עבודת נשים

סעיף 1

מועד לתשלומי העובדת

Go

2

סעיף 2

מועד לתשלומי המעביד

Go

2

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות עבודת נשים (הבטחת פנסיה), תשנ"א-1991*

בוטלו בתקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008.


           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ז)(3) ו-(20) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מועד לתשלומי העובדת

1.    עובדת תשלם את התשלומים החלים עליה לפי סעיף 6(ז)(1) לחוק, לא יאוחר מששים ימים מתום חופשת הלידה, ותמסור למעבידה אישור על ביצוע התשלומים.

מועד לתשלומי המעביד

2.    מעביד ישלם את התשלומים החלים עליו לפי סעיף 6(ז)(1) לחוק, במועדים ולפי הכללים כמפורט להלן:

(1)   נהג המעביד בלבד לשלם תשלומים להבטחת פנסיה לעובדת, ימשיך המעביד לשלם תשלומים אלה במועדים ולפי הכללים החלים עליו, כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה שבעדה משלמים לה דמי לידה;

(2)   נהגו גם המעביד וגם העובדת לשלם תשלומים להבטחת הפנסיה לעובדת - ישלם המעביד את התשלומים החלים עליו כאמור, תוך שלושים ימים מהיום שבו המציאה לו העובדת אישור כאמור בתקנה 1.

כ' בשבט תשנ"א (4 בפברואר 1991)                       יצחק שמיר

                                                                              ראש הממשלה ושר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5332 מיום 12.2.1991 עמ' 524.

בוטלו ק"ת תשס"ח מס' 6702 מיום 14.8.2008 עמ' 1229 בתקנה 7 לתקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008; תוקף הביטול מיום 1.9.2008.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות