נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 10-08-2021

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין-עירוניים), תשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ג1)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), וסעיף 71 לפקודת התעבורה, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובהתייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"אוטובוס" – אוטובוס ציבורי כהגדרתו בתקנות התעבורה;

"אוטובוס בין-עירוני" – אוטובוס המיועד להסיע נוסעים בקו שירות בין-עירוני ושהוא צוין ברישיון הרכב כאוטובוס בין-עירוני;

"אוטובוס בין-עירוני נגיש" – אוטובוס בין-עירוני שבוצעו בו התאמות נגישות לפי תקנה 4;

"זמן תאורה" – כהגדרתו בתקנות התעבורה;

"חיית שירות" – כהגדרתה בתקנות נגישות השירות;

"מורשה נגישות" – כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק;

"ניגוד חזותי" – כהגדרתו בת"י 1918, חלק 6, סעיף 1.3.3;

"ניגוד מישושי" – כהגדרתו בת"י 1918 חלק 6 סעיף 1.3.4;

"סמלי נגישות" – הסמל הבין-לאומי לשירות נגיש לאנשים עם מוגבלות שמיעה כמשמעותו בסעיף 2.1.7.4 בת"י 1918 חלק 4 והסמל הבין-לאומי לשירות נגיש לאנשים עם מוגבלות ראיה כמשמעותו בסעיף 2.1.7.7 בת"י האמור;

"פס אזהרה" – פס בניגוד חזותי לסביבתו שרוחבו 2.5 סנטימטרים לפחות;

"קו שירות בין-עירוני" – קו שירות שמוגדר כקו שירות בין-עירוני ברישיון הקו;

"רישיון קו" – כמשמעותו בתקנה 386 לתקנות התעבורה;

"ת"י" – תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"ת"י 1918 חלק 4" – ת"י 1918 חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, כפי שתוקן מזמן לזמן;

"ת"י 1918 חלק 6" – ת"י 1918 חלק 6 – נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי הזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה, כפי שתוקן מזמן לזמן;

"תקנות הנגישות" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003;

"תקנות נגישות השירות" – תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013;

"תקנות התעבורה" – תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

הנגשה חושית באוטובוס בין-עירוני
2.

בעל רישיון קו של קו שירות בין-עירוני, המפעיל בקו השירות אוטובוסים בין-עירוניים משנת ייצור 2011 או אחריה, לא יפעיל בקו השירות אוטובוסים אלא אם כן נעשו בהם התאמות נגישות לפי תקנה 4 בנוגע לאוטובוסים משנת ייצור 2016 ואילך, ולפי תקנה 5 בנוגע לאוטובוסים משנת ייצור 2011 עד 2015.

רישום ראשון
3.

לא יוגש לרישום לפי תקנות התעבורה, אוטובוס משנת ייצור 2016 ואילך, המיועד לשמש בקו שירות בין-עירוני, אלא אם כן הוא אוטובוס בין-עירוני נגיש.

אוטובוס בין-עירוני נגיש
4.

באוטובוס בין-עירוני נגיש יתקיימו כל אלה:

(1)

ברישיון הרכב של האוטובוס יירשם שהוא אוטובוס בין-עירוני נגיש;

(2)

בחזית האוטובוס יותקן שלט לפי הוראות אלה:

(א)

בשלט יצוין מספר הקו ויעד הנסיעה ושלט עם מספר הקו יותקן גם בחלקו האחורי של האוטובוס ובצד הפונה למדרכה;

(ב)

מספר הקו ויעדו יצוינו בספרות ואותיות בניגוד חזותי על רקע סביבתו מאחורי חלון שקוף המואר בזמן תאורה;

(ג)

גובה מספר הקו בשלט לא יפחת מ-18 סנטימטרים;

(ד)

גובה האותיות בשלט ועוביין יהיו כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו לאחר התייעצות עם מורשה נגישות שירות ולא יחרגו משורה אחת;

(ה)

שלט עם מספר הקו שיותקן בצד הפונה למדרכה, יותקן בסמוך לדלת הראשית המיועדת לכניסת נוסעים, מעל הצלע התחתונה של החלון ואם לא ניתן להתקינו שם – יותקן מתחת לצלע העליונה של החלון;

(ו)

מספר הקו יהיה כמפורט בת"י 1918 חלק 4 סעיף 2.1.10.1 עד 2.1.10.3;

(3)

בפתחי הכניסה והיציאה ובקצות המדרגות יותקן פס אזהרה לכל רוחב הסף;

(4)

מאחזי יד ולחצני עצירה יסומנו בניגוד חזותי ולחצני העצירה יהיו גם בניגוד מישושי מסביבתם;

(5)

מסעדי יד, אם הותקנו בו, יהיו ניתנים להרמה ולהורדה;

(6)

יוקצו סמוך ככל האפשר לכניסה לאוטובוס, שני מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות שיסומנו על ידי סמלי הנגישות ושני מקומות ישיבה צמודים, בלא מסעדי רגלים לפניהם, לאדם עם מוגבלות המלווה בחיית שירות, כשהמקום המיועד לה הוא על הרצפה שלפני המושבים האמורים שיסומנו בסמלי הנגישות למוגבלות ראיה;

(7)

תותקן בו מערכת כריזה פנימית וחיצונית שיתקיימו בה כל אלה:

(א)

מערכת הכריזה הפנימית תכריז בקצב אטי, לקראת עצירה ליד התחנה, את שם התחנה, ולאחר עזיבת האוטובוס את התחנה את שם התחנה הבאה, בשפה פשוטה ובהירה;

(ב)

מערכת הכריזה החיצונית תותקן בסמוך לדלת הכניסה הקדמית ותכריז את מספר הקו ויעדו;

(ג)

עוצמת השמע של מערכת הכריזה הפנימית והחיצונית תהיה ברורה ומובנת ותתאים ככל שניתן לאמור בסעיף 2.1.5.1 ת"י 1918 חלק 4, כפי שהורה המפקח על התעבורה לבעלי רישיון קו לאחר התייעצות עם מורשה נגישות השירות;

(8)

יותקן בו שלט אלקטרוני המציין את שם התחנה הבאה;

(9)

לא יודבקו בתוכו או מחוצה לו מדבקות, למעט מדבקות שהדבקתן נקבעה בדין.

תנאים להפעלת אוטובוס בין-עירוני משנת ייצור 2011 עד 2015
5.

באוטובוס בין-עירוני משנת ייצור 2011 עד 2015 ושנרשם לראשונה לפני תחילתן של תקנות אלה, יתקיימו כל אלה:

(1)

בחזית האוטובוס, מאחורי ובצדו הפונה למדרכה, יותקן שלט עם מספר הקו מאחורי חלון שקוף המואר בזמן תאורה; המפקח על התעבורה בהתייעצות עם מורשה נגישות שירות יורה לבעלי רישיון קו בדבר צבע הספרות וגובהן;

(2)

מאחזי יד, בליטות ולחצני עצירה יסומנו בניגוד חזותי לסביבתם;

(3)

יתקיימו הוראות תקנה 4(2) ו-(5) עד (8);

(4)

בפתחי הכניסה והיציאה ובקצות המדרגות יהיה פס בניגוד חזותי לסביבתו.

תנאים להצבת סככת המתנה לאוטובוס בין-עירוני
6. (א)

בסככת המתנה של אוטובוס בין-עירוני יותקן שלט נגיש של עד תשעה קווי אוטובוס בין-עירוניים; עוצרים בסככת ההמתנה יותר מתשעה קווי אוטובוס בין-עירוניים – יותקן שלט נגיש של הקווים הבין-עירוניים בעלי תדירות הנסיעה הגבוהה ביותר.

(ב)

תקנת משנה (א) לא תחול על בעל רישיון קו שהמפקח על התעבורה אישר לו אמצעי טכנולוגי שישמש שלט נגיש.

(ג)

אישר המפקח על התעבורה אמצעי טכנולוגי שישמש שלט נגיש לפי תקנת משנה (ב), יותקן האמצעי הטכנולוגי גם על תחנת עמוד, אם הדבר אפשרי טכנולוגית.

(ד)

בתקנה זו, "שלט נגיש" – סימון רשימת קווי השירות העיקריים שעוצרים בתחנה שבסככת ההמתנה לטובת נוסעים עם מוגבלות ראייה, לפי ת"י 1918 חלק 4 בסעיף 2.1.3.13 למעט סעיף קטן 3 שבו, או באמצעי טכנולוגי שאישר המפקח על התעבורה בהתייעצות עם הנציב לבעל רישיון קו.

שמירת דינים
7.

אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מתוקפן של תקנות אחרות בעניין תחבורה ציבורית, אלא להוסיף עליהן.

תחילה
8. (א)

תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 6, שישה חודשים מיום פרסומן.

(ב)

תחילתה של תקנה 6, 18 חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

הוראת מעבר
9.

על אף האמור בתקנה 6(א), בסככת המתנה של אוטובוס בין-עירוני שהוצבה לפני תחילתה של התקנה האמורה (להלן – יום התחילה), יותקן שלט נגיש לא יאוחר מחמש שנים מיום התחילה; שלט נגיש יותקן בסככת המתנה כאמור, באופן הדרגתי, בשיעור של 20%, מכלל סככות ההמתנה שהוצבו ערב יום התחילה, בכל שנה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות