נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 12-05-2022

תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה), תשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק הנפט, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"בקשה" – כמשמעותה בתקנה 3;

"הוועדה" – הוועדה המחוזית כמשמעותה בסעיף 7 לחוק התכנון והבנייה לרבות ועדת משנה שלה, ובלבד שאליה יצורף נציג שר האנרגיה והמים, כחבר שלו הזכויות והחובות הקבועות בחוק התכנון והבנייה ביחס לחבר ועדה מחוזית;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, והתקנות לפיו;

"חיפוש נפט מפצלי שמן" – חיפוש נפט לשם הפקתו מפצלי שמן בטכנולוגיה שבה מחממים את שכבת פצלי השמן וממצים ממנה את הנפט;

"מבקש" – בעל רישיון לפי החוק;

"מסמך סביבתי" – מסמך שיוכן על פי הנחיות משרד האנרגיה והמים בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ויפרט את ההשפעות הסביבתיות, לרבות השפעות על מקורות המים, הקרקע, האוויר, הים, ערכי הטבע והנוף, מפעולות החיפוש, לרבות אחסון ושינוע תוצרי פעולות אלה, בדיקת חלופות מיקום וטכנולוגיה וכן המלצות ביחס להנחיות והאמצעים הנדרשים לצורך מזעור ההשפעות האפשריות מפעולות החיפוש, וכן הוראות ביחס לשיקום האתר עם סיום הפעילות של המבקש בשטח;

"מתכנן מחוז" – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק התכנון והבנייה;

"פעולות לשם קידוח נפט" – פעולות לצורך חיפוש נפט והפקתו, המפורטות בתקנה 5;

"תכנית מפורטת" – תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה.

סטייה מהוראות חוק התכנון והבנייה
2.

בעל רישיון נפט רשאי לסטות מחוק התכנון והבנייה לעניין קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט לפי תקנות אלה למעט לעניין קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט שיוחל בביצוען לאחר שהממונה על ענייני נפט אישר את קיומה של תגלית.

בקשה לאישור קידוח נפט ופעולות לצורך כך
3. (א)

בקשה לאישור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט תוגש לוועדה ותכלול את כל אלה:

(1)

תיאור מילולי של קידוח הנפט והפעולות לשם קידוח נפט המבוקשות, מפת התמצאות בקנה מידה של 1:50,000 וכן תשריט תחום שטח פעולות הקידוח, הכולל את מיקום הקידוחים, התשתיות הנלוות, ובכלל זה דרכי הגישה והדרכים שישמשו לשינוע הנפט, וכן המבנים והמיתקנים בתחומו, בקנה מידה שלא יפחת מ-1:2,500; גבולות האתר יכללו את השטח שיימצא כי חלות עליו מגבלות כתוצאה מפעילות האתר, ביחס לייעודי הקרקע המאושרים, הכל לפי המסמך הסביבתי;

(2)

מסמך סביבתי.

(ב)

מתכנן מחוז רשאי לדרוש בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהתקבלה הבקשה קבלת חוות דעת מקצועיות כפי שתימצא לנכון, לרבות מרשויות שהוקמו על פי דין, וכן רשאי מתכנן המחוז לדרוש הבהרות והשלמות לבקשה ולמסמכים שצורפו לה.

(ג)

הבקשה תכלול הוראות שיבטיחו כי הפעילות באתר תהיה זמנית, כאמור בתקנה 6, ותכלול רק קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט הקשורות עמו, וכן הוראות שיבטיחו כי עם סיום פעולות הקידוח, אם תידחה התכנית כאמור בתקנה 6, המבקש ישקם את שטח האתר, לרבות לפי המסמך הסביבתי.

(ד)

בשל כל קידוח נפט והפעולות לשם קידוח נפט יוגשו כל המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א).

הדיון בוועדה
4. (א)

הוועדה תקיים דיון בבקשה, בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה הבקשה, לאחר שהוגשו לעיונה המסמך הסביבתי, וכן כל חוות דעת נוספת שהוגשה לפי תקנה 3(ב), אך לא לפני תום 14 ימים מיום שהועברה אליה חוות דעתו של נציג השר להגנת הסביבה כאמור בתקנת משנה (ב), או מהמועד להגשת חוות הדעת; בתום הדיון תחליט הוועדה אם להפקיד את הבקשה, לדחותה או להתנות תנאים להפקדתה, ובלבד שלא ייקבעו תנאים שלא ניתן לקיימם בתוך 60 ימים; סברה הוועדה שקיומו של תנאי הכרחי כדי לאפשר את הפקדתה של הבקשה, ולא ניתן לקיים את התנאי בתוך 60 ימים, רשאית הוועדה לדחות את הבקשה או להאריך את המועד לקיום התנאים.

(ב)

חוות דעת של נציג השר להגנת הסביבה למסמך הסביבתי, תוגש בתוך 30 ימים מיום שהמסמך הסביבתי הוגש לוועדה, ואולם בכל הנוגע לבקשות הנוגעות לחיפוש נפט מפצלי שמן, תוגש חוות הדעת של נציג השר להגנת הסביבה בתוך 90 ימים מיום הגשת הבקשה לוועדה והוועדה תהיה רשאית להאריך תקופה זו ב-90 ימים נוספים, שלאחריה תקיים דיון נוסף בבקשה בתוך 14 ימים.

(ג)

על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאית הוועדה, בהחלטה מנומקת בכתב, להחליט להמשיך את הדיון בבקשה בישיבה נוספת, אם ראתה שלצורך קבלת החלטה בבקשה נדרשים מידע נוסף או חוות דעת מקצועית נוספת, או שנדרשת בדיקתו של מידע או עניין שהועלה בדיון שקיימה בבקשה, וזאת בתוך 14 ימי עבודה ממועד הדיון הראשון בה.

(ד)

הוועדה תשלח למבקש הודעה על החלטתה בעניין הפקדת הבקשה, הפקדתה בתנאים או דחייתה בתוך שבעה ימי עבודה.

(ה)

החליטה הוועדה להפקיד את הבקשה בתנאים, יקיימם המבקש בתוך 60 ימים מיום שקיבל הודעה על החלטת הוועדה; הוועדה תקיים דיון בדבר קיומם של התנאים בתוך 14 ימים מהמועד האחרון לקיומם ואם הודיע המבקש כי קוימו קודם לכן, בתוך 14 ימים מיום שהודיע המבקש על קיום התנאים; לא קוימו התנאים להנחת דעת הוועדה – תידחה הבקשה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, אם מצא כי יש הצדקה לכך.

(ו)

הופקדה הבקשה, יפרסם המבקש הודעה על ההפקדה, המפרטת את מהות הבקשה, בתוך חמישה ימים ממועד קבלת הודעה כאמור בתקנת משנה (ג) לפי סעיפים 89 ו-89א לחוק התכנון והבנייה בדבר פרסום הפקדת תכנית, בשינויים המחויבים.

(ז)

התנגדות תוגש לוועדה כפי שמוגשת התנגדות לפי חוק התכנון והבנייה בשינויים המחויבים.

(ח)

הוגשו התנגדויות, הוועדה שהחליטה על ההפקדה תשמע את ההתנגדויות ותקבל החלטה בדבר אישור הבקשה, דחייתה או אישורה בתנאים בתוך 30 ימים, מהמועד האחרון להגשת התנגדויות, לפי חוק התכנון והבנייה לעניין שמיעת התנגדויות והחלטה בהן בשינויים המחויבים.

(ט)

החלטת הוועדה תכלול הוראות שיבטיחו כי הפעילות באתר תהיה זמנית ותכלול רק קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט וכן הוראות שיבטיחו כי עם סיום פעולות הקידוח, ככל שתידחה התכנית כאמור בתקנה 6(א), המבקש ישקם את שטח האתר, לרבות לפי המסמך הסביבתי.

(י)

הוועדה לא תאשר בקשה בתחום הסביבה החופית כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004, אלא לאחר שקיבלה את אישור הוועדה שלמירת הסביבה החופית שהוקמה בחוק התכנון והבנייה.

(יא)

הודעה על אישור בקשה תימסר למבקש בתוך שבעה ימי עבודה ותפורסם על ידו כאמור בתקנה 4(ו) בהתאמה ובשינויים המחויבים; החלטת הוועדה תהיה סופית, ולא יחולו סעיפים 11ד, 109, 109א(ב) ו-110 לחוק התכנון והבנייה.

פעולות לשם קידוח נפט
5.

בשטח המסומן בתשריט כתחום שטח פעולות לשם קידוח נפט, יותר קידוח נפט וכן העבודות והשימושים הנדרשים לביצוע פעולות הקידוח המפורטות להלן ככל שאושרו לפי תקנה 4 והכל בכפוף לתקנות 2 ו-6:

(1)

פריצת דרכים לצורך גישה אל האתר;

(2)

שאיבת נפט ותוצרי הלוואי אגב השאיבה;

(3)

בדיקות ומבחני הפקה;

(4)

חימום תת-הקרקע;

(5)

הצבת מבנים יבילים לצורך ביצוע פעולות הקידוח, לרבות משרד, מעבדה;

(6)

קווי תשתית זמניים שנדרשים לרבות לאספקת חשמל ומים;

(7)

הקמת מיתקנים זמניים לצורך ביצוע בדיקות ומבחני הפקה, טיפול ואחסון זמני של תוצרי פעולות הקידוח, אם יהיו, שאיבה והפקה;

(8)

גידור.

חובת סיום הפעילות או הגשת תכנית
6. (א)

תוקף האישור לפי תקנות אלה לא יעלה על שנה מתחילת ביצוע קידוח נפט אלא אם כן הוגשה ביחס אליו תכנית מפורטת לפי חוק התכנון והבנייה למוסד התכנון המוסמך; הוגשה תכנית מפורטת כאמור, ימשיך האישור לעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת של מוסד התכנון המוסמך והוא יחול על קידוח נפט ועל כל שאר הפעולות לשם קידוח נפט שאושרו, אף אם הוכרה תגלית בידי הממונה על ענייני נפט בשל הקידוח שאושר ואף אם ניתנה בשלו חזקה לפי החוק; לא הוגשה תכנית כאמור, או החליט מוסד התכנון המוסמך לדחותה, לא יהיה ניתן לפעול בשטח אלא לצורך פעולות שיקום לפי תקנה 3(ג).

(ב)

בבקשות הנוגעות לחיפוש נפט מפצלי שמן, רשאית הוועדה לתת אישור לפי תקנות אלה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, ואולם תוקפו של אישור לפי תקנת משנה זו יפקע, והמבקש לא יתחיל בפעולות לשם הפקה של נפט אם יאשר הממונה על ענייני נפט את קיומה של תגלית.

הוראות מעבר
7. (א)

על אף האמור בתקנות 3 ו-4, על בקשה לאישור קידוח נפט ופעולות לשם קידוח נפט שהוגשה לפי החוק ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), שנדונה בוועדה מחוזית וטרם התקבלה החלטה סופית בעניינה, למעט חיפושי נפט מפצלי שמן, יחולו הוראות אלה:

(1)

המבקש יוכל להיות גם בעל חזקה לפי החוק;

(2)

בקשה כאמור בתקנה זו תוגש לוועדה המחוזית שהחלה לדון כאמור ותכלול את כל המסמכים המפורטים בתקנה 3; הוועדה תהיה רשאית לפטור את המבקש מהגשת מסמכים כאמור, כולם או חלקם, בהחלטה מנומקת;

(3)

הוועדה המחוזית תקיים דיון בבקשה בתוך 15 ימים מיום התחילה;

(4)

הודעה על החלטת הוועדה בעניין הפקדת הבקשה, הפקדתה בתנאים או דחייתה, תישלח למבקשים בתוך 7 ימי עבודה מיום הדיון;

(5)

החליטה הוועדה המחוזית להפקיד את הבקשה בתנאים, יקיימם המבקש בתוך 60 ימים מיום שקיבל הודעה על החלטת הוועדה; לא קוימו התנאים להנחת דעת הוועדה – תידחה הבקשה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, אם מצא כי יש הצדקה לכך;

(6)

הוחלט על הפקדת הבקשה, תפורסם על ידי המבקש הודעה על ההפקדה, המפרטת את מהות הבקשה, בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת הודעה כאמור בפסקה (4) באופן הקבוע בסעיפים 89 ו-89א לחוק התכנון והבנייה בדבר פרסום הפקדת תכנית, בשינויים המחויבים;

(7)

התנגדות תוגש בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה כאמור בפסקה (6), כפי שמוגשת התנגדות לפי חוק התכנון והבנייה, בשינויים המחויבים;

(8)

הוועדה המחוזית שהחליטה על הפקדת הבקשה תשמע התנגדויות ותקבל את החלטתה בדבר אישור הבקשה, דחייתה או אישורה בתנאים, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת התנגדויות;

(9)

הודעה על החלטת הוועדה תישלח למבקש בתוך שבעה ימים והודעה על אישור הבקשה תפורסם על ידו לפי פסקה (6) בהתאמה ובשינויים המחויבים; 

(10)

החלטת הוועדה תהיה סופית ולא יחולו סעיפים 11ד, 109 ו-110 לחוק התכנון והבנייה.

(ב)

מבקש לפי תקנה זו, שבקשתו מתייחסת לקידוח ופעולות לשם הפקת נפט בכמויות מסחריות יגיש בתוך שלושה חודשים מיום התחילה תכנית לפי חוק התכנון והבנייה; הוגשה תכנית כאמור רשאי המבקש להמשיך בביצוע פעולות לשם הפקת נפט בכמויות מסחריות לפי התכנית, זולת אם הוחלט שלא לאשר את התכנית לפי חוק התכנון והבנייה.