נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות
נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ד4) ו-20 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד
1.

עובד המבקש להיעדר מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק, ימסור למעבידו הצהרה על כך לפני תחילת ההעדרות מהעבודה, חתומה בידו ובידי בת זוגו – ובנסיבות האמורות בסעיף 7(ד1)(2) לחוק – בידו בלבד, לפי הטופס שנוסחו מובא בתוספת.

אישור רפואי
2.

עובד כאמור בתקנה 1, שילדו נמצא בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת זוגו – יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

תקופת ההודעה
3.

עובד לא יהיה זכאי להיעדר מעבודתו מכח סעיף 7(ד1) לחוק, אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2, זולת אם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או שהילד נמצא בטיפולו הבלעדי כאמור בתקנה 2.

שמירת הוראות
4.

חלה לגבי עובדת, על פי ההוראות הנהוגות במקום העבודה, חובת מתן הודעה מוקדמת בדבר היעדרותה מהעבודה מכח סעיף 7(ד) לחוק, ותקופת ההודעה עולה על 15 יום, תחול חובה זו גם על העובד לענין העדרותו מהעבודה מכח סעיף 7(ד1) לחוק.

תוספת
(תקנה 1)

הצהרה לענין היעדרות עובד מעבודה

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות