Nevo.co.il

צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), תשע"ד-2014

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור יבוא זיקוקין די נור

Go

2

סעיף 3

תוקף

Go

2


להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו היבוא והיצוא (איסור יבוא זיקוקין די-נור) (הוראת שעה), תשע"ה-2014*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "זיקוקין" – זיקוקין די-נור מועפים המסווגים בפרט מכס 36.04 בצו תעריף המכס והשייכים לקטגוריה 2 כמשמעותה בתקן ישראלי ת"י 4373 או בתקן אירופי EN 15947;

          "יבוא אישי" – כהגדרתו בסעיף 2(ג)(1) בצו יבוא חופשי;

          "צו יבוא חופשי" – צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014;

          "צו תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ב-2012;

          "רישיון יבוא" – כהגדרתו בצו יבוא חופשי;

          "רשות מוסמכת" – כהגדרתה בצו יבוא חופשי.

איסור יבוא זיקוקין די-נור

2.    (א)  לא ייבא אדם, לרבות ביבוא אישי, זיקוקין.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת לעניין יבוא זיקוקין רשאית לתת רישיון יבוא לייבוא של כל אחד מאלה:

(1)   זיקוקין המהווים חלק מן הציוד הנלווה המשמש גופים מחוץ לישראל לקיום אירועים מיוחדים בישראל;

(2)   זיקוקין המיועדים לרשויות המדינה הממלאות תפקיד ציבורי על פי דין ואשר הצהירו כי היבוא נדרש לצורך פעילות חיונית שהן מבצעות;

(3)   זיקוקין המיועדים למערכת הביטחון לצורך מילוי תפקידיה; לעניין סעיף זה, "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(א)   משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;

(ב)   יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחומי ביטחון המדינה;

(ג)    צבא ההגנה לישראל;

(ד)   מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, שאינם יחידות כאמור בפסקת משנה (ב) ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;

(ה)   משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים.

תוקף

3.    צו זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ו בשבט התשע"ה (15 בפברואר 2015).

כ"ז בחשוון התשע"ה (20 בנובמבר 2014)                           נפתלי בנט

                                                                                                              שר הכלכלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת שיעורי מק"ח תשע"ה מס' 1749 מיום 23.11.2014 עמ' 18.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות