נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מתן יחס שונה בחוזה ביטוח) (הקמת ועדת תלונות), תשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19לה(ו)(3)(ב) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"ועדת תלונות" – כמשמעותה סעיף 19לה(ו) לחוק;

"יושב ראש הוועדה" – כמשמעותו בסעיף 19לה(ו)(3)(א)(1) לחוק.

דרכי המינוי של חברי ועדת התלונות
2. (א)

מצא יושב ראש הוועדה שמתלונן רשאי להעביר את תלונתו להכרעת ועדת התלונות לפי סעיף 19לה(ו)(2) לחוק, ימנה את שאר חברי הוועדה, אחד מתוך רשימה של מומחים בסוגים שונים של מוגבלות שקבע שר המשפטים לפי סעיף
19לה(ו)(3)(א)(3) לחוק, ואחד מתוך רשימה של אקטוארים המתמחים בסוגים שונים של ביטוח שקבע שר האוצר לפי סעיף 19לה(ו)(3)(א)(2) לחוק.

(ב)

במינוי חברי הוועדה יביא יושב ראש הוועדה בחשבון את סוג המוגבלות של המתלונן; תחום התמחותו של המומחה או האקטואר, לפי העניין; זמינותו ושיקולי יעילות נוספים.

סדרי דין וראיות
3. (א)

ועדת תלונות לא תהיה קשורה בדיני הראיות, והיא תפעל בדרך הנראית לה צודקת ומועילה ביותר בנסיבות העניין, כאמור בסעיף 19לה(ו)(3)(ב)(2) לחוק.

(ב)

החלטת ועדת התלונות תינתן ברוב דעות, ולאחר שניתנה הזדמנות למתלונן, לנילון, לנציב ולארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות להשמיע את טענותיהם, כאמור בסעיף 19לה(ו)(7) לחוק.

חוברת הנמקה
4. (א)

החלטת ועדת תלונות תינתן בכתב ותהיה מנומקת וכן יצוין בה שמי שרואה את עצמו מקופח מהחלטת ועדת התלונות רשאי לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

(ב)

החלטת ועדת תלונות תימסר לידי מי שהיה צד להליך, או תישלח אליו בדואר רשום.

שכר
5.

יושב ראש הוועדה וחבר בוועדת תלונות, כמשמעותו בסעיף 19לה(ו)(3) לחוק יהיו זכאים לשכר בעד השתתפותם בישיבה של ועדת תלונות, הכל בהתאם לנהלים, לתעריפים ולאופני העדכון שנקבעו בהוראת תכ"ם 13.1.7 "תשלום לחברי ועדות ציבוריות" של החשב הכללי, כפי שיעודכן מזמן לזמן, או יוחלף באחר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות