נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021

צו עבודת הנוער (הרחבת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, אני מצווה לאמור:

חובת לימודים
1.

נער עובד שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים, שאין חוק החניכות, תשי"ג-1953, חל עליו והעובד באחד הענפים או המקצועות שלא פורטו בצו עבודת הנוער (הטלת חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל"ג-1973 (להלן – הצו המקורי), חייב להשתתף בלימודים כמפורט בצו המקורי.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות