נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו לשכת עורכי הדין (בטוחות לעניין עורך דין זר), תשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 98ו(א)(4)(ב) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים, לאחר התייעצות עם הלשכה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות
1.

בצו זה –

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"נפגע" – מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של עורך דין זר בנוגע לשירות משפטי בעניין דין זר שניתן, כולו או חלקו, בישראל;

"פיקדון" – פיקדון כספי שמופקד בתאגיד בנקאי;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

ערבות
2. (א)

ערבות אוטונומית שעורך דין זר נותן כבטוחה לפי סעיף 98ו(א)(4)(א)(1) לחוק תהיה לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ויתקיימו בה כל אלה:

(1)

היא תינתן בידי תאגיד בנקאי או מבטח;

(2)

היא תהיה בסכום שלא יפחת משני מיליון שקלים חדשים;

(3)

היא תהיה בלתי מותנית ובלתי ניתנת להעברה או שעבוד; היא תהיה ניתנת לביטול רק לפי דרישה בכתב של לשכת עורכי הדין;

(4)

היא תהיה לטובת הלשכה ותוחזק על ידי הלשכה בנאמנות בעבור נפגעים.

(ב)

המבקש להירשם במרשם כעורך דין זר, יציג לפני הלשכה העתק מערבות אוטונומית חתום בידי תאגיד בנקאי או מבטח, לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

(ג)

עד תום כל שנה מיום הוצאת הערבות, יציג עורך הדין הזר אישור מעודכן על תוקף הערבות לפי סעיף 5.

ביטוח
3. (א)

בביטוח שעורך דין זר עורך כבטוחה לפי סעיף 98ו(א)(4)(א)(2) לחוק, יתקיימו כל אלה:

(1)

הביטוח ייעשה אצל מבטח באופן שיכסה תביעות שהוגשו לראשונה במהלך תקופת הביטוח על פי הפוליסה;

(2)

הפוליסה תכלול תקופת גילוי שלא תפחת משבע שנים, כך שיינתן כיסוי לתביעות שהוגשו לראשונה במהלך תקופת הגילוי בשל עיסוקו כעורך דין בישראל;

(3)

סכום הביטוח בפוליסת הביטוח לא יפחת משני מיליון שקלים חדשים;

(4)

סכום ההשתתפות העצמית למקרה ביטוח על פי תנאי פוליסת הביטוח לא יעלה על עשרת אלפים שקלים חדשים;

(5)

הפוליסה תהיה משועבדת לטובת הלשכה בנאמנות בעבור נפגעים.

(ב)

המבקש להירשם במרשם כעורך דין זר יציג לפני הלשכה אישור ביטוח חתום בידי מבטח, לפי הטופס שבתוספת השנייה.

(ג)

עד תום כל שנה מיום הוצאת פוליסת הביטוח, יציג עורך הדין הזר אישור מעודכן על תוקף הפוליסה, לפי סעיף קטן (א)(2).

פיקדון
4. (א)

בפיקדון שעורך דין זר מפקיד כבטוחה לפי סעיף 98ו(א)(4)(א)(3) לחוק, יתקיימו כל אלה:

(1)

הוא יהיה בסכום שלא יפחת משני מיליון שקלים חדשים;

(2)

הוא יהיה חופשי מכל שעבוד או עיקול בכל עת;

(3)

הוא אינו ניתן למשיכה אלא כאמור בסעיף 9;

(4)

הוא יופקד בתאגיד בנקאי בחשבון נאמנות נפרד לכל עורך דין זר על שם הלשכה לטובת נפגעים.

(ב)

המבקש להירשם במרשם כעורך דין זר יציג לפני הלשכה אישור קיום פיקדון חתום בידו ובידי תאגיד בנקאי, לפי הטופס שבתוספת השלישית.

תוקף ערבות או פיקדון
5.

ערבות לפי סעיף 2 או פיקדון לפי סעיף 4, לפי העניין, יעמדו בתוקפם עד תום שבע שנים מהמועד שבו חדל עורך דין זר להיות רשום במרשם; לאחר מועד זה, תשיב הלשכה את הערבות או כספי הפיקדון, לפי העניין, לעורך הדין הזר.

תנאי מימוש הערבות או הפיקדון
6.

הלשכה תפעל למימוש הערבות או למשיכת הפיקדון, לפי העניין, לטובת הנפגע מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שבו –

(1)

הוצג לפניה פסק דין חלוט של בית משפט בישראל המורה על תשלום כספים לנפגע, ובהתאם לתנאים ולסכומים המפורטים בו, והוא אחד מאלה:

(א)

פסק דין של בית משפט בתובענה של הנפגע נגד עורך הדין הזר;

(ב)

פסק דין המכריז על פסק חוץ כפסק אכיף לפי חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958; לעניין זה, "פסק חוץ" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור;

(ג)

פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה בין עורך דין זר לבין הנפגע;

(ד)

פסק דין המאשר פסק בורר, לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

(2)

חלפה שנה מיום הוצאת הערבות, ועורך הדין לא האריך אותה לתקופה הקבועה בסעיף 5, אלא אם כן חדל עורך הדין הזר להיות רשום במרשם; מימשה הלשכה את הערבות כאמור, תפקיד הלשכה את הכסף בתאגיד בנקאי בחשבון נאמנות נפרד לכל עורך דין זר על שם הלשכה לטובת נפגעים, ויחולו על הפיקדון סעיפים 4, 5 ו-7, בשינויים המחויבים.

כינון בטוחה שמומשה
7.

מומשה ערבות, נמשך פיקדון או ששולמו תגמולי ביטוח, חלקם או כולם, יציג עורך דין זר לפני הלשכה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים ממועד המימוש, המשיכה או התשלום, לפי העניין, אישור כי כונן את הבטוחה כמפורט בסעיפים 2, 3 או 4, על פי התנאים הקבועים בהם, לפי העניין.

מבקש או עורך דין זר שהוא תושב ישראל
8. (א)

לעניינו של מבקש שהוא תושב ישראל או לעניינו של עורך דין זר שהוא תושב ישראל יחולו סעיפים 2 עד 5 בשינויים אלה:

(1)

הערבות או הפיקדון יהיו בסכום שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים, והם יעמדו בתוקפם עד תום שנה מהמועד שבו חדל עורך הדין הזר להיות רשום במרשם;

(2)

סכום הביטוח בפוליסת הביטוח לא יפחת ממיליון וחצי שקלים חדשים, והפוליסה תכלול תקופת גילוי (RUNOFF) שלא תפחת משנה;

(3)

נוסח הערבות שבתוספת הראשונה, נוסח אישור קיום ביטוח שבתוספת השנייה ונוסח אישור קיום פיקדון שבתוספת השלישית, יותאמו לשינויים המנויים בפסקאות (1) ו-(2).

(ב)

עורך דין זר שהוא תושב ישראל, המבקש שיחול עליו סעיף קטן (א), יציג לפני הלשכה, מדי שלוש שנים מיום רישומו, פרטים ואישורים, להנחת דעתה של הלשכה, כי מתקיימים בו תנאי ההגדרה "תושב ישראל" כאמור בסעיף קטן (ג).

(ג)

לעניין זה, "תושב ישראל" – אזרח ישראלי, או מי שניתנו לו אשרת עולה, תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע, המתגורר בישראל דרך קבע בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

תחילה
9.

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת ראשונה
(סעיפים 2(א) ו-(ב) ו-8(א)(3))
ערבות אוטונומית מס' .... (מס' הערבות)

לכבוד לשכת עורכי הדין

אנו החתומים מטה _____________ (שם התאגיד הבנקאי או המבטח) אשר כתובתנו _____________ (כתובת התאגיד הבנקאי או המבטח), ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של שני מיליון שקלים חדשים (2,000,000 שקלים חדשים) (להלן – סכום הערבות) שיגיע לכם מאת _____________ (להלן – הנערב).

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מהיום שבו קיבלנו דרישה כאמור, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. כל סכום שנשלם לכם על פי ערבות זו ישולם לפי הוראת לשכת עורכי הדין בישראל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום ______ בחודש ______ שנת ______ (ועד בכלל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך האמור לכתובתנו המפורטת בערבות זו בשעות שבהן הסניף פתוח לקבלת קהל. דרישה בכתב שתגיע בפקסימילה או בכל אמצעי אלקטרוני אחר לא תיחשב דרישה בהתאם לכתב ערבות זה.

ערבות זו, שמספרה ______ (מס' הערבות), אינה ניתנת להעברה, או לשעבוד; היא תהיה ניתנת לביטול רק לפי דרישה בכתב מכם.

תאריך __________ (שנה / חודש / יום) ___________

התאגיד הבנקאי / המבטח ______________________

חתימת התאגיד הבנקאי / המבטח _________________

חותמת התאגיד הבנקאי / המבטח _________________

תוספת שנייה
(סעיפים 3(ב) ו-8(א)(3))
אישור קיום ביטוח

לכבוד לשכת עורכי הדין

אנו החתומים מטה ________________________________ (שם המבטח) אשר כתובתנו __________________ (כתובת המבטח) מאשרים בזה כי המבוטח ______________ (שם המבוטח) אשר כתובתו ___________________________ (כתובת המבוטח) מבוטח על ידינו בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית שמספרה _________________ (מספר הפוליסה), שתחילתה מיום ___________ (שנה / חודש / יום) עד יום ____________ (שנה / חודש / יום) (להלן – תקופת הביטוח). פוליסה זו מכסה תביעות שהוגשו לראשונה בתקופת הביטוח, בשל פעילות עורך הדין הזר בישראל וכן תביעות שהוגשו לראשונה במשך שבע שנות גילוי לפחות מתום תקופת הביטוח, בשל פעילות עורך הדין הזר בישראל.

הפוליסה תכסה רק את חבותו, על פי כל דין, של המבוטח לפיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של המבוטח בנוגע לשירות משפטי בעניין דין זר שנתן כולו או חלקו בישראל.

סכום הביטוח הוא שני מיליון שקלים חדשים לפחות (2,000,000 שקלים חדשים) (וכן כיסוי בעד הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעל לסכום הביטוח).

סכום ההשתתפות העצמית אינו עולה על עשרת אלפים שקלים חדשים (10,000 שקלים חדשים) למקרה ביטוח.

על פוליסה זו על כל תנאיה, יחול הדין הישראלי, ובתי המשפט המוסמכים לדון בכל עניין הנוגע לפוליסה זו יהיו בתי המשפט שבישראל בלבד.

תאריך _____________ (שנה / חודש / יום) _____________

המבטח _______________________________________

חתימת המבטח __________________________________

חותמת המבטח __________________________________

תוספת שלישית
(סעיפים 4(ב) ו-8(א)(3))
אישור קיום פיקדון

לכבוד לשכת עורכי הדין

1.   אנו החתומים מטה _________________ (שם התאגיד הבנקאי) אשר כתובתנו _________________ (כתובת התאגיד הבנקאי) מאשרים בזה כי _________________ (שם מפקיד הפיקדון) אשר כתובתו _________________ (כתובת מפקיד הפיקדון) הפקיד פיקדון בסכום של שני מיליון שקלים חדשים (2,000,000 שקלים חדשים), בחשבון נאמנות נפרד שמספרו _________________ (מספר הפיקדון), על שם לשכת עורכי הדין בישראל.

תאריך __________(שנה / חודש / יום) __________

התאגיד הבנקאי ____________________________

חתימת התאגיד הבנקאי _______________________

חותמת התאגיד הבנקאי _______________________

2.    אני החתום מטה______________________ (שם עורך הדין הזר), מספר דרכון _________________ (מספר הדרכון של עורך הדין הזר) מאשר בזה כי בתאריך ___________ (שנה / חודש / יום), הפקדתי פיקדון בסכום של שני מיליון שקלים חדשים (2,000,000 שקלים חדשים) לפחות, בחשבון נאמנות נפרד על שם לשכת עורכי הדין בישראל לטובת מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של החתום מטה בנוגע לשירות משפטי בעניין דין זר שניתן, כולו או חלקו, בישראל.

הפיקדון האמור הוא חופשי ויהיה חופשי מכל שעבוד, משכון או עיקול בכל עת, ולא יהיה ניתן למשיכה בלא אישור לשכת עורכי הדין בישראל.

תאריך __________ (שנה / חודש / יום) __________

שם עורך הדין הזר __________________________

מס' רישיון / דרכון ___________________________

חתימה וחותמת עורך הדין הזר __________________

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות