נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים), תשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 302(ב) ו-366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה, "מכשיר הוני", "רווח כולל אחר", "רווח נקי", "שווי הוגן" – כמשמעותם בכללי החשבונאות המקובלים.

סכומים אחרים הכלולים בהון העצמי שיראו אותם כעודפים
2.

היתה לחברה השקעה במכשיר הוני אשר לפי תקן דיווח כספי בין-לאומי 9 שינויים בשוויה ההוגן נזקפים לרווח הכולל האחר (להלן – ההשקעה), יראו כעודפים גם סכומים חיוביים או שליליים הכלולים בהון העצמי של החברה בשל שינויים בשווייה ההוגן של ההשקעה, ובלבד שבהתאם לתקן חשבונאות בין-לאומי 39 סכומים אלה היו נזקפים לרווח הנקי.