נבו   נוסח עדכני נכון ליום: 17-11-2021

תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), תשס"א-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

דרך ומועד מסירת הודעה
1. (א)

במועד סמוך, ככל האפשר, לתחילת היעדרותה של עובדת מן העבודה בשל שהותה במקלט לנשים מוכות (להלן – מקלט), תמסור העובדת למעבידה הודעה שהיא מבקשת לממש את זכותה להיעדר מן העבודה לפי סעיף 7(ג)(5) לחוק.

(ב)

הודעת העובדת תימסר בכתב, בכל דרך שתתאפשר לעובדת בנסיבות הענין.

(ג)

לא יאוחר מארבעה עשר ימי עבודה מיום תחילת ההיעדרות, תמציא העובדת למעבידה אישור מאת לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בלי שיצוין בו מועד לסיום השהייה.

(ד)

בתום ההיעדרות תמציא העובדת למעבידה הצהרה לפי הטופס שבתוספת השניה, בצירוף אישור לפי הטופס שבתוספת הראשונה, שצוין בו המועד לסיום השהייה במקלט.

תוספת ראשונה
(תקנה 1(ג))

אישור בדבר היעדרות מן העבודה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות

תוספת שניה
(תקנה 1(ד))

הצהרה לענין היעדרות מן העבודה בתקופת שהייה במקלט לנשים מוכות