נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ז(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"בית משותף" – בית משותף שהתקיימו בו תנאי סעיף 59ז(א) לחוק, ושבקשה להיתר בנייה לגביו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, הוגשה לאחר תחילתו של חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001, כאמור בסעיף 4 לאותו חוק;

"חג" – מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

זמני הפעלה לפי דרישת בעל דירה
2.

דרש בעל דירה בבית משותף כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1)

בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך ארבע שעות;

(2)

ביום שבת וביום חג – משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:30, ובמשך שלוש שעות לפני צאת השבת או החג.

זמני הפעלה לפי דרישת רוב מיוחס של בעלי הדירות
3.

על אף האמור בתקנה 2, דרשו למעלה מ-50% מבעלי הדירות בבית משותף או למעלה מ-25% מבעלי הדירות בבית משותף שבו שלוש מעליות לפחות כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1)

בליל שבת ובליל חג – משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;

(2)

ביום שבת וביום חג – משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.