נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 21-07-2022

תקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל), תשע"ד-2014

בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 8(ב) ו-16(ב) לחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר לגבי תקנה 1, ובהתייעצות עמו לגבי תקנה 2, אני מתקין תקנות אלה:

דמי כלכלה
1. (א)

משרת בשירות לאומי-אזרחי זכאי לקבל דמי כלכלה לפי תקנות אלה.

(ב)

דמי הכלכלה החודשיים ישולמו למשרת בשירות לאומי אזרחי לאחר בחינת התנאים כאמור בתקנת משנה (ג), לפי מצבו המשפחתי כמפורט בטור א' בטבלה שבתוספת הראשונה, למשרת במסלול של 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כאמור בטור ב' לצדו, למשרת במסלול של 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים – כאמור בטור ג' לצדו, ולמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כאמור בטור ד' לצדו.

(ג)

לצורך תשלום דמי הכלכלה, תבחן הרשות את התנאים החלים על חייל בשירות סדיר בעל מאפיינים דומים ותפחית למשרת בשירות לאומי אזרחי את דמי הכלכלה האמורים בתקנת משנה (ב), ככל שנדרש, כך שלא יעלו על התשלומים שמקבל חייל כאמור במצבו של המשרת.

(ד)

רשימת המאפיינים האמורים בתקנת משנה (ג) תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

(ה)

לצורך קיום בחינה כאמור בתקנת משנה (ג) ימסור המשרת בשירות לאומי אזרחי תצהיר התומך בהתקיימות המאפיינים האמורים בתקנת המשנה האמורה; הרשות רשאית לבקש מהמשרת מסמכים נוספים הנדרשים לצורך בחינת התקיימות המאפיינים האמורים.

(ו)

דמי הכלכלה המפורטים בתוספת הראשונה, ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2022.

(ז)

המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה לפי תקנת משנה (ו).

היקף השתתפות של גופים מפעילים
2.

אחוזי ההשתתפות של גוף מפעיל כמפורט בטור א' בטבלה שבתוספת השנייה בעלות הפעלת משרת בשירות לאומי-אזרחי באחד מהמסלולים המפורטים בטורים ב' עד ד', יהיו כמפורט בטבלה האמורה.

תוספת ראשונה
(תקנה 1(ב), (ו) ו-(ז))
דמי כלכלה בשקלים חדשים
טור א'
מצב משפחתי
טור ב'
מסלול 30 שעות
טור ג'
מסלול 20 שעות

טור ד'
מסלול אזרחי–ביטחוני

36 שעות

רווק 615 460 1,057
נשוי 1,383.66 922.44 3,320.77
נשוי + 1 או יותר 1,824.37 1,219.67 3,976.73
תוספת שנייה
(תקנה 2)
היקף השתתפות באחוזים
טור א'
סוג הגוף
טור ב'
אזרחי–ביטחוני
טור ג'
אזרחי–חברתי
30 שעות
טור ד'
אזרחי–חברתי
20 שעות
רשות ציבורית המנויה בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "רשות ציבורית" 15 22.5 25
רשות ציבורית המנויה בפסקה (6) להגדרה "רשות ציבורית" או גוף שאינו רשות ציבורית 35 25 27.5