נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007

מסים – מס הכנסה – זיכויים ונק' זיכוי – תושב חוץ

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי

סעיף 2

2

Go

תחולה

סעיף 3


כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), תשס"ז-2007*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע כללים אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה:

          "אזור" – כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

          "תושב חוץ זכאי" – יחיד תושב חוץ שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות על פי דין;

(2)   הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות שהייה;

          "תקנות ניכוי הוצאות שהייה" – תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט-1979.

נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי

2.       (א)  בחישוב המס על הכנסה של תושב חוץ זכאי, לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון 2.25 נקודות זיכוי.

          (ב)  שהה תושב חוץ זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיף קטן (א), כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס.

תחולה

3.       כללים אלה יחולו בחישוב המס על הכנסתו של תושב חוץ זכאי שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.

י"ד באדר התשס"ז (4 במרס 2007)

                                                                          אברהם הירשזון

                                                                                                   שר האוצר* פורסמו ק"ת תשס"ז מס' 6578 מיום 16.4.2007 עמ' 717.

בוטלו ק"ת תשע"ה מס' 7430 מיום 7.10.2014 עמ' 15 בכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), תשע"ה-2014; תחילתו ביום 1.1.2015 ותחולתם על הכנסה שהופקה או נצמחה מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות