נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו שירות ביטחון (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), תשע"ג-2012

בטחון – צה"ל – שירות בטחון – פטור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור משירות מחמת גיל

Go

2

סעיף 3

הודעה בדבר גיל פטור

Go

2

סעיף 4

תחילה ותוקף

Go

2

סעיף 5

ביטול

Go

2


צו שירות ביטחון (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל), תשע"ג-2012*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 36א(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה, "ייעוד" – סיווג היחידות הצבאיות לפי מאפייני פעילותן בשעת חירום, כפי שיקבע ראש ענף תכנון כח אדם מילואים באגף כוח אדם, לפי פקודות הצבא.

פטור משירות מחמת גיל

2.       בכפוף להוראות סעיף 36א(ג) לחוק, יוצא צבא הנמנה עם המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספת, ביחידות שייעודן מפורט בטור ב' בתוספת, יהיה זכאי לפטור מחובת שירות ביטחון אם הגיע לגיל כמפורט בטור ג' בתוספת.

הודעה בדבר גיל פטור

3.       יוצא צבא הנמנה עם כוחות המילואים באחד המקצועות או התפקידים המפורטים בטור א' בתוספת, זכאי לקבל מיחידתו מידע בדבר הגיל שבו יהיה פטור מחובת שירות ביטחון לפי צו זה.

תחילה ותוקף

4.       תחילתו של צו זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012); הצו יעמוד בתוקפו עד יום ט"ז באב התשע"ה (1 באוגוסט 2015).

ביטול

5.       צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (מס' 2), התשע"ב-2012 – בטל.

תוספת

(סעיפים 2 ו-3)

                   טור א'                                                              טור ב'                                                  טור ג'

              מקצוע/תפקיד                                                  ייעוד היחידות                                         גיל הפטור

קצין מדעי ההתנהגות                                   כל ייעוד                                          49

מהנדס בניין                                                 2 עד 5                                             49

מהנדס חילוץ                                               2 עד 5                                             49

רופא לוחם                                                  2 עד 5                                             49

קצין רפואה                                                 2 עד 5                                             49

קצין בריאות הנפש                                       2 עד 5                                             49

קצין רפואה פסיכיאטרית                              2 עד 5                                             49

קצין רפואת שיניים                                       2 עד 5                                             49

רב צבאי                                                      2 עד 5                                             49

שמאי רכב                                                   2 עד 5                                             49

שמאי ציוד מכני הנדסי                                 2 עד 5                                             49

פרמדיק                                                       2 עד 5                                             49

כ"ד באלול התשע"ב (11 בספטמבר 2012)                          אהוד ברק

                                                                                                              שר הביטחון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשע"ג מס' 7169 מיום 16.10.2012 עמ' 38.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות