נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

כללי לשכת עורכי הדין (שלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר), תשע"ב-2012

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 98יג ו-109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), ובאישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל כללים אלה:

הודעה על פתיחת שלוחה בישראל
1. (א)

משרד עורכי דין זר כהגדרתו בסעיף 98א לחוק אשר מקיים שלוחה בישראל, ימסור ללשכה הודעה על כך שתכלול פרטים אלה:

(1)

שמותיהם של עורכי הדין ועורכי הדין הזרים אשר מועסקים בשלוחה בישראל, והאם הם מועסקים בה כשכירים, חברים או שותפים;

(2)

מען השלוחה בישראל;

(3)

שמה של השלוחה בישראל;

(4)

שמה של המדינה שבה נמצא מרכז פעילותו של המשרד, ואם המשרד הוא תאגיד, גם את שמה של מדינת התאגדותו.

(ב)

משרד עורכי דין זר יצרף להודעתו האמורה בסעיף קטן (א) –

(1)

אם הוא תאגיד, תצהיר של אורגן מוסמך בתאגיד על אלה:

(א)

התאגיד התאגד מחוץ לישראל ומתקיימים לגביו כל אלה:

(1)

מטרתו מתן שירותים משפטיים;

(2)

מרכז פעילותו הוא מחוץ לישראל;

(ב)

החברים או השותפים בתאגיד הם בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל תוך ציון אם כל החברים או השותפים הם בעלי רישיון עריכת דין או שמא רק חלקם הם בעלי רישיון כאמור;

(ג)

האם משתף המשרד בהכנסותיו את מי שאינו עורך דין או שאינו בעל רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל;

(ד)

האם יש למשרד הגבלה על אחריות החברים בו;

(2)

אם הוא יחיד, תצהיר של היחיד על אלה:

(א)

הוא בעל רישיון לעסוק בעריכת דין במדינה מחוץ לישראל תוך ציון שם המדינה;

(ב)

מרכז פעילותו הוא מחוץ לישראל;

(ג)

האם משתף המשרד בהכנסותיו את מי שאינו עורך דין או שאינו בעל רישיון לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל.

(ג)

תצהיר לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2) יוגש בשפה העברית או האנגלית, או בשפה אחרת כשלצדו תרגום לשפה האנגלית או העברית שאושר לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובכלל זה סעיף 50א לחוק האמור.

(ד)

הודעה לפי סעיף זה תימסר בתוך 30 ימים מהיום שבו החלה השלוחה בישראל לפעול.

(ה)

בסעיף זה, "תצהיר" – הצהרה בכתב שניתנה ואומתה לפי אחת מדרכים אלה:

(1)

לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971;

(2)

לפי סעיף 7(5) או 50א לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

חובת עדכון פרטים
2.

חל שינוי כלשהו בפרט מן הפרטים הנקובים בסעיף 1, תימסר על כך הודעה ללשכה בדרך הקבועה באותו סעיף לא יאוחר מ-30 ימים מיום שאירע השינוי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות