תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003*

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

עבודה מצומצמת

Go

2

סעיף 3

תחולת תקנות הבניה

Go

3

סעיף 4

דרישות לקבלת היתר

Go

3

סעיף 5

תנאים למתן ההיתר

Go

4

סעיף 6

מתן היתר

Go

4

סעיף 7

ביטול

Go

4

סעיף 8

תחילה וסייג לתחולה

Go

4

בוטלו בתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), תשע"ז-2017.


תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          "אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן, ובלבד שהאנטנה והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 3.9 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2.1 סנטימטרים;

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת הגדרת "אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו"

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוג Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 ס"מ, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין;

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת הגדרת "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו"

תק' תשע"ד-2014

          "בניין גבוה" ו"בניין רב-קומות" – כהגדרתם בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות הבנייה);

מיום 11.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065

הוספת הגדרת ""בניין גבוה" ו"בניין רב-קומות""

תק' תשע"ד-2014

          "בעל זכות בנכס" – כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות הבנייה, ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;

מיום 11.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065

החלפת הגדרת "בעל זכות בנכס"

הנוסח הקודם:

"בעל זכות בנכס" – כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן – תקנות הבניה), ובבית משותף – לרבות נציגות הבית;

          "הועדה" – ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;

          "היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

          "חישובים סטטיים" – כהגדרתם בתקנות הבניה;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת הגדרת "חישובים סטטיים"

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          "כבל הזנה" – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת הגדרת "כבל הזנה"

          "מהנדס" – מהנדס הועדה;

תק' תשס"ח-2008

          "מחסן טרומי פריק" – מחסן פריק הבנוי מחומרים קלים, שגודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

הוספת הגדרת "מחסן טרומי פריק"

תק' תשע"א-2011

          "מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת הגדרת "מיתקן פוטו-וולטאי"

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

החלפת הגדרת "מיתקן פוטו-וולטאי"

הנוסח הקודם:

"מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת החשמל, הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית;

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          "מיתקן של חובבי רדיו" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009 (להלן – תקנות הקרינה);

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת הגדרת "מיתקן של חובבי רדיו"

          "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

          "מפקח עבודה" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954;

          "סוכך עונתי" – מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה בפני השפעת מזג האוויר בחורף;

          "עבודה מצומצמת" – בניה בבנין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;

תק' תשע"ד-2014

          "שיפור נגישות לבנין ובתוכו" – ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כביש גישה, התקנות מעלון, התאמת מעברים והקמת מעלית בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות;

מיום 11.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065

"שיפור נגישות לבנין ובתוכו" – ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כביש גישה, התקנות מעלון והתאמת מעברים התאמת מעברים והקמת מעלית בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות;

          "שלד" – כהגדרתו בתקנות הבניה.

עבודה מצומצמת

2.       כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו:

תק' תש"ע-2010

(1)  התקנת מיתקן לאנטנות כהגדרתו בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

(1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו מיתקן לאנטנות כהגדרתו בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

תק' תש"ע-2010

(2)  התקנת מובלים לכבלים או כבלים למיתקן תקשורת כהגדרתם בחלק י' שבתוספת השניה לתקנות הבנייה;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

החלפת פסקה 2(2)

הנוסח הקודם:

(2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

(3)  הצבת קולטים ודוד שמש;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

החלפת פסקה 2(3)

הנוסח הקודם:

(3) הצבת דוד שמש;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

(4)  סגירת מרפסת בתריסים, למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

מיום 30.5.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 876

(4) סגירת מרפסת בתריסים, למעט גזוזטרה אשר לא באה במניין השטחים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

(5)  התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;

(6)  התקנת מיתקן גז במכל נייח;

(7)  בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;

(8)  התקנת מצללה;

(9)  התקנת סוכך עונתי;

(10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;

תק' תשס"ט-2008

(11) מבנה לאחסון כלי אצירת אשפה מסוג מסתור, ובתנאי שייבנה בהתאם להוראות חלק ו' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;

מיום 5.11.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 84

החלפת פסקה 2(11)

הנוסח הקודם:

(11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה;

(12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר;

תק' תשס"ח-2008

(13) הקמה או הצבה של מחסן טרומי פריק;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

הוספת פסקה 2(13)

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תשע"א-2011

(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים בהספק שאינו עולה על 50 קילו ואט למבנה;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת פסקה 2(14)

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים בהספק שאינו עולה על 50 קילו ואט למבנה.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

(15) הצבת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו או אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו.

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת פסקה 2(15)

תחולת תקנות הבניה תק' תשע"ג-2012

3.       (א)  על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספת השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור, ולעניין בקשה להיתר לגבי עבודה לפי תקנה 2(10) לתקנות אלה – אף תקנה 17ב לתקנות הבנייה.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          (ב)  מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור, ואולם לעניין העבודה המפורטת בתקנה 2(15), לא תיחשב קרינה בלתי מייננת מכל אחד מסוגי האנטנות האמורים בה כפגיעה בבטיחות או בבריאות משתמשי הבניין והציבור, אם ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (להלן – חוק הקרינה), ובלבד שטווח הבטיחות האופקי, המחושב לפי הנחיות הממונה שקיבל מבקש היתר ההקמה, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, קטן מ-3 מטר בכיוון האופקי.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

          (ג)   הוגשה בקשה להיתר להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי או לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

(ג) הוגשה בקשה להיתר להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי או לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

מיום 16.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 309

(א) על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספת השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור, ולעניין בקשה להיתר לגבי עבודה לפי תקנה 2(10) לתקנות אלה – אף תקנה 17ב לתקנות הבנייה.

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

(ב) מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור, ואולם לעניין העבודה המפורטת בתקנה 2(15), לא תיחשב קרינה בלתי מייננת מכל אחד מסוגי האנטנות האמורים בה כפגיעה בבטיחות או בבריאות משתמשי הבניין והציבור, אם ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (להלן – חוק הקרינה), ובלבד שטווח הבטיחות האופקי, המחושב לפי הנחיות הממונה שקיבל מבקש היתר ההקמה, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, קטן מ-3 מטר בכיוון האופקי.

דרישות לקבלת היתר

4.       לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

(1)  הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת הראשונה בשלושה עותקים;

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

(1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת שבתוספת הראשונה בשלושה עותקים;

(2)  צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;

(3)  בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח – מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;

תק' תשס"ח-2008 תק' תשע"ד-2014

(4)  לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי, מחסן טרומי פריק – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המנהדס – גם חישובים סטטיים;

מיום 1.3.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433

(4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי, מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המנהדס – גם חישובים סטטיים;

מיום 11.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065

(4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי, מחסן טרומי פריק או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו – צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המנהדס – גם חישובים סטטיים;

תק' תש"ע-2010

(5)  לבקשה להתקנת מיתקן לאנטנות, מובלים לכבלים או כבלים למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקומם;

מיום 19.9.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236

החלפת פסקה 4(5)

הנוסח הקודם:

(5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת – מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין – מיקום המובילים או קווי הזינה;

(6)  לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תשע"א-2011

(7)  לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי – צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי וכי הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמיתקן האמור;

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת פסקה 4(7)

מיום 1.5.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885

(7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי – צירף תכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי וכי הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה; ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמיתקן האמור.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

(8)  לבקשה להצבת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו או להצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, צירף את כל אלה:

(א)   פרטים בדבר סוג האנטנה, מיקומה וגודלה;

(ב)   עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה;

(ג)    רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987;

(ד)   לגבי בקשה להצבת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו – אישור מהנדס קונסטרוקציה מוסמך בדבר יציבותה של האנטנה, בהתייחס למשקלה ולעומס הרוח הצפוי או מסמכים המעדים על כך שמתקיימים באנטנה כל התנאים המפורטים בתוספת השנייה;

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784

הוספת פסקה 4(8)

תק' תשע"ד-2014

(9)  לבקשה לביצוע עבודה לשיפור הנגישות לבניין או בתוכו, צירף פרטים בדבר סוג העבודה, מיקומה וכן –

(א)   לגבי בקשה הכוללת פתיחת פתח בקיר או הגדלתו – אישור מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, כי העבודה לא תפגע ביציבות המבנה;

(ב)   לגבי בקשה להתקנת כבש נגיש שהפרש הגובה בין הנקודה הגבוהה לנקודה הנמוכה על פניו עולה על 75 סנטימטרים – חישובים סטטיים;

(ג)    לגבי בקשה להקמת מעלית – חישובים סטטיים ואישור מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, כי העבודה לא תפגע ביציבות המבנה, וכן –

(1)   לגבי בקשה להקמת מעלית בשטחי חוץ – חזיתות המבנה שאליו מוצמדת המעלית;

(2)   לגבי בקשה להקמת מעלית בשטחי פנים – חתכים, לפי הנחיות המהנדס.

מיום 11.5.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065

הוספת פסקה 4(9)

תנאים למתן ההיתר תק' (מס' 2)  תשע"ג-2013

5.       (א)  הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור, ואולם לעניין היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(15), לא יראו את הקרינה הבלתי מייננת מכל אחד מסוגי האנטנות המפורטים בה כפגיעה בבטיחות הציבור אם ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ובלבד שטווח הבטיחות האופקי, המחושב לפי הנחיות הממונה שקיבל מבקש היתר ההקמה, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, קטן מ-3 מטר בכיוון האופקי.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

          (א1) היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(14) יינתן בהתקיים תנאים אלה:

(1)   בגג משופע – המיתקן מונח בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח – המיתקן אינו בולט ממעקה הגג;

(2)   על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          (א2) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(15), הוועדה לא תהיה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן היתר בכל הנוגע לעיצובו האדריכלי של בניין שאנטנה מכל אחד מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה מוצבת עליו ובלבד שהאנטנה לא תמוקם בחזית הקדמית של הבניין.

          (ב)  לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או – בבית משותף – לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.

מיום 19.3.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494

הוספת תקנת משנה 5(א1)

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 785

5. (א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור, ואולם לעניין היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(15), לא יראו את הקרינה הבלתי מייננת מכל אחד מסוגי האנטנות המפורטים בה כפגיעה בבטיחות הציבור אם ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר הקמה לפי סעיף 6 לחוק הקרינה ובלבד שטווח הבטיחות האופקי, המחושב לפי הנחיות הממונה שקיבל מבקש היתר ההקמה, המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, קטן מ-3 מטר בכיוון האופקי.

(א1) היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(14) יינתן בהתקיים תנאים אלה:

(1) בגג משופע – המיתקן מונח בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח – המיתקן אינו בולט ממעקה הגג;

(2) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעניין היתר לעבודה המפורטת בתקנה 2(15), הוועדה לא תהיה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן היתר בכל הנוגע לעיצובו האדריכלי של בניין שאנטנה מכל אחד מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה מוצבת עליו ובלבד שהאנטנה לא תמוקם בחזית הקדמית של הבניין.

מתן היתר תק' (מס' 2)  תשע"ג-2013

6.       ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת הראשונה.

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 785

6. ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת שבתוספת הראשונה.

ביטול

7.       תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968 – בטלות.

תחילה וסייג לתחולה

8.       (א)  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

          (ב)  תקנות אלה לא יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה לפני תחילתן של תקנות אלה.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013 תק' תשע"ד-2014

תוספת ראשונה

(תקנות 4 ו-6)

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 785

תוספת תוספת ראשונה

[טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת  תקנות 4 ו-6]

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

תוספת שנייה

(תקנה 4(ד))

מיום 20.3.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 785

הוספת תוספת שנייה

          לבקשה להצבת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו ניתן לצרף מסמכים המעידים כי מתקיימים באנטנה כל התנאים האלה, במקום אישור מהנדס קונסטרוקציה מוסמך:

(1)      משקלה העצמי של האנטנה קטן מ-10 ק"ג;

(2)      שטח החתך לרוח של האנטנה לא יעלה על 0.3 מ"ר;

(3)      התורן שעליו מורכבת האנטנה יהיה –

(א)  צינור מתכתי מגולוון עגול, בקוטר נומינלי של ¼1 או ½1 אינטש;

(ב)  בעובי דופן מינימלי של 2.9 מ"מ;

(ג)   נמוך מ-5 מטר;

(ד)  מיועד למטרת הרכבת האנטנה בלבד, בלא אבזרי טיפוס; לצורך תחזוקת האנטנה יש לפרקה ולהניחה על הגג או על הקרקע;

(4)      האנטנה מורכבת על תורן באחד מהאופנים האלה:

(א)  כשהיא עומדת בפני עצמה (free standing) בלא כבלי עיגון, אם על פי מפרט היצרן האנטנה עומדת במהירות רוח של 36 מטר לשנייה (80 מיל לשעה mph) לפחות;

(ב)  כשהיא מחוזקת באמצעות שלושה או ארבעה כבלי עיגון, אם ממפרט היצרן שלה לא עולה האמור בפסקת משנה (א); כבלי העיגון יהיו עשויים מחומר מבדד, דוגמת פוליאסטר או קבלר, המיועדים להתקנה חיצונית ועמידים בשמש, עם חוזק קריעה של 250 ק"ג לפחות והם יחוברו לאנטנה במפלס אחד, בחלק של האנטנה שיש לו חוזר מבני מתאים, בין מחצית גובה האנטנה לראש האנטנה;

(5)      התורן שעליו מורכבת האנטנה מותקן באחד מהאופנים האלה:

(א)  כשהוא מיוצב באמצעות הצמדתו לקיר מבנה כמתואר באיור מס' 1, מעקה או במקרה של גגות עם סיכוך קל, לרכיבים נושאים כגון: גג רעפים, גג עם לוחות גליים וכיוצא באלה, באמצעות שני מהדקים ("אומגה"); המרחק בין המהדקים יהיה גדול ככל האפשר, ולא יקטן מ-50 ס"מ; בסיס התורן יונח על המבנה, ישירות או באמצעות אריח או לבנת בטון מתחת הבסיס, כדי להעביר כוחות אנכיים ישירות למבנה;

(ב)  כשהוא מיוצב על ידי שלושה או ארבעה כבלי עיגון מפלדה, שיחוברו לעמוד במפלס אחד כמתואר באיור מס' 1; הכבלים יהיו כבלי פלדה מגולוונים וקוטרם יהיה 4 מ"מ לפחות, שיעוגנו לעמוד, קורה או קיר העשויים בטון באמצעות התקן מתיחה; הכבלים ילופפו סביב התורן ומתחתם יותקנו שני מהדקים ("אומגה"), למניעת החלקתם; התורן יותקן על בסיס מתכת מגולוון, במידות 20x20 ס"מ לפחות ובעובי שלא יפחת מ-3 מ"מ, במרכזו תרותך כוסית מתאימה לתורן, בגובה 10 ס"מ לפחות, עם בורג הידוק וחור ניקוז; התורן וכבלי העיגון יחוזקו לקיר, למעקה או לרכיב נושא באמצעות ברגי עיגון שקוטרם לא יקטן מ-3/8 אינטש (9.5 מ"מ); הברגים יוחדרו דרך מלוא עובי הקיר, המעקה או הרכיב הנושא ויחוזקו בעזרת אומים שמתחתם יותקנו דיסקיות, מצדו האחר; הקיר או המעקה חייבים להיות בעובי 10 ס"מ לפחות; במקרה של עיגון בבטון, עומק העיגון של הברגים בבטון לא יהיה קטן מ-10 ס"מ.

(6)      הגובה הכולל של האנטנה כנדרש בתקנות אלה נמדד מהחלק הגבוה ביותר של המבנה, אם האנטנה מורכבת על גג מבנה, או מהקרקע, אם האנטנה מותקנת על הקרקע;

(7)      האנטנה הותקנה כך שלא תפגע באיטום הגג; לצורך זה ניתן להתקין אריח או לבנת בטון מתחת בסיס האנטנה; אם בסיס האנטנה לא יונח ישירות על בטון, הוא יונח על יריעה ביטומנית לציפוי גגות, במידות 30x30 ס"מ לפחות;

(8)      אם גג הבניין שעליו מותקנת האנטנה משמש לייעודים אחרים, נוסף על הייעוד הבסיסי של סיכוך המבנה, האנטנה הותקנה באופן שלא תפריע לייעודים האחרים של הגג;

(9)      אם האנטנה מוקמת במקום שיש אליו גישה חופשית לאנשים, האנטנה ובמיוחד כבלי העיגון, אם ישנם, הותקנו באופן שלא יגרום לסכנת היתקלות, מעידה, החלקה או היתפסות של בני אדם העשויים לעבור בקרבת האנטנה; אם הדבר איננו ניתן לביצוע, יסומנו המקומות שיש בהם סכנת היתקלות, מעידה וכדומה בסימון ברור ונראה לעין המזהיר מפני הסכנה.

כ"א בתמוז התשס"ג (21 ביולי 2003)                                   אברהם פורז

                                                                                                               שר הפנים* פורסמו ק"ת תשס"ג מס' 6257 מיום 20.8.2003 עמ' 948.

תוקנו ק"ת תשס"ח מס' 6644 מיום 31.1.2008 עמ' 433 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית מאותו יום.

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 876 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6721 מיום 5.11.2008 עמ' 84 – תק' תשס"ט-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6754 מיום 17.2.2009 עמ' 494 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6898 מיום 21.6.2010 עמ' 1236 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 90 ימים מיום פרסומן ותחולתן על בקשה שהוגשה מאותו היום.

ק"ת תשע"א מס' 6990 מיום 31.3.2011 עמ' 885 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ותחולתן על בקשה שהוגשה לוועדה המקומית מאותו יום.

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 309 – תק' תשע"ג-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7225 מיום 18.2.2013 עמ' 784 – תק' (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 9 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ד מס' 7368 מיום 10.4.2014 עמ' 1065 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ותחולתן על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה מקומית מאותו יום.

בוטלו ק"ת תשע"ז מס' 7836 מיום 10.7.2017 עמ' 1344 בתקנה 50 לתקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), תשע"ז-2017; תוקף הביטול 60 ימים מיום פרסומן.