נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (מס' 2), תשע"ב-2012*

סעיף 1

הגדרה

Go

2

סעיף 2

פטור משירות מחמת גיל

Go

2

סעיף 3

הודעה בדבר גיל פטור

Go

2

סעיף 4

תחילה ותוקף

Go

2

           בוטל בצו שירות ביטחון (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), תשע"ג-2012.


צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (מס' 2), תשע"ב-2012

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרה

1.       בצו זה, "ייעוד" – סיווג היחידות הצבאיות לפי מאפייני פעילותן בשעת חירום, כפי שיקבע ראש ענף תכנון כח אדם מילואים באגף כח אדם, לפי פקודות הצבא.

פטור משירות מחמת גיל

2.       בכפוף להוראות סעיף 36א(ג) לחוק, יוצא צבא הנמנה עם המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספות (הראשונה והשנייה להלן – התוספות), ביחידות שייעודן מפורט בטור ב' בתוספות, יהיה זכאי לפטור מחובת שירות ביטחון אם הגיע לגיל כמפורט בטור ג' בתוספות.

הודעה בדבר גיל פטור

3.       יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים באחד המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספות, זכאי לקבל מיחידתו מידע בדבר הגיל שבו יהיה פטור מחובת שירות ביטחון לפי צו זה.

תחילה ותוקף

4.       תחילתו של צו זה ביום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012); הצו יעמוד בתוקפו לגבי המקצועות והתפקידים המנויים בתוספת הראשונה עד יום י"ד בתשרי התשע"ג (30 בספטמבר 2012) ולגבי המקצועות והתפקידים המנויים בתוספת השנייה עד יום י"ב באב התשע"ב (31 ביולי 2012).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

                    טור א'                                                                 טור ב'                                                     טור ג'

              מקצוע/תפקיד                                                     ייעוד היחידות                                            גיל הפטור

מהנדס בניין                                                  כל ייעוד                                           49

קצין מדעי ההתנהגות                                     כל ייעוד                                           49

קצין הובלה                                                  כל ייעוד                                           49

קצין חקירות שבויים                                      ביחידה 5410                                     49

קצין רפואה וטרינרית                                     2 עד 5                                              49

רופא לוחם                                                   2 עד 5                                              49

טכנאי רנטגן                                                  2 עד 5                                              49

קצין בריאות הנפש                                        2 עד 5                                              49

איש צוות מעבדה                                           2 עד 5                                              49

קצין ארגון רפואה                                         2 עד 5                                              49

פיזיותרפיסט                                                 2 עד 5                                              49

רוקח                                                           2 עד 5                                              49

אח                                                              2 עד 5                                              49

אופטומטריסט                                               2 עד 5                                              49

קצין רפואה פסיכיאטרית                                 2 עד 5                                              49

קצין רפואה                                                  2 עד 5                                              49

קצין רפואת שיניים                                        2 עד 5                                              49

קלינאי תקשורת                                             2 עד 5                                              49

רב צבאי                                                       2 עד 5                                              49

קצין זו"ק (זיהוי וקבורה)                                2 עד 5                                              49

תוספת שנייה

(תקנה 1)

                    טור א'                                                                 טור ב'                                                     טור ג'

              מקצוע/תפקיד                                                     ייעוד היחידות                                            גיל הפטור

כבאי אש                                                      כל ייעוד                                           49

מש"ק כיבוי תעופתי                                       כל ייעוד                                           49

כבאי אש עורף                                              כל ייעוד                                           49

שמאי רכב                                                    כל ייעוד                                           49

שמאי ציוד מכני הנדסי                                    כל ייעוד                                           49

נהג רכב מוביל                                              2 עד 5                                              49

נהג חילוץ                                                     2 עד 5                                              49

קברן ומזהה חללים                                        2 עד 5                                              49

פרמדיק                                                        2 עד 5                                              49

מדריך נהיגה                                                 2 עד 5                                              49

נהג רכב כיבוי אש                                          2 עד 5                                              49

מש"ק תנועה והובלה                                     2 עד 5                                              49

נהג משא כבד                                                2 עד 5                                              49

נהג מפעיל מנוף                                            2 עד 5                                              49

נהג תדלוק ביחידות חיל האויר                         2 עד 5                                              49

חשמלאי ברדלס                                             2 עד 5                                              49

מכונאי ברדלס                                               2 עד 5                                              49

מאחזק נגמ"ש                                               2 עד 5                                              49

טכנאי קשר טקטי                                           2 עד 5                                              49

טכנאי חד-פס                                                2 עד 5                                              49

מפעיל ציוד מכני הנדסי עורפי                          כל ייעוד                                           45

מפעיל ציוד מכני הנדסי במילואים                     כל ייעוד                                           45

טכנאי מערכת הנעה                                        2 עד 5                                              45

טכנאי בקרת אש מרכבה                                  2 עד 5                                              45

מכונאי ציוד מכני הנדסי                                  2 עד 5                                              45

מכונאי מרכבה                                               2 עד 5                                              45

חשמלאי מיתקנים                                           2 עד 5                                              45

חשמלאי טנק מגח ד'                                       2 עד 5                                              45

מכונאי טנק מגח ד'                                         2 עד 5                                              45

חמש צריח מגח ד'                                          2 עד 5                                              45

מכונאי רוכב                                                 2 עד 5                                              45

טכנאי חת"ם (חיל תותחנים)                             2 עד 5                                              45

טכנאי תקשורת רחב סרט                                2 עד 5                                              45

קשר חי"ק (חיל הקשר)                                   2 עד 5                                              45

מפעיל צ"נ (ציוד נשא)                                   2 עד 5                                              45

אלחוטן חי"ק (חיל הקשר)                               2 עד 5                                              45

מפעיל תקשוב מבצעי                                     2 עד 5                                              45

בעלי תפקידים במערך ההגנה המרחבית             כל ייעוד                                           49

בעלי תפקידים ביחידות מחוץ לסדר הכוחות של צבא ההגנה לישראל כל ייעוד                                                           49

כ' בניסן התשע"ב (12 באפריל 2012)                                     אהוד ברק

                                                                                                                    שר הביטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ב מס' 7110 מיום 19.4.2012 עמ' 1034.

בוטל ק"ת תשע"ג מס' 7169 מיום 16.10.2012 עמ' 38 בסעיף 5 לצו שירות ביטחון (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), תשע"ג-2012; תוקף הביטול מיום 1.8.2012.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות