נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 20-04-2021

תקנות המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), תשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ג(ב)(1) ו-13 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשפטים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מע"מ" – מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות
2.

מוכר לא ידרוש מקונה השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום העולה על הסכום הנמוך מבין אלה, לפני הוספת מע"מ:

(1)

4,999 שקלים חדשים;

(2)

סכום השווה למחצית האחוז של תמורת הדירה, כפי שנקבעה בחוזה המכר.

הצמדה למדד
3. (א)

הסכום האמור בתקנה 2(1) יתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014.

(ב)

שר הבינוי יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

סייג לתחולה
4.

תקנה 2 לא תחול על מכירה של דירה שסכום תמורתה עולה על 4,642,750 שקלים חדשים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות