נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מנוחה
1. (א)

לעובדת המועסקת בלילה תינתן מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.

(ב)

על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית עובדת ליתן הסכמתה בכתב למנוחה קצרה מ-12 שעות, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.

תנאים נוספים
2.

במקום עבודה בו עובדים במשמרות יספק המעביד לעובדת בלילה –

(1)

אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה ואין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים;

(2)

משקה חם בעת ההפסקה;

(3)

מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה.

תחולה
3.

הוראות תקנות אלה לא יחולו במקומות, בשירותים, בעבודות ובתפקידים המפורטים בסעיף 2(ג) לחוק.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות