם להם שכר עבודה, על סכום שכר העבודה ששילם, בין אם ניכה ממנו מס ובין אם לאו, ועל סכום המס שניכה לפי תקנות 2 ו-3 בתקופה שבין ה-14 בחודש הקודם עד ל-13 בחודש הדיווח וישלם לו באותו מועד את סכום המס שניכה כאמור.

תק' תשמ"ט–1988

           (ב)  מעביד ירשום לגבי כל אחד מעובדיו היומיים, בטופס 114, ב-15 בחודש, את כל הפרטים המפורטים בו ויצרף העתק מהטופס לטופס 0102.

           (ג)  מעביד יהא פטור מהרישום בטופס 114, כאמור בתקנת משנה (ב), אם הוא מנהל לגבי כל אחד מעובדיו היומיים כרטיס עובד (טופס 0101), כאמור בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), תש"ם–1980.

           (ד)  מעביד ששילם מענק פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 0102 שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים בטופס 0161 על המענק ששילם.

תק' תשמ"ט–1988

           (ה)  מעביד ישלם לפקיד השומה, במועד הגשת הדין וחשבון בטופס 0102 לפי תקנת משנה (א), את סכום מס המעסיקים שהוא חייב בו מסך כל שכר העבודה ששילם לעובדיו היומיים בתקופת הדיווח ויציין באותו דין וחשבון טופס 0102, את סכום מס המעסיקים שהוא חייב בו; לענין תקנת משנה זו, "שכר עבודה" - למעט מענק פרישה, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו בשל החזקת רכב, או בשל החזקת טלפון במקום מגוריו, שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד, או הכנסת עבודה כאמור בסעיף 3(ט) לפקודה.

 

הגשת דו"ח שנתי תק' תשמ"ז–1987

6.       מעביד חייב להגיש לפקיד השומה עד יום 31 במרס של כל שנה, או תוך שבועיים מיום שחדל להעסיק עובדים, הכל לפי המועד המוקדם יותר, טופס 0126, שבו מרוכזים סכומי הרישומים בטופסי 114, או בכרטיסי העובד (טופס 0101) שנוהלו כאמור בתקנה 5(ג) וסכום מס המעסיקים ששילם.

אישור על שכר עבודה וניכוי מס תק' תשמ"ז–1987

7.       מעביד ששילם שכר עבודה או מענק פרישה לעובד יומי, בין אם ניכה ממנו מס ובין אם לאו, יתן לו אישור, בטופס 114, על סך שכר העבודה או מענק הפרישה ששילם לו ועל המס שניכה ממנו; ניהל המעביד כרטיס עובד (טופס 0101) כאמור בתקנה 5(ג), יתן לו אישור בטופס 0106; האישור יינתן לו לא יאוחר מיום 20 במרס של כל שנה, לגבי שנת המס הקודמת שבה שולם לעובד היומי שכר עבודה, או ביום שבו חדל העובד היומי להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין.

טפסים

8.       (א)  טפסים לענין תקנות אלה יקבע הנציב.

           (ב)  טפסים שהוצאו לענין תקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ט–1978, יהיו טובים גם לענין תקנות אלה.

תחולה

9.       (א)  תקנות אלה יחולו לגבי שכר עבודה המשתלם ליום ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980) ואילך.

           (ב)  תקנות מס הכנסה, מילווה חסכון ומס מעסיקים (ניכוי משכר עבודה ותשלום מילווה חסכון ומס מעסיקים), תשל"ט–1978, ימשיכו לחול לגבי שכר עבודה המשתלם בעד עבודת יום שלפני ט"ו בניסן תש"ם (1 באפריל 1980).

 

תוספת

(תקנה 2)

המס שיש לנכותו משכר עבודה בעד כל עבודת יום יחושב בדרך המפורטת להלן:

(1) שכר העבודה בעד עבודת יום יוכפל ב-300;

(2) על הסכום המתקבל מהמכפלה יחושב המס לפי הוראות סעיף 121 לפקודה בהתחשב בתיאומים המחוייבים מסעיף 120ב לפקודה;

תק'תשמ"א–1981*

(3) מהמס שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד לפי סעיפים 34, 36, 37, 40 ו-40ב לפקודה*;

(4) המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב-300 והמנה תנוכה משכר העבודה בעד כל עבודת יום;

תק' תשמ"ו–1986

(5) כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולה על 49 אגורות יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 49 אגורות לא יובא בחשבון;

(6) נציב מס הכנסה יפרסם לוח המס לניכוי משכר עבודת יום כאמור, ומשעשה כן ינכה המעביד את המס של עובדיו לפי אותו לוח.

ט"ז באייר תש"ם (2 במאי 1980)                            יגאל הורביץ

                                                                                                   שר האוצר

------------

* תק' תשמ"א–1981 פורסמו בק"ת תשמ"א מס' 4235 מיום 18.5.1981 עמ' 1002; תחילתן לגבי שכר עבודה המשתלם ביום 1.4.1981 ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות