Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), תשע"ד-2013

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא – מיסוי, מכס והיטלים

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – סחר – היטלי סחר

מסים – היטלים – היטל סחר

מסים – מכס – יבוא ויצוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת היטל יבוא

Go

2

סעיף 3

המועד לתשלום ההיטל

Go

2

סעיף 4

מילוי תנאי הסכם

Go

2

סעיף 5

תחילה ותוקף

Go

2


צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה),
תשע"ד-2013
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(א) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק), באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 56 לחוק, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

          "ארה"ב" – ארצות הברית של אמריקה;

          "דולר" – דולר של ארה"ב;

          "הסכם העדפה" – כהגדרתו בסעיף 3א(א) לחוק;

          "יבואן של טובין", "מחזיק טובין" – כהגדרתם בחוק;

          "ערך" – ערכם של טובין כמשמעותו בפקודת המכס;

          "פרטי המכס" – פרטים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב-2012 (להלן – צו תעריף המכס);

          "ש"ח" – שקלים חדשים.

קביעת היטל יבוא

2.       (א)  ההיטלים הקבועים בצו זה, כמפורט להלן, חלים על יבוא טובין שמקורם בארה"ב.

          (ב)  יבואן של טובין, כמפורט בצו זה, ישלם עליהם לאוצר המדינה היטל שהסכם העדפה מאפשר את הטלתו, כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   טובין שסיווגם בפרטי המכס כמפורט בטור א' בתוספת הראשונה והמתוארים בטור ב' לצדם – היטל בשקלים חדשים או באחוזים מן הערך, הכל כנקוב לצדם בטור ג';

(2)   טובין שסיווגם בפרטי המכס כמפורט בטור א' בתוספת השנייה – היטל באחוזים משיעורי המכס עליהם שבטור ג', בעמודה כללי, בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס, כנקוב לצדם בטור ב'.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב) יהיו הטובין בתוספת השלישית שסיווגם בפרטי מכס כמפורט בטור א' פטורים מחובת היטל לעניין הכמויות המפורטות בטור ג' לצדם, אלא אם כן צוין אחרת.

          (ד)  מקום בתוספת השנייה והשלישית שצוין פרק, פרט או פרט משנה, יחול ההיטל רק על הטובין המסווגים באותו פרק, פרט או פרט משנה, לפי העניין.

          (ה)  תוארו הטובין בתוספת השלישית בטור ב' לצדו של פרט מכס – יחול ההיטל רק על הטובין המתוארים.

המועד לתשלום ההיטל

3.       (א)  המועד לתשלום ההיטל יהיה המועד שבו משתלמים דמי המכס ואם היו הטובין פטורים ממכס – במועד התרת הרשימון לצריכה בארץ.

          (ב)  מקום שנקבע שהיטל יהיה בשקלים חדשים השווים לסכום מסוים במטבע חוץ, יהיה החישוב לפי כללי המכס (חישוב מחיר הנקוב במטבע חוץ), התשמ"ט-1989.

מילוי תנאי הסכם

4.       טובין "שמקורם בארה"ב", לעניין צו זה, הם טובין שהוראות ההסכם עם ארה"ב בדבר כללי המקור של טובין התמלאו לגביהם.

תחילה ותוקף

5.       תחילתו של צו זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ותוקפו עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).

תוספת ראשונה

(סעיף 2(ב)(1))

(הושמטה)

תוספת שנייה

(סעיף 2(ב)(2))

(הושמטה)

תוספת שלישית

(סעיף 2(ג))

(הושמטה)

כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013)                             נפתלי בנט

                                                                                                              שר הכלכלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ד מס' 1724 מיום 31.12.2013 עמ' 12.