נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32 ו-42 לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הצגת תמצית החוק
1.

המעביד נער לצורך עסק, משלח-יד או שירות ציבורי, יציג במקום העבודה, הצגה נראית לעין, את תמצית החוק בנוסח שיפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

השם
2.

לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת הנוער (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות