נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה), תשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ה) ו-20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"אם נושאת" – כהגדרתה בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996;

"אם שהסכימה לאימוץ" – אם שהסכימה לכך שילדה יאומץ לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981.

הודעה על הסכמה לקיצור תקופת חופשת הלידה
2. (א)

הודעה של עובדת שהיא אם נושאת או של עובדת שהיא אם שהסכימה לאימוץ, על הסכמתה לקצר את חופשת הלידה, לפי הוראות סעיף 6(ה) לחוק, תימסר לידי מעבידה, לא יאוחר מתום ארבעה עשר הימים שבתכוף לאחר הלידה, בצירוף אישור מאת רופא, כאמור בסעיף 6(ה) שבחוק.

(ב)

הודעה של עובדת כאמור בתקנת משנה (א), תוגש בכתב ויצוין בה המועד שבו בכוונתה לסיים את חופשת הלידה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות