נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 12 ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

הצגת תמצית החוק
1.

המעביד אשה לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי, יציג במקום העבודה הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

השם
2.

לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח-1958".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות