נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
1.

בתקנות אלה –

"עובדת בגיל הפוריות" – עובדת שטרם מלאו לה 45 שנים;

"חשיפה תעסוקתית" – כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) התשנ"ג-1992;

"קרינה מייננת" – קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית – לרבות קרינה מקרני שפופרות רנטגן, מאיצי חלקיקים, חמרים רדיואקטיביים ונאוטרונים – שיש בה בעברה דרך חומר כדי לגרום, במישרין או בעקיפין, להתהוות יונים;

"קרינה חיצונית" – קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו;

"קרינה פנימית" – קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שבתוך גופו;

"מנת חשיפה שוות ערך" – מנת החשיפה הנמדדת ע"י מיכשור מתאים לגבי קרינה חיצונית וכפי שהיא מוגדרת בפרסום מס' 26 של הועדה הבינלאומית להגנה מקרינה (.I.C.R.P), לגבי קרינה פנימית (העתק פרסום זה נמצא במשרדים המחוזיים של משרד העבודה והרווחה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל במשרדים אלה);

"המפקח" – (נמחקה)

הקטנת כמות החשיפה
2.

מעסיק ינקוט בכל הפעולות הסבירות הדרושות להקטנה מירבית של כמות ושיעורי החשיפה של נשים הנמצאות בחצריו לרגל תעסוקתן או הכשרתן המקצועית.

רמת פיקוח
3.

תנאי עבודה שבהם עובדת עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערך, העולה על 5 מיליסיברט לשנה, מחייבים קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה לגבי אותה עובדת ולגבי תנאי עבודתה.

הגבלת חשיפה לעובדת בגיל הפוריות
4.

חשיפה תעסוקתית של עובדת בגיל הפוריות לא תעלה על ערכי המנה הגבולית כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור).

אשה בהריון
5.

עובדת בגיל הפוריות המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 3 ואשר נכנסת להריון, תודיע על דבר הריונה למעסיקה, סמוך ככל האפשר למועד בו נודעה לה עובדת הריונה.

הגבלת חשיפה של עובדת בהיריון
6. (א)

החשיפה התעסוקתית של עובדת בהיריון תהיה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הניטור.

(ב)

תקנת משנה (א) תחול על עובדת בהיריון מרגע שהודיעה למעסיק לפי תקנה 5, על היריונה, עד סיום היריונה.

חובת המעביד
7. (בוטלה)
מדידת חשיפה
8. (בוטלה)
תחולה
9.

תקנות אלה חלות על אשה בגיל הפוריות המועסקת או הנמצאת לרגל הכשרתה המקצועית בחצרים שבהם היא עלולה להיחשף לקרינה פנימית או חיצונית מעל לרמה המחייבת פיקוח.

הצגת התקנות
10.

תקנות אלה יוצגו במקום הנראה לעין בכל מקום עבודה שבו עובדת אשה בגיל הפוריות בתנאי עבודה המחייבים פיקוח כאמור בתקנה 3.

ביטול
11.

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ח-1978 – בטלות.