נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:

חובת לימודים
1.

נער עובד שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים והעובד באחד הענפים טקסטיל, יהלומים, רדיו ואלקטרוניקה, מתכת או עור, או באחד המקצועות כתבנות, מזכירות, פקידות מחסן ומשק או פקידות חשבונות, מזון, קונדיטאות, תעשיית מוצרי-נייר לייצור פלסטיק, למעט נער העובד במסגרת שיקומית או העובד בהשגחת תחנת אבחון של משרד העבודה ושאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליו, חייב להשתתף בלימודים יום אחד בשבוע, או בלימודים מפוצלים לא יותר משלושה ימים בשבוע ובלבד שלא יעלו בסך הכל על תשע שעות בשבוע, בבית הספר לחניכים ושוליאות הקרוב למקום מגוריו, או במפעל שבו עובד הנער או במקום שקבע השר.

תחילה
2.

תחילתו של צו זה ביום ה' באלול תשל"ג (2 בספטמבר 1973).

השם
3.

לצו זה ייקרא "צו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות